Numbers 15

HOT(i) 1 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 2 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושׁבתיכם אשׁר אני נתן׃ 3 ועשׂיתם אשׁה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשׂות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן׃ 4 והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשׂרון בלול ברבעית ההין שׁמן׃ 5 ויין לנסך רביעית ההין תעשׂה על העלה או לזבח לכבשׂ האחד׃ 6 או לאיל תעשׂה מנחה סלת שׁני עשׂרנים בלולה בשׁמן שׁלשׁית ההין׃ 7 ויין לנסך שׁלשׁית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה׃ 8 וכי תעשׂה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שׁלמים ליהוה׃ 9 והקריב על בן הבקר מנחה סלת שׁלשׁה עשׂרנים בלול בשׁמן חצי ההין׃ 10 ויין תקריב לנסך חצי ההין אשׁה ריח ניחח ליהוה׃ 11 ככה יעשׂה לשׁור האחד או לאיל האחד או לשׂה בכבשׂים או בעזים׃ 12 כמספר אשׁר תעשׂו ככה תעשׂו לאחד כמספרם׃ 13 כל האזרח יעשׂה ככה את אלה להקריב אשׁה ריח ניחח ליהוה׃ 14 וכי יגור אתכם גר או אשׁר בתוככם לדרתיכם ועשׂה אשׁה ריח ניחח ליהוה כאשׁר תעשׂו כן יעשׂה׃ 15 הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה׃ 16 תורה אחת ומשׁפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם׃ 17 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 18 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשׁר אני מביא אתכם שׁמה׃ 19 והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה׃ 20 ראשׁית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה׃ 21 מראשׁית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם׃ 22 וכי תשׁגו ולא תעשׂו את כל המצות האלה אשׁר דבר יהוה אל משׁה׃ 23 את כל אשׁר צוה יהוה אליכם ביד משׁה מן היום אשׁר צוה יהוה והלאה לדרתיכם׃ 24 והיה אם מעיני העדה נעשׂתה לשׁגגה ועשׂו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשׁפט ושׂעיר עזים אחד לחטת׃ 25 וכפר הכהן על כל עדת בני ישׂראל ונסלח להם כי שׁגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשׁה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שׁגגתם׃ 26 ונסלח לכל עדת בני ישׂראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשׁגגה׃ 27 ואם נפשׁ אחת תחטא בשׁגגה והקריבה עז בת שׁנתה לחטאת׃ 28 וכפר הכהן על הנפשׁ השׁגגת בחטאה בשׁגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח׃ 29 האזרח בבני ישׂראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשׂה בשׁגגה׃ 30 והנפשׁ אשׁר תעשׂה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפשׁ ההוא מקרב עמה׃ 31 כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפשׁ ההוא עונה׃ 32 ויהיו בני ישׂראל במדבר וימצאו אישׁ מקשׁשׁ עצים ביום השׁבת׃ 33 ויקריבו אתו המצאים אתו מקשׁשׁ עצים אל משׁה ואל אהרן ואל כל העדה׃ 34 ויניחו אתו במשׁמר כי לא פרשׁ מה יעשׂה׃ 35 ויאמר יהוה אל משׁה מות יומת האישׁ רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה׃ 36 ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשׁר צוה יהוה את משׁה׃ 37 ויאמר יהוה אל משׁה לאמר׃ 38 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם ועשׂו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת׃ 39 והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשׂיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשׁר אתם זנים אחריהם׃ 40 למען תזכרו ועשׂיתם את כל מצותי והייתם קדשׁים לאלהיכם׃ 41 אני יהוה אלהיכם אשׁר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם׃