Numbers 26

HOT(i) 1 ויאמר יהוה אל משׁה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר׃ 2 שׂאו את ראשׁ כל עדת בני ישׂראל מבן עשׂרים שׁנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישׂראל׃ 3 וידבר משׁה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃ 4 מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כאשׁר צוה יהוה את משׁה ובני ישׂראל היצאים מארץ מצרים׃ 5 ראובן בכור ישׂראל בני ראובן חנוך משׁפחת החנכי לפלוא משׁפחת הפלאי׃ 6 לחצרן משׁפחת החצרוני לכרמי משׁפחת הכרמי׃ 7 אלה משׁפחת הראובני ויהיו פקדיהם שׁלשׁה וארבעים אלף ושׁבע מאות ושׁלשׁים׃ 8 ובני פלוא אליאב׃ 9 ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשׁר הצו על משׁה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃ 10 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האשׁ את חמשׁים ומאתים אישׁ ויהיו לנס׃ 11 ובני קרח לא מתו׃ 12 בני שׁמעון למשׁפחתם לנמואל משׁפחת הנמואלי לימין משׁפחת הימיני ליכין משׁפחת היכיני׃ 13 לזרח משׁפחת הזרחי לשׁאול משׁפחת השׁאולי׃ 14 אלה משׁפחת השׁמעני שׁנים ועשׂרים אלף ומאתים׃ 15 בני גד למשׁפחתם לצפון משׁפחת הצפוני לחגי משׁפחת החגי לשׁוני משׁפחת השׁוני׃ 16 לאזני משׁפחת האזני לערי משׁפחת הערי׃ 17 לארוד משׁפחת הארודי לאראלי משׁפחת האראלי׃ 18 אלה משׁפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 19 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃ 20 ויהיו בני יהודה למשׁפחתם לשׁלה משׁפחת השׁלני לפרץ משׁפחת הפרצי לזרח משׁפחת הזרחי׃ 21 ויהיו בני פרץ לחצרן משׁפחת החצרני לחמול משׁפחת החמולי׃ 22 אלה משׁפחת יהודה לפקדיהם שׁשׁה ושׁבעים אלף וחמשׁ מאות׃ 23 בני ישׂשכר למשׁפחתם תולע משׁפחת התולעי לפוה משׁפחת הפוני׃ 24 לישׁוב משׁפחת הישׁבי לשׁמרן משׁפחת השׁמרני׃ 25 אלה משׁפחת ישׂשכר לפקדיהם ארבעה ושׁשׁים אלף ושׁלשׁ מאות׃ 26 בני זבולן למשׁפחתם לסרד משׁפחת הסרדי לאלון משׁפחת האלני ליחלאל משׁפחת היחלאלי׃ 27 אלה משׁפחת הזבולני לפקדיהם שׁשׁים אלף וחמשׁ מאות׃ 28 בני יוסף למשׁפחתם מנשׁה ואפרים׃ 29 בני מנשׁה למכיר משׁפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משׁפחת הגלעדי׃ 30 אלה בני גלעד איעזר משׁפחת האיעזרי לחלק משׁפחת החלקי׃ 31 ואשׂריאל משׁפחת האשׂראלי ושׁכם משׁפחת השׁכמי׃ 32 ושׁמידע משׁפחת השׁמידעי וחפר משׁפחת החפרי׃ 33 וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושׁם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃ 34 אלה משׁפחת מנשׁה ופקדיהם שׁנים וחמשׁים אלף ושׁבע מאות׃ 35 אלה בני אפרים למשׁפחתם לשׁותלח משׁפחת השׁתלחי לבכר משׁפחת הבכרי לתחן משׁפחת התחני׃ 36 ואלה בני שׁותלח לערן משׁפחת הערני׃ 37 אלה משׁפחת בני אפרים לפקדיהם שׁנים ושׁלשׁים אלף וחמשׁ מאות אלה בני יוסף למשׁפחתם׃ 38 בני בנימן למשׁפחתם לבלע משׁפחת הבלעי לאשׁבל משׁפחת האשׁבלי לאחירם משׁפחת האחירמי׃ 39 לשׁפופם משׁפחת השׁופמי לחופם משׁפחת החופמי׃ 40 ויהיו בני בלע ארד ונעמן משׁפחת הארדי לנעמן משׁפחת הנעמי׃ 41 אלה בני בנימן למשׁפחתם ופקדיהם חמשׁה וארבעים אלף ושׁשׁ מאות׃ 42 אלה בני דן למשׁפחתם לשׁוחם משׁפחת השׁוחמי אלה משׁפחת דן למשׁפחתם׃ 43 כל משׁפחת השׁוחמי לפקדיהם ארבעה ושׁשׁים אלף וארבע מאות׃ 44 בני אשׁר למשׁפחתם לימנה משׁפחת הימנה לישׁוי משׁפחת הישׁוי לבריעה משׁפחת הבריעי׃ 45 לבני בריעה לחבר משׁפחת החברי למלכיאל משׁפחת המלכיאלי׃ 46 ושׁם בת אשׁר שׂרח׃ 47 אלה משׁפחת בני אשׁר לפקדיהם שׁלשׁה וחמשׁים אלף וארבע מאות׃ 48 בני נפתלי למשׁפחתם ליחצאל משׁפחת היחצאלי לגוני משׁפחת הגוני׃ 49 ליצר משׁפחת היצרי לשׁלם משׁפחת השׁלמי׃ 50 אלה משׁפחת נפתלי למשׁפחתם ופקדיהם חמשׁה וארבעים אלף וארבע מאות׃ 51 אלה פקודי בני ישׂראל שׁשׁ מאות אלף ואלף שׁבע מאות ושׁלשׁים׃ 52 וידבר יהוה אל משׁה לאמר׃ 53 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שׁמות׃ 54 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו אישׁ לפי פקדיו יתן נחלתו׃ 55 אך בגורל יחלק את הארץ לשׁמות מטות אבתם ינחלו׃ 56 על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃ 57 ואלה פקודי הלוי למשׁפחתם לגרשׁון משׁפחת הגרשׁני לקהת משׁפחת הקהתי למררי משׁפחת המררי׃ 58 אלה משׁפחת לוי משׁפחת הלבני משׁפחת החברני משׁפחת המחלי משׁפחת המושׁי משׁפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃ 59 ושׁם אשׁת עמרם יוכבד בת לוי אשׁר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משׁה ואת מרים אחתם׃ 60 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃ 61 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אשׁ זרה לפני יהוה׃ 62 ויהיו פקדיהם שׁלשׁה ועשׂרים אלף כל זכר מבן חדשׁ ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישׂראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישׂראל׃ 63 אלה פקודי משׁה ואלעזר הכהן אשׁר פקדו את בני ישׂראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 64 ובאלה לא היה אישׁ מפקודי משׁה ואהרן הכהן אשׁר פקדו את בני ישׂראל במדבר סיני׃ 65 כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם אישׁ כי אם כלב בן יפנה ויהושׁע בן נון׃