Numbers

Bulgarian(i) 1 И ГОСПОД говори на Мойсей в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година, откакто излязоха от египетската земя, и каза: 2 Пребройте цялото общество на израилевите синове по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената, всички от мъжки пол един по един, 3 от двадесет години и нагоре, всички, които могат да излизат на бой в Израил — пребройте ги по войнствата им, ти и Аарон. 4 И заедно с вас да има по един мъж от всяко племе, мъж, който е глава на бащиния си дом. 5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувим: Елисур, синът на Седиур; 6 от Симеон: Селумиил, синът на Сурисадай; 7 от Юда: Наасон, синът на Аминадав; 8 от Исахар: Натанаил, синът на Суар; 9 от Завулон: Елиав, синът на Хелон; 10 от синовете на Йосиф: от Ефрем: Елисама, синът на Амиуд; от Манасия: Гамалиил, синът на Федасур; 11 от Вениамин: Авидан, синът на Гедеония; 12 от Дан: Ахиезер, синът на Амисадай; 13 от Асир: Фагеил, синът на Охран; 14 от Гад: Елиасаф, синът на Деуил; 15 от Нефталим: Ахирей, синът на Енан. 16 Това бяха призованите от обществото, първенци на бащините си племена, глави на израилевите хиляди. 17 И Мойсей и Аарон взеха тези назовани по име мъже 18 и свикаха цялото общество на първия ден от втория месец. И те се записаха по родовете си по бащините си домове, по броя на имената на мъжете от двадесет години и нагоре, един по един. 19 Както ГОСПОД заповяда на Мойсей, така той ги преброи в Синайската пустиня. 20 Синовете на Рувим, първородния на Израил: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 21 преброените от рувимовото племе бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин. 22 От синовете на Симеон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, преброените по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 23 преброените от симеоновото племе бяха петдесет и девет хиляди и триста. 24 От синовете на Гад: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 25 преброените от гадовото племе бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет. 26 От синовете на Юда: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 27 преброените от юдовото племе бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин. 28 От синовете на Исахар: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 29 преброените от исахаровото племе бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин. 30 От синовете на Завулон: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 31 преброените от завулоновото племе бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин. 32 От синовете на Йосиф: от синовете на Ефрем: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 33 преброените от ефремовото племе бяха четиридесет хиляди и петстотин; 34 а от синовете на Манасия: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 35 преброените от манасиевото племе бяха тридесет и две хиляди и двеста. 36 От синовете на Вениамин: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 37 преброените от вениаминовото племе бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин. 38 От синовете на Дан: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 39 преброените от дановото племе бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин. 40 От синовете на Асир: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 41 преброените от асировото племе бяха четиридесет и една хиляда и петстотин. 42 От синовете на Нефталим: поколенията им по родовете им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат в бой, 43 преброените от нефталимовото племе бяха петдесет и три хиляди и четиристотин. 44 Това са преброените, които Мойсей, Аарон и първенците на Израил, дванадесетте мъже, преброиха, всеки един за бащиния си дом. 45 И така, всичките преброени от израилевите синове по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой в Израил, 46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет. 47 А левитите не бяха преброени между тях по бащиното им племе. 48 Защото ГОСПОД беше говорил на Мойсей и казал: 49 Само левиевото племе да не преброиш и да не вземеш броя им между израилевите синове; 50 а да поставиш левитите за настоятели на скинията на свидетелството и на всички нейни вещи, и на всичко, което й принадлежи. Те да носят скинията и всички нейни вещи и те да я обслужват, и да разполагат стана си около скинията. 51 И когато трябва да се вдига скинията, левитите да я снемат и когато трябва да се поставя скинията, левитите да я издигат; а ако се приближи до нея някой външен, да се умъртви. 52 И израилевите синове да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според войнствата си. 53 А левитите да поставят шатрите си около скинията на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилевите синове. И левитите да пазят заповяданото за скинията на свидетелството. 54 И израилевите синове направиха според всичко, което ГОСПОД заповяда на Мойсей; така направиха.