Numbers 33

HOT(i) 1 אלה מסעי בני ישׂראל אשׁר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משׁה ואהרן׃ 2 ויכתב משׁה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ 3 ויסעו מרעמסס בחדשׁ הראשׁון בחמשׁה עשׂר יום לחדשׁ הראשׁון ממחרת הפסח יצאו בני ישׂראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃ 4 ומצרים מקברים את אשׁר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשׂה יהוה שׁפטים׃ 5 ויסעו בני ישׂראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ 6 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשׁר בקצה המדבר׃ 7 ויסעו מאתם וישׁב על פי החירת אשׁר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ 8 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שׁלשׁת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ 9 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שׁתים עשׂרה עינת מים ושׁבעים תמרים ויחנו שׁם׃ 10 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף׃ 11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃ 12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה׃ 13 ויסעו מדפקה ויחנו באלושׁ׃ 14 ויסעו מאלושׁ ויחנו ברפידם ולא היה שׁם מים לעם לשׁתות׃ 15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ 16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃ 17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ 18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ 19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ 20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ 21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ 22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ 23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שׁפר׃ 24 ויסעו מהר שׁפר ויחנו בחרדה׃ 25 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ 26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ 27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ 28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ 29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשׁמנה׃ 30 ויסעו מחשׁמנה ויחנו במסרות׃ 31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ 32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ 33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ 34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ 35 ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר׃ 36 ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדשׁ׃ 37 ויסעו מקדשׁ ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃ 38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שׁם בשׁנת הארבעים לצאת בני ישׂראל מארץ מצרים בחדשׁ החמישׁי באחד לחדשׁ׃ 39 ואהרן בן שׁלשׁ ועשׂרים ומאת שׁנה במתו בהר ההר׃ 40 וישׁמע הכנעני מלך ערד והוא ישׁב בנגב בארץ כנען בבא בני ישׂראל׃ 41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ 42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ 43 ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ 44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ 45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ 46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ 47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ 48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 49 ויחנו על הירדן מבית הישׁמת עד אבל השׁטים בערבת מואב׃ 50 וידבר יהוה אל משׁה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃ 51 דבר אל בני ישׂראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען׃ 52 והורשׁתם את כל ישׁבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משׂכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשׁמידו׃ 53 והורשׁתם את הארץ וישׁבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשׁת אתה׃ 54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשׁפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשׁר יצא לו שׁמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ 55 ואם לא תורישׁו את ישׁבי הארץ מפניכם והיה אשׁר תותירו מהם לשׂכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשׁר אתם ישׁבים׃ 56 והיה כאשׁר דמיתי לעשׂות להם אעשׂה׃