Revelation 22

DSV_Strongs(i)
  1 G2532 En G1166 [G5656] hij toonde G3427 mij G2513 een zuivere G4215 rivier G5204 van het water G2222 des levens G2986 , klaar G5613 als G2930 kristal G1607 [G5740] , voortkomende G1537 uit G2362 den troon G2316 Gods G2532 , en G721 des Lams.
  2 G1722 In G3319 het midden G846 van haar G4113 straat G2532 en G1782 op de ene G2532 en G1782 de andere zijde G4215 der rivier G3586 was de boom G2222 des levens G4160 [G5723] , voortbrengende G1427 twaalf G2590 vruchten G2596 G1538 G1520 , van maand G3376 tot maand G591 [G5723] gevende G846 zijne G2590 vrucht G2532 ; en G5444 de bladeren G3586 des booms G1519 waren tot G2322 genezing G1484 der heidenen.
  3 G2532 En G3756 geen G2652 vervloeking G2089 zal er meer G2071 [G5704] tegen [iemand] zijn G2532 ; en G2362 de troon G2316 Gods G2532 en G721 des Lams G1722 G846 zal daarin G2071 [G5704] zijn G2532 , en G846 Zijn G1401 dienstknechten G846 zullen Hem G3000 [G5692] dienen;
  4 G2532 En G846 zullen Zijn G4383 aangezicht G3700 [G5695] zien G2532 , en G846 Zijn G3686 Naam G1909 zal op G846 hun G3359 voorhoofden zijn.
  5 G2532 En G1563 aldaar G3756 zal geen G3571 nacht G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3756 zij zullen geen G3088 kaars G2532 noch G5457 licht G2246 der zon G5532 van node G2192 [G5719] hebben G3754 ; want G2962 de Heere G2316 God G5461 [G5719] verlicht G846 hen G2532 ; en G936 [G5692] zij zullen als koningen heersen G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid.
  6 G2532 En G2036 [G5627] hij zeide G3427 tot mij G3778 : Deze G3056 woorden G4103 zijn getrouw G2532 en G228 waarachtig G2532 ; en G2962 de Heere G2316 , de God G40 der heilige G4396 profeten G846 , heeft Zijn G32 engel G649 [G5656] gezonden G846 , om Zijn G1401 dienstknechten G1166 [G5658] te tonen G3739 , hetgeen G1722 G5034 haast G1163 [G5748] moet G1096 [G5635] geschieden.
  7 G2400 [G5628] Zie G2064 [G5736] , Ik kom G5035 haastiglijk G3107 zalig G3056 is hij, die de woorden G4394 der profetie G5127 dezes G975 boeks G5083 [G5723] bewaart.
  8 G2532 En G1473 ik G2491 , Johannes G5023 , ben degene, die deze dingen G991 [G5723] gezien G2532 en G191 [G5723] gehoord heb G2532 . En G3753 toen G191 [G5656] ik ze gehoord G2532 en G991 [G5656] gezien had G4098 [G5627] , viel ik G4352 [G5658] [neder] om aan te bidden G1715 voor G4228 de voeten G32 des engels G3588 , die G3427 mij G5023 deze dingen G1166 [G5723] toonde.
  9 G2532 En G3004 [G5719] hij zeide G3427 tot mij G3708 [G5720] : Zie G3361 , dat gij het niet G1063 [doet]; want G1510 [G5748] ik ben G4675 uw G4889 mededienstknecht G2532 , en G4675 uwer G80 broederen G4396 , der profeten G2532 , en G3056 dergenen, die de woorden G5127 dezes G975 boeks G5083 [G5723] bewaren G4352 [G5657] ; aanbid G2316 God.
  10 G2532 En G3004 [G5719] hij zeide G3427 tot mij G4972 [G5661] : Verzegel G3056 de woorden G4394 der profetie G5127 dezes G975 boeks G3361 niet G3754 ; want G2540 de tijd G2076 [G5748] is G1451 nabij.
