Deuteronomy 19

HOT(i) 1 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשׁר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשׁתם וישׁבת בעריהם ובבתיהם׃ 2 שׁלושׁ ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לרשׁתה׃ 3 תכין לך הדרך ושׁלשׁת את גבול ארצך אשׁר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שׁמה כל רצח׃ 4 וזה דבר הרצח אשׁר ינוס שׁמה וחי אשׁר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שׂנא לו מתמל שׁלשׁם׃ 5 ואשׁר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשׁל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי׃ 6 פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשׂיגו כי ירבה הדרך והכהו נפשׁ ולו אין משׁפט מות כי לא שׂנא הוא לו מתמול שׁלשׁום׃ 7 על כן אנכי מצוך לאמר שׁלשׁ ערים תבדיל׃ 8 ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשׁר נשׁבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשׁר דבר לתת לאבתיך׃ 9 כי תשׁמר את כל המצוה הזאת לעשׂתה אשׁר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד שׁלשׁ ערים על השׁלשׁ האלה׃ 10 ולא ישׁפך דם נקי בקרב ארצך אשׁר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים׃ 11 וכי יהיה אישׁ שׂנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפשׁ ומת ונס אל אחת הערים האל׃ 12 ושׁלחו זקני עירו ולקחו אתו משׁם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃ 13 לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישׂראל וטוב׃ 14 לא תסיג גבול רעך אשׁר גבלו ראשׁנים בנחלתך אשׁר תנחל בארץ אשׁר יהוה אלהיך נתן לך לרשׁתה׃ 15 לא יקום עד אחד באישׁ לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשׁר יחטא על פי שׁני עדים או על פי שׁלשׁה עדים יקום דבר׃ 16 כי יקום עד חמס באישׁ לענות בו סרה׃ 17 ועמדו שׁני האנשׁים אשׁר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשׁפטים אשׁר יהיו בימים ההם׃ 18 ודרשׁו השׁפטים היטב והנה עד שׁקר העד שׁקר ענה באחיו׃ 19 ועשׂיתם לו כאשׁר זמם לעשׂות לאחיו ובערת הרע מקרבך׃ 20 והנשׁארים ישׁמעו ויראו ולא יספו לעשׂות עוד כדבר הרע הזה בקרבך׃ 21 ולא תחוס עינך נפשׁ בנפשׁ עין בעין שׁן בשׁן יד ביד רגל ברגל׃