Revelation 3

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1125 [G5657] schrijf G32 aan den engel G1577 der Gemeente G1722 , die te G4554 Sardis G3592 is: Dit G3004 [G5719] zegt G2033 , Die de zeven G4151 geesten G2316 Gods G2192 [G5723] heeft G2532 , en G2033 de zeven G792 sterren G1492 [G5758] : Ik weet G4675 uw G2041 werken G3754 , dat G3686 gij den naam G2192 [G5719] hebt G3754 , dat G2198 [G5719] gij leeft G2532 , en G1488 [G5748] gij zijt G3498 dood.
  2 G1096 [G5737] Zijt G1127 [G5723] wakende G2532 , en G4741 [G5657] versterk G3062 het overige G3739 , dat G599 [G5629] sterven G3195 [G5719] zou G1063 ; want G4675 Ik heb uw G2041 werken G3756 niet G4137 [G5772] vol G2147 [G5758] gevonden G1799 voor G2316 God.
  3 G3421 [G5720] Gedenk G3767 dan G4459 , hoe G2983 [G5758] gij het ontvangen G2532 en G191 [G5656] gehoord hebt G2532 , en G5083 bewaar [G5720] het G2532 , en G3340 [G5657] bekeer u G1437 . Indien G3767 gij dan G3361 niet G1127 [G5661] waakt G1909 , zo zal Ik over G4571 u G2240 [G5692] komen G5613 als G2812 een dief G2532 , en G3364 gij zult niet G1097 [G5632] weten G4169 , op wat G5610 ure G1909 Ik over G4571 u G2240 [G5692] komen zal.
  4 G2192 [G5719] Doch gij hebt G3641 [enige] weinige G3686 namen G2532 ook G1722 te G4554 Sardis G3739 , die G846 hun G2440 klederen G3756 niet G3435 [G5656] bevlekt hebben G2532 , en G3326 zij zullen met G1700 Mij G4043 [G5692] wandelen G1722 in G3022 witte G3754 [klederen], overmits G514 zij het waardig G1526 [G5748] zijn.
  5 G3528 [G5723] Die overwint G3778 , die G4016 [G5698] zal bekleed worden G1722 met G3022 witte G2440 klederen G2532 ; en G846 Ik zal zijn G3686 naam G3364 geenszins G1813 [G5692] uitdoen G1537 uit G976 het boek G2222 des levens G2532 , en G846 Ik zal zijn G3686 naam G1843 [G5698] belijden G1799 voor G3450 Mijn G3962 Vader G2532 en G1799 voor G846 Zijn G32 engelen.
  6 G3775 Die oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5657] , die hore G5101 wat G4151 de Geest G1577 tot de Gemeenten G3004 [G5719] zegt.
  7 G2532 En G1125 [G5657] schrijf G32 aan den engel G1577 der Gemeente G1722 , die in G5359 Filadelfia G3592 is: Dit G3004 [G5719] zegt G40 de Heilige G228 , de Waarachtige G2807 , Die den sleutel G1138 Davids G2192 [G5723] heeft G455 [G5723] ; Die opent G2532 , en G3762 niemand G2808 [G5719] sluit G2532 , en G2808 [G5719] Hij sluit G2532 , en G3762 niemand G455 [G5719] opent:
  8 G1492 [G5758] Ik weet G4675 uw G2041 werken G2400 [G5628] ; zie G455 [G5772] , Ik heb een geopende G2374 deur G1799 voor G4675 u G1325 [G5758] gegeven G2532 , en G3762 niemand G1410 [G5736] kan G846 die G2808 [G5658] sluiten G3754 ; want G2192 [G5719] gij hebt G3398 kleine G1411 kracht G2532 , en G3450 gij hebt Mijn G3056 woord G5083 [G5656] bewaard G2532 , en G3450 hebt Mijn G3686 Naam G3756 niet G720 [G5662] verloochend.
  9 G2400 [G5628] Zie G1325 [G5719] , Ik geef G1537 [u] [enigen] uit G4864 de synagoge G4567 des satans G3588 , dergenen, die G3004 [G5723] zeggen G1438 , dat zij G2453 Joden G1511 [G5750] zijn G2532 , en G1526 [G5748] zijn het G3756 niet G235 , maar G5574 [G5727] liegen G2400 [G5628] ; zie G4160 [G5692] , Ik zal maken G2443 , dat G846 zij G2240 [G5661] zullen komen G2532 , en G4352 [G5661] aanbidden G1799 voor G4675 uw G4228 voeten G2532 , en G1097 [G5632] bekennen G3754 , dat G1473 Ik G4571 u G25 [G5656] liefheb.
  10 G3754 Omdat G3056 gij het woord G3450 Mijner G5281 lijdzaamheid G5083 [G5656] bewaard hebt G2504 , zo zal Ik ook G4571 u G5083 [G5692] bewaren G1537 uit G5610 de ure G3986 der verzoeking G3588 , die G1909 over G3650 de gehele G3625 wereld G3195 G2064 [G5723] komen zal G3985 [G5658] , om te verzoeken G1909 , die op G1093 de aarde G2730 [G5723] wonen.
