Deuteronomy

  1:1   3778 ούτοι These are 3588 οι the 3056 λόγοι words 3739 ους which 2980-1473 ελάλησε Μωυσής Moses spoke 3956 παντί to all * Ισραήλ Israel 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 1722 εν in 3588 τη the 2048 ερήμω wilderness 4314 προς towards 1424 δυσμάς the west, 4139 πλησίον neighboring 3588 της the 2063 ερυθράς red 2281 θαλάσσης sea, 303.1 αναμέσον between * Φαράν Paran * Τοφόλ Tophel 2532 και and * Λοβόν Laban, 2532 και and 836.1 αυλων Canyons, 2532 και and 2710.2 καταχρύσεα Place Abounding in Gold.   1:2   1733 ένδεκα [2eleven 2250 ημερών 3days 1537 εκ 4from * Χωρήβ 5Horeb 3598 οδός 1It is a journey] 1909 επ΄ by 3735 όρος mount * Σηείρ Seir 2193 έως unto * Κάδης Kadesh * Βαρνή Barnea.   1:3   2532 και And 1096 εγενήθη it came to pass 1722 εν in 3588 τω the 5063.4 τεσσαρακοστώ fortieth 2094 έτει year, 1722 εν in 3588 τω the 1734 ενδεκάτω eleventh 3376 μηνί month, 1520 μία day one 3588 του of the 3376 μηνός month, 2980-1473 ελάλησε Μωυσής Moses spoke 4314 προς to 3956 πάντας all 5207 υιούς the sons * Ισραήλ of Israel 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1781-2962 ενετείλατο κύριος the lord gave charge 1473 αυτώ to him 4314 προς for 1473 αυτούς them,   1:4   3326 μετά after 3588 το the 3960 πατάξαι striking * Σηών of Sihon 935 βασιλέα king * Αμορραίων of the Amorites, 3588 τον the 2730 κατοικήσαντα ones dwelling 1722 εν in * Εσεβών Heshbon, 2532 και and 3588 τον   * Ωγ Og 935 βασιλέα king 3588 της   * Βασάν of Bashan, 3588 τον the 2730 κατοικήσαντα one dwelling 1722 εν in * Ασταρώθ Astaroth 2532 και and 1722 εν in * Εδραϊν Edrei.   1:5   1722 εν On 3588 τω the 4008 πέραν other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan, 1722 εν in 1093 γη the land * Μωάβ of Moab, 756-* ήρξατο Μωυσής Moses began 1285 διασαφήσαι to make clear 3588 τον   3551-3778 νόμον τούτον this law, 3004 λέγων saying,   1:6   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών your God 2980 ελάλησεν spoke 1473 ημίν to you 1722 εν in * Χωρήβ Horeb, 3004 λέγων saying, 2427 ικανούσθω Let it be enough 1473 υμίν for you 2730 κατοικείν to dwell 1722 εν in 3588 τω   3735-3778 όρει τούτω this mountain!   1:7   1994 επιστράφητε [2turn 2532 και 3and 522 απάρατε 4depart 1473 υμείς 1You], 2532 και and 1531 εισπορεύεσθε enter 1519 εις into 3735 όρος the mountain * Αμορραίων of the Amorites, 2532 και and 4314 προς to 3956 πάντας all 3588 τους the ones 4040 περιοίκους adjacent 687.1 αραβά to the wilderness, 1519 εις to 3735 όρος the mountain, 2532 και and 3977.1 πεδίον the plain, 2532 και and 4314 προς to 3047 λίβα the south, 2532 και and 3882 παραλίαν the coast 1093 γην land * Χαναναίων of the Canaanites, 2532 και and * Αντιλίβανον Antilebanon, 2193 έως unto 3588 του the 4215 ποταμού river 3588 του of the 3173 μεγαλού great * Ευφράτου Euphrates!   1:8   1492 ίδετε Behold! 