Leviticus 27

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם אישׁ כי יפלא נדר בערכך נפשׁת ליהוה׃ 3 והיה ערכך הזכר מבן עשׂרים שׁנה ועד בן שׁשׁים שׁנה והיה ערכך חמשׁים שׁקל כסף בשׁקל הקדשׁ׃ 4 ואם נקבה הוא והיה ערכך שׁלשׁים שׁקל׃ 5 ואם מבן חמשׁ שׁנים ועד בן עשׂרים שׁנה והיה ערכך הזכר עשׂרים שׁקלים ולנקבה עשׂרת שׁקלים׃ 6 ואם מבן חדשׁ ועד בן חמשׁ שׁנים והיה ערכך הזכר חמשׁה שׁקלים כסף ולנקבה ערכך שׁלשׁת שׁקלים כסף׃ 7 ואם מבן שׁשׁים שׁנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשׁה עשׂר שׁקל ולנקבה עשׂרה שׁקלים׃ 8 ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשׁר תשׂיג יד הנדר יעריכנו הכהן׃ 9 ואם בהמה אשׁר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשׁר יתן ממנו ליהוה יהיה קדשׁ׃ 10 לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדשׁ׃ 11 ואם כל בהמה טמאה אשׁר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן׃ 12 והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה׃ 13 ואם גאל יגאלנה ויסף חמישׁתו על ערכך׃ 14 ואישׁ כי יקדשׁ את ביתו קדשׁ ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשׁר יעריך אתו הכהן כן יקום׃ 15 ואם המקדישׁ יגאל את ביתו ויסף חמישׁית כסף ערכך עליו והיה׃ 16 ואם משׂדה אחזתו יקדישׁ אישׁ ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שׂערים בחמשׁים שׁקל כסף׃ 17 אם משׁנת היבל יקדישׁ שׂדהו כערכך יקום׃ 18 ואם אחר היבל יקדישׁ שׂדהו וחשׁב לו הכהן את הכסף על פי השׁנים הנותרת עד שׁנת היבל ונגרע מערכך׃ 19 ואם גאל יגאל את השׂדה המקדישׁ אתו ויסף חמשׁית כסף ערכך עליו וקם׃ 20 ואם לא יגאל את השׂדה ואם מכר את השׂדה לאישׁ אחר לא יגאל עוד׃ 21 והיה השׂדה בצאתו ביבל קדשׁ ליהוה כשׂדה החרם לכהן תהיה אחזתו׃ 22 ואם את שׂדה מקנתו אשׁר לא משׂדה אחזתו יקדישׁ ליהוה׃ 23 וחשׁב לו הכהן את מכסת הערכך עד שׁנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדשׁ ליהוה׃ 24 בשׁנת היובל ישׁוב השׂדה לאשׁר קנהו מאתו לאשׁר לו אחזת הארץ׃ 25 וכל ערכך יהיה בשׁקל הקדשׁ עשׂרים גרה יהיה השׁקל׃ 26 אך בכור אשׁר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדישׁ אישׁ אתו אם שׁור אם שׂה ליהוה הוא׃ 27 ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשׁתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך׃ 28 אך כל חרם אשׁר יחרם אישׁ ליהוה מכל אשׁר לו מאדם ובהמה ומשׂדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדשׁ קדשׁים הוא ליהוה׃ 29 כל חרם אשׁר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת׃ 30 וכל מעשׂר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדשׁ ליהוה׃ 31 ואם גאל יגאל אישׁ ממעשׂרו חמשׁיתו יסף עליו׃ 32 וכל מעשׂר בקר וצאן כל אשׁר יעבר תחת השׁבט העשׂירי יהיה קדשׁ ליהוה׃ 33 לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדשׁ לא יגאל׃ 34 אלה המצות אשׁר צוה יהוה את משׁה אל בני ישׂראל בהר סיני׃