Numbers 26

DSV_Strongs(i)
  1 H310 Het geschiedde nu na H4046 die plaag H3068 , dat de HEERE H559 [H8799] sprak H4872 tot Mozes H499 , en tot Eleazar H1121 , den zoon H175 van Aaron H3548 , den priester H559 [H8800] , zeggende:
  2 H5375 [H8798] Neem H7218 de som H5712 van de gehele vergadering H1121 der kinderen H3478 Israels H6242 op, van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H1004 , naar het huis H1 hunner vaderen H6635 , al wie ten heire H3478 in Israel H3318 [H8802] uittrekt.
  3 H4872 Mozes H499 dan en Eleazar H3548 , de priester H1696 [H8762] , spraken H6160 hen aan, in de vlakke velden H4124 van Moab H3383 , aan de Jordaan H3405 van Jericho H559 [H8800] , zeggende:
  4 H6242 [Dat] [men] [opneme] van twintig H8141 jaren H1121 oud H4605 en daarboven H3068 ; gelijk als de HEERE H4872 Mozes H6680 [H8765] geboden had H1121 , en den kinderen H3478 Israels H776 H4714 , die uit Egypteland H3318 [H8802] uitgetogen waren.
  5 H7205 Ruben H1060 was de eerstgeborene H3478 van Israel H1121 . De zonen H7205 van Ruben H2585 waren: Hanoch H4940 , [van] [welken] was het geslacht H2599 der Hanochieten H6396 ; van Pallu H4940 het geslacht H6384 der Palluieten;
  6 H2696 Van Hezron H4940 het geslacht H2697 der Hezronieten H3756 ; van Karmi H4940 het geslacht H3757 der Karmieten.
  7 H4940 Dit zijn de geslachten H7206 der Rubenieten H6485 [H8803] ; en hun getelden H7969 waren drie H705 en veertig H505 duizend H7651 H3967 zevenhonderd H7970 en dertig.
  8 H1121 En de zonen H6396 van Pallu H446 waren Eliab.
  9 H1121 En de zonen H446 van Eliab H5241 waren Nemuel H1885 , en Dathan H48 , en Abiram H1885 ; deze Dathan H48 en Abiram H7148 H7121 [H8803] waren de geroepenen H5712 der vergadering H5327 [H8689] , die gekijf maakten H4872 tegen Mozes H175 en tegen Aaron H5712 , in de vergadering H7141 van Korach H5327 H0 , als zij gekijf H3068 tegen den HEERE H5327 [H8687] maakten.
  10 H776 En de aarde H6310 haar mond H6605 [H8799] opendeed H1104 [H8799] , en verslond H7141 hen met Korach H5712 , als die vergadering H4194 stierf H784 , toen het vuur H3967 tweehonderd H2572 en vijftig H376 mannen H398 [H8800] verteerde H5251 , en werden tot een teken.
  11 H1121 Maar de kinderen H7141 van Korach H4191 [H8804] stierven niet.
  12 H1121 De zonen H8095 van Simeon H4940 , naar hun geslachten H5241 : van Nemuel H4940 , het geslacht H5242 der Nemuelieten H3226 ; van Jamin H4940 het geslacht H3228 der Jaminieten H3199 ; van Jachin H4940 het geslacht H3200 der Jachinieten;
  13 H2226 Van Zerah H4940 het geslacht H2227 der Zerahieten H7586 ; van Saul H4940 het geslacht H7587 der Saulieten.
  14 H4940 Dat zijn de geslachten H8099 der Simeonieten H8147 : twee H6242 en twintig H505 duizend H3967 en tweehonderd.
  15 H1121 De zonen H1410 van Gad H4940 , naar hun geslachten H6827 : van Zefon H4940 het geslacht H6831 der Zefonieten H2291 ; van Haggi H4940 het geslacht H2291 der Haggieten H7764 ; van Suni H4940 het geslacht H7765 der Sunieten.
