Genesis 18

DSV_Strongs(i)
  1 H7200 [H8735] Daarna verscheen H413 hem H3068 de HEERE H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H1931 , als hij H6607 in de deur H168 der tent H3427 [H8802] zat H3117 , toen de dag H2527 heet werd.
  2 H5375 H0 En hij hief H5869 zijn ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] en zag H2009 ; en ziet H5324 [H8737] , daar stonden H7969 drie H582 mannen H5921 tegenover H7200 [H8799] hem; als hij hen zag H7323 [H8799] , zo liep hij H7125 [H8800] hun tegemoet H4480 van H6607 de deur H168 der tent H7812 [H8691] , en boog zich H776 ter aarde.
  3 H559 [H8799] En hij zeide H136 : Heere H518 ! H4994 heb ik nu H2580 genade H4672 [H8804] gevonden H5869 in Uw ogen H5674 H0 , zo gaat H4994 toch H408 niet H4480 H5921 aan H5650 Uw knecht H5674 [H8799] voorbij.
  4 H4994 Dat toch H4592 een weinig H4325 waters H3947 [H8714] gebracht worde H7364 [H8798] , en wast H7272 Uw voeten H8172 [H8734] , en leunt H8478 onder H6086 dezen boom.
  5 H6595 En ik zal een bete H3899 broods H3947 [H8799] langen H3820 , dat Gij Uw hart H5582 [H8798] sterkt H310 ; daarna H5674 [H8799] zult Gij voortgaan H3651 H5921 , daarom H3588 omdat H5921 Gij tot H5650 Uw knecht H5674 [H8804] overgekomen zijt H1696 [H8765] . En zij zeiden H3651 : H6213 [H8799] Doe H834 zo als H559 [H8799] gij gesproken hebt.
  6 H85 En Abraham H4116 [H8762] haastte zich H168 naar de tent H413 tot H8283 Sara H559 [H8799] , en hij zeide H4116 [H8761] : Haast u H3888 [H8798] ; kneed H7969 drie H5429 maten H5560 H7058 meelbloem H6213 [H8798] , en maak H5692 koeken.
  7 H85 En Abraham H7323 [H8804] liep H413 tot H1241 de runderen H3947 [H8799] , en hij nam H1121 H1241 een kalf H7390 , teder H2896 en goed H5414 [H8799] , en hij gaf H413 het aan H5288 den knecht H4116 [H8762] , die haastte H853 , om dat H6213 [H8800] toe te maken.
  8 H3947 [H8799] En hij nam H2529 boter H2461 en melk H1121 H1241 , en het kalf H834 , dat H6213 [H8804] hij toegemaakt had H5414 [H8799] , en hij zette H6440 het hun voor H1931 , en H5975 [H8802] stond H5921 bij H8478 hen onder H6086 dien boom H398 [H8799] , en zij aten.
  9 H559 [H8799] Toen zeiden zij H413 tot H346 hem: Waar H8283 is Sara H802 , uw huisvrouw H559 [H8799] ? En hij zeide H2009 : Ziet H168 , in de tent.
  10 H559 [H8799] En Hij zeide H7725 [H8800] : Ik zal voorzeker H7725 H0 weder H413 tot H7725 [H8799] u komen H6256 , omtrent dezen tijd H2416 des levens H2009 ; en zie H8283 , Sara H802 , uw huisvrouw H1121 , [zal] een zoon H8283 [hebben]! En Sara H8085 [H8802] hoorde H6607 het aan de deur H168 der tent H310 , welke achter H1931 Hem was.
  11 H85 Abraham H8283 nu en Sara H2205 waren oud H935 H3117 [H8802] , [en] wel bedaagd H8283 ; het had Sara H2308 [H8804] opgehouden H1961 [H8800] te gaan H734 naar de wijze H802 der vrouwen.
