Job 42:8

HOT(i) 8 ועתה קחו לכם שׁבעה פרים ושׁבעה אילים ולכו אל עבדי איוב והעליתם עולה בעדכם ואיוב עבדי יתפלל עליכם כי אם פניו אשׂא לבלתי עשׂות עמכם נבלה כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