Deuteronomy 2

HOT(i) 1 ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשׁר דבר יהוה אלי ונסב את הר שׂעיר ימים רבים׃ 2 ויאמר יהוה אלי לאמר׃ 3 רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה׃ 4 ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשׂו הישׁבים בשׂעיר וייראו מכם ונשׁמרתם מאד׃ 5 אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשׁה לעשׂו נתתי את הר שׂעיר׃ 6 אכל תשׁברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושׁתיתם׃ 7 כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשׂה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שׁנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר׃ 8 ונעבר מאת אחינו בני עשׂו הישׁבים בשׂעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב׃ 9 ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשׁה כי לבני לוט נתתי את ער ירשׁה׃ 10 האמים לפנים ישׁבו בה עם גדול ורב ורם כענקים׃ 11 רפאים יחשׁבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים׃ 12 ובשׂעיר ישׁבו החרים לפנים ובני עשׂו יירשׁום וישׁמידום מפניהם וישׁבו תחתם כאשׁר עשׂה ישׂראל לארץ ירשׁתו אשׁר נתן יהוה׃ 13 עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד׃ 14 והימים אשׁר הלכנו מקדשׁ ברנע עד אשׁר עברנו את נחל זרד שׁלשׁים ושׁמנה שׁנה עד תם כל הדור אנשׁי המלחמה מקרב המחנה כאשׁר נשׁבע יהוה׃ 15 וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם׃ 16 ויהי כאשׁר תמו כל אנשׁי המלחמה למות מקרב העם׃ 17 וידבר יהוה אלי לאמר׃ 18 אתה עבר היום את גבול מואב את ער׃ 19 וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשׁה כי לבני לוט נתתיה ירשׁה׃ 20 ארץ רפאים תחשׁב אף הוא רפאים ישׁבו בה לפנים והעמנים יקראו להם \'e6\'ee\'e6\'ee\'e9\'ed\'d3 21 עם גדול ורב ורם כענקים וישׁמידם יהוה מפניהם ויירשׁם וישׁבו תחתם׃ 22 כאשׁר עשׂה לבני עשׂו הישׁבים בשׂעיר אשׁר השׁמיד את החרי מפניהם ויירשׁם וישׁבו תחתם עד היום הזה׃ 23 והעוים הישׁבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השׁמידם וישׁבו תחתם׃ 24 קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשׁבון האמרי ואת ארצו החל רשׁ והתגר בו מלחמה׃ 25 היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השׁמים אשׁר ישׁמעון שׁמעך ורגזו וחלו מפניך׃ 26 ואשׁלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשׁבון דברי שׁלום לאמר׃ 27 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושׂמאול׃ 28 אכל בכסף תשׁברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושׁתיתי רק אעברה ברגלי׃ 29 כאשׁר עשׂו לי בני עשׂו הישׁבים בשׂעיר והמואבים הישׁבים בער עד אשׁר אעבר את הירדן אל הארץ אשׁר יהוה אלהינו נתן׃ 30 ולא אבה סיחן מלך חשׁבון העברנו בו כי הקשׁה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה׃ 31 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רשׁ לרשׁת את ארצו׃ 32 ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה׃ 33 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו׃ 34 ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשׁים והטף לא השׁארנו שׂריד׃ 35 רק הבהמה בזזנו לנו ושׁלל הערים אשׁר לכדנו׃ 36 מערער אשׁר על שׂפת נחל ארנן והעיר אשׁר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשׁר שׂגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו׃ 37 רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשׁר צוה יהוה אלהינו׃