  12 H6711 [H8799] Zo lachte H8283 Sara H7130 bij zichzelve H559 [H8800] , zeggende H5730 : Zal ik wellust H1961 [H8804] hebben H310 , nadat H1086 [H8800] ik oud geworden ben H113 , en mijn heer H2204 [H8804] oud is?
  13 H3068 En de HEERE H559 [H8799] zeide H413 tot H85 Abraham H4100 H2088 : Waarom H8283 heeft Sara H6711 [H8804] gelachen H559 [H8800] , zeggende H637 : Zou ik ook H552 waarlijk H3205 [H8799] baren H589 , nu ik H2204 [H8804] oud geworden ben?
  14 H1697 Zou iets H3068 voor den HEERE H6381 [H8735] te wonderlijk zijn H4150 ? Ter gezetter tijd H413 zal Ik tot H7725 [H8799] u wederkomen H6256 , omtrent dezen tijd H2416 des levens H8283 , en Sara H1121 [zal] een zoon [hebben]!
  15 H8283 En Sara H3584 [H8762] loochende H559 [H8800] het, zeggende H3808 : Ik heb niet H6711 [H8804] gelachen H3588 ; want H3372 [H8804] zij vreesde H559 [H8799] . En Hij zeide H3808 : Neen H3588 ! maar H6711 [H8804] gij hebt gelachen.
  16 H6965 H0 Toen stonden H582 die mannen H6965 [H8799] op H4480 van H8033 daar H8259 [H8686] , en zagen H5921 H6440 naar H5467 Sodom H85 toe; en Abraham H1980 [H8802] ging H5973 met H7971 [H8763] hen, om hen te geleiden.
  17 H3068 En de HEERE H559 [H8804] zeide H589 : Zal Ik H4480 voor H85 Abraham H3680 [H8764] verbergen H834 , wat H589 Ik H6213 [H8802] doe?
  18 H85 Dewijl Abraham H1961 [H8800] gewisselijk H1419 tot een groot H6099 en machtig H1471 volk H1961 [H8799] worden zal H3605 , en alle H1471 volken H776 der aarde H1288 [H8738] in hem gezegend zullen worden?
  19 H3588 Want H3045 [H8804] Ik heb hem gekend H4616 H834 , opdat H1121 hij zijn kinderen H1004 en zijn huis H310 na H6680 [H8762] hem zoude bevelen H1870 , en zij den weg H3068 des HEEREN H8104 [H8804] houden H6213 [H8800] , om te doen H4941 gerechtigheid H6666 en gerichte H4616 ; opdat H3068 de HEERE H5921 over H85 Abraham H935 [H8687] brenge H834 hetgeen H5921 Hij over H1696 [H8765] hem gesproken heeft.
  20 H559 [H8799] Voorts zeide H3068 de HEERE H3588 : Dewijl H2201 het geroep H5467 van Sodom H6017 en Gomorra H7227 groot H3588 [is], en dewijl H2403 haar zonde H3966 zeer H3513 [H8804] zwaar is,
  21 H4994 Zal Ik nu H3381 [H8799] afgaan H7200 [H8799] en bezien H6818 , of zij naar hun geroep H413 , dat tot H935 [H8802] Mij gekomen is H3617 , het uiterste H6213 [H8804] gedaan hebben H518 , en zo H3808 niet H3045 [H8799] , Ik zal het weten.
  22 H6437 H0 Toen keerden H582 die mannen H6437 [H8799] het aangezicht H4480 van H8033 daar H3212 [H8799] , en gingen H5467 naar Sodom H85 ; maar Abraham H5975 H0 bleef H5750 nog H5975 [H8802] staande H6440 voor het aangezicht H3068 des HEEREN.
  23 H85 En Abraham H5066 [H8799] trad toe H559 [H8799] , en zeide H637 : Zult Gij ook H6662 den rechtvaardige H5973 met H7563 den goddeloze H5595 [H8799] ombrengen?
