Genesis 19

  19:1   2064 ήλθον [5came 1161 δε 1And 3588 οι 2the 1417 δύο 3two 32 άγγελοι 4angels] 1519 εις into * Σόδομα Sodom 2073 εσπέρας at evening. *-1161 Λωτ δε And Lot 2521 εκάθητο settled 3844 παρά by 3588 την the 4172 πόλιν city * Σοδόμων of Sodom. 1492-1161 ιδών δε And seeing, * Λωτ Lot 1817 εξανέστη rose up 1519 εις to 4877 συνάντησιν meet 1473 αυτοίς them, 2532 και and 4352 προσεκύνησε did obeisance with 3588 τω his 4383 προσώπω face 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground.   19:2   2532 και And 2036 είπεν he said, 2400 ιδού Behold 2962 κύριοι lords, 1578 εκκλίνατε turn aside 1519 εις to 3588 τον the 3624 οίκον house 3588 του   3816-1473 παιδός υμών of your servant, 2532 και and 2647 καταλύσατε rest up, 2532 και and 3538 νίψασθε wash 3588 τους   4228-1473 πόδας υμών your feet! 2532 και that 3719 ορθρίσαντες rising early 565 απελεύσεσθε you may go forth 1519 εις into 3588 την   3598-1473 οδόν υμών your way. 2532 και And 2036 είπον they said, 3780 ουχι No, 235 αλλ΄ but 1722 εν in 3588 τη the 4113 πλατεία square 2647 καταλύσομεν we will rest up.   19:3   2532 και And 2600.1 κατεβιάζετο he constrained 1473 αυτούς them, 2532 και and 1578 εξέκλιναν they turned aside 4314 προς towards 1473 αυτόν him, 2532 και and 1525 εισήλθον entered 1519 εις unto 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house. 2532 και And 4160 εποίησεν he made 1473 αυτοίς for them 4224 πότον a banquet, 2532 και and 106 αζύμους [2unleavened breads 4070.1 έπεψεν 1he baked] 1473 αυτοίς for them, 2532 και and 2068 έφαγον they ate.   19:4   4253 προ Before 3588 του   2837 κοιμηθήναι putting to bed, 3588 οι the 435 άνδρες men 3588 της of the 4172 πόλεως city, 3588 οι the * Σοδομίται Sodomites, 4033 περιεκύκλωσαν surrounded 3588 την the 3614 οικίαν house, 575 από from 3495 νεανίσκου the young man 2193 έως unto 4245 πρεσβύτερου the older, 537 άπας all 3588 ο the 2992 λαός people 260 άμα together.   19:5   2532 και And 1573.1 εξεκαλούντο they called forth 3588 τον   * Λωτ Lot. 2532 και And 3004 έλεγον they said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 4226 που Where 1510.2.6 εισίν are they, 3588 οι the 435 άνδρες men, 3588 οι the ones 1525 εισελθόντες entering 4314 προς to 1473 σε you 3588 την   3571 νύκτα this night? 1806 εξάγαγε Lead 1473 αυτούς them 4314 προς to 1473 ημάς us, 2443 ίνα that 4773.1 συγγενώμεθα we may be intimate 1473 αυτοίς with them!   19:6   1831 εξήλθε [3came forth 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 4314 προς to 1473 αυτούς them, 4314 προς to 3588 το the 4290.1 πρόθυρον threshold, 3588 την [3the 1161 δε 1and 2374 θύραν 4door 4357.5 προσέωξεν 2he shut] 3694 οπίσω behind 1473 αυτού him.   19:7   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3365 μηδαμώς By no means, 80 αδελφοί brethren, 3361-4188.2 μη πονηρεύσησθε should you do wickedly.   19:8   1510.2.6-1161 εισί δε But there are 1473 μοι to me 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 3739 αι who 3756-1097 ουκ έγνωσαν knew not 435 άνδρα a man. 1806 εξάξω I will lead 1473 αυτάς them 4314 προς to 1473 υμάς you, 2532 και and 5530 χράσθε you treat 1473 αυταίς them 2505 καθά as 302 αν   700 αρέσκοι pleases 1473 υμίν you! 3440 μόνον Only 1519 εις to 3588 τους   435-3778 άνδρας τούτους these men 3361 μη you should not 4160 ποιήσητε do 94 άδικον unjust, 3739-1752 ου είνεκεν because 1525 εισήλθον they entered 5259 υπό under 3588 την the 4629.2 σκέπην protection 3588 των   1385-1473 δοκών μου of my beams.   19:9   2036-1161 είπαν δε And they said 1473 αυτώ to him, 868 απόστα You left 1563 εκεί there 1525 εισήλθες to enter here 3939 παροικείν to sojourn, 3361-2532 μη και and not 2920 κρίσιν [2with judgment 2919 κρίνειν 1to judge]. 