Numbers 15

DSV_Strongs(i)
  1 H1696 [H8762] Daarna sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  2 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H935 [H8799] tot hen: Wanneer gij gekomen zult zijn H776 in het land H4186 uwer woningen H5414 [H8802] , dat Ik u geven zal;
  3 H801 En gij een vuuroffer H3068 den HEERE H6213 [H8804] zult doen H5930 , een brandoffer H2077 , of slachtoffer H6381 [H8763] , om af te zonderen H5088 een gelofte H5071 , of in een vrijwillig offer H4150 , of in uw gezette hoogtijden H3068 , om den HEERE H5207 een liefelijken H7381 reuk H6213 [H8800] te maken H1241 , van runderen H6629 of van klein vee;
  4 H7133 Zo zal hij, die zijn offerande H3068 den HEERE H7126 [H8688] offert H4503 , een spijsoffer H7126 [H8689] offeren H6241 van een tiende H5560 meelbloem H1101 [H8803] , gemengd H7243 met een vierendeel H1969 van een hin H8081 olie.
  5 H3196 En wijn H5262 ten drankoffer H7243 , een vierendeel H1969 van een hin H6213 [H8799] , zult gij bereiden H5930 tot een brandoffer H2077 of tot een slachtoffer H259 , voor een H3532 lam.
  6 H352 Of voor een ram H4503 zult gij een spijsoffer H6213 [H8799] bereiden H8147 , van twee H6241 tienden H5560 meelbloem H1101 [H8803] , gemengd H8081 met olie H7992 , een derde H1969 deel van een hin.
  7 H3196 En wijn H5262 ten drankoffer H7992 , een derde H1969 deel van een hin H7126 [H8686] , zult gij offeren H5207 tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.
  8 H1121 En wanneer gij een jong H1241 rund H6213 [H8799] zult bereiden H5930 tot een brandoffer H2077 of een slachtoffer H5088 , om een gelofte H6381 [H8763] af te zonderen H8002 , of ten dankoffer H3068 den HEERE;
  9 H1121 Zo zal hij tot een jong H1241 rund H7126 [H8689] offeren H4503 een spijsoffer H7969 van drie H6241 tienden H5560 meelbloem H1101 [H8803] , gemengd H8081 met olie H2677 , de helft H1969 van een hin.
  10 H3196 En wijn H7126 [H8686] zult gij offeren H5262 ten drankoffer H2677 , de helft H1969 van een hin H801 , tot een vuuroffer H5207 van liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.
  11 H6213 [H8735] Alzo zal gedaan worden H259 met den enen H7794 os H259 , of met den enen H352 ram H7716 , of met het klein vee H3532 , van de lammeren H5795 , of van de geiten.
  12 H4557 Naar het getal H6213 [H8799] , dat gij bereiden zult H3602 , zult gij alzo H6213 [H8799] doen H259 met elkeen H4557 , naar hun getal.
  13 H249 Alle inboorling H6213 [H8799] zal deze dingen alzo doen H7126 [H8687] , offerende H801 een vuuroffer H5207 tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE.
  14 H1616 Wanneer ook een vreemdeling H1481 [H8799] bij u als vreemdeling verkeert H8432 , of die in het midden H1755 van u is, in uw geslachten H801 , en hij een vuuroffer H6213 [H8804] zal bereiden H5207 tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE H6213 [H8799] ; gelijk als gij zult doen H6213 [H8799] , alzo zal hij doen.
  15 H6951 Gij, gemeente H1616 , het zij ulieden en den vreemdeling H1481 [H8802] , die als vreemdeling [bij] [u] verkeert H259 , enerlei H2708 inzetting H5769 : ter eeuwige H2708 inzetting H1755 bij uw geslachten H1616 , gelijk gijlieden, alzo zal de vreemdeling H3068 voor des HEEREN H6440 aangezicht zijn.
  16 H259 Enerlei H8451 wet H259 en enerlei H4941 recht H1616 zal ulieden zijn, en den vreemdeling H1481 [H8802] , die bij ulieden als vreemdeling verkeert.
  17 H1696 [H8762] Voorts sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  18 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H935 [H8800] tot hen: Als gij zult gekomen zijn H776 in het land H935 [H8688] , waarheen Ik u inbrengen zal,
  19 H3899 Zo zal het geschieden, als gij van het brood H776 des lands H398 [H8800] zult eten H3068 , dan zult gij den HEERE H8641 een hefoffer H7311 [H8686] offeren.
  20 H7225 De eerstelingen H6182 uws deegs H2471 , een koek H8641 zult gij tot een hefoffer H7311 [H8686] offeren H8641 ; gelijk het hefoffer H1637 des dorsvloers H7311 [H8686] zult gij dat offeren.
  21 H7225 Van de eerstelingen H6182 uws deegs H3068 zult gij den HEERE H8641 een hefoffer H5414 [H8799] geven H1755 , bij uw geslachten.
  22 H7686 [H8799] Voorts wanneer gijlieden afgedwaald zult zijn H6213 [H8799] , en niet gedaan hebben H4687 al deze geboden H3068 , die de HEERE H4872 tot Mozes H1696 [H8765] gesproken heeft;
  23 H3068 Alles, wat u de HEERE H3027 door de hand H4872 van Mozes H6680 [H8765] geboden heeft H3117 ; van dien dag H3068 af, dat het de HEERE H6680 [H8765] geboden heeft H1973 , en voortaan H1755 bij uw geslachten;
  24 H7684 Zo zal het geschieden, indien iets bij dwaling H6213 [H8738] gedaan H5869 , [en] voor de ogen H5712 der vergadering H5712 [verborgen] [is], dat de ganse vergadering H259 een H6499 var H1121 , een jong H1241 rund H6213 [H8804] , zal bereiden H5930 ten brandoffer H5207 , tot een liefelijken H7381 reuk H3068 den HEERE H4503 , met zijn spijsoffer H5262 en zijn drankoffer H4941 , naar de wijze H259 ; en een H8163 H5795 geitenbok H2403 ten zondoffer.
