Lamentations 2

DSV_Strongs(i)
  1 H136 [Aleph]. Hoe heeft de Heere H1323 de dochter H6726 Sions H639 in Zijn toorn H5743 [H8686] bewolkt H8597 ? Hij heeft de heerlijkheid H3478 van Israel H8064 van den hemel H776 [op] de aarde H7993 [H8689] nedergeworpen H1916 ; en Hij heeft aan de voetbank H7272 Zijner voeten H2142 [H8804] niet gedacht H3117 in den dag H639 Zijns toorns.
  2 H136 [Beth]. De Heere H4999 heeft al de woningen H3290 Jakobs H1104 [H8765] verslonden H2550 [H8804] , en heeft ze niet verschoond H4013 ; Hij heeft de vastigheden H1323 der dochter H3063 van Juda H2040 [H8804] afgebroken H5678 in Zijn verbolgenheid H5060 H0 , Hij heeft gemaakt H776 , dat zij de aarde H5060 [H8689] raken H4467 ; Hij heeft het koninkrijk H8269 en deszelfs vorsten H2490 [H8765] ontheiligd.
  3 H2750 [Gimel]. Hij heeft, in ontsteking H639 des toorns H7161 , den gehelen hoorn H3478 Israels H1438 [H8804] afgehouwen H3225 ; Hij heeft Zijn rechterhand H268 achterwaarts H7725 [H8689] getrokken H6440 H0 , toen H341 [H8802] de vijand H6440 kwam H3290 , en Hij is tegen Jakob H1197 [H8799] ontstoken H3852 als een vlammend H784 vuur H5439 , [dat] rondom H398 [H8804] verteert.
  4 H7198 [Daleth]. Hij heeft Zijn boog H1869 [H8804] gespannen H341 [H8802] als een vijand H3225 ; Hij heeft zich [met] Zijn rechterhand H5324 [H8737] gesteld H6862 als een tegenpartijder H2026 [H8799] , dat Hij doodde H4261 al de begeerlijke dingen H5869 der ogen H2534 ; Hij heeft Zijn grimmigheid H168 in de tent H1323 der dochter H6726 Sions H8210 [H8804] uitgestort H784 als een vuur.
  5 H136 [He]. De Heere H341 [H8802] is geworden als een vijand H3478 ; Hij heeft Israel H1104 [H8765] verslonden H759 , Hij heeft al haar paleizen H1104 [H8765] verslonden H4013 . Hij heeft deszelfs vastigheden H7843 [H8765] verdorven H1323 ; en Hij heeft bij de dochter H3063 van Juda H8386 het klagen H592 en kermen H7235 [H8686] vermenigvuldigd.
  6 H7900 [Vau]. En Hij heeft Zijn hut H2554 [H8799] met geweld afgerukt H1588 , als een hof H4150 , Hij heeft Zijn vergaderplaats H7843 [H8765] verdorven H3068 ; de HEERE H6726 heeft in Sion H7911 [H8765] doen vergeten H4150 den hoogtijd H7676 en den sabbat H2195 , en Hij heeft in de gramschap H639 Zijns toorns H4428 den koning H3548 en den priester H5006 [H8799] smadelijk verworpen.
  7 H136 [Zain]. De Heere H4196 heeft Zijn altaar H2186 [H8804] verstoten H4720 . Hij heeft Zijn heiligdom H5010 [H8765] te niet gedaan H2346 , Hij heeft de muren H759 harer paleizen H341 [H8802] in des vijands H3027 hand H5462 [H8689] overgegeven H1004 ; zij hebben in het huis H3068 des HEEREN H6963 een stem H5414 [H8804] verheven H3117 als op den dag H4150 eens gezetten hoogtijds.
  8 H3068 [Cheth]. De HEERE H2803 [H8804] heeft gedacht H7843 [H8687] te verderven H2346 den muur H1323 der dochter H6726 Sions H6957 ; Hij heeft het richtsnoer H5186 [H8804] [daarover] getogen H3027 , Hij heeft Zijn hand H7725 [H8689] niet afgewend H1104 [H8763] , dat Hij ze niet verslonde H2426 ; en Hij heeft den voormuur H2346 en den muur H3162 te zamen H56 [H8686] treurig gemaakt H535 [H8797] , zij zijn verzwakt.
  9 H8179 [Teth]. Haar poorten H776 zijn in de aarde H2883 [H8804] verzonken H1280 ; Hij heeft haar grendelen H6 [H8765] verdorven H7665 [H8765] en gebroken H4428 ; haar koning H8269 en haar vorsten H1471 zijn onder de heidenen H8451 ; er is geen wet H5030 ; haar profeten H4672 [H8804] vinden H2377 ook geen gezicht H3068 van den HEERE.
  10 H2205 [Jod]. De oudsten H1323 der dochter H6726 Sions H3427 [H8799] zitten H776 op de aarde H1826 [H8799] , zij zwijgen stil H5927 [H8689] , zij werpen H6083 stof H7218 op hun hoofd H8242 , zij hebben zakken H2296 [H8804] aangegord H1330 ; de jonge dochters H3389 van Jeruzalem H3381 H0 laten H7218 haar hoofd H776 ter aarde H3381 [H8689] hangen.