  11 G2400 [G5628] Zie G2064 [G5736] , Ik kom G5035 haastelijk G2902 [G5720] ; houd G3739 dat G2192 [G5719] gij hebt G2443 , opdat G3367 niemand G4675 uw G4735 kroon G2983 [G5632] neme.
  12 G3528 [G5723] Die overwint G846 , Ik zal hem G4160 [G5692] maken G4769 tot een pilaar G1722 in G3485 den tempel G3450 Mijns G2316 Gods G2532 , en G3364 hij zal niet G2089 meer G1854 daaruit G1831 [G5632] gaan G2532 ; en G1909 Ik zal op G846 hem G1125 [G5692] schrijven G3686 den Naam G3450 Mijns G2316 Gods G2532 , en G3686 de naam G4172 der stad G3450 Mijns G2316 Gods G3588 , [namelijk] des G2537 nieuwen G2419 Jeruzalems G3588 , dat G1537 uit G3772 den hemel G575 van G3450 Mijn G2316 God G2597 G2597 [G5723] afdaalt G2532 , en G3450 [ook] Mijn G2537 nieuwen G3686 Naam.
  13 G3775 Die oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5657] , die hore G5101 wat G4151 de Geest G1577 tot de Gemeenten G3004 [G5719] zegt.
  14 G2532 En G1125 [G5657] schrijf G32 aan den engel G1577 van de Gemeente G2994 der Laodicensen G3592 : Dit G3004 [G5719] zegt G281 de Amen G4103 , de trouwe G2532 , en G228 waarachtige G3144 Getuige G746 , het Begin G2937 der schepping G2316 Gods:
  15 G1492 [G5758] Ik weet G4675 uw G2041 werken G3754 , dat G3777 gij noch G5593 koud G1488 [G5748] zijt G3777 , noch G2200 heet G3785 ; och, of G5593 gij koud G1498 [G5751] waart G2228 , of G2200 heet!
  16 G3779 Zo dan G3754 , omdat G5513 gij lauw G1488 [G5748] zijt G2532 , en G3777 noch G5593 koud G3777 noch G2200 heet G3195 [G5719] , Ik zal G4571 u G1537 uit G3450 Mijn G4750 mond G1692 [G5658] spuwen.
  17 G3754 Want G3004 [G5719] gij zegt G3754 : G1510 [G5748] Ik ben G4145 rijk G2532 , en G4147 [G5758] verrijkt geworden G2532 , en G2192 [G5719] heb G3762 geens dings G5532 gebrek G2532 ; en G1492 [G5758] gij weet G3756 niet G3754 , dat G4771 gij G1488 [G5748] zijt G5005 ellendig G2532 , en G1652 jammerlijk G2532 , en G4434 arm G2532 , en G5185 blind G2532 , en G1131 naakt.
  18 G4823 [G5719] Ik raad G4671 u G3844 dat gij van G1700 Mij G59 [G5658] koopt G5553 goud G4448 [G5772] , beproefd G1537 komende uit G4442 het vuur G2443 , opdat G4147 [G5661] gij rijk moogt worden G2532 ; en G3022 witte G2440 klederen G2443 , opdat G4016 [G5643] gij moogt bekleed worden G2532 , en G152 de schande G4675 uwer G1132 naaktheid G3361 niet G5319 [G5686] geopenbaard worde G2532 ; en G1472 [G5657] zalf G4675 uw G3788 ogen G2854 met ogenzalf G2443 , opdat G991 [G5725] gij zien moogt.
  19 G1437 Zo G3745 wie G1473 Ik G5368 [G5725] liefheb G1651 [G5719] , die bestraf G2532 en G3811 [G5719] kastijd G1473 Ik G2206 H ; wees G3767 dan G2206 [G5657] ijverig G2532 , en G3340 [G5657] bekeer u.
  20 G2400 [G5628] Zie G2476 [G5758] , Ik sta G1909 aan G2374 de deur G2532 , en G2925 [G5719] Ik klop G1437 ; indien G5100 iemand G3450 Mijn G5456 stem G191 [G5661] zal horen G2532 , en G2374 de deur G455 [G5661] opendoen G4314 , Ik zal tot G846 hem G1525 [G5695] inkomen G2532 , en G3326 Ik zal met G846 hem G1172 [G5692] avondmaal houden G2532 , en G846 hij G3326 met G1700 Mij.
  21 G3528 [G5723] Die overwint G846 , Ik zal hem G1325 [G5692] geven G3326 met G1700 Mij G2523 [G5658] te zitten G1722 in G3450 Mijn G2362 troon G5613 , gelijk G2504 als Ik G3528 [G5656] overwonnen heb G2532 , en G2523 [G5656] ben gezeten G3326 met G3450 Mijn G3962 Vader G1722 in G846 Zijn G2362 troon.
  22 G3775 Die oren G2192 [G5723] heeft G191 [G5657] , die hore G5101 , wat G4151 de Geest G1577 tot de Gemeenten G3004 [G5719] zegt.