3860 παραδέδωκα I have delivered up 1799 ενώπιον before 1473 υμών you 3588 την the 1093 γην land. 1531 εισπορευθέντες Having entered, 2816 κληρονομήσατε inherit 3588 την the 1093 γην land! 3739 ην which 3660 ώμοσα I swore by an oath 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν υμών your fathers, 3588 τω to * Αβραάμ Abraham, 2532 και and * Ισαάκ Isaac, 2532 και and * Ιακώβ Jacob, 1325 δούναι to give 1473 αυτοίς to them 2532 και and 3588 τω to 4690-1473 σπέρματι αυτών their seed 3326 μετ΄ after 1473 αυτούς them.   1:9   2532 και And 2036 είπα I said 4314 προς to 1473 υμάς you 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time, 3004 λέγων saying, 3756 ου I will not 1410 δυνήσομαι be able 3441 μόνος alone 5342 φέρειν to bear 1473 υμάς you,   1:10   2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God 4129 επλήθυνεν multiplied 1473 υμάς you. 2532 και And 2400 ιδού behold, 1510.2.5 εστέ you are 4594 σήμερον today 5616 ωσεί as 3588 τα the 798 άστρα stars 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 3588 τω in 4128 πλήθει multitude.   1:11   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 των   3962-1473 πατέρων υμών of your fathers 4369 προσθείη may he add 1473 υμίν to you 5613 ως as 1510.2.5 εστέ you are 5507.1 χιλιοπλασίως a thousand times more, 2532 και and 2127 ευλογήσαι bless 1473 υμάς you 2530 καθότι in so far as 2980 ελάλησεν he spoke 1473 υμίν to you!   1:12   4459 πως How 1410 δυνήσομαι shall I be able 3441 μόνος alone 5342 φέρειν to bear 3588 τον   2873-1473 κόπον υμών your toil, 2532 και and 3588 την   5287-1473 υπόστασιν υμών support you, 2532 και and 3588 τας   485-1473 αντιλογίας υμών your disputes?   1:13   1325 δότε Appoint 1438 εαυτοίς to yourselves 435 άνδρας [2men 4680 σοφούς 1wise], 2532 και and 1990 επιστήμονας having knowledge, 2532 και and 4908 συνετούς discerning 1519 εις among 3588 τας   5443-1473 φυλάς υμών your tribes! 2532 και And 2525 καταστήσω I will ordain 1473 αυτούς them 1909 εφ΄ over 1473 υμάς you 2233-1473 ηγουμένους υμών as your leaders.   1:14   2532 και And 611 απεκρίθητέ you answered 1473 μοι to me, 2532 και and 2036 είπατε said, 2570 καλόν [3is good 3588 το 1The 4487 ρήμα 2saying] 3739 ο which 2980 ελάλησας you spoke 4160 ποιήσαι to do.   1:15   2532 και And 2983 έλαβον I took 1537 εξ from 1473 υμών you 435 άνδρας [2men 4680 σοφούς 1wise], 2532 και and 1990 επιστήμονας having knowledge, 2532 και and 4908 συνετούς discerning 1519 εις for 3588 τας   5443-1473 φυλάς υμών your tribes. 2532 και And 2525 κατέστησα I ordained 1473 αυτούς them 2233 ηγείσθαι to take the lead 1909 εφ΄ over 1473 υμών you -- 5506 χιλιάρχους commanders of thousands, 2532 και and 1543 εκατοντάρχους commanders of hundreds, 2532 και and 4004.6 πεντηκοντάρχους commanders of fifties, 2532 και and 1179.1 δεκάρχους commanders of tens, 2532 και and 1122.3 γραμματοεισαγωγείς judicial recorders 3588 τοις for 2923-1473 κριταίς υμών your judges.   1:16   2532 και And 1781 ενετειλάμην I gave charge 3588 τοις to 2923-1473 κριταίς υμών your judges 1722 εν in 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time, 3004 λέγων saying, 1251 διακούετε Hold a hearing 303.1 αναμέσον between 3588 των   80-1473 αδελφών υμών your brethren, 2532 και and 2919 κρίνατε judge 1346 δικαιώς justly 303.1 αναμέσον between 435 ανδρός a man 2532 και and 303.1 αναμέσον between 80-1473 αδελφού αυτού his brother, 2532 και and 303.1 αναμέσον between 4339-1473 προσηλύτου αυτού the foreigner with him!   1:17   3756 ουκ You shall not 1921 επιγνώσεσθε discriminate 4383 πρόσωπον for a person 1722 εν in 2920 κρίσει a judgment; 2596 κατά concerning 3588 τον the 3397 μικρόν small 2532 και and 2596 κατά according to 3588 τον the 3173 μέγαν great 2919 κρινείς you shall judge equally. 