Lamentations

DSV_Strongs(i)
  1 H3427 [H8804] [Aleph]. Hoe zit H5892 die stad H910 [zo] eenzaam H7227 , die vol H5971 volks H490 was, zij is als een weduwe H7227 geworden, zij, die groot H1471 was onder de heidenen H8282 , een vorstin H4082 onder de landschappen H4522 , is cijnsbaar geworden.
  2 H1058 [H8799] [Beth]. Zij weent H1058 [H8800] steeds H3915 des nachts H1832 , en haar tranen H3895 [lopen] over haar kinnebakken H5162 [H8764] ; zij heeft geen trooster H157 [H8802] onder al haar liefhebbers H7453 ; al haar vrienden H898 [H8804] hebben trouwelooslijk met haar gehandeld H341 [H8802] , zij zijn haar tot vijanden geworden.
  3 H3063 [Gimel]. Juda H1540 [H8804] is in gevangenis gegaan H6040 vanwege de ellende H7230 , en vanwege de veelheid H5656 der dienstbaarheid H3427 [H8804] ; zij woont H1471 onder de heidenen H4672 [H8804] , zij vindt H4494 geen rust H7291 [H8802] ; al haar vervolgers H5381 [H8689] achterhalen H4712 ze tussen de engten.
  4 H1870 [Daleth]. De wegen H6726 Sions H57 treuren H4150 , omdat niemand op het feest H935 [H8802] komt H8179 ; al haar poorten H8074 [H8802] zijn woest H3548 , haar priesters H584 [H8737] zuchten H1330 : haar jonkvrouwen H3013 [H8737] zijn bedroefd H4843 [H8804] , en zij zelve is in bitterheid.
  5 H6862 [He]. Haar tegenpartijders H7218 zijn ten hoofd H341 [H8802] geworden, haar vijanden H7951 [H8804] zijn gerust H3068 ; omdat haar de HEERE H3013 [H8689] bedroefd heeft H7230 , vanwege de veelheid H6588 harer overtredingen H5768 ; haar kinderkens H1980 [H8804] gaan henen H7628 [in] de gevangenis H6440 voor het aangezicht H6862 des tegenpartijders.
  6 H1323 [Vau]. En van de dochter H6726 Sions H1926 is al haar sieraad H3318 [H8799] weggegaan H8269 ; haar vorsten H354 zijn als de herten H4829 , [die] geen weide H4672 [H8804] vinden H3212 H0 , en zij gaan H3581 krachteloos H3212 [H8799] henen H6440 voor het aangezicht H7291 [H8802] des vervolgers.
  7 H3389 [Zain]. Jeruzalem H2142 H0 is H3117 , [in] de dagen H6040 harer ellende H4788 en harer veelvuldige ballingschap H2142 [H8804] , indachtig H4262 aan al haar gewenste dingen H6924 , die zij van oude H3117 dagen H5971 af gehad heeft; dewijl haar volk H3027 door de hand H6862 des tegenpartijders H5307 [H8800] valt H5826 [H8802] , en zij geen helper heeft H6862 ; de tegenpartijders H7200 [H8804] zien haar aan H7832 [H8804] , zij spotten H4868 met haar rustdagen.
  8 H3389 [Cheth]. Jeruzalem H2399 heeft zwaarlijk H2398 [H8804] gezondigd H5206 , daarom is zij als een afgezonderde H3513 [H8764] [vrouw] geworden; allen, die haar eerden H2107 [H8689] , achten haar onwaard H6172 , dewijl zij haar naaktheid H7200 [H8804] gezien hebben H584 [H8738] ; zij zucht H268 ook, en zij is achterwaarts H7725 [H8799] gekeerd.
  9 H2932 [Teth]. Haar onreinheid H7757 is in haar zomen H2142 [H8804] , zij heeft niet gedacht aan H319 haar uiterste H6382 , daarom is zij wonderbaarlijk H3381 [H8799] omlaag gedaald H5162 [H8764] ; zij heeft geen trooster H3068 . HEERE H7200 [H8798] , zie H6040 mijn ellende H341 [H8802] aan, want de vijand H1431 [H8689] maakt zich groot.
  10 H6862 [Jod]. De tegenpartijder H3027 heeft zijn hand H4261 aan al haar gewenste dingen H6566 [H8804] uitgebreid H7200 [H8804] ; immers heeft zij aangezien H1471 , dat de heidenen H4720 in haar heiligdom H935 [H8804] gingen H6680 [H8765] , waarvan Gij geboden hadt H6951 , dat zij in Uw gemeente H935 [H8799] niet komen zouden.
  11 H5971 [Caph]. Al haar volk H584 [H8737] zucht H3899 , brood H1245 [H8764] zoekende H4261 H4262 [H8675] , zij hebben hun gewenste dingen H400 voor spijs H5414 [H8804] gegeven H5315 , om de ziel H7725 [H8687] te verkwikken H7200 [H8798] . Zie H3068 , HEERE H5027 [H8685] , en aanschouw H2151 [H8802] , dat ik onwaard geworden ben.