  24 H194 Misschien H3426 zijn er H2572 vijftig H6662 rechtvaardigen H8432 in H5892 de stad H637 ; zult Gij hen ook H5595 [H8799] ombrengen H4725 , en de plaats H3808 niet H5375 [H8799] sparen H4616 , om H2572 de vijftig H6662 rechtvaardigen H834 , die H7130 binnen haar zijn?
  25 H2486 Het zij verre H4480 van H2088 U, zulk H1697 een ding H6213 [H8800] te doen H4191 [H8687] , te doden H6662 den rechtvaardige H5973 met H7563 den goddeloze H6662 ! dat de rechtvaardige H1961 [H8804] zij H7563 gelijk de goddeloze H2486 , verre zij het H8199 [H8802] van U! zou de Rechter H3605 der ganse H776 aarde H3808 geen H4941 recht H6213 [H8799] doen?
  26 H559 [H8799] Toen zeide H3068 de HEERE H518 : Zo H5467 Ik te Sodom H8432 binnen H5892 de stad H2572 vijftig H6662 rechtvaardigen H4672 [H8799] zal vinden H3605 , zo zal Ik de ganse H4725 plaats H5375 [H8804] sparen H5668 om hunnentwil.
  27 H85 En Abraham H6030 [H8799] antwoordde H559 [H8799] en zeide H2009 : Zie H4994 toch H2974 [H8689] ; ik heb mij onderwonden H1696 [H8763] te spreken H413 tot H136 den Heere H595 , hoewel ik H6083 stof H665 en as [ben]!
  28 H194 Misschien H2572 zullen aan de vijftig H6662 rechtvaardigen H2568 vijf H2637 [H8799] ontbreken H2568 ; zult Gij dan om vijf H3605 de ganse H5892 stad H7843 [H8686] verderven H559 [H8799] ? En Hij zeide H3808 : Ik zal haar niet H7843 [H8686] verderven H518 , zo H8033 Ik er H2568 vijf H705 en veertig H4672 [H8799] zal vinden.
  29 H3254 [H8686] En hij voer voort H5750 nog H413 tot H1696 [H8763] Hem te spreken H559 [H8799] , en zeide H194 : Misschien H8033 zullen aldaar H705 veertig H4672 [H8735] gevonden worden H559 [H8799] ! En Hij zeide H3808 : Ik zal het niet H6213 [H8799] doen H5668 om H705 der veertigen wil.
  30 H559 [H8799] Voorts zeide hij H4994 : Dat toch H136 de Heere H408 niet H2734 [H8799] ontsteke H1696 [H8762] , dat ik spreke H194 ; misschien H8033 zullen aldaar H7970 dertig H4672 [H8735] gevonden worden H559 [H8799] ! En Hij zeide H3808 : Ik zal het niet H6213 [H8799] doen H518 , zo H8033 Ik aldaar H7970 dertig H4672 [H8799] zal vinden.
  31 H559 [H8799] En hij zeide H2009 : Zie H4994 toch H2974 [H8689] , ik heb mij onderwonden H1696 [H8763] te spreken H413 tot H136 de Heere H194 ; misschien H8033 zullen er H6242 twintig H4672 [H8735] gevonden worden H559 [H8799] ! En Hij zeide H3808 : Ik zal haar niet H7843 [H8686] verderven H5668 om H6242 der twintigen wil.
  32 H559 [H8799] Nog zeide hij H4994 : Dat toch H136 de Heere H408 niet H2734 [H8799] ontsteke H389 , dat ik alleenlijk H6471 ditmaal H1696 [H8762] spreke H194 : misschien H8033 zullen er H6235 tien H4672 [H8735] gevonden worden H559 [H8799] . En Hij zeide H3808 : Ik zal haar niet H7843 [H8686] verderven H6235 om der tienen wil.
  33 H3212 H0 Toen ging H3068 de HEERE H3212 [H8799] weg H834 , als H3615 [H8765] Hij geeindigd had H413 tot H85 Abraham H1696 [H8763] te spreken H85 ; en Abraham H7725 [H8804] keerde weder H4725 naar zijn plaats.