Genesis 18

  18:1   3708 ώφθη [3appeared 1161 δε 1And 1473 αυτώ 4to him 3588 ο   2316 θεός 2God] 4314 προς before 3588 τη the 1409.2 δρυϊ oak 3588 τη   * Μαμβρή in Mamre, 2521-1473 καθημένου αυτού at his sitting 1909 επί near 3588 της the 2374 θύρας door 3588 της   4633-1473 σκηνής αυτού of his tent 3314 μεσημβρίας at midday.   18:2   308-1161 αναβλέψας δε And lifting up 3588 τοις   3788-1473 οφθαλμοίς αυτού his eyes 1492 είδε he saw; 2532 και and 2400 ιδού behold, 5140 τρεις three 435 άνδρες men 2476 ειστήκεισαν had set 1883 επάνω upon 1473 αυτού him. 2532 και And 1492 ιδών seeing, 4370 προσέδραμεν he ran up 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet with 1473 αυτοίς them 575 από from 3588 της the 2374 θύρας door 3588 της   4633-1473 σκηνής αυτού of his tent. 2532 και And 4352 προσεκύνησεν he did obeisance 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground.   18:3   2532 και And 2036 είπε he said, 2962 κύριε O Lord, 1487 ει if 686 άρα surely 2147 εύρον I found 5484 χάριν favor 1726 εναντίον before 1473 σου you, 3361-3928 μη παρέλθης you should not go by 3588 τον   3816-1473 παίδά σου your servant.   18:4   2983 ληφθήτω Let there be taken 1211 δη now 5204 ύδωρ water, 2532 και and 3538 νιψάτωσαν let them wash 3588 τους   4228-1473 πόδας υμών your feet, 2532 και and 2711 καταψύξατε be cooled 5259 υπό under 3588 το the 1186 δένδρον tree!   18:5   2532 και And 2983 λήψομαι I will bring 740 άρτον bread, 2532 και and 2068 φάγεσθε you shall eat, 2532 και and 3326 μετά after 3778 τούτο this 3928 παρελεύσεσθε you shall go 1519 εις in 3588 την   3598-1473 οδόν υμών your journey, 3739-1752 ου ένεκεν because of which 1578 εξεκλίνατε you turned aside 4314 προς to 3588 τον   3816-1473 παίδα υμών your servant. 2532 και And 2036 είπαν they said, 3779 ούτω Thus 4160 ποίησον do 2531 καθώς as 2046 είρηκας you have said!   18:6   2532 και And 4692-* έσπευσεν Αβραάμ Abraham hastened 1909 επί unto 3588 την the 4633 σκηνήν tent 4314 προς to * Σάρραν Sarah. 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 4692 σπεύσον Hasten 2532 και and 5445.2 φύρασον mix up 5140 τρία three 3358 μέτρα measures 4585 σεμιδάλεως of fine flour, 2532 και and 4160 ποίησον make 1470.1 εγκρυφίας a cake baked in hot ashes!   18:7   2532 και And 1519 εις [2to 3588 τας 3the 1016 βόας 4oxen 5143-* έδραμεν Αβραάμ 1Abraham ran], 2532 και and 2983 έλαβε he took 527 απαλόν a tender 3446.2 μοσχάριον [3young calf 2532 και 1and 2570 καλόν 2good], 2532 και and 1325 έδωκε gave it 3588 τω to the 3816 παιδί servant; 2532 και and 5035.1 ετάχυνε he hastened 3588 του   4160 ποιήσαι to prepare 1473 αυτό it.   18:8   2983-1161 έλαβε δε And he took 1016.2 βούτυρον butter, 2532 και and 1051 γάλα milk, 2532 και and 3588 το the 3446.2 μοσχάριον young calf 3739 ο which 4160 εποίησε he prepared, 2532 και and 3908 παρέθηκεν placed it near 1473 αυτοίς to them, 2532 και and 2068 έφαγον they ate. 1473-1161 αυτός δε And he 3936 παρειστήκει stood beside 1473 αυτοίς them 5259 υπό under 3588 το