Revelation

DSV_Strongs(i)
  1 G602 De openbaring G2424 van Jezus G5547 Christus G3739 , die G2316 God G846 hem G1325 [G5656] gegeven heeft G846 , om Zijn G1401 dienstknechten G1166 [G5658] te tonen G3739 de dingen, die G1722 G5034 haast G1096 [G5635] geschieden G1163 [G5748] moeten G2532 ; en G1223 die Hij door G846 Zijn G32 engel G649 [G5660] gezonden G846 , en Zijn G1401 dienstknecht G2491 Johannes G4591 [G5656] te kennen gegeven heeft;
  2 G3739 Dewelke G3056 het woord G2316 Gods G3140 [G5656] betuigd heeft G2532 , en G3141 de getuigenis G2424 van Jezus G5547 Christus G5037 , en G3745 al wat G1492 [G5627] hij gezien heeft.
  3 G3107 Zalig G314 [G5723] is hij, die leest G2532 , en G191 [G5723] zijn zij, die horen G3056 de woorden G4394 dezer profetie G2532 , en G5083 [G5723] die bewaren G1722 , hetgeen in G846 dezelve G1125 [G5772] geschreven is G1063 ; want G2540 de tijd G1451 is nabij.
  4 G2491 Johannes G2033 aan de zeven G1577 Gemeenten G3588 , die G1722 in G773 Azie G5485 zijn: genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G3588 Hem, Die G2258 G3801 [G5713] is G2532 , en G3588 Die G3801 was G2532 , en G3588 Die G2064 [G5740] komen G3801 zal G2532 ; en G575 van G2033 de zeven G4151 geesten G3739 , die G1799 voor G846 Zijn G2362 troon G2076 [G5748] zijn;
  5 G2532 En G575 van G2424 Jezus G5547 Christus G4103 , Die de getrouwe G3144 Getuige G4416 is, de Eerstgeborene G1537 uit G3498 de doden G2532 , en G758 de Overste G935 der koningen G1093 der aarde G2248 . Hem, Die ons G25 [G5660] heeft liefgehad G2532 , en G2248 ons G575 van G2257 onze G266 zonden G3068 [G5660] gewassen heeft G1722 in G846 Zijn G129 bloed.
  6 G2532 En G2248 Die ons G4160 [G5656] gemaakt heeft G935 tot koningen G2532 en G2409 priesters G2316 Gode G2532 en G846 Zijn G3962 Vader G846 ; Hem G1391 , [zeg] [ik], zij de heerlijkheid G2532 en G2904 de kracht G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  7 G2400 [G5628] Ziet G2064 [G5736] , Hij komt G3326 met G3507 de wolken G2532 en G3956 alle G3788 oog G846 zal Hem G3700 [G5695] zien G2532 , ook G3748 degenen, die G846 Hem G1574 [G5656] doorstoken hebben G2532 ; en G3956 alle G5443 geslachten G1093 der aarde G1909 zullen over G846 Hem G2875 [G5695] rouw bedrijven G3483 ; ja G281 , amen.
  8 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1 de Alfa G2532 en G5598 de Omega G746 , het Begin G2532 en G5056 het Einde G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere G3588 , Die G3801 is G2532 , en G3588 Die G2258 G3801 [G5713] was G2532 , en G3588 Die G2064 [G5740] komen G3801 zal G3841 , de Almachtige.
  9 G1473 Ik G2491 , Johannes G3588 , die G2532 ook G5216 uw G80 broeder G2532 ben, en G4791 medegenoot G1722 in G2347 de verdrukking G2532 , en G1722 in G932 het Koninkrijk G2532 , en G5281 [in] de lijdzaamheid G2424 van Jezus G5547 Christus G1096 [G5633] , was G1722 op G3520 het eiland G2564 [G5746] , genaamd G3963 Patmos G1223 , om G3056 het Woord G2316 Gods G2532 , en G1223 om G3141 de getuigenis G2424 van Jezus G5547 Christus.
