Deuteronomy 3

HOT(i) 1 ונפן ונעל דרך הבשׁן ויצא עוג מלך הבשׁן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי׃ 2 ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשׂית לו כאשׁר עשׂית לסיחן מלך האמרי אשׁר יושׁב בחשׁבון׃ 3 ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשׁן ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השׁאיר לו שׂריד׃ 4 ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשׁר לא לקחנו מאתם שׁשׁים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשׁן׃ 5 כל אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד׃ 6 ונחרם אותם כאשׁר עשׂינו לסיחן מלך חשׁבון החרם כל עיר מתם הנשׁים והטף׃ 7 וכל הבהמה ושׁלל הערים בזונו׃ 8 ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שׁני מלכי האמרי אשׁר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון׃ 9 צידנים יקראו לחרמון שׂרין והאמרי יקראו לו שׂניר׃ 10 כל ערי המישׁר וכל הגלעד וכל הבשׁן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשׁן׃ 11 כי רק עוג מלך הבשׁן נשׁאר מיתר הרפאים הנה ערשׂו ערשׂ ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשׁע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת אישׁ׃ 12 ואת הארץ הזאת ירשׁנו בעת ההוא מערער אשׁר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי׃ 13 ויתר הגלעד וכל הבשׁן ממלכת עוג נתתי לחצי שׁבט המנשׁה כל חבל הארגב לכל הבשׁן ההוא יקרא ארץ רפאים׃ 14 יאיר בן מנשׁה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשׁורי והמעכתי ויקרא אתם על שׁמו את הבשׁן חות יאיר עד היום הזה׃ 15 ולמכיר נתתי את הגלעד׃ 16 ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃ 17 והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשׁדת הפסגה מזרחה׃ 18 ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשׁתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישׂראל כל בני חיל׃ 19 רק נשׁיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישׁבו בעריכם אשׁר נתתי׃ 20 עד אשׁר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשׁו גם הם את הארץ אשׁר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושׁבתם אישׁ לירשׁתו אשׁר נתתי׃ 21 ואת יהושׁוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשׁר עשׂה יהוה אלהיכם לשׁני המלכים האלה כן יעשׂה יהוה לכל הממלכות אשׁר אתה עבר שׁמה׃ 22 לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם׃ 23 ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר׃ 24 אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשׁר מי אל בשׁמים ובארץ אשׁר יעשׂה כמעשׂיך וכגבורתך׃ 25 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשׁר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן׃ 26 ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שׁמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה׃ 27 עלה ראשׁ הפסגה ושׂא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה׃ 28 וצו את יהושׁע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשׁר תראה׃ 29 ונשׁב בגיא מול בית פעור׃