Revelation 9

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G3991 de vijfde G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G1492 [G5627] ik zag G792 een ster G4098 [G5761] , gevallen G1537 uit G3772 den hemel G1519 op G1093 de aarde G2532 , en G846 haar G1325 [G5681] werd gegeven G2807 de sleutel G5421 van den put G12 des afgronds.
  2 G2532 En G5421 zij heeft den put G12 des afgronds G455 [G5656] geopend G2532 ; en G2586 er is rook G305 [G5627] opgegaan G1537 uit G5421 den put G5613 , als G2586 rook G3173 eens groten G2575 ovens G2532 ; en G2246 de zon G2532 en G109 de lucht G4654 [G5681] is verduisterd geworden G1537 van G2586 den rook G5421 des puts.
  3 G2532 En G1537 uit G2586 den rook G1831 [G5627] kwamen G200 sprinkhanen G1519 op G1093 de aarde G2532 , en G846 hun G1849 werd macht G1325 [G5681] gegeven G5613 , gelijk G4651 de schorpioenen G1093 der aarde G1849 macht G2192 [G5719] hebben.
  4 G2532 En G846 hun G4483 [G5681] werd gezegd G5528 , dat zij het gras G1093 der aarde G3363 niet G91 [G5661] zouden beschadigen G3761 , noch G3956 enige G5515 groente G3761 , noch G3956 enigen G1186 boom G1508 , dan G444 de mensen G3441 alleen G3748 , die G4973 het zegel G2316 Gods G1909 aan G846 hun G3359 voorhoofden G3756 niet G2192 [G5719] hebben.
  5 G2532 En G846 hun G1325 [G5681] werd [macht] gegeven G3363 , niet dat G846 zij hen G615 [G5725] zouden doden G235 , maar G2443 dat G928 [G5686] zij zouden [van] [hen] gepijnigd worden G4002 vijf G3376 maanden G2532 ; en G846 hun G929 pijniging G5613 was als G929 de pijniging G4651 van een schorpioen G3752 , wanneer G444 hij een mens G3817 [G5661] gestoken heeft.
  6 G2532 En G1722 in G1565 die G2250 dagen G444 zullen de mensen G2288 den dood G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G846 zullen dien G3756 niet G2147 [G5692] vinden G2532 ; en G1937 [G5692] zij zullen begeren G599 [G5629] te sterven G2532 , en G2288 de dood G575 zal van G846 hen G5343 [G5695] vlieden.
  7 G2532 En G3667 de gedaanten G200 der sprinkhanen G2462 waren den paarden G3664 gelijk G1519 , die tot G4171 den oorlog G2090 [G5772] bereid zijn G2532 ; en G1909 op G846 hun G2776 hoofden G5613 waren als G4735 kronen G5557 , het goud G3664 gelijk G2532 , en G846 hun G4383 aangezichten G5613 als G4383 aangezichten G444 van mensen.
  8 G2532 En G2192 [G5707] zij hadden G2359 haar G5613 als G2359 haar G1135 der vrouwen G2532 , en G846 hun G3599 tanden G2258 [G5713] waren G5613 als G3023 [tanden] van leeuwen.
  9 G2532 En G2192 [G5707] zij hadden G2382 borstwapenen G5613 als G4603 ijzeren G2382 borstwapenen G2532 ; en G5456 het gedruis G846 hunner G4420 vleugelen G5613 was als G5456 een gedruis G716 der wagens G4183 , wanneer vele G2462 paarden G1519 naar G4171 den strijd G5143 [G5723] lopen.
  10 G2532 En G2192 [G5719] zij hadden G3769 staarten G4651 den schorpioenen G3664 gelijk G2532 , en G2258 [G5713] er waren G2759 angels G1722 in G846 hun G3769 staarten G2532 ; en G846 hun G1849 macht G444 was de mensen G91 [G5658] te beschadigen G4002 vijf G3376 maanden.
  11 G2532 En G2192 [G5719] zij hadden G1909 over G848 zich G935 tot een koning G32 den engel G12 des afgronds G846 ; zijn G3686 naam G1447 was in het Hebreeuws G3 Abaddon G2532 , en G1722 in G1673 de Griekse G2192 [G5719] [taal] had hij G3686 den naam G623 Apollyon.
