Revelation

DSV_Strongs(i)
  1 G602 De openbaring G2424 van Jezus G5547 Christus G3739 , die G2316 God G846 hem G1325 G5656 gegeven heeft G846 , om Zijn G1401 dienstknechten G1166 G5658 te tonen G3739 de dingen, die G1722 G5034 haast G1096 G5635 geschieden G1163 G5748 moeten G2532 ; en G1223 die Hij door G846 Zijn G32 engel G649 G5660 gezonden G846 , en Zijn G1401 dienstknecht G2491 Johannes G4591 G5656 te kennen gegeven heeft;
  2 G3739 Dewelke G3056 het woord G2316 Gods G3140 G5656 betuigd heeft G2532 , en G3141 de getuigenis G2424 van Jezus G5547 Christus G5037 , en G3745 al wat G1492 G5627 hij gezien heeft.
  3 G3107 Zalig G314 G5723 is hij, die leest G2532 , en G191 G5723 zijn zij, die horen G3056 de woorden G4394 dezer profetie G2532 , en G5083 G5723 die bewaren G1722 , hetgeen in G846 dezelve G1125 G5772 geschreven is G1063 ; want G2540 de tijd G1451 is nabij.
  4 G2491 Johannes G2033 aan de zeven G1577 Gemeenten G3588 , die G1722 in G773 Azie G5485 zijn: genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G3588 Hem, Die G2258 G5713 G3801 is G2532 , en G3588 Die G3801 was G2532 , en G3588 Die G2064 G5740 komen G3801 zal G2532 ; en G575 van G2033 de zeven G4151 geesten G3739 , die G1799 voor G846 Zijn G2362 troon G2076 G5748 zijn;
  5 G2532 En G575 van G2424 Jezus G5547 Christus G4103 , Die de getrouwe G3144 Getuige G4416 is, de Eerstgeborene G1537 uit G3498 de doden G2532 , en G758 de Overste G935 der koningen G1093 der aarde G2248 . Hem, Die ons G25 G5660 heeft liefgehad G2532 , en G2248 ons G575 van G2257 onze G266 zonden G3068 G5660 gewassen heeft G1722 in G846 Zijn G129 bloed.
  6 G2532 En G2248 Die ons G4160 G5656 gemaakt heeft G935 tot koningen G2532 en G2409 priesters G2316 Gode G2532 en G846 Zijn G3962 Vader G846 ; Hem G1391 , [zeg] [ik], zij de heerlijkheid G2532 en G2904 de kracht G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  7 G2400 G5628 Ziet G2064 G5736 , Hij komt G3326 met G3507 de wolken G2532 en G3956 alle G3788 oog G846 zal Hem G3700 G5695 zien G2532 , ook G3748 degenen, die G846 Hem G1574 G5656 doorstoken hebben G2532 ; en G3956 alle G5443 geslachten G1093 der aarde G1909 zullen over G846 Hem G2875 G5695 rouw bedrijven G3483 ; ja G281 , amen.
  8 G1473 Ik G1510 G5748 ben G1 de Alfa G2532 en G5598 de Omega G746 , het Begin G2532 en G5056 het Einde G3004 G5719 , zegt G2962 de Heere G3588 , Die G3801 is G2532 , en G3588 Die G2258 G5713 G3801 was G2532 , en G3588 Die G2064 G5740 komen G3801 zal G3841 , de Almachtige.
  9 G1473 Ik G2491 , Johannes G3588 , die G2532 ook G5216 uw G80 broeder G2532 ben, en G4791 medegenoot G1722 in G2347 de verdrukking G2532 , en G1722 in G932 het Koninkrijk G2532 , en G5281 [in] de lijdzaamheid G2424 van Jezus G5547 Christus G1096 G5633 , was G1722 op G3520 het eiland G2564 G5746 , genaamd G3963 Patmos G1223 , om G3056 het Woord G2316 Gods G2532 , en G1223 om G3141 de getuigenis G2424 van Jezus G5547 Christus.