  11 G91 [G5723] Die onrecht doet G2089 , dat hij nog G91 [G5657] onrecht doe G2532 ; en G4510 [G5723] die vuil is G2089 , dat hij nog G4510 [G5657] vuil worde G2532 ; en G1342 die rechtvaardig is G2089 , dat hij nog G1344 [G5682] gerechtvaardigd worde G2532 ; en G40 die heilig is G2089 , dat hij nog G37 [G5682] geheiligd worde.
  12 G2532 En G2400 [G5628] zie G2064 [G5736] , Ik kom G5035 haastiglijk G2532 en G3450 Mijn G3408 loon G3326 is met G1700 Mij G1538 , om een iegelijk G591 [G5629] te vergelden G5613 , gelijk G846 zijn G2041 werk G2071 [G5704] zal zijn.
  13 G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1 de Alfa G2532 , en G5598 de Omega G746 , het Begin G2532 en G5056 het Einde G4413 ; de Eerste G2532 en G2078 de Laatste.
  14 G3107 Zalig G846 zijn zij, die Zijn G1785 geboden G4160 [G5723] doen G2443 , opdat G846 hun G1849 macht G2071 [G5704] zij G1909 aan G3586 den boom G2222 des levens G2532 , en G4440 zij door de poorten G1525 [G5632] mogen ingaan G1519 in G4172 de stad.
  15 G1161 Maar G1854 buiten G2965 zullen zijn de honden G2532 , en G5333 de tovenaars G2532 , en G4205 de hoereerders G2532 , en G5406 de doodslagers G2532 , en G1496 de afgodendienaars G2532 , en G3956 een iegelijk G5579 , die de leugen G5368 [G5723] liefheeft G2532 , en G4160 [G5723] doet.
  16 G1473 Ik G2424 , Jezus G3450 , heb Mijn G32 engel G3992 [G5656] gezonden G5213 om ulieden G5023 deze dingen G3140 [G5658] te getuigen G1909 in G1577 de Gemeenten G1473 . Ik G1510 [G5748] ben G4491 de Wortel G2532 en G1085 het geslacht G1138 Davids G2532 , G2986 de blinkende G3720 G792 Morgenster.
  17 G2532 En G4151 de Geest G2532 en G3565 de Bruid G3004 [G5719] zeggen G2064 [G5628] : Kom G2532 ! En G191 [G5723] die het hoort G2036 [G5628] , zegge G2064 [G5628] : Kom G2532 ! En G1372 [G5723] die dorst heeft G2064 [G5628] , kome G2532 ; en G2309 [G5723] die wil G2983 [G5720] , neme G5204 het water G2222 des levens G1432 om niet.
  18 G1063 Want G4828 [G5736] ik betuig G3956 aan een iegelijk G3056 , die de woorden G4394 der profetie G5127 dezes G975 boeks G191 [G5723] hoort G1437 : Indien G5100 iemand G4314 tot G5023 deze dingen G2007 [G5725] toedoet G2316 , God G1909 G846 zal hem G2007 [G5692] toedoen G4127 de plagen G1722 , die in G5129 dit G975 boek G1125 [G5772] geschreven zijn.
  19 G2532 En G1437 indien G5100 iemand G851 [G5725] afdoet G575 van G3056 de woorden G976 des boeks G5129 dezer G4394 profetie G2316 , God G846 zal zijn G3313 deel G851 [G5692] afdoen G575 uit G976 het boek G2222 des levens G2532 , en G1537 uit G40 de heilige G4172 stad G2532 , en G1722 [uit] hetgeen in G5026 dit G975 boek G1125 [G5772] geschreven is.
  20 G5023 Die deze dingen G3140 [G5723] getuigt G3004 [G5719] , zegt G3483 : Ja G2064 [G5736] , Ik kom G5035 haastiglijk G281 . Amen G3483 . Ja G2064 [G5736] , kom G2962 , Heere G2424 Jezus!
  21 G5485 De genade G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3326 [zij] met G5216 u G3956 allen G281 . Amen.