Numbers 26

Bulgarian(i) 1 А след язвата ГОСПОД говори на Мойсей и Елеазар, сина на свещеника Аарон, и каза: 2 Пребройте цялото общество израилеви синове от двадесет години и нагоре според бащините им домове, всички в Израил, които могат да излизат на бой. 3 Затова Мойсей и свещеникът Елеазар говориха на народа в низините на Моав при Йордан, срещу Ерихон, и казаха: 4 Пребройте народа от двадесет години и нагоре, както ГОСПОД заповяда на Мойсей. И израилевите синове, които бяха излезли от египетската земя, бяха: 5 Рувим, първородният на Израил. Синовете на Рувим: от Енох: родът на еноховците, от Фалу: родът на фалуевците, 6 от Есрон: родът на есроновците, от Хармий: родът на хармиевците. 7 Това са родовете на рувимците, а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет. 8 И синовете на Фалу: Елиав; 9 и синовете на Елиав: Намуил, Датан и Авирон. Това са онези Датан и Авирон, призованите от обществото, които се надигнаха против Мойсей и против Аарон в обществото на Корей, когато се надигнаха против ГОСПОДА, 10 и земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корей, когато обществото му измря, когато огънят пояде двеста и петдесет души и те станаха за знамение. 11 Но синовете на Корей не умряха. 12 Синовете на Симеон по родовете им: от Намуил: родът на намуиловците, от Ямин: родът на яминовците, от Яхин: родът на яхиновците, 13 от Зара: родът на заровците, от Саул: родът на сауловците. 14 Това са родовете на симеоновците: двадесет и две хиляди и двеста. 15 Синовете на Гад по родовете им: от Сафон: родът на сафоновците, от Агий: родът на агиевците, от Суний: родът на суниевците, 16 от Азений: родът на азениевците, от Ирий: родът на ириевците, 17 от Арод: родът на ародовците, от Арилий: родът на арилиевците. 18 Това са родовете на гадците; преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин. 19 Синовете на Юда: Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в ханаанската земя. 20 А синовете на Юда по родовете им бяха: от Шела: родът на шелаевците, от Фарес: родът на фаресовците, от Зара: родът на заровците. 21 А синовете на Фарес бяха: от Есрон: родът на есроновците, от Амул: родът на амуловците. 22 Това са Юдовите родове; преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин. 23 Синовете на Исахар по родовете им: от Тола: родът на толаевците, от Фуа: родът на фуаевците, 24 от Ясув: родът на ясувовците, от Симрон: родът на симроновците. 25 Това са родовете на Исахар; преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста. 26 Синовете на Завулон по родовете им: от Серед: родовете на середовците, от Елон: родът на елоновците, от Ялеил: родът на ялеиловците. 27 Това са родовете на завулонците; преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин. 28 Синовете на Йосиф по родовете им: Манасия и Ефрем. 29 Синовете на Манасия: от Махир: родът на махировците. И Махир роди Галаад, а от Галаад: родът на галаадците. 30 Това са синовете на Галаад: от Ахиезер: родът на ахиезеровците, от Хелек: родът на хелековците, 31 от Асриил: родът на асрииловците, от Сихем: родът на сихемовците, 32 от Семида: родът на семидовците и от Ефер: родът на еферовците. 33 А Салпаад, синът на Ефер, нямаше синове, а само дъщери. А имената на дъщерте на Салпаад бяха: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса. 34 Това са родовете на Манасия; преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин. 35 Това са синовете на Ефрем по родовете им: от Сутал: родът на суталовците, от Вехер: родът на вехеровците, от Тахан: родът на тахановците. 36 И това са синовете на Сутал: от Еран: родът на ерановците. 37 Това са родовете на синовете на Ефрем; преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин. Това са синовете на Йосиф по родовете им. 38 Синовете на Вениамин по родовете им: от Вела: родът на веловците, от Асвил: родът на асвиловците, от Ахирам: родът на ахирамовците, 39 от Суфам: родът на суфамовците, от Уфам: родът на уфамовците. 40 А синовете на Вела бяха Аред и Нееман; от Аред: родът на аредовците, от Нееман: родът на неемановците. 41 Това са синовете на Вениамин по родовете им; преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин. 42 Това са синовете на Дан по родовете им: от Суам: родът на суамовците. Това са семействата на Дан по родовете им. 43 Преброените от всички родове на суамовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин. 44 Синовете на Асир по родовете им бяха: от Емна: родът на Емна, от Есуи: родът на есуиевците, от Верия: родът на вериевците. 45 От синовете на Верия: от Хевер: родът на хеверовците, от Малхиил: родът на малхииловците. 46 А името на дъщерята на Асир беше Сара. 47 Това са родовете на синовете на Асир; преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин. 48 Синовете на Нефталим по родовете им: от Ясиил: родът на ясииловците, от Гуний: родът на гуниевците, 49 от Есер: родът на есеровците, от Силим: родът на силимовците. 50 Това са семействата на Нефталим по родовете им; преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин. 51 Това са преброените от израилевите синове: шестстотин и една хиляди седемстотин и тридесет. 52 И ГОСПОД говори на Мойсей и каза: 53 На тях нека се раздели земята за наследство според броя на имената им. 54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство; на всекиго да се даде наследството му според броя на преброените от него. 55 Но земята ще се раздели с жребий и те ще наследят според имената на бащините си племена. 56 По жребий да се раздели наследството на всяко племе, и на мнозината, и на малцината. 57 А ето преброените от синовете на Леви по родовете им: от Гирсон: родът на гирсоновците, от Каат: родът на каатците, от Мерарий: родът на мерариевците. 58 Това са родовете на Леви: родът на ливниевците, родът на хевроновците, родът на маалиевците, родът на мусиевците, родът на кореевците. А Каат роди Амрам. 59 Името на жената на Амрам беше Йохаведа, дъщеря на Леви, която се роди на Леви в Египет; и тя роди на Амрам Аарон и Мойсей и сестра им Мариам. 60 И на Аарон се родиха Надав и Авиуд, Елеазар и Итамар. 61 А Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред ГОСПОДА. 62 А преброените от тях, всичките от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и три хиляди; защото те не бяха преброени между израилевите синове, понеже на тях не се даде наследство между израилевите синове. 63 Това са преброените чрез Мойсей и свещеника Елеазар, които израилевите синове преброиха в низините на Моав при Йордан, срещу Ерихон. 64 И между тях нямаше човек от онези, които бяха преброени от Мойсей и свещеника Аарон, когато те преброиха израилевите синове в Синайската пустиня; 65 защото ГОСПОД беше казал за тях: Непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана нито един освен Халев, синът на Ефоний, и Иисус, синът на Навий.