  10 G1096 G5633 [En] ik was G1722 in G4151 den geest G1722 op G2250 den dag G2960 des Heeren G2532 ; en G191 G5656 ik hoorde G3694 achter G3450 mij G3173 een grote G5456 stem G5613 , als G4536 van een bazuin,
  11 G3004 G5723 Zeggende G1473 : Ik G1510 G5748 ben G1 de Alfa G2532 en G5598 de Omega G4413 , de Eerste G2532 en G2078 de Laatste G2532 ; en G3739 hetgeen G991 G5719 gij ziet G1125 G5657 , schrijf G1519 dat in G975 een boek G2532 , en G3992 G5657 zend G2033 het aan de zeven G1577 Gemeenten G3588 , die G1722 in G773 Azie G1519 zijn, [namelijk] naar G2181 Efeze G2532 , en G1519 naar G4667 Smyrna G2532 , en G1519 naar G4010 Pergamus G2532 , en G1519 naar G2363 Thyatire G2532 , en G1519 naar G4554 Sardis G2532 , en G1519 naar G5359 Filadelfia G2532 , en G1519 naar G2993 Laodicea.
  12 G2532 En G1994 G5656 ik keerde mij om G991 G5721 , om te zien G5456 de stem G3748 , die G3326 met G1700 mij G2980 G5656 gesproken had G2532 ; en G1994 G5660 mij omgekeerd hebbende G1492 G5627 , zag ik G2033 zeven G5552 gouden G3087 kandelaren;
  13 G2532 En G1722 in G3319 het midden G2033 van de zeven G3087 kandelaren G5207 Een, den Zoon G444 des mensen G3664 gelijk G1746 G5765 zijnde, bekleed met een lang kleed G4158 tot de voeten G2532 , en G4024 G5772 omgord G4314 aan G3149 de borsten G5552 met een gouden G2223 gordel;
  14 G1161 En Zijn G2776 hoofd G2532 en G2359 haar G3022 was wit G5616 , gelijk G3022 als witte G2053 wol G5613 , gelijk G5510 sneeuw G2532 ; en G846 Zijn G3788 ogen G5613 gelijk G5395 een vlam G4442 vuurs;
  15 G2532 En G846 Zijn G4228 voeten G5474 waren blinkend koper G3664 gelijk G4448 G5772 , en gloeiden G5613 als G1722 in G2575 een oven G2532 ; en G846 Zijn G5456 stem G5613 als G5456 een stem G4183 van vele G5204 wateren.
  16 G2532 En G2192 G5723 Hij had G2033 zeven G792 sterren G1722 in G846 Zijn G1188 G5495 rechterhand G2532 ; en G1537 uit G846 Zijn G4750 mond G1607 G5740 ging G1366 een tweesnijdend G3691 scherp G4501 zwaard G2532 ; en G846 Zijn G3799 aangezicht G5613 was, gelijk G2246 de zon G5316 G5719 schijnt G1722 in G846 haar G1411 kracht.
  17 G2532 En G3753 toen G846 ik Hem G1492 G5627 zag G4098 G5627 , viel ik G5613 als G3498 dood G4314 aan G846 Zijn G4228 voeten G2532 ; en G2007 G5656 Hij leide G846 Zijn G1188 G5495 rechterhand G1909 op G1691 mij G3004 G5723 , zeggende G3427 tot mij G5399 G5732 G5737 : Vrees G3361 niet G1473 ; Ik G1510 G5748 ben G4413 de Eerste G2532 en G2078 de Laatste;
  18 G2532 En G2198 G5723 Die leef G2532 , en G3498 Ik ben dood G1096 G5633 geweest G2532 ; en G2400 G5628 zie G1510 G5748 , Ik ben G2198 G5723 levend G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen G2532 . En G2192 G5719 Ik heb G2807 de sleutels G86 der hel G2532 en G2288 des doods.
  19 G1125 G5657 Schrijf G3739 , hetgeen G1492 G5627 gij gezien hebt G2532 , en G3739 hetgeen G1526 G5748 is G2532 , en G3739 hetgeen G1096 G5738 geschieden G3195 G5719 zal G3326 na G5023 dezen:
  20 G3466 De verborgenheid G2033 der zeven G792 sterren G3739 , die G1492 G5627 gij gezien hebt G1909 in G3450 Mijn G1188 rechter G2532 [hand], en G2033 de zeven G5552 gouden G3087 kandelaren G2033 . De zeven G792 sterren G1526 G5748 zijn G32 de engelen G2033 der zeven G1577 Gemeenten G2532 ; en G2033 de zeven G3087 kandelaren G3739 , die G1492 G5627 gij gezien hebt G1526 G5748 , zijn G2033 de zeven G1577 Gemeenten.