Jude

DSV_Strongs(i)
  1 G2455 Judas G1401 , een dienstknecht G2424 van Jezus G5547 Christus G1161 , en G80 broeder G2385 van Jakobus G2822 , aan de geroepenen G1722 , die door G2316 God G3962 den Vader G37 [G5772] geheiligd zijn G2532 , en G2424 [door] Jezus G5547 Christus G5083 [G5772] bewaard:
  2 G1656 Barmhartigheid G2532 , en G1515 vrede G2532 , en G26 liefde G5213 zij [u G4129 [G5684] ] vermenigvuldigd.
  3 G27 Geliefden G3956 , alzo ik alle G4710 naarstigheid G4160 [G5734] doe G5213 om u G1125 [G5721] te schrijven G4012 van G2839 de gemene G4991 zaligheid G318 , zo heb ik noodzaak G2192 [G5627] gehad G5213 aan u G1125 [G5658] te schrijven G3870 [G5723] en [u] te vermanen G1864 [G5738] , dat gij strijdt G4102 voor het geloof G530 , dat eenmaal G40 den heiligen G3860 [G5685] overgeleverd is.
  4 G1063 Want G5100 er zijn sommige G444 mensen G3921 [G5656] ingeslopen G3588 , die G3819 eertijds G1519 tot G5124 ditzelfde G2917 oordeel G4270 [G5772] te voren opgeschreven zijn G765 , goddelozen G5485 , die de genade G2257 onzes G2316 Gods G3346 [G5723] veranderen G1519 in G766 ontuchtigheid G2532 , en G3441 den enigen G1203 Heerser G2316 , God G2532 , en G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G720 [G5740] verloochenen.
  5 G1161 Maar G1014 [G5736] ik wil G5209 u G5279 [G5658] indachtig maken G5209 , als die G5124 dit G530 eenmaal G1492 [G5761] weet G3754 , dat G2962 de Heere G2992 , het volk G1537 uit G1093 G125 Egypteland G4982 [G5660] verlost hebbende G1208 , wederom G3361 degenen, die niet G4100 [G5660] geloofden G622 [G5656] , verdorven heeft.
  6 G5037 En G32 de engelen G1438 , die hun G746 beginsel G3361 niet G5083 [G5660] bewaard hebben G235 , maar G2398 hun eigen G3613 woonstede G620 [G5631] verlaten hebben G1519 , heeft Hij tot G2920 het oordeel G3173 des groten G2250 dags G126 met eeuwige G1199 banden G5259 onder G2217 de duisternis G5083 [G5758] bewaard.
  7 G5613 Gelijk G4670 Sodoma G2532 en G1116 Gomorra G2532 , en G4172 de steden G4012 rondom G846 dezelve G3664 , die op gelijke G5158 wijze G5125 als deze G1608 [G5660] gehoereerd hebben G2532 , en G2087 ander G4561 vlees G3694 G565 [G5631] zijn nagegaan G1164 , tot een voorbeeld G4295 [G5736] voorgesteld zijn G5254 [G5723] , dragende G1349 de straf G166 des eeuwigen G4442 vuurs.
  8 G3668 Desgelijks G3305 evenwel G2532 ook G3778 dezen G1797 [G5740] , in slaap gebracht zijnde G3303 , G3392 [G5719] verontreinigen G4561 het vlees G1161 , en G114 [G5719] verwerpen G2963 de heerschappij G1161 , en G987 [G5719] lasteren G1391 de heerlijkheden.
  9 G1161 Maar G3413 Michael G743 , de archangel G3753 , toen G1228 hij met den duivel G1252 [G5734] twistte G1256 [G5711] , en handelde G4012 van G4983 het lichaam G3475 van Mozes G5111 [G5656] , durfde G3756 geen G2920 oordeel G988 van lastering G2018 [G5629] tegen [hem] voortbrengen G235 , maar G2036 [G5627] zeide G2962 : De Heere G2008 [G5659] bestraffe G4671 u!
  10 G1161 Maar G3778 dezen G3303 , G3745 hetgeen G3756 zij niet G1492 [G5758] weten G987 [G5719] , dat lasteren zij G1161 ; en G3745 hetgeen G5447 zij natuurlijk G5613 , als G249 de onredelijke G2226 dieren G1987 [G5736] , weten G1722 , in G5125 hetzelve G5351 [G5743] verderven zij zich.
  11 G3759 Wee G846 hun G3754 , want G3598 zij zijn den weg G2535 van Kain G4198 [G5675] ingegaan G2532 , en G4106 door de verleiding G3408 van het loon G903 van Balaam G1632 [G5681] zijn zij henengestort G2532 , en G485 zijn door de tegenspreking G2879 van Korach G622 [G5639] vergaan.