  16 H244 Van Ozni H4940 het geslacht H244 der Oznieten H6179 ; van Heri H4940 het geslacht H6180 der Herieten;
  17 H720 Van Arod H4940 het geslacht H722 der Arodieten H692 ; van Areli H4940 het geslacht H692 der Arelieten.
  18 H4940 Dat zijn de geslachten H1121 der zonen H1410 van Gad H6485 [H8803] , naar hun getelden H705 : veertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  19 H1121 De zonen H3063 van Juda H6147 waren Er H209 en Onan H6147 ; maar Er H209 en Onan H4191 [H8799] stierven H776 in het land H3667 Kanaan.
  20 H1121 Alzo waren de zonen H3063 van Juda H4940 naar hun geslachten H7956 : van Sela H4940 het geslacht H8024 der Selanieten H6557 ; van Perez H4940 het geslacht H6558 der Perezieten H2226 ; van Zerah H4940 het geslacht H2227 der Zerahieten.
  21 H1121 En de zonen H6557 van Perez H2696 waren: van Hezron H4940 het geslacht H2697 der Hezronieten H2538 ; van Hamul H4940 het geslacht H2539 der Hamulieten.
  22 H4940 Dat zijn de geslachten H3063 van Juda H6485 [H8803] , naar hun getelden H8337 : zes H7657 en zeventig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  23 H1121 De zonen H3485 van Issaschar H4940 , naar hun geslachten H8439 , waren: [van] Tola H4940 het geslacht H8440 der Tolaieten H6312 ; van Puva H4940 het geslacht H6324 der Punieten;
  24 H3437 Van Jasub H4940 het geslacht H3432 der Jasubieten H8110 ; van Simron H4940 het geslacht H8117 der Simronieten.
  25 H4940 Dat zijn de geslachten H3485 van Issaschar H6485 [H8803] , naar hun getelden H702 : vier H8346 en zestig H505 duizend H7969 H3967 en driehonderd.
  26 H1121 De zonen H2074 van Zebulon H4940 , naar hun geslachten H5624 , waren: van Sered H4940 het geslacht H5625 der Seredieten H356 ; van Elon H4940 het geslacht H440 der Elonieten H3177 ; van Jahleel H4940 het geslacht H3178 der Jahleelieten.
  27 H4940 Dat zijn de geslachten H2075 der Zebulonieten H6485 [H8803] , naar hun getelden H8346 : zestig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd.
  28 H1121 De zonen H3130 van Jozef H4940 , naar hun geslachten H4519 , waren Manasse H669 en Efraim.
  29 H1121 De zonen H4519 van Manasse H4353 waren: van Machir H4940 het geslacht H4354 der Machirieten H4353 ; Machir H3205 [H8689] nu gewon H1568 Gilead H1568 ; van Gilead H4940 was het geslacht H1569 der Gileadieten.
  30 H1121 Dit zijn de zonen H1568 van Gilead H372 : [van] Jezer H4940 het geslacht H373 der Jezerieten H2507 ; van Helek H4940 het geslacht H2516 der Helekieten.
  31 H844 En [van] Asriel H4940 het geslacht H845 der Asrielieten H7928 ; en [van] Sechem H4940 het geslacht H7930 der Sechemieten;
  32 H8061 En [van] Semida H4940 het geslacht H8062 der Semidaieten H2660 ; en [van] Hefer H4940 het geslacht H2662 der Heferieten.
  33 H6765 Doch Zelafead H1121 , de zoon H2660 van Hefer H1121 , had geen zonen H1323 , maar dochters H8034 ; en de namen H1323 der dochteren H6765 van Zelafead H4244 waren: Machla H5270 en Noa H2295 , Hogla H4435 , Milka H8656 en Tirza.
  34 H4940 Dat zijn de geslachten H4519 van Manasse H6485 [H8803] : en hun getelden H8147 waren twee H2572 en vijftig H505 duizend H7651 H3967 en zevenhonderd.
