Deuteronomy 21

HOT(i) 1 כי ימצא חלל באדמה אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לרשׁתה נפל בשׂדה לא נודע מי הכהו׃ 2 ויצאו זקניך ושׁפטיך ומדדו אל הערים אשׁר סביבת החלל׃ 3 והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשׁר לא עבד בה אשׁר לא משׁכה בעל׃ 4 והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשׁר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שׁם את העגלה בנחל׃ 5 ונגשׁו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשׁרתו ולברך בשׁם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע׃ 6 וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל׃ 7 וענו ואמרו ידינו לא שׁפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו׃ 8 כפר לעמך ישׂראל אשׁר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישׂראל ונכפר להם הדם׃ 9 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשׂה הישׁר בעיני יהוה׃ 10 כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושׁבית שׁביו׃ 11 וראית בשׁביה אשׁת יפת תאר וחשׁקת בה ולקחת לך לאשׁה׃ 12 והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשׁה ועשׂתה את צפרניה׃ 13 והסירה את שׂמלת שׁביה מעליה וישׁבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשׁה׃ 14 והיה אם לא חפצת בה ושׁלחתה לנפשׁה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשׁר עניתה׃ 15 כי תהיין לאישׁ שׁתי נשׁים האחת אהובה והאחת שׂנואה וילדו לו בנים האהובה והשׂנואה והיה הבן הבכר לשׂניאה׃ 16 והיה ביום הנחילו את בניו את אשׁר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השׂנואה הבכר׃ 17 כי את הבכר בן השׂנואה יכיר לתת לו פי שׁנים בכל אשׁר ימצא לו כי הוא ראשׁית אנו לו משׁפט הבכרה׃ 18 כי יהיה לאישׁ בן סורר ומורה איננו שׁמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישׁמע אליהם׃ 19 ותפשׂו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שׁער מקמו׃ 20 ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שׁמע בקלנו זולל וסבא׃ 21 ורגמהו כל אנשׁי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישׂראל ישׁמעו ויראו׃ 22 וכי יהיה באישׁ חטא משׁפט מות והומת ותלית אתו על עץ׃ 23 לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה׃