Revelation 8

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G3753 toen G1442 Het het zevende G4973 zegel G455 [G5656] geopend had G1096 [G5633] , werd er G4602 een stilzwijgen G1722 in G3772 den hemel G5613 , omtrent G2256 van een half uur.
  2 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2033 de zeven G32 engelen G3739 , die G1799 voor G2316 God G2476 [G5758] stonden G2532 ; en G846 hun G2033 werden zeven G4536 bazuinen G1325 [G5681] gegeven.
  3 G2532 En G2064 [G5627] er kwam G243 een andere G32 engel G2532 , en G2476 [G5681] stond G1909 aan G2379 het altaar G2192 [G5723] , hebbende G5552 een gouden G3031 wierookvat G2532 ; en G846 hem G4183 werd veel G2368 reukwerks G1325 [G5681] gegeven G2443 , opdat G4335 hij het [met] de gebeden G3956 aller G40 heiligen G1325 [G5661] zou leggen G1909 op G5552 het gouden G2379 altaar G3588 , dat G1799 voor G2362 den troon is.
  4 G2532 En G2586 de rook G2368 des reukwerks G4335 , [met] de gebeden G40 der heiligen G305 [G5627] , ging op G1537 van G5495 de hand G32 des engels G1799 voor G2316 God.
  5 G2532 En G32 de engel G2983 [G5758] nam G3031 het wierookvat G2532 , en G1072 [G5656] vulde G846 dat G1537 met G4442 het vuur G2379 des altaars G2532 , en G906 [G5627] wierp G1519 het op G1093 de aarde G2532 ; en G1096 [G5633] er geschiedden G5456 stemmen G2532 , en G1027 donderslagen G2532 , en G796 bliksemen G2532 , en G4578 aardbeving.
  6 G2532 En G2033 de zeven G32 engelen G3588 , die G2033 de zeven G4536 bazuinen G2192 [G5723] hadden G2090 [G5656] , bereidden G1438 zich G2443 om G4537 [G5661] te bazuinen.
  7 G2532 En G4413 de eerste G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G1096 [G5633] er is geworden G5464 hagel G2532 en G4442 vuur G3396 [G5772] , gemengd G129 met bloed G2532 , en G1519 zij zijn op G1093 de aarde G906 [G5681] geworpen G2532 ; en G5154 het derde [deel G1186 ] der bomen G2618 [G5648] is verbrand G2532 , en G3956 al G5515 het groene G5528 gras G2618 [G5648] is verbrand.
  8 G2532 En G1208 de tweede G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G5613 er werd [iets] als G3173 een grote G3735 berg G4442 , van vuur G2545 [G5746] brandende G1519 , in G2281 de zee G906 [G5681] geworpen G2532 ; en G5154 het derde [deel G2281 ] der zee G129 is bloed G1096 [G5633] geworden.
  9 G2532 En G5154 het derde G2938 [deel] der schepselen G1722 in G2281 de zee G3588 , die G5590 leven G2192 [G5723] hadden G599 [G5627] , is gestorven G2532 ; en G5154 het derde G4143 [deel] der schepen G1311 [G5648] is vergaan.
  10 G2532 En G5154 de derde G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G3173 er is een grote G792 ster G2545 [G5746] , brandende G5613 als G2985 een fakkel G4098 [G5627] , gevallen G1537 uit G3772 den hemel G2532 , en G4098 [G5627] is gevallen G1909 op G5154 het derde G4215 [deel] der rivieren G2532 , en G1909 op G4077 de fonteinen G5204 der wateren.
  11 G2532 En G3686 de naam G792 der ster G3004 [G5743] wordt genoemd G894 Alsem G2532 ; en G5154 het derde G5204 [deel] der wateren G1096 [G5736] werd G1519 tot G894 alsem G2532 ; en G4183 vele G444 mensen G599 [G5627] zijn gestorven G1537 van G5204 de wateren G3754 , want G4087 [G5681] zij waren bitter geworden.
  12 G2532 En G5067 de vierde G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G5154 het derde G2246 [deel] der zon G4141 [G5648] werd geslagen G2532 , en G5154 het derde G4582 [deel] der maan G2532 , en G5154 het derde G792 [deel] der sterren G2443 ; opdat G5154 het derde G846 [deel] derzelve G4654 [G5686] zou verduisterd worden G2532 , en G5154 dat het derde G2250 [deel] van den dag G3361 niet G5316 [G5725] zou lichten G2532 ; en G3571 van den nacht G3668 desgelijks.
  13 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2532 , en G191 [G5656] ik hoorde G1520 een G32 engel G4072 [G5740] vliegen G1722 in G3321 het midden des hemels G3004 [G5723] , zeggende G3173 met grote G5456 stem G3759 : Wee G3759 , wee G3759 , wee G1909 , dengenen, die op G1093 de aarde G2730 [G5723] wonen G1537 , van G3062 de overige G5456 stemmen G4536 der bazuin G5140 der drie G32 engelen G3588 , die G4537 [G5721] [nog] bazuinen G3195 [G5723] zullen.