3766.2 ου μη In no way 5288 υποστείλη shall you avoid justice 4383 πρόσωπον by accepting the person 444 ανθρώπου of a man, 3754 ότι for 3588 η the 2920 κρίσις judgment 3588 του   2316-1510.2.3 θεού εστί is of God. 2532 και And 3588 το the 4487 ρήμα matter 3739 ο which 1437 εάν ever 4642-1510.3 σκληρόν η might be hard 575 αφ΄ for 1473 υμών you, 399 ανοίσετε you shall bear 1473 αυτό it 1909 επ΄ to 1473 εμέ me, 2532 και and 191 ακούσομαι I shall hear 1473 αυτό it.   1:18   2532 και And 1781 ενετειλάμην I gave charge 1473 υμίν to you 1722 εν at 3588 τω   2540-1565 καιρώ εκείνω that time 3956 πάντας all 3588 τους the 3056 λόγους words 3739 ους which 4160 ποιήσετε you shall do.   1:19   2532 και And 522 απάραντες departing 1537 εκ from out of * Χωρήβ Horeb, 4198 επορεύθημεν we went through 3956 πάσαν all 3588 την   2048 έρημον [5wilderness 3588 την   3173 μεγάλην 2great 2532 και 3and 3588 την   5398 φοβεράν 4dreadful 1565 εκείνην 1that], 3739 ην which 1492 είδετε you beheld 3598 οδόν by the way 3735 όρους of the mountain 3588 του of the * Αμορραίου Amorite, 2530 καθότι in so far as 1781 ενετείλατο [3gave charge 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών 2our God] 1473 ημίν to us; 2532 και and 2064 ήλθομεν we came 2193 έως unto * Κάδης Kadesh * Βαρνή Barnea.   1:20   2532 και And 2036 είπα I said 4314 προς to 1473 υμάς you, 2064 ήλθατε You came 2193 έως unto 3588 του the 3735 όρους mountain 3588 του of the * Αμορραίου Amorite, 3588 ο the one 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God 1325 δίδωσιν gives 1473 υμίν to you.   1:21   1492 ίδετε Behold! 3860 παραδέδωκεν [3has delivered up 1473 ημίν 6to you 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών 2your God 4253 προ 7before 4383-1473 προσώπου υμών 8your face 3588 την 4the 1093 γην 5land]. 305 αναβάντες Ascending, 2816 κληρονομείτε you inherit it! 3739 ον in which 5158 τρόπον manner 2036 είπε [4spoke 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316 θεός 2God 3588 των   3962-1473 πατέρων υμών 3of your fathers] 1473 υμίν to you. 3361 μη You should not 5399 φοβήσθε fear 3366 μηδέ nor 1168 δειλιάσητε be timid.   1:22   2532 και And 4334 προσήλθατέ [2came forward 1473 μοι 3to me 3956-1473 πάντες υμεις 1you all], 2532 και and 2036 είπατε said, 649 αποστείλωμεν You should send 435 άνδρας men 4387 προτέρους in front 1473 ημών of us, 2532 και and 2186.1 εφοδευσάτωσαν let them explore 1473 ημίν [3for us 3588 την 1the 1093 γην 2land], 2532 και and 312 αναγγειλάτωσαν let them announce 1473 ημίν to us 612 απόκρισιν an answer 3588 την for the 3598 οδόν way 1223 δι΄ through 3739 ης which 305 αναβησόμεθα we shall ascend 1722 εν by 1473 αυτή it! 2532 και and 3588 τας the 4172 πόλεις cities 1519 εις into 3739 ας which 1531 εισπορευσόμεθα we shall enter 1519 εις into 1473 αυτάς them.   1:23   2532 και And 700 ήρεσεν [3was pleasing 1726 εναντίον 4before 1473 εμου 5me 3588 το 1the 4487 ρήμα 2saying]. 