the 1186 δένδρον tree.   18:9   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 4226 που Where is * Σάρρα Sarah 3588 η   1135-1473 γυνή σου your wife? 3588 ο   1161 δε And 611 αποκριθείς answering 2036 είπεν he said, 2400 ιδού Behold, 1722 εν in 3588 τη the 4633 σκηνή tent.   18:10   2036-1161 είπε δε And he said, 1879.1 επαναστρέφων Returning, 2240 ήξω I will come 4314 προς to 1473 σε you 2596 κατά according to 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 1519 εις to 5610 ώρας the hour; 2532 και and 2192 έξει [3will have 5207 υιόν 4a son * Σάρρα 1Sarah 3588 η   1135-1473 γυνή σου 2your wife]. *-1161 Σάρρα δε And Sarah 191 ήκουσε heard 4314 προς by 3588 την the 2374 θύραν door 3588 της of the 4633 σκηνής tent, 1510.6 ούσα being 3693 όπισθεν behind 1473 αυτού him.   18:11   *-1161 Αβραάμ δε And Abraham 2532 και and * Σάρρα Sarah 4245 πρεσβύτεροι were older, 4260 προβεβηκότες advanced 2250 ημερών of days, 1587 εξέλιπε [3ceased 1161 δε 1and * Σάρρα 2Sarah] 1096 γίνεσθαι to be in 3588 τα the 1134 γυναικεία feminine ways.   18:12   1070 εγέλασε [3laughed 1161 δε 1And * Σάρρα 2Sarah] 1722 εν in 1438 εαυτή herself, 3004 λέγουσα saying, 3768-3303 ούπω μεν For not yet 1473-1096 μοι γέγονεν has it happened to me 2193 έως until 3588 του   3568 νυν now, 3588 ο   1161 δε and 2962-1473 κύριός μου my lord 4245 πρεσβύτερος is older.   18:13   2532 και And 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Αβραάμ Abraham, 5100 τι Why 3754 ότι is it that 1070-* εγέλασε Σάρρα Sarah laughed 1722 εν in 1438 εαυτή herself, 3004 λέγουσα saying, 686-1065 αρά γε Indeed is it 230 αληθώς truly 5088 τέξομαι I will bear, 1473-1161 εγώ δε and I 1095 γεγήρακα have grown old?   18:14   3361 μη Is 101 αδυνατήσει [2impossible 3844 παρά 3to 2962 κυρίω 4the lord 4487 ρήμα 1the saying]? 1519 εις At 3588 τον   2540-3778 καιρόν τούτον this time 1519 εις to 5610 ώρας the hour 390 αναστρέψω I will return 4314 προς to 1473 σε you, 2532 και and 1510.8.3 έσται there will be 3588 τη   * Σάρρα to Sarah 5207 υιός a son.   18:15   720 ηρνήσατο [3denied 1161 δε 1But * Σάρρα 2Sarah], 3004 λέγουσα saying, 3756 ουκ I did not 1070 εγέλασα laugh; 5399-1063 εφοβήθη γαρ for she feared. 2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 3780 ουχι No, 235 αλλ΄ but 1070 εγέλασας you laughed!   18:16   1817-1161 εξαναστάντες δε And having risen up 1564 εκείθεν from there, 3588 οι the 435 άνδρες men 2601.2 κατέβλεψαν looked down 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face * Σοδόμων of Sodom 2532 και and * Γομόρρας Gomorrah. *-1161 Αβραάμ δε And Abraham 4848 συνεπορεύετο went 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them, 4850.1 συμπροπέμπων escorting 1473 αυτούς them.   18:17   3588-1161 ο δε And the 2962 κύριος lord 2036 είπε said, 3766.2 ου μή No way 2928 κρύψω shall I hide 575 από from * Αβραάμ Abraham 3588 του   3816-1473 παιδός μου my servant 3739 α what 1473 εγώ I 4160 ποιώ do.   18:18   * Αβραάμ [3to Abraham 1161 δε 1But 1096 γινόμενος 2coming to pass], 1510.8.3 έσται he will be 1519 εις made into 1484 έθνος [4nation 3173 μέγα 1a great 2532 και 2and 4183 πολύ 3populous], 2532 και and 1757 ενευλογηθήσονται [6shall be blessed 1722 εν 7by 1473 αυτώ 8him 3956 πάντα 1all 3588 τα 2the 1484 έθνη 3nations 3588 της 4of the 1093 γης 5earth].   