  11 H5869 [Caph]. Mijn ogen H3615 [H8804] zijn verteerd H1832 door tranen H4578 , mijn ingewand H2560 [H8777] wordt beroerd H3516 ; mijn lever H776 is ter aarde H8210 [H8738] uitgeschud H7667 , vanwege de breuk H1323 der dochter H5971 mijns volks H5768 ; omdat het kind H3243 [H8802] en de zuigeling H7339 op de straten H7151 der stad H5848 [H8736] in onmacht zinken;
  12 H517 [Lamed]. [Als] zij tot hun moeders H559 [H8799] zeggen H1715 : Waar is koren H3196 en wijn H7339 , als zij op de straten H5892 der stad H5848 [H8692] in onmacht zinken H2491 , als de verslagenen H5315 ; als zich hun ziel H8210 [H8692] uitschudt H2436 in den schoot H517 hunner moeders.
  13 H5749 H5749 [H8686] [Mem]. Wat getuigen zal ik u brengen H4100 , wat H1819 [H8762] zal ik bij u vergelijken H1323 , gij dochter H3389 Jeruzalems H7737 [H8686] ? Wat zal ik bij u vergelijken H5162 [H8762] , dat ik u trooste H1330 , gij jonkvrouw H1323 , dochter H6726 Sions H7667 , want uw breuk H1419 is [zo] groot H3220 als de zee H7495 [H8799] , wie kan u helen?
  14 H5030 [Nun]. Uw profeten H7723 hebben u ijdelheid H8602 en ongerijmdheid H2372 [H8804] gezien H5771 , en zij hebben [u] uw ongerechtigheid H1540 [H8765] niet geopenbaard H7622 H7622 [H8675] , om uw gevangenis H7725 [H8687] af te wenden H2372 [H8799] , maar zij hebben voor u gezien H7723 ijdele H4864 lasten H4065 en uitstotingen.
  15 H5674 [H8802] [Samech]. Allen, die over weg gaan H5606 [H8804] , klappen H3709 met de handen H1870 over u H8319 [H8804] , zij fluiten H5128 [H8686] en schudden H7218 hun hoofd H1323 over de dochter H3389 Jeruzalems H5892 , [zeggende]: Is dit die stad H559 [H8799] , waar men van zeide H3632 , dat zij volkomen H3308 van schoonheid H4885 was, een vreugde H776 der ganse aarde?
  16 H341 [H8802] [Pe]. Al uw vijanden H6475 [H8804] sperren H6310 hun mond H8319 [H8804] op over u, zij fluiten H2786 [H8799] en knersen H8127 met de tanden H559 [H8804] , zij zeggen H1104 [H8765] : Wij hebben haar verslonden H389 ; dit is immers H3117 de dag H6960 [H8765] , dien wij verwacht hebben H4672 [H8804] , wij hebben [hem] gevonden H7200 [H8804] , wij hebben [hem] gezien.
  17 H3068 [Ain]. De HEERE H6213 [H8804] heeft gedaan H2161 [H8804] , wat Hij gedacht had H565 , Hij heeft Zijn woord H1214 [H8765] vervuld H6680 [H8765] , dat Hij bevolen had H6924 van oude H3117 dagen H2040 [H8804] ; Hij heeft afgebroken H2550 [H8804] en niet gespaard H341 [H8802] ; en Hij heeft den vijand H8055 [H8762] over u verblijd H7161 , Hij heeft den hoorn H6862 uwer tegenpartijders H7311 [H8689] verhoogd.
  18 H3820 [Tsade]. Hun hart H6817 [H8804] schreeuwde H136 tot den Heere H2346 : O gij muur H1323 der dochter H6726 Sions H3119 , laat dag H3915 en nacht H1832 tranen H3381 [H8685] afvlieten H5158 als een beek H5414 [H8799] ; geef H6314 uzelve geen rust H1323 H5869 , uw oogappel H1826 [H8799] houde niet op!
  19 H6965 [H8798] [Koph]. Maak u op H7442 [H8798] , maak geschrei H3915 des nachts H7218 in het begin H821 der nachtwaken H8210 H0 , stort H3820 uw hart H8210 [H8798] uit H5227 voor H6440 het aangezicht H136 des Heeren H4325 als water H5375 [H8798] ; hef H3709 uw handen H5315 tot Hem op voor de ziel H5768 uwer kinderkens H5848 [H8803] , die in onmacht gevallen zijn H7458 van honger H7218 , vooraan H2351 op alle straten.
  20 H7200 [H8798] [Resch]. Zie H3068 , HEERE H5027 [H8685] , aanschouw H3541 toch, aan wien Gij alzo H5953 [H8782] gedaan hebt H802 ; zullen dan de vrouwen H6529 haar vrucht H398 [H8799] eten H5768 , de kinderkens H2949 , die men op de handen draagt H5030 ? Zullen dan de profeet H3548 en de priester H4720 in het heiligdom H136 des HEEREN H2026 [H8735] gedood worden?
  21 H5288 [Schin]. De jongen H2205 en de ouden H7901 [H8804] liggen H776 op de aarde H2351 [op] de straten H1330 ; mijn jonkvrouwen H970 en mijn jongelingen H2719 zijn door het zwaard H5307 [H8804] gevallen H3117 ; Gij hebt ze in den dag H639 Uws toorns H2026 [H8804] gedood H2873 [H8804] , Gij hebt ze geslacht H2550 [H8804] [en] niet verschoond.
  22 H4032 [Thau]. Gij hebt mijn verschrikkingen H5439 van rondom H7121 [H8799] geroepen H3117 , als [tot] een dag H4150 eens gezetten hoogtijds H3117 ; en er is niemand aan den dag H639 des toorns H3068 des HEEREN H6412 ontkomen H8300 of overgebleven H2946 [H8765] ; die ik op de handen gedragen H7235 [H8765] en opgetogen heb H341 [H8802] , die heeft mijn vijand H3615 [H8765] omgebracht.