  35 H1121 Dit zijn de zonen H669 van Efraim H4940 , naar hun geslachten H7803 : van Sutelah H4940 het geslacht H8364 der Sutelahieten H1071 ; van Becher H4940 het geslacht H1076 der Becherieten H8465 ; van Tahan H4940 het geslacht H8470 der Tahanieten.
  36 H1121 En dit zijn de zonen H7803 van Sutelah H6197 ; van Eran H4940 het geslacht H6198 der Eranieten.
  37 H4940 Dat zijn de geslachten H1121 der zonen H669 van Efraim H6485 [H8803] , naar hun getelden H8147 : twee H7970 en dertig H505 duizend H2568 H3967 en vijfhonderd H1121 . Dat zijn de zonen H3130 van Jozef H4940 , naar hun geslachten.
  38 H1121 De zonen H1144 van Benjamin H4940 , naar hun geslachten H1106 : van Bela H4940 het geslacht H1108 der Belaieten H788 ; van Asbel H4940 het geslacht H789 der Asbelieten H297 ; van Ahiram H4940 het geslacht H298 der Ahiramieten;
  39 H8197 Van Sefufam H4940 het geslacht H7781 der Sufamieten H2349 ; van Hufam H4940 het geslacht H2350 der Hufamieten.
  40 H1121 En de zonen H1106 van Bela H714 waren Ard H5283 en Naaman H4940 ; [van] Ard het geslacht H716 der Ardieten H5283 ; van Naaman H4940 het geslacht H5280 der Naamieten.
  41 H1121 Dat zijn de zonen H1144 van Benjamin H4940 , naar hun geslachten H6485 [H8803] ; en hun getelden waren H2568 vijf H705 en veertig H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd.
  42 H1121 Dit zijn de zonen H1835 van Dan H4940 , naar hun geslachten H7748 : van Suham H4940 het geslacht H7749 der Suhamieten H4940 ; dat zijn de geslachten H1835 van Dan H4940 , naar hun geslachten.
  43 H4940 Al de geslachten H7749 der Suhamieten H6485 [H8803] , naar hun getelden H702 , waren vier H8346 en zestig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  44 H1121 De zonen H836 van Aser H4940 , naar hun geslachten H3232 , waren: van Imna H4940 het geslacht H3232 der Imnaieten H3440 ; van Isvi H4940 het geslacht H3441 der Isvieten H1283 ; van Beria H4940 het geslacht H1284 der Beriieten.
  45 H1121 Van de zonen H1283 van Beria H2268 waren: van Heber H4940 het geslacht H2277 der Heberieten H4439 ; van Malchiel H4940 het geslacht H4440 der Malchielieten.
  46 H8034 En de naam H1323 der dochter H836 van Aser H8294 was Serah.
  47 H4940 Dat zijn de geslachten H1121 der zonen H836 van Aser H6485 [H8803] , naar hun getelden H7969 : drie H2572 en vijftig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  48 H1121 De zonen H5321 van Nafthali H4940 , naar hun geslachten H3183 : van Jahzeel H4940 het geslacht H3184 der Jahzeelieten H1476 ; van Guni H4940 het geslacht H1477 der Gunieten;
  49 H3337 Van Jezer H4940 het geslacht H3340 der Jezerieten H8006 ; van Sillem H4940 het geslacht H8016 der Sillemieten.
  50 H4940 Dat zijn de geslachten H5321 van Nafthali H4940 , naar hun geslachten H6485 [H8803] ; en hun getelden H2568 waren vijf H705 en veertig H505 duizend H702 H3967 en vierhonderd.
  51 H6485 [H8803] Dat zijn de getelden H1121 van de zonen H3478 Israels H8337 H3967 H505 : zeshonderd H505 een duizend H7651 H3967 zevenhonderd H7970 en dertig.