18:19   1492-1063 ήδειν γαρ For I had known 3754 ότι that 4929 συντάξει he will order 3588 τοις   5207-1473 υιοίς αυτού his sons, 2532 και and 3588 τω   3624-1473 οίκω αυτού his house 3326 μετ΄ after 1473 αυτόν him; 2532 και and 5442 φυλάξουσι they will guard 3588 τας the 3598 οδούς ways 2962 κυρίου of the lord, 3588 του   4160 ποιείν to do 1343 δικαιοσύνην righteousness 2532 και and 2920 κρίσιν judgment; 3704 όπως that 302 αν   1863-2962 επαγάγη κύριος the lord may bring 1909 επί upon * Αβραάμ Abraham 3956 πάντα all 3745 όσα as much as 2980 ελάλησε he said 4314 προς to 1473 αυτόν him.   18:20   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 2962 κύριος 2the lord], 2906 κραυγή The cry * Σοδόμων of Sodom 2532 και and * Γομόρρας Gomorrah 4129 πεπλήθυνται has multiplied 4314 προς towards 1473 με me, 2532 και and 3588 αι   266-1473 αμαρτίαι αυτών their sins 3173 μεγάλαι are great, 4970 σφόδρα exceedingly.   18:21   2597 καταβάς Going down 3767 ουν then, 3708 όψομαι I will see 1487 ει if 2596 κατά it is according to 3588 την   2906-1473 κραυγήν αυτών their cry, 3588 την the cry 2064 ερχομένην coming 4314 προς to 1473 με me 4931 συντελούνται that they exhaust; 1490 ει δε μη and if not, 2443 ίνα that 1097 γνώ I may know.   18:22   2532 και And 654 αποστρέψαντες turning back 1564 εκείθεν from there, 3588 οι the 435 άνδρες men 2064 ήλθον came 1519 εις unto * Σόδομα Sodom. *-1161 Αβραάμ δε And Abraham 2089-1510.7.3 έτι ην was still 2476 εστηκώς standing 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord.   18:23   2532 και And 1448-* εγγίσας Αβραάμ Abraham approaching, 2036 είπε said, 3361 μη You would not 4881 συναπολέσης destroy together 1342 δίκαιον the just 3326 μετά with 765 ασεβούς the impious, 2532 και and 1510.8.3 έσται [3will be 3588 ο 1the 1342 δίκαιος 2just] 5613 ως as 3588 ο the 765 ασεβής impious?   18:24   1437 εάν If 1510.3 ώσι there might be 4004 πεντήκοντα fifty 1342 δίκαιοι just 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 622 απολείς will you destroy 1473 αυτούς them? 3756-447 ουκ ανήσεις Will you not spare 3956 πάντα all 3588 τον the 5117 τόπον place 1752 ένεκε because of 3588 των the 4004 πεντήκοντα fifty 1342 δικαίων just, 1437 εάν if 1510.3 ώσιν there should be so 1722 εν in 1473 αυτή it?   18:25   3365 μηδαμώς By no means 1473 συ shall you 4160 ποιήσεις do 5613 ως as 3588 το   4487-3778 ρήμα τούτο this saying, 3588 του   615 αποκτείναι to kill 1342 δίκαιον the just 3326 μετά with 765 ασεβούς the impious, 2532 και and 1510.8.3 έσται [3shall be 3588 ο 1the 1342 δίκαιος 2just] 5613 ως as 3588 ο the 765 ασεβής impious; 3365 μηδαμώς by no means, 3588 ο O one 2919 κρίνων judging 3956 πάσαν all 3588 την the 1093 γην earth. 