  12 H1870 [Lamed]. Gaat het ulieden niet aan, gij allen, die over weg H5674 [H8802] gaat H5027 [H8685] ? Schouwt het aan H7200 [H8798] en ziet H3426 H0 , of er H4341 een smart H3426 zij H4341 gelijk mijn smart H5953 [H8776] , die mij aangedaan is H3068 , waarmede de HEERE H3013 [H8689] [mij] bedroefd heeft H3117 ten dage H2740 der hittigheid H639 Zijns toorns.
  13 H4791 [Mem]. Van de hoogte H784 heeft Hij een vuur H6106 in mijn beenderen H7971 [H8804] gezonden H7287 [H8799] , waarover Hij geheerst heeft H7272 ; Hij heeft voor mijn voeten H7568 een net H6566 [H8804] uitgebreid H268 , Hij heeft mij achterwaarts H7725 [H8689] doen keren H8074 [H8802] , Hij heeft mij woest H1739 en ziek H5414 [H8804] gemaakt H3117 den gansen dag.
  14 H5923 [Nun]. Het juk H6588 mijner overtredingen H8244 [H8738] is aangebonden H3027 door Zijn hand H8276 [H8691] , zij zijn samengevlochten H6677 , zij zijn op mijn hals H5927 [H8804] geklommen H3581 ; Hij heeft mijn kracht H3782 [H8689] doen vervallen H136 ; de HEERE H3027 heeft mij in [hun] handen H5414 [H8804] gegeven H3201 [H8799] , ik kan H6965 [H8800] niet opstaan.
  15 H136 [Samech]. De Heere H47 heeft al mijn sterken H7130 in het midden H5541 [H8765] van mij vertreden H4150 ; Hij heeft een bijeenkomst H7121 [H8804] over mij uitgeroepen H970 , om mijn jongelingen H7665 [H8800] te verbreken H136 ; de Heere H1660 heeft de wijnpers H1330 der jonkvrouw H1323 , der dochter H3063 van Juda H1869 [H8804] , aangetreden.
  16 H1058 [H8802] [Ain]. Om dezer dingen wille ween ik H5869 ; mijn oog H5869 , mijn oog H3381 [H8802] vliet af H4325 van water H5162 [H8764] , omdat de trooster H5315 , die mijn ziel H7725 [H8688] zou verkwikken H7368 [H8804] , verre van mij is H1121 ; mijn kinderen H8074 [H8802] zijn verwoest H341 [H8802] , omdat de vijand H1396 [H8804] de overhand heeft.
  17 H6726 [Pe]. Sion H6566 H0 breidt H3027 haar handen H6566 [H8765] uit H5162 [H8764] , daar is geen trooster H3068 voor haar; de HEERE H3290 heeft van Jakob H6680 [H8765] geboden H5439 , dat die rondom H6862 hem zijn, zijn tegenpartijders H3389 zouden zijn; Jeruzalem H5079 is als een afgezonderde [vrouw] onder hen.
  18 H3068 [Tsade]. De HEERE H6662 is rechtvaardig H6310 , want ik ben Zijn mond H4784 [H8804] wederspannig geweest H8085 [H8798] ; hoort H5971 toch, alle gij volken H7200 [H8798] , en ziet H4341 mijn smart H1330 ; mijn jonkvrouwen H970 en mijn jongelingen H7628 zijn in de gevangenis H1980 [H8804] gegaan.
  19 H7121 [H8804] [Koph]. Ik riep H157 [H8764] tot mijn liefhebbers H7411 [H8765] , [maar] zij hebben mij bedrogen H3548 ; mijn priesters H2205 en mijn oudsten H5892 hebben in de stad H1478 [H8804] den geest gegeven H400 , als zij spijze H1245 [H8765] voor zich zochten H5315 , opdat zij hun ziel H7725 [H8686] mochten verkwikken.
  20 H7200 [H8798] [Resch]. Aanzie H3068 , HEERE H6887 [H8804] , want mij is bange H4578 ; mijn ingewand H2560 [H8777] is beroerd H3820 , mijn hart H2015 [H8738] heeft zich omgekeerd H7130 in het binnenste H4784 [H8800] van mij, want ik ben zeer H4784 [H8804] wederspannig geweest H2351 ; van buiten H2719 heeft [mij] het zwaard H7921 [H8765] van kinderen beroofd H1004 , van binnen H4194 is als de dood.
  21 H8085 [H8804] [Schin]. Zij horen H584 [H8737] , dat ik zucht H5162 [H8764] , [maar] ik heb geen trooster H341 [H8802] ; al mijn vijanden H8085 [H8804] horen H7451 mijn kwaad H7797 [H8804] ; [en] zij zijn vrolijk H6213 [H8804] , dat Gij het gedaan hebt H3117 ; [als] Gij den dag H935 [H8689] zult voortgebracht hebben H7121 [H8804] , [dien] Gij uitgeroepen hebt H3644 , zo zullen zij zijn, gelijk ik ben.
  22 H7451 [Thau]. Laat al hun kwaad H6440 voor Uw aangezicht H935 [H8799] komen H5953 [H8778] , en doe H5953 [H8782] hun, gelijk als Gij mij gedaan hebt H6588 vanwege al mijn overtredingen H585 ; want mijn zuchtingen H7227 zijn vele H3820 , en mijn hart H1742 is mat.
Reformed Dating