2532 και And 2983 έλαβον I took 1537 εξ from 1473 υμών you 1427 δώδεκα twelve 435 άνδρας men -- 435 άνδρα [2man 1520 ένα 1one] 2596 κατά according to 5443 φυλήν tribe.   1:24   2532 και And 1994 επιστραφέντες turning 305 ανέβησαν they ascended 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain, 2532 και and 2064 ήλθον came 2193 έως unto 5327 φάραγγος Ravine 1009 βότρυος of Cluster, 2532 και and 2684 κατεσκόπευσαν they spied 1473 αυτήν it.   1:25   2532 και And 2983 έλαβον they took 1722 εν in 3588 ταις   5495-1473 χερσίν αυτών their hands 575 από of 3588 του the 2590 καρπού fruit 3588 της of the 1093 γης land, 2532 και and 2702 κατήνεγκαν carried it 4314 προς to 1473 υμάς you, 2532 και and 3004 έλεγον said, 18 αγαθή [3is good 3588 η 1The 1093 γη 2land] 3739 ην which 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών our God 1325 δίδωσιν gives 1473 ημίν to us.   1:26   2532 και And 3756 ουκ you did not 2309 ηθελήσατε want 305 αναβήναι to ascend, 235 αλλ΄ but 544 ηπειθήσατε you resisted persuasion 3588 τω against the 4487 ρήματι word 2962 κυρίου of the lord 3588 του   2316-1473 θεού υμών your God.   1:27   2532 και And 1234 διεγογγύσατε you complained 1722 εν in 3588 ταις   4633-1473 σκηναίς υμών your tents, 2532 και and 2036 είπατε said, 1223 διά Because 3588 το the 3404-2962 μισείν κύριον lord detested 1473 ημάς us 1806-1473 εξήγαγεν ημάς he led us 1537 εκ out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt, 3860 παραδούναι to deliver 1473 ημάς us 1519 εις into 5495 χείρας the hands * Αμορραίων of the Amorites, 2532 και and 1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1473 ημάς us.   1:28   4226 που Where 1473 ημείς do we 305 αναβαίνομεν ascend? 3588 οι   1161 δε And 80-1473 αδελφοί ημών our brethren 868 απέστησαν caused [2to abstain 3588 την   2588-1473 καρδίαν ημών 1our heart], 3004 λέγοντες saying, 1484 έθνος [4nation 3173 μέγα 1It is a great 2532 και 2and 4183 πολύ 3populous], 2532 και and 1415 δυνατώτερον mightier 1473 ημών than we; 2532 και and 4172 πόλεις [2cities 3173 μεγάλαι 1great], 2532 και and 5037.3 τετειχισμέναι walled 2193 έως unto 3588 του the 3772 ουρανού heaven; 235 αλλά moreover 2532 και also 5207 υιούς [2sons 1095.2 γιγάντων 3of giants 3708 εωράκαμεν 1we saw] 1563 εκεί there.   1:29   2532 και And 2036 είπα I said 4314 προς to 1473 υμάς you, 3361 μη Do not 4421.1 πτήξητε be alarmed, 3366 μηδέ nor 5399 φοβηθήτε fear 575 απ΄ from 1473 αυτών them!   1:30   2962 κύριος The lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God, 3588 ο the one 4313 προπορευόμενος going forth 4253 προ before 4383-1473 προσώπου υμών your face, 1473 αυτός he 4899.1 συνεκπολεμήσει will join in making war against 1473 αυτούς them 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you, 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 4160 εποίησεν he did 1473 υμίν for you 1722 εν in 1093 γη the land * Αιγύπτω of Egypt,   1:31   2532 και and 1722 εν in 3588 τη   2048-3778 ερήμω ταύτη this