3756 ου Will you not 4160 ποιήσεις execute 2920 κρίσιν judgment?   18:26   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 2962 κύριος 2the lord], 1437 εάν If 1510.3 ώσιν there should be 1722 εν in * Σοδόμοις Sodom 4004 πεντήκοντα fifty 1342 δίκαιοι just 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 863 αφήσω I will leave off doing so to 3956 πάντα all 3588 τον the 5117 τόπον place 1223 δι΄ on account of 1473 αυτούς them.   18:27   2532 και And 611-* αποκριθείς Αβραάμ Abraham responding 2036 είπε said, 3568 νυν Now that 756 ηρξάμην I began 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 3588 τον   2962-1473 κύριόν μου my Lord, 1473-1161 εγώ δε and I 1510.2.1 ειμί am 1093 γη earth 2532 και and 4700 σποδός ashes.   18:28   1437-1161 εάν δε But if 1641 ελαττονωθώσιν [4may be lessened 3588 οι 1the 4004 πεντήκοντα 2fifty 1342 δίκαιοι 3just] 1519 εις to 5063.2 τεσσαρακονταπέντε forty-five, 622 απολείς will you destroy 1752 ένεκεν because of 3588 των the 4002 πέντε five, 3956 πάσαν all 3588 την the 4172 πόλιν city? 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 622 απολέσω will I destroy 1437 εάν if 2147 εύρω I find 1563 εκεί there 5063.2 τεσσαρακονταπέντε forty-five.   18:29   2532 και And 4369 προσέθηκεν he added 2089 έτι yet 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 1473 αυτόν him. 2532 και And 2036 είπεν he said, 1437-1161 εαν δε But if 2147 ευρεθώσιν there may be found 1563 εκεί there 5062 τεσσαράκοντα forty? 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 622 απολέσω should I destroy 1752 ένεκεν because of 3588 των the 5062 τεσσαράκοντα forty.   18:30   2532 και And 2036 είπε he said, 3385 μη τι Much less, 2962 κύριε O Lord, 1437 εάν if 2980 λαλήσω I may speak, 1437-1161 εάν δε but if 2147 ευρεθώσιν there may be found 1563 εκεί there 5144 τριάκοντα thirty? 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 622 απολέσω will I destroy 1752 ένεκεν because of 3588 των the 5144 τριάκοντα thirty.   18:31   2532 και And 2036 είπεν he said, 1894 επειδή Since 2192 έχω I have 2980 λαλήσαι taken to speak 4314 προς to 3588 τον the 2962 κύριον Lord, 1437-1161 εάν δε but if 2147 ευρεθώσιν there may be found 1563 εκεί there 1501 είκοσι twenty? 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 622 απολέσω will I destroy 1437 εάν if 2147 εύρω I should find 1563 εκεί there 1501 είκοσι twenty.   18:32   2532 και And 2036 είπε he said, 3385 μη τι Much less, 2962 κύριε O Lord, 1437 εάν if 2980 λαλήσω I may speak 2089 έτι still 530 άπαξ once more, 1437-1161 εάν δε but if 2147 ευρεθώσιν there may be found 1563 εκεί there 1176 δέκα ten? 2532 και And 2036 είπεν he said, 3766.2 ου μη No way 622 απολέσω will I destroy 1752 ένεκεν because of 3588 των the 1176 δέκα ten.   18:33   565 απήλθε [3went forth 1161 δε 1And 2962 κύριος 2the lord] 5613 ως as 3973 επαύσατο he ceased 2980 λαλών speaking 3588 τω   * Αβραάμ to Abraham, 2532 και and * Αβραάμ Abraham 654 απέστρεψεν returned 1519 εις to 3588 τον   5117-1473 τόπον αυτού his place.