  25 H3548 En de priester H3722 [H8765] zal de verzoening doen H5712 voor de ganse vergadering H1121 van de kinderen H3478 Israels H5545 [H8738] , en het zal hun vergeven worden H7684 ; want het was een afdwaling H7133 , en zij hebben hun offerande H935 [H8689] gebracht H801 , een vuuroffer H3068 den HEERE H2403 , en hun zondoffer H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H7684 , over hun afdwaling.
  26 H5712 Het zal dan aan de ganse vergadering H1121 der kinderen H3478 Israels H5545 [H8738] vergeven worden H1616 , ook den vreemdeling H8432 , die in het midden H1481 [H8802] van henlieden als vreemdeling verkeert H5971 ; want het is het ganse volk H7684 door dwaling [overkomen].
  27 H259 En indien een H5315 ziel H7684 door afdwaling H2398 [H8799] gezondigd zal hebben H1323 H8141 , die zal een eenjarige H5795 geit H2403 ten zondoffer H7126 [H8689] offeren.
  28 H3548 En de priester H3722 [H8765] zal de verzoening doen H7683 [H8802] over de dwalende H5315 ziel H2398 [H8800] , als zij gezondigd heeft H7684 door afdwaling H6440 , voor het aangezicht H3068 des HEEREN H3722 [H8763] , doende de verzoening H5545 [H8738] over haar; en het zal haar vergeven worden.
  29 H249 Den inboorling H1121 der kinderen H3478 Israels H1616 , en den vreemdeling H8432 , die in hunlieder midden H1481 [H8802] als vreemdeling verkeert H259 , enerlei H8451 wet H7684 zal ulieden zijn, dengene, die het door afdwaling H6213 [H8802] doet.
  30 H5315 Maar de ziel H6213 [H8799] , die iets gedaan zal hebben H7311 [H8802] met opgeheven H3027 hand H249 , hetzij van inboorlingen H4480 of van H1616 vreemdelingen H1442 [H8764] , die smaadt H3068 den HEERE H5315 ; en diezelve ziel H3772 [H8738] zal uitgeroeid worden H7130 uit het midden H5971 van haar volk;
  31 H1697 Want zij heeft het woord H3068 des HEEREN H959 [H8804] veracht H4687 en Zijn gebod H6565 [H8689] vernietigd H5315 ; diezelve ziel H3772 [H8736] zal ganselijk H3772 [H8735] uitgeroeid worden H5771 ; haar ongerechtigheid is op haar.
  32 H1121 Als nu de kinderen H3478 Israels H4057 in de woestijn H4672 [H8799] waren, zo vonden zij H376 een man H6086 , hout H7197 [H8781] lezende H7676 H3117 op den sabbatdag.
  33 H4672 [H8802] En die hem vonden H6086 , hout H7197 [H8781] lezende H7126 [H8686] , brachten H4872 hem tot Mozes H175 , en tot Aaron H5712 , en tot de ganse vergadering.
  34 H3240 [H8686] En zij stelden H4929 hem in bewaring H6567 [H8795] ; want het was niet verklaard H6213 [H8735] , wat hem gedaan zou worden.
  35 H559 [H8799] Zo zeide H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H376 : Die man H4191 [H8800] zal zekerlijk H4191 [H8714] gedood worden H5712 ; de ganse vergadering H68 zal hem met stenen H7275 [H8800] stenigen H2351 buiten H4264 het leger.
  36 H3318 [H8686] Toen bracht H5712 hem de ganse vergadering H2351 uit tot buiten H4264 het leger H7275 [H8799] , en zij stenigden H68 hem met stenen H4191 [H8799] , dat hij stierf H3068 , gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had.
  37 H3068 En de HEERE H559 [H8799] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  38 H1696 [H8761] Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H559 [H8804] , en zeg H6734 tot hen: Dat zij zich snoertjes H6213 [H8804] maken H3671 aan de hoeken H899 hunner klederen H1755 , bij hun geslachten H6734 ; en op de snoertjes H3671 des hoeks H8504 zullen zij een hemelsblauwen H6616 draad H5414 [H8804] zetten.
  39 H6734 En hij zal ulieden aan de snoertjes H7200 [H8804] zijn, opdat gij het aanziet H4687 , en aan al de geboden H3068 des HEEREN H2142 [H8804] gedenkt H6213 [H8804] , en die doet H310 ; en gij zult naar H3824 uw hart H5869 , en naar uw ogen H8446 [H8799] niet sporen H310 H2181 [H8802] , die gij zijt nahoererende;
  40 H2142 [H8799] Opdat gij gedenkt H6213 [H8804] en doet H4687 al Mijn geboden H430 , en uw God H6918 heilig H1961 [H8804] zijt.
  41 H3068 Ik ben de HEERE H430 , uw God H776 H4714 , Die u uit Egypteland H3318 [H8689] uitgevoerd heb H430 , om u tot een God H3068 te zijn; Ik ben de HEERE H430 , uw God!