wilderness 3739 ην which 1492 είδετε you beheld, 5613 ως how as 5162.1 ετροφοφόρησε [3nurtured 1473 σε 4you 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου 2your God], 5613 ως as 1536 ει τις if any 5162.1 τροφοφορήσαι [2should nurture 444 άνθρωπος 1man] 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού his son, 2596 κατά according to 3956 πάσαν all 3588 την the 3598 οδόν way 1519 εις into 3739 ην which 4198 επορεύθητε you were gone, 2193 έως until 2064 ήλθετε you came 1519 εις unto 3588 τον   5117-3778 τόπον τούτον this place.   1:32   2532 και And 1722 εν in 3588 τω   3056-3778 λόγω τούτω this word 3756 ουκ you did not 1706.1 ενεπιστεύσατε entrust 2962 κυρίω to the lord 3588 τω   2316-1473 θεώ υμών your God,   1:33   3739 ος who 4313 προπορεύεται goes forth 4387 πρότερος in front 1473 υμών of you 1722 εν in 3588 τη the 3598 οδώ way, 1586 εκλέγεσθαι to choose 1473 υμίν for you 5117 τόπον a place, 3594 οδηγών guiding 1473 υμάς you 1722 εν by 4442 πυρί fire 3571 νυκτός at night, 1166 δεικνύων showing 1473 υμίν to you 3588 την the 3598 οδόν way 2596 καθ΄ by 3739 ην which 4198 πορεύεσθε you go 1909 επ΄ by 1473 αυτής it, 2532 και and 1722 εν with 3507 νεφέλη a cloud 2250 ημέρας by day.   1:34   2532 και And 191-2962 ήκουσε κύριος the lord heard 3588 την the 5456 φωνήν voice 3588 των   3056-1473 λόγων υμών of your words, 2532 και and 3947 παροξυνθείς he being provoked 3660 ώμοσε swore by an oath, 3004 λέγων saying,   1:35   1487 ει Shall 3708 όψεταί [5see 5100 τις 1any 3588 των   435 ανδρών 4men 3778 τούτων 2of these 3588 των   4190 πονηρών 3wicked] 3588 την   1093 γην [3land 18 αγαθήν 2good 3778 ταύτην 1this] 3739 ην which 3660 ώμοσα I swore by an oath 3588 τοις to 3962-1473 πατράσιν αυτών their fathers, no.   1:36   4133 πλην except * Χαλέβ Caleb 5207 υιός son * Ιεφονή of Jephunneh, 3778 ούτος this one 3708 όψεται shall see 1473 αυτήν it; 2532 και and 3778 τούτω to this one 1325 δώσω I shall give 3588 την the 1093 γην land 1909 εφ΄ upon 3739 ην which 1910 επέβη he mounted, 2532 και and 3588 τοις to 5207-1473 υιοίς αυτού his sons, 1223 διά because of 3588 το   4343.3 προσκείσθαι joining 1473 αυτόν [4to himself 3588 τα 1the things 4314 προς 2of 2962 κύριον 3the lord].   1:37   2532 και And 1473 εμοί [3at me 2373 εθυμώθη 2was enraged 2962 κύριος 1the lord] 1223 δι΄ because of 1473 υμάς you, 3004 λέγων saying, 3761 ουδέ Nor should 1473 συ you 3766.2 ου μη in any way 1525 εισέλθης enter 1563 εκεί there.   1:38   * Ιησούς Joshua 5207 υιός son * Ναυή of Nun, 3588 ο the 3936 παρεστηκώς one standing beside 1473 σοι you, 3778 ούτος this one 1525 εισελεύσεται shall enter 1563 εκεί there; 1473-2729 αυτόν κατίσχυσον you strengthen him! 3754 ότι for 1473 αυτός he 2624.1 κατακληρονομήσει shall allot 1473 αυτήν it 3588 τω   * Ισραήλ to Israel 2532 και and 3588 τα   3813-1473 παιδία υμών your children, 3739 α which 2036 είπατε you said 1722 εν [2for 3588 τη   1282.2 διαρπαγή 3ravaging 1510.9 έσεσθαι 1to be].   