3568 νυν Now 3767 ουν then 1473 σε to you 2559 κακώσομεν we will inflict evil 3123 μάλλον rather 2228 η   1565 εκείνους than them. 2532 και And 3849 παρεβιάζοντο they were pressing 3588 το the 435 άνδρα man 3588 τον   * Λωτ Lot 4970 σφόδρα exceedingly, 2532 και and 1448 ήγγισαν they approached 4937 συντρίψαι to break 3588 την the 2374 θύραν door.   19:10   1614 εκτείναντες [4stretching out 1161 δε 1And 3588 οι 2the 435 άνδρες 3men] 3588 τας the 5495 χείρας hands, 1531.1 εισεσπάσαντο drew 3588 τον   * Λωτ Lot 4314 προς towards 1438 εαυτούς themselves 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house, 2532 και and 3588 την the 2374 θύραν door 3588 του of the 3624 οίκου house 608 απέκλεισαν they locked.   19:11   3588-1161 τους δε And the 435 άνδρας men 3588 τους   1510.6 όντας being 1909 επί at 3588 της the 2374 θύρας door 3588 του of the 3624 οίκου house 3960 επάταξαν were struck 1722 εν with 516.3 αορασία inability to see, 575 από from 3397 μικρού small 2193 έως unto 3173 μεγάλου great, 2532 και and 3886 παρελύθησαν they were disabled 2212 ζητούντες in seeking 3588 την the 2374 θύραν door.   19:12   2036 είπον [4said 1161 δε 1And 3588 οι 2the 435 άνδρες 3men] 4314 προς to * Λωτ Lot, 1510.2.6 εισί Are there 1473 σοι [2to you 5602 ώδε 3here 1059.2 γαμβροί 1in-laws], 2228 η or 5207 υιοί sons 2228 η or 2364 θυγατέρες daughters? 2228 η Or 1536 είτις if [2any 1473 σοι 4to you 243 άλλος 3other 1510.2.3 εστίν 1there is] 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city 1806 εξάγαγε you lead them out 1537 εκ of 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου this place!   19:13   3754 ότι For 1473 ημείς we 622 απόλλυμεν destroy 3588 τον   5117-3778 τόπον τούτον this place. 3754 ότι For 5312 υψώθη [2was raised up high 3588 η   2906-1473 κραυγή αυτών 1their cry] 1725 έναντι before 2962 κυρίου the lord, 2532 και and 649 απέστειλεν [2sent 1473 ημάς 3us 2962 κύριος 1the lord] 1625.3 εκτρίψαι to obliterate 1473 αυτήν it.   19:14   1831 εξήλθε [3went forth 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 2532 και and 2980 ελάλησε spoke 4314 προς to 3588 τους   1059.2-1473 γαμβρούς αυτού his sons-in-law, 3588 τους the ones 2983 ειληφότας taking 3588 τας   2364-1473 θυγατέρας αυτού his daughters. 2532 και And 2036 είπεν he said, 450 ανάστητε Rise up, 2532 και and 1831 εξέλθετε come forth 1537 εκ from out of 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου this place, 3754 ότι for 1625.3-2962 εκτρίβει κύριος the lord is obliterating 3588 την the 4172 πόλιν city. 1380 έδοξε [4he seemed 1161 δε 1But 1070.1 γελοιάζειν 5to be joking 1726 εναντίον 2before 3588 των   1059.2-1473 γαμβρών αυτού 3his sons-in-law].   19:15   2259-1161 ηνίκα δε And when 3722 όρθρος dawn 1096 εγένετο came 4704 εσπούδαζον [3hurried 3588 οι 1the 32 άγγελοι 2angels] 3588 τον   * Λωτ Lot, 3004 λέγοντες saying, 450 αναστάς In rising up, 2983 λάβε take 3588 την   1135-1473 γυναίκά σου your wife 2532 και and 3588 τας   1417 δύο [2two 2364 θυγατέρας 3daughters 1473 σου 1your] 3739 ας whom 2192 έχεις you have, 2532 και and 1831 έξελθε come forth! 2443 ίνα that 3361 μη [3not 2532 και 4also 1473 συ 1you 4881 συναπόλη 2should] be destroyed together 3588 ταις in the 458 ανομίαις lawlessnesses 3588 της of the 4172 πόλεως city.   19:16   2532 και And 5015 εταράχθησαν they were disturbed, 2532 και and 2902 εκράτησαν [3held 3588 οι 1the 32 άγγελοι 2angels] 3588 της   5495-1473 χειρός αυτού his hand, 2532 και and 3588 της the 5495 χειρός hand 3588 της   1135-1473 γυναικός αυτού of his wife, 2532 και and 3588 των the 5495 χειρών hands 3588 των   1417 δύο [2two 2364 θυγατέρων 3daughters 1473 αυτού 1of his], 1722 εν in 3588 τω the 5339-2962 φείσασθαι κύριον lord sparing 1473 αυτού him.   19:17   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 2259 ηνίκα when 1806 εξήγαγον they led 1473 αυτούς them 1854 έξω outside, 2532 και and 2036 είπον said, 4982 σώζων By escaping 4982 σώζε escape 3588 την with 4572 σεαυτού your own 5590 ψυχήν life! 3361 μη You should not 4017 περιβλέψη look round about 1519 εις to 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 3366 μηδέ nor 2476 στης stand 1722 εν in 3956 πάση any 3588 τη   4066 περιχώρω round about place. 1519 εις [2into 3588 το 3the 3735 όρος 4mountain 4982 σώζου 1Escape]! 