  10 G1096 [G5633] [En] ik was G1722 in G4151 den geest G1722 op G2250 den dag G2960 des Heeren G2532 ; en G191 [G5656] ik hoorde G3694 achter G3450 mij G3173 een grote G5456 stem G5613 , als G4536 van een bazuin,
  11 G3004 [G5723] Zeggende G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G1 de Alfa G2532 en G5598 de Omega G4413 , de Eerste G2532 en G2078 de Laatste G2532 ; en G3739 hetgeen G991 [G5719] gij ziet G1125 [G5657] , schrijf G1519 dat in G975 een boek G2532 , en G3992 [G5657] zend G2033 het aan de zeven G1577 Gemeenten G3588 , die G1722 in G773 Azie G1519 zijn, [namelijk] naar G2181 Efeze G2532 , en G1519 naar G4667 Smyrna G2532 , en G1519 naar G4010 Pergamus G2532 , en G1519 naar G2363 Thyatire G2532 , en G1519 naar G4554 Sardis G2532 , en G1519 naar G5359 Filadelfia G2532 , en G1519 naar G2993 Laodicea.
  12 G2532 En G1994 [G5656] ik keerde mij om G991 [G5721] , om te zien G5456 de stem G3748 , die G3326 met G1700 mij G2980 [G5656] gesproken had G2532 ; en G1994 [G5660] mij omgekeerd hebbende G1492 [G5627] , zag ik G2033 zeven G5552 gouden G3087 kandelaren;
  13 G2532 En G1722 in G3319 het midden G2033 van de zeven G3087 kandelaren G5207 Een, den Zoon G444 des mensen G3664 gelijk G1746 [G5765] zijnde, bekleed met een lang kleed G4158 tot de voeten G2532 , en G4024 [G5772] omgord G4314 aan G3149 de borsten G5552 met een gouden G2223 gordel;
  14 G1161 En Zijn G2776 hoofd G2532 en G2359 haar G3022 was wit G5616 , gelijk G3022 als witte G2053 wol G5613 , gelijk G5510 sneeuw G2532 ; en G846 Zijn G3788 ogen G5613 gelijk G5395 een vlam G4442 vuurs;
  15 G2532 En G846 Zijn G4228 voeten G5474 waren blinkend koper G3664 gelijk G4448 [G5772] , en gloeiden G5613 als G1722 in G2575 een oven G2532 ; en G846 Zijn G5456 stem G5613 als G5456 een stem G4183 van vele G5204 wateren.
  16 G2532 En G2192 [G5723] Hij had G2033 zeven G792 sterren G1722 in G846 Zijn G1188 G5495 rechterhand G2532 ; en G1537 uit G846 Zijn G4750 mond G1607 [G5740] ging G1366 een tweesnijdend G3691 scherp G4501 zwaard G2532 ; en G846 Zijn G3799 aangezicht G5613 was, gelijk G2246 de zon G5316 [G5719] schijnt G1722 in G846 haar G1411 kracht.
  17 G2532 En G3753 toen G846 ik Hem G1492 [G5627] zag G4098 [G5627] , viel ik G5613 als G3498 dood G4314 aan G846 Zijn G4228 voeten G2532 ; en G2007 [G5656] Hij leide G846 Zijn G1188 G5495 rechterhand G1909 op G1691 mij G3004 [G5723] , zeggende G3427 tot mij G5399 [G5732] : Vrees G3361 niet G1473 ; Ik G1510 [G5748] ben G4413 de Eerste G2532 en G2078 de Laatste;
  18 G2532 En G2198 [G5723] Die leef G2532 , en G3498 Ik ben dood G1096 [G5633] geweest G2532 ; en G2400 [G5628] zie G1510 [G5748] , Ik ben G2198 [G5723] levend G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen G2532 . En G2192 [G5719] Ik heb G2807 de sleutels G86 der hel G2532 en G2288 des doods.
  19 G1125 [G5657] Schrijf G3739 , hetgeen G1492 [G5627] gij gezien hebt G2532 , en G3739 hetgeen G1526 [G5748] is G2532 , en G3739 hetgeen G1096 [G5738] geschieden G3195 [G5719] zal G3326 na G5023 dezen:
  20 G3466 De verborgenheid G2033 der zeven G792 sterren G3739 , die G1492 [G5627] gij gezien hebt G1909 in G3450 Mijn G1188 rechter G2532 [hand], en G2033 de zeven G5552 gouden G3087 kandelaren G2033 . De zeven G792 sterren G1526 [G5748] zijn G32 de engelen G2033 der zeven G1577 Gemeenten G2532 ; en G2033 de zeven G3087 kandelaren G3739 , die G1492 [G5627] gij gezien hebt G1526 [G5748] , zijn G2033 de zeven G1577 Gemeenten.
Reformed Dating