  52 H3068 En de HEERE H1696 [H8762] sprak H4872 tot Mozes H559 [H8800] , zeggende:
  53 H776 Aan dezen zal het land H2505 [H8735] uitgedeeld worden H5159 ter erfenis H4557 , naar het getal H8034 der namen.
  54 H7227 Aan degenen, die veel H5159 zijn, zult gij hun erfenis H7235 [H8686] meerder maken H4592 , en aan hen, die weinig H5159 zijn, zult gij hun erfenis H4591 [H8686] minder maken H376 ; aan een iegelijk H6310 zal, naar H6485 [H8803] zijn getelden H5159 , zijn erfenis H5414 [H8714] gegeven worden.
  55 H776 Het land H1486 nochtans zal door het lot H2505 [H8735] gedeeld worden H8034 ; naar de namen H4294 der stammen H1 hunner vaderen H5157 [H8799] zullen zij erven.
  56 H6310 Naar H1486 het lot H5159 zal elks erfenis H2505 [H8735] gedeeld worden H7227 tussen de velen H4592 en de weinigen.
  57 H6485 [H8803] Dit zijn nu de getelden H3881 van Levi H4940 , naar hun geslachten H1648 : van Gerson H4940 het geslacht H1649 der Gersonieten H6955 ; van Kohath H4940 het geslacht H6956 der Kohathieten H4847 ; van Merari H4940 het geslacht H4848 der Merarieten.
  58 H4940 Dit zijn de geslachten H3881 van Levi H4940 : het geslacht H3846 der Libnieten H4940 , het geslacht H2276 der Hebronieten H4940 , het geslacht H4250 der Machlieten H4940 , het geslacht H4188 der Muzieten H4940 , het geslacht H7145 der Korachieten H6955 . En Kohath H3205 [H8689] gewon H6019 Amram.
  59 H8034 En de naam H802 der huisvrouw H6019 van Amram H3115 was Jochebed H1323 , de dochter H3878 van Levi H3878 , welke [de] [huisvrouw] van Levi H3205 [H8804] baarde H4714 in Egypte H3205 [H8799] ; en deze baarde H6019 aan Amram H175 , Aaron H4872 , en Mozes H4813 , en Mirjam H269 , hun zuster.
  60 H175 En aan Aaron H3205 [H8735] werden geboren H5070 Nadab H30 en Abihu H499 , Eleazar H385 en Ithamar.
  61 H5070 Nadab H30 nu en Abihu H4191 [H8799] waren gestorven H2114 [H8801] , toen zij vreemd H784 vuur H7126 [H8687] brachten H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  62 H6485 [H8803] En hun getelden H7969 waren drie H6242 en twintig H505 duizend H2145 , al wat mannelijk H2320 is, van een maand H1121 oud H4605 en daarboven H6485 [H8719] ; want dezen werden niet geteld H8432 onder H1121 de kinderen H3478 Israels H5159 , omdat hun geen erfenis H5414 [H8738] gegeven werd H8432 onder H1121 de kinderen H3478 Israels.
  63 H6485 [H8803] Dat zijn de getelden H4872 van Mozes H499 en Eleazar H3548 , den priester H1121 , die de kinderen H3478 Israels H6485 [H8804] telden H6160 in de vlakke velden H4124 van Moab H3383 , aan de Jordaan H3405 van Jericho.
  64 H376 En onder dezen was niemand H6485 [H8803] uit de getelden H4872 van Mozes H175 en Aaron H3548 , den priester H1121 , als zij de kinderen H3478 Israels H6485 [H8804] telden H4057 in de woestijn H5514 van Sinai.
  65 H3068 Want de HEERE H559 [H8804] had van die gezegd H4057 , dat zij in de woestijn H4191 [H8800] gewisselijk H4191 [H8799] zouden sterven H376 ; en er was niemand H3498 [H8738] van hen overgebleven H3612 , dan Kaleb H1121 , de zoon H3312 van Jefunne H3091 , en Jozua H1121 , de zoon H5126 van Nun.