Deuteronomy 23

HOT(i) 1 (23:2) לא יבא פצוע דכה וכרות שׁפכה בקהל יהוה׃ 2 (23:3) לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשׂירי לא יבא לו בקהל יהוה׃ 3 (23:4) לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשׂירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם׃ 4 (23:5) על דבר אשׁר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשׁר שׂכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5 (23:6) ולא אבה יהוה אלהיך לשׁמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6 (23:7) לא תדרשׁ שׁלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃ 7 (23:8) לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃ 8 (23:9) בנים אשׁר יולדו להם דור שׁלישׁי יבא להם בקהל יהוה׃ 9 (23:10) כי תצא מחנה על איביך ונשׁמרת מכל דבר רע׃ 10 (23:11) כי יהיה בך אישׁ אשׁר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה׃ 11 (23:12) והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השׁמשׁ יבא אל תוך המחנה׃ 12 (23:13) ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שׁמה חוץ׃ 13 (23:14) ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשׁבתך חוץ וחפרתה בה ושׁבת וכסית את צאתך׃ 14 (23:15) כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדושׁ ולא יראה בך ערות דבר ושׁב מאחריך׃ 15 (23:16) לא תסגיר עבד אל אדניו אשׁר ינצל אליך מעם אדניו׃ 16 (23:17) עמך ישׁב בקרבך במקום אשׁר יבחר באחד שׁעריך בטוב לו לא תוננו׃ 17 (23:18) לא תהיה קדשׁה מבנות ישׂראל ולא יהיה קדשׁ מבני ישׂראל׃ 18 (23:19) לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שׁניהם׃ 19 (23:20) לא תשׁיך לאחיך נשׁך כסף נשׁך אכל נשׁך כל דבר אשׁר ישׁך׃ 20 (23:21) לנכרי תשׁיך ולאחיך לא תשׁיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משׁלח ידך על הארץ אשׁר אתה בא שׁמה לרשׁתה׃ 21 (23:22) כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשׁלמו כי דרשׁ ידרשׁנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22 (23:23) וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא׃ 23 (23:24) מוצא שׂפתיך תשׁמר ועשׂית כאשׁר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשׁר דברת בפיך׃ 24 (23:25) כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשׁך שׂבעך ואל כליך לא תתן׃ 25 (23:26) כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמשׁ לא תניף על קמת רעך׃