Numbers 6

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם אישׁ או אשׁה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה׃ 3 מיין ושׁכר יזיר חמץ יין וחמץ שׁכר לא ישׁתה וכל משׁרת ענבים לא ישׁתה וענבים לחים ויבשׁים לא יאכל׃ 4 כל ימי נזרו מכל אשׁר יעשׂה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל׃ 5 כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשׁו עד מלאת הימם אשׁר יזיר ליהוה קדשׁ יהיה גדל פרע שׂער ראשׁו׃ 6 כל ימי הזירו ליהוה על נפשׁ מת לא יבא׃ 7 לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על ראשׁו׃ 8 כל ימי נזרו קדשׁ הוא ליהוה׃ 9 וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראשׁ נזרו וגלח ראשׁו ביום טהרתו ביום השׁביעי יגלחנו׃ 10 וביום השׁמיני יבא שׁתי תרים או שׁני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד׃ 11 ועשׂה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשׁר חטא על הנפשׁ וקדשׁ את ראשׁו ביום ההוא׃ 12 והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבשׂ בן שׁנתו לאשׁם והימים הראשׁנים יפלו כי טמא נזרו׃ 13 וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד׃ 14 והקריב את קרבנו ליהוה כבשׂ בן שׁנתו תמים אחד לעלה וכבשׂה אחת בת שׁנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשׁלמים׃ 15 וסל מצות סלת חלת בלולת בשׁמן ורקיקי מצות משׁחים בשׁמן ומנחתם ונסכיהם׃ 16 והקריב הכהן לפני יהוה ועשׂה את חטאתו ואת עלתו׃ 17 ואת האיל יעשׂה זבח שׁלמים ליהוה על סל המצות ועשׂה הכהן את מנחתו ואת נסכו׃ 18 וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראשׁ נזרו ולקח את שׂער ראשׁ נזרו ונתן על האשׁ אשׁר תחת זבח השׁלמים׃ 19 ולקח הכהן את הזרע בשׁלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו׃ 20 והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדשׁ הוא לכהן על חזה התנופה ועל שׁוק התרומה ואחר ישׁתה הנזיר יין׃ 21 זאת תורת הנזיר אשׁר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשׁר תשׂיג ידו כפי נדרו אשׁר ידר כן יעשׂה על תורת נזרו׃ 22 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 23 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישׂראל אמור׃ 24 יברכך יהוה וישׁמרך׃ 25 יאר יהוה פניו אליך ויחנך׃ 26 ישׂא יהוה פניו אליך וישׂם לך שׁלום׃ 27 ושׂמו את שׁמי על בני ישׂראל ואני אברכם׃
Reformed Dating