Numbers 7

HOT(i) 1 ויהי ביום כלות משׁה להקים את המשׁכן וימשׁח אתו ויקדשׁ אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשׁחם ויקדשׁ אתם׃ 2 ויקריבו נשׂיאי ישׂראל ראשׁי בית אבתם הם נשׂיאי המטת הם העמדים על הפקדים׃ 3 ויביאו את קרבנם לפני יהוה שׁשׁ עגלת צב ושׁני עשׂר בקר עגלה על שׁני הנשׂאים ושׁור לאחד ויקריבו אותם לפני המשׁכן׃ 4 ויאמר יהוה אל משׁה לאמר׃ 5 קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים אישׁ כפי עבדתו׃ 6 ויקח משׁה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים׃ 7 את שׁתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשׁון כפי עבדתם׃ 8 ואת ארבע העגלת ואת שׁמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן׃ 9 ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדשׁ עלהם בכתף ישׂאו׃ 10 ויקריבו הנשׂאים את חנכת המזבח ביום המשׁח אתו ויקריבו הנשׂיאם את קרבנם לפני המזבח׃ 11 ויאמר יהוה אל משׁה נשׂיא אחד ליום נשׂיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח׃ 12 ויהי המקריב ביום הראשׁון את קרבנו נחשׁון בן עמינדב למטה יהודה׃ 13 וקרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 14 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 15 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 16 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 17 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתודים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן נחשׁון בן עמינדב׃ 18 ביום השׁני הקריב נתנאל בן צוער נשׂיא ישׂשכר׃ 19 הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 20 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 21 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 22 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 23 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן נתנאל בן צוער׃ 24 ביום השׁלישׁי נשׂיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ 25 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 26 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 27 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 28 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 29 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליאב בן חלן׃ 30 ביום הרביעי נשׂיא לבני ראובן אליצור בן שׁדיאור׃ 31 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 32 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 33 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 34 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 35 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליצור בן שׁדיאור׃ 36 ביום החמישׁי נשׂיא לבני שׁמעון שׁלמיאל בן צורישׁדי׃ 37 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 38 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 39 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 40 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 41 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן שׁלמיאל בן צורישׁדי׃ 42 ביום השׁשׁי נשׂיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ 43 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 44 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 45 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 46 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 47 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אליסף בן דעואל׃ 48 ביום השׁביעי נשׂיא לבני אפרים אלישׁמע בן עמיהוד׃ 49 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 50 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 51 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 52 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 53 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אלישׁמע בן עמיהוד׃ 54 ביום השׁמיני נשׂיא לבני מנשׁה גמליאל בן פדה צור׃ 55 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 56 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 57 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 58 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 59 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן גמליאל בן פדהצור ׃ 60 ביום התשׁיעי נשׂיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ 61 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 62 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 63 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 64 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 65 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אבידן בן גדעני׃ 66 ביום העשׂירי נשׂיא לבני דן אחיעזר בן עמישׁדי׃ 67 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 68 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 69 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 70 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 71 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אחיעזר בן עמישׁדי׃ 72 ביום עשׁתי עשׂר יום נשׂיא לבני אשׁר פגעיאל בן עכרן׃ 73 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 74 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 75 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 76 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 77 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן פגעיאל בן עכרן׃ 78 ביום שׁנים עשׂר יום נשׂיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ 79 קרבנו קערת כסף אחת שׁלשׁים ומאה משׁקלה מזרק אחד כסף שׁבעים שׁקל בשׁקל הקדשׁ שׁניהם מלאים סלת בלולה בשׁמן למנחה׃ 80 כף אחת עשׂרה זהב מלאה קטרת׃ 81 פר אחד בן בקר איל אחד כבשׂ אחד בן שׁנתו לעלה׃ 82 שׂעיר עזים אחד לחטאת׃ 83 ולזבח השׁלמים בקר שׁנים אילם חמשׁה עתדים חמשׁה כבשׂים בני שׁנה חמשׁה זה קרבן אחירע בן עינן׃ 84 זאת חנכת המזבח ביום המשׁח אתו מאת נשׂיאי ישׂראל קערת כסף שׁתים עשׂרה מזרקי כסף שׁנים עשׂר כפות זהב שׁתים עשׂרה׃ 85 שׁלשׁים ומאה הקערה האחת כסף ושׁבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשׁקל הקדשׁ׃ 86 כפות זהב שׁתים עשׂרה מלאת קטרת עשׂרה עשׂרה הכף בשׁקל הקדשׁ כל זהב הכפות עשׂרים ומאה׃ 87 כל הבקר לעלה שׁנים עשׂר פרים אילם שׁנים עשׂר כבשׂים בני שׁנה שׁנים עשׂר ומנחתם ושׂעירי עזים שׁנים עשׂר לחטאת׃ 88 וכל בקר זבח השׁלמים עשׂרים וארבעה פרים אילם שׁשׁים עתדים שׁשׁים כבשׂים בני שׁנה שׁשׁים זאת חנכת המזבח אחרי המשׁח אתו׃ 89 ובבא משׁה אל אהל מועד לדבר אתו וישׁמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשׁר על ארן העדת מבין שׁני הכרבים וידבר אליו׃
Reformed Dating