  12 G3391 Het ene G3759 wee G565 [G5627] is weggegaan G2400 [G5628] , ziet G2064 [G5736] , er komen G2089 nog G1417 twee G3759 weeen G3326 na G5023 dezen.
  13 G2532 En G1623 de zesde G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G191 [G5656] ik hoorde G3391 een G5456 stem G1537 uit G5064 de vier G2768 hoornen G5552 des gouden G2379 altaars G3588 , dat G1799 voor G2316 God was,
  14 G3004 [G5723] Zeggende G1623 tot den zesden G32 engel G3739 , die G4536 de bazuin G2192 [G5707] had G3089 [G5657] : Ontbind G5064 de vier G32 engelen G3588 , die G1210 [G5772] gebonden zijn G1909 bij G3173 de grote G4215 rivier G2166 , den Eufraat.
  15 G2532 En G5064 de vier G32 engelen G3089 [G5681] zijn ontbonden geworden G3588 , welke G2090 [G5772] bereid waren G1519 tegen G5610 de ure G2532 , en G2250 dag G2532 , en G3376 maand G2532 , en G1763 jaar G2443 , opdat G5154 zij het derde G444 [deel] der mensen G615 [G5725] zouden doden.
  16 G2532 En G706 het getal G4753 van de heirlegers G2461 der ruiterij G1417 was tweemaal G3461 tien duizenden G3461 der tien duizenden G2532 ; en G191 [G5656] ik hoorde G846 hun G706 getal.
  17 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G3779 alzo G2462 de paarden G1722 in G3706 dit gezicht G2532 , en G1909 G846 die daarop G2521 [G5740] zaten G2192 [G5723] , hebbende G4447 vurige G2532 , en G5191 hemelsblauwe G2532 , en G2306 sulfervervige G2382 borstwapenen G2532 ; en G2776 de hoofden G2462 der paarden G5613 waren als G2776 hoofden G3023 van leeuwen G2532 , en G1537 uit G846 hun G4750 monden G1607 [G5736] ging G4442 vuur G2532 , en G2586 rook G2532 , en G2303 sulfer,
  18 G5259 Door G5130 deze G5140 drie G5154 werd het derde G444 [deel] der mensen G615 [G5681] gedood G1537 , [namelijk] door G4442 het vuur G2532 , en G1537 door G2586 den rook G2532 , en G1537 door G2303 het sulfer G3588 , dat G1537 uit G846 hun G4750 monden G1607 [G5740] uitging.
  19 G1063 Want G846 hun G1849 macht G1526 G2076 [G5748] is G1722 in G846 hun G4750 mond G2532 , en G1722 in G846 hun G3769 staarten G1063 ; want G846 hun G3769 staarten G3789 zijn aan de slangen G3664 gelijk G2192 [G5723] , en hebben G2776 hoofden G2532 , en G91 [G5719] beschadigen G1722 met G846 dezelve.
  20 G2532 En G3062 de overige G444 mensen G3739 , die G3756 niet G615 [G5681] gedood zijn G1722 door G5025 deze G4127 plagen G3777 , hebben zich niet G3340 [G5656] bekeerd G1537 van G2041 de werken G846 hunner G5495 handen G3363 , dat zij niet G4352 [G5661] zouden aanbidden G1140 de duivelen G2532 ; en G5552 de gouden G2532 , en G693 zilveren G2532 , en G5470 koperen G2532 , en G3035 stenen G2532 , en G3585 houten G1497 afgoden G3739 , die G3777 noch G991 [G5721] zien G1410 [G5736] kunnen G3777 , noch G191 [G5721] horen G3777 , noch G4043 [G5721] wandelen;
  21 G2532 En G3756 hebben zich [ook] niet G3340 [G5656] bekeerd G1537 van G846 hun G5408 doodslagen G3777 , noch G1537 van G846 hun G5331 venijngevingen G3777 , noch G1537 van G846 hun G4202 hoererij G3777 , noch G1537 van G846 hun G2809 dieverijen.