Numbers 14

HOT(i) 1 ותשׂא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא׃ 2 וילנו על משׁה ועל אהרן כל בני ישׂראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו׃ 3 ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשׁינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שׁוב מצרימה׃ 4 ויאמרו אישׁ אל אחיו נתנה ראשׁ ונשׁובה מצרימה׃ 5 ויפל משׁה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישׂראל׃ 6 ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם׃ 7 ויאמרו אל כל עדת בני ישׂראל לאמר הארץ אשׁר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד׃ 8 אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשׁר הוא זבת חלב ודבשׁ׃ 9 אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם׃ 10 ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישׂראל׃ 11 ויאמר יהוה אל משׁה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשׁר עשׂיתי בקרבו׃ 12 אכנו בדבר ואורשׁנו ואעשׂה אתך לגוי גדול ועצום ממנו׃ 13 ויאמר משׁה אל יהוה ושׁמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו׃ 14 ואמרו אל יושׁב הארץ הזאת שׁמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשׁר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אשׁ לילה׃ 15 והמתה את העם הזה כאישׁ אחד ואמרו הגוים אשׁר שׁמעו את שׁמעך לאמר׃ 16 מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשׁר נשׁבע להם וישׁחטם במדבר׃ 17 ועתה יגדל נא כח אדני כאשׁר דברת לאמר׃ 18 יהוה ארך אפים ורב חסד נשׂא עון ופשׁע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שׁלשׁים ועל רבעים׃ 19 סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשׁר נשׂאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה׃ 20 ויאמר יהוה סלחתי כדברך׃ 21 ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ׃ 22 כי כל האנשׁים הראים את כבדי ואת אתתי אשׁר עשׂיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשׂר פעמים ולא שׁמעו בקולי׃ 23 אם יראו את הארץ אשׁר נשׁבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה׃ 24 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשׁר בא שׁמה וזרעו יורשׁנה׃ 25 והעמלקי והכנעני יושׁב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף׃ 26 וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃ 27 עד מתי לעדה הרעה הזאת אשׁר המה מלינים עלי את תלנות בני ישׂראל אשׁר המה מלינים עלי שׁמעתי׃ 28 אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשׁר דברתם באזני כן אעשׂה׃ 29 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשׂרים שׁנה ומעלה אשׁר הלינתם עלי׃ 30 אם אתם תבאו אל הארץ אשׁר נשׂאתי את ידי לשׁכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושׁע בן נון׃ 31 וטפכם אשׁר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשׁר מאסתם׃ 32 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה׃ 33 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שׁנה ונשׂאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר׃ 34 במספר הימים אשׁר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשׁנה יום לשׁנה תשׂאו את עונתיכם ארבעים שׁנה וידעתם את תנואתי׃ 35 אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשׂה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושׁם ימתו׃ 36 והאנשׁים אשׁר שׁלח משׁה לתור את הארץ וישׁבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ׃ 37 וימתו האנשׁים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃ 38 ויהושׁע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשׁים ההם ההלכים לתור את הארץ׃ 39 וידבר משׁה את הדברים האלה אל כל בני ישׂראל ויתאבלו העם מאד׃ 40 וישׁכמו בבקר ויעלו אל ראשׁ ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשׁר אמר יהוה כי חטאנו׃ 41 ויאמר משׁה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח׃ 42 אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם׃ 43 כי העמלקי והכנעני שׁם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שׁבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם׃ 44 ויעפלו לעלות אל ראשׁ ההר וארון ברית יהוה ומשׁה לא משׁו מקרב המחנה׃ 45 וירד העמלקי והכנעני הישׁב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה׃