  12 G3778 Dezen G1526 [G5748] zijn G4694 vlekken G1722 in G5216 uw G26 liefdemaaltijden G5213 , [en] als zij met u G4910 [G5740] ter maaltijd zijn G4165 [G5723] , weiden zij G1438 zichzelven G870 zonder vreze G504 ; zij zijn waterloze G3507 wolken G5259 , die van G417 de winden G4064 [G5746] omgedreven worden G1186 ; zij zijn als bomen G5352 in het afgaan van den herfst G175 , onvruchtbaar G1364 , tweemaal G599 [G5631] verstorven G1610 [G5685] , [en] ontworteld;
  13 G66 Wilde G2949 baren G2281 der zee G1438 , hun eigen G152 schande G1890 [G5723] opschuimende G4107 ; dwalende G792 sterren G3739 , denwelken G2217 de donkerheid G4655 der duisternis G1519 in G165 der eeuwigheid G5083 [G5769] bewaard wordt.
  14 G1161 En G5125 van dezen G2532 heeft ook G1802 Enoch G1442 , de zevende G575 van G76 Adam G4395 [G5656] , geprofeteerd G3004 [G5723] , zeggende G2400 [G5628] : Ziet G2962 , de Heere G2064 [G5627] is gekomen G1722 met G846 Zijn G3461 vele duizenden G40 heiligen;
  15 G2920 Om gericht G4160 [G5658] te houden G2596 tegen G3956 allen G2532 , en G1827 [G5658] te straffen G3956 alle G765 goddelozen G846 onder hen G4012 , vanwege G3956 al G846 hun G763 goddeloze G2041 werken G3739 , die G764 [G5656] zij goddelooslijk gedaan hebben G2532 , en G4012 vanwege G3956 al G4642 de harde G3739 [woorden], die G765 de goddeloze G268 zondaars G2596 tegen G846 Hem G2980 [G5656] gesproken hebben.
  16 G3778 Deze G1526 [G5748] zijn G1113 murmureerders G3202 , klagers over hun staat G4198 [G5740] , wandelende G2596 naar G846 hun G1939 begeerlijkheden G2532 ; en G846 hun G4750 mond G2980 [G5719] spreekt G5246 zeer opgeblazen dingen G2296 [G5723] , verwonderende zich over G4383 de personen G5484 om G5622 des voordeels wil.
  17 G1161 Maar G27 geliefden G3415 [G5682] , gedenkt G5210 gij G4487 der woorden G3588 , die G4280 [G5772] voorzegd zijn G5259 van G652 de apostelen G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  18 G3754 Dat G5213 zij u G3004 [G5707] gezegd hebben G1722 , dat er in G2078 den laatsten G5550 tijd G1703 spotters G2071 [G5704] zullen zijn G2596 , die naar G1438 hun G763 goddeloze G1939 begeerlijkheden G4198 [G5740] wandelen zullen.
  19 G3778 Dezen G1526 [G5748] zijn het G1438 , die zichzelven G592 [G5723] afscheiden G5591 , natuurlijke G4151 [mensen], den Geest G3361 niet G2192 [G5723] hebbende.
  20 G1161 Maar G27 geliefden G2026 [G5723] , bouwt G5210 gij G1438 uzelven G5216 op uw G40 allerheiligst G4102 geloof G4336 [G5740] , biddende G1722 in G40 den Heiligen G4151 Geest;
  21 G5083 [G5657] Bewaart G1438 uzelven G1722 in G26 de liefde G2316 Gods G4327 [G5740] , verwachtende G1656 de barmhartigheid G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1519 ten G166 eeuwigen G2222 leven.
  22 G2532 En G1653 [G5720] ontfermt u G3303 wel G3739 eniger G1252 [G5734] , onderscheid makende;
  23 G1161 Maar G4982 [G5720] behoudt G3739 anderen G1722 door G5401 vreze G726 [G5723] , en grijpt G1537 ze uit G4442 het vuur G3404 [G5723] ; en haat G2532 ook G5509 den rok G575 , die van G4561 het vlees G4695 [G5772] bevlekt is.
  24 G1161 Hem nu G1410 [G5740] , Die machtig is G5209 u G679 van struikelen G5442 [G5658] te bewaren G2532 , en G299 onstraffelijk G2476 [G5658] te stellen G2714 voor G846 Zijn G1391 heerlijkheid G1722 , in G20 vreugde,
  25 G3441 Den alleen G4680 wijzen G2316 God G2257 , onzen G4990 Zaligmaker G1391 , zij heerlijkheid G2532 en G3172 majesteit G2904 , kracht G2532 en G1849 macht G2532 , beide G3568 nu G2532 en G1519 in G3956 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.