Numbers 23

HOT(i) 1 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שׁבעה מזבחת והכן לי בזה שׁבעה פרים ושׁבעה אילים׃ 2 ויעשׂ בלק כאשׁר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח׃ 3 ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שׁפי׃ 4 ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שׁבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח׃ 5 וישׂם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שׁוב אל בלק וכה תדבר׃ 6 וישׁב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שׂרי מואב׃ 7 וישׂא משׁלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישׂראל׃ 8 מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה׃ 9 כי מראשׁ צרים אראנו ומגבעות אשׁורנו הן עם לבדד ישׁכן ובגוים לא יתחשׁב׃ 10 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישׂראל תמת נפשׁי מות ישׁרים ותהי אחריתי כמהו׃ 11 ויאמר בלק אל בלעם מה עשׂית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃ 12 ויען ויאמר הלא את אשׁר ישׂים יהוה בפי אתו אשׁמר לדבר׃ 13 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשׁר תראנו משׁם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משׁם׃ 14 ויקחהו שׂדה צפים אל ראשׁ הפסגה ויבן שׁבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח׃ 15 ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה׃ 16 ויקר יהוה אל בלעם וישׂם דבר בפיו ויאמר שׁוב אל בלק וכה תדבר׃ 17 ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושׂרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה׃ 18 וישׂא משׁלו ויאמר קום בלק ושׁמע האזינה עדי בנו צפר׃ 19 לא אישׁ אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשׂה ודבר ולא יקימנה׃ 20 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשׁיבנה׃ 21 לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישׂראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך׃ 22 אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם׃ 23 כי לא נחשׁ ביעקב ולא קסם בישׂראל כעת יאמר ליעקב ולישׂראל מה פעל אל׃ 24 הן עם כלביא יקום וכארי יתנשׂא לא ישׁכב עד יאכל טרף ודם חללים ישׁתה׃ 25 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו׃ 26 ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשׁר ידבר יהוה אתו אעשׂה׃ 27 ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישׁר בעיני האלהים וקבתו לי משׁם׃ 28 ויקח בלק את בלעם ראשׁ הפעור הנשׁקף על פני הישׁימן׃ 29 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שׁבעה מזבחת והכן לי בזה שׁבעה פרים ושׁבעה אילם׃ 30 ויעשׂ בלק כאשׁר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח׃