Genesis 18

HOT(i) 1 וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישׁב פתח האהל כחם היום׃ 2 וישׂא עיניו וירא והנה שׁלשׁה אנשׁים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישׁתחו ארצה׃ 3 ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך׃ 4 יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשׁענו תחת העץ׃ 5 ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשׂה כאשׁר דברת׃ 6 וימהר אברהם האהלה אל שׂרה ויאמר מהרי שׁלשׁ סאים קמח סלת לושׁי ועשׂי עגות׃ 7 ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשׂות אתו׃ 8 ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשׁר עשׂה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו׃ 9 ויאמרו אליו איה שׂרה אשׁתך ויאמר הנה באהל׃ 10 ויאמר שׁוב אשׁוב אליך כעת חיה והנה בן לשׂרה אשׁתך ושׂרה שׁמעת פתח האהל והוא אחריו׃ 11 ואברהם ושׂרה זקנים באים בימים חדל להיות לשׂרה ארח כנשׁים׃ 12 ותצחק שׂרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃ 13 ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שׂרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי׃ 14 היפלא מיהוה דבר למועד אשׁוב אליך כעת חיה ולשׂרה בן׃ 15 ותכחשׁ שׂרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת׃ 16 ויקמו משׁם האנשׁים וישׁקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשׁלחם׃ 17 ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשׁר אני עשׂה׃ 18 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ׃ 19 כי ידעתיו למען אשׁר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושׁמרו דרך יהוה לעשׂות צדקה ומשׁפט למען הביא יהוה על אברהם את אשׁר דבר עליו׃ 20 ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד׃ 21 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשׂו כלה ואם לא אדעה׃ 22 ויפנו משׁם האנשׁים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה׃ 23 ויגשׁ אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשׁע׃ 24 אולי ישׁ חמשׁים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשׂא למקום למען חמשׁים הצדיקם אשׁר בקרבה׃ 25 חללה לך מעשׂת כדבר הזה להמית צדיק עם רשׁע והיה כצדיק כרשׁע חללה לך השׁפט כל הארץ לא יעשׂה משׁפט׃ 26 ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשׁים צדיקם בתוך העיר ונשׂאתי לכל המקום בעבורם׃ 27 ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃ 28 אולי יחסרון חמשׁים הצדיקם חמשׁה התשׁחית בחמשׁה את כל העיר ויאמר לא אשׁחית אם אמצא שׁם ארבעים וחמשׁה׃ 29 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שׁם ארבעים ויאמר לא אעשׂה בעבור הארבעים׃ 30 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שׁם שׁלשׁים ויאמר לא אעשׂה אם אמצא שׁם שׁלשׁים׃ 31 ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שׁם עשׂרים ויאמר לא אשׁחית בעבור העשׂרים׃ 32 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שׁם עשׂרה ויאמר לא אשׁחית בעבור העשׂרה׃ 33 וילך יהוה כאשׁר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שׁב למקמו׃