1:39   2532 και And 3956 παν every 3813 παιδίον [2child 3501 νέον 1new], 3748 όστις whoever 3756 ουκ does not 1492 οίδε know 4594 σήμερον today 18 αγαθόν good 2228 η or 2556 κακόν bad, 3778 ούτοι this one 1525 εισελεύσονται shall enter 1563 εκεί there, 2532 και and 3778 τούτοις to these 1325 δώσω I shall give 1473 αυτήν it, 2532 και and 1473 αυτοί to them 2816 κληρονομήσουσιν they shall inherit 1473 αυτήν it.   1:40   2532 και And 1473 υμείς you, 1994 επιστραφέντες in turning, 4759.2 εστρατοπεδεύσατε encamped 1519 εις in 3588 την the 2048 έρημον wilderness, 3598 οδόν the way 3588 την   1909 επί near 3588 της the 2063 ερυθράς red 2281 θαλάσσης sea.   1:41   2532 και And 611 απεκρίθητε you answered 2532 και and 2036 είπατέ said 1473 μοι to me, 264 ημάρτομεν We sinned 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών our God; 1473 ημείς we, 305 αναβάντες in ascending, 4170 πολεμήσομεν shall wage war 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 1781 ενετείλατο [3gave charge 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός ημών 2our God] 1473 ημίν to us. 2532 και And 353 αναλαβόντες [2taking up 1538 έκαστος 1each] 3588 τα the 4632 σκεύη items 3588 τα   4170.1-1473 πολεμικά αυτού for his warfare, 2532 και and 4867 συναθροισθέντες gathering together, 305 ανεβαίνετε ascended 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain.   1:42   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to 1473 με me, 2036 είπον Say 1473 αυτοίς to them, 3756 ουκ You shall not 305 αναβήσεσθε ascend, 3762.1 ουδέ μη nor 4170 πολεμήσετε wage war, 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1510.2.1 ειμι 2I am] 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you; 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 4937 συντριβήσεσθε shall you be broken 1799 ενώπιον before 3588 των   2190-1473 εχθρών υμών your enemies.   1:43   2532 και And 2980 ελάλησα I spoke 1473 υμίν to you, 2532 και and 3756-1522 ουκ εισηκούσατέ you did not listen to 1473 μου me, 2532 και and 3845 παρέβητε you violated 3588 το the 4487 ρήμα word 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 3849 παραβιασάμενοι pressing forward 305 ανέβητε you ascended 1519 εις unto 3588 το the 3735 όρος mountain.   1:44   2532 και And 1831 εξήλθεν [6came forth 3588 ο 1the * Αμορραίος 2Amorite 3588 ο   2730 κατοικών 3dwelling 1722 εν 4in 3588 τω   3735-1565 όρει εκείνω 5that mountain] 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet 1473 υμώμ you. 2532 και And 2614 κατεδίωξαν they pursued 1473 υμάς you 5616 ωσεί as 4160 ποιήσαισαν do 3588 αι the 3192.2 μέλισσαι bees, 2532 και and 5103.1 ετίτρωσκον pierced 1473 υμάς you 575 από from * Σηείρ Seir 2193 έως until * Ερμά Hormah.   1:45   2532 και And 2523 καθίσαντες sitting 2799 εκλαίετε you wept 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord 3588 του   2316-1473 θεού ημών your God, 2532 και and 3756 ουκ [2did not 1522 εισήκουσε 3listen to 2962 κύριος 1the lord] 3588 της   5456-1473 φωνής υμών your voice, 3761 ουδέ nor 4337 προσέσχεν took heed 1473 υμίν to you.   1:46   2532 και And 1455.1 ενεκάθησθε you laid in wait 1722 εν in * Κάδης Kadesh 2250 ημέρας [2days 4183 πολλάς 1many], 3745 όσας as many [2as 4218 ποτέ 3at some other time 2250 ημέρας 1days] 1455.1 ενεκάθησθε you laid in wait.