3379 μηποτε lest at any time 4838 συμπαραληφθής you may be taken along with them.   19:18   2036 είπε [3said 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1189 δέομαι I beseech, 2962 κύριε O lord,   19:19   1894 επειδή since 2147 εύρεν [2found 3588 ο   3816-1473 παις σου 1your servant] 5484 χάριν favor 1726 εναντίον before 1473 σου you, 2532 και and 3170 εμεγάλυνας you magnified 3588 την   1343-1473 δικαιοσύνην σου your righteousness, 3739 ο which 4160 ποιείς you do 1909 επ΄ unto 1473 εμέ me, 3588 του that 2198 ζην [2may live 3588 την   5590-1473 ψυχήν μου 1my soul], 1473-1161 εγώ δε but I 3756 ου will not 1410 δυνήσομαι be able 1295 διασωθήναι to come through safe 1519 εις into 3588 το the 3735 όρος mountain, 3361 μη lest 2638 καταλάβη [2overtake 1473 με 3me 3588 τα   2556 κακά 1evils] 2532 και and 599 αποθάνω I die.   19:20   2400 ιδού Behold, 3588 η   4172-3778 πόλις αύτη this city 1451 εγγύς is near 3588 του   2703-1473 καταφυγείν με for me to take refuge 1563 εκεί there, 3739 η which 1510.2.3 εστι is 3397 μικρά small, 1563 εκεί there 4982 σωθήσομαι I will be delivered. 3756 ου [2not 3397 μικρά 3a small thing 1510.2.3 εστι 1Is it] 2532 και that 2198 ζήσεται [2will live 3588 η   5590-1473 ψυχή μου 1my soul] 1752 ένεκέν because of 1473 σου you?   19:21   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυτώ to him, 2400 ιδού Behold, 2296 εθαύμασά I admired 1473 σου your 3588 το   4383 πρόσωπον countenance 1909 επί over 3588 τω   4487-3778 ρήματι τούτω this saying, 3588 του   3361 μη that I should not 2690 καταστρέψαι eradicate 3588 την the 4172 πόλιν city, 4012 περί concerning 3739 ης of which 2980 ελάλησας you spoke.   19:22   4692 σπεύσον You hasten 3767 ουν then 3588 του   4982 σωθήναι to escape 1563 εκεί there, 3756 ου [3not 1063 γαρ 1for 1410 δυνήσομαι 2I will] be able 3588 του   4160 ποιήσαι to do 4229 πράγμα the thing 2193 έως until 3588 του   2064-1473 ελθείν σε you go 1563 εκεί there! 1223 διά On account 3778 τούτο of this 2564 εκάλεσε he called 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της   4172-1565 πόλεως εκείνης of that city, * Συγώρ Zoar.   19:23   3588 ο The 2246 ήλιος sun 1831 εξήλθεν came up 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and * Λωτ Lot 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into * Σηγώρ Zoar.   19:24   2532 και And 2962 κύριος the lord 1026 έβρεξεν rained 1909 επί upon * Σόδομα Sodom 2532 και and * Γόμορρα Gomorrah 2303 θείον sulphur 2532 και and 4442 πυρ fire 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord 1537 εξ from out of 3772 ουρανού heaven.   19:25   2532 και And 2690 κατέστρεψε he eradicated 3588 τας   4172-3778 πόλεις ταύτας these cities, 2532 και and 3956 πάσαν all 3588 την the 4066 περίχωρον place round about, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the ones 2730 κατοικούντας dwelling 1722 εν in 3588 ταις the 4172 πόλεσι cities, 2532 και and 3588 τα the things 393 ανατέλλοντα rising 1537 εκ from out of 3588 της the 1093 γης ground.   19:26   2532 και And 1914 επέβλεψεν [2looked 3588 η   1135-1473 γυνή αυτού 1his wife] 1519 εις unto 3588 τα the 3694 οπίσω rear, 2532 και and 1096 εγένετο she became 4739.1 στήλη a monument 251 αλός of salt.   19:27   3719 ώρθρισε [3rose early 1161 δε 1And * Αβραάμ 2Abraham] 4404 τω πρωϊ in the morning 1519 εις to 3588 τον the 5117 τόπον place 3739 ου of which 2476 ειστήκει he had stood 1726 εναντίον before 2962 κυρίου the lord.   19:28   2532 και And 1914 επέβλεψεν he looked 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face * Σοδόμων of Sodom 2532 και and * Γομόρρας Gomorrah, 2532 και and 1909 επί upon 4383 πρόσωπον the face 3588 της of the 4066 περιχώρου place round about. 2532 και And 1492 είδε he saw. 2532 και And 2400 ιδού behold, 305 ανέβαινε [2ascended 5395 φλοξ 1a flame] 1537 εκ from out of 3588 της the 1093 γης earth, 5616 ωσεί as 822 ατμίς vapor 2575 καμίνου of a furnace.   19:29   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τω   1625.3-3588-2316 εκτρίψαι τον θεόν God obliterating 3956 πάσας all 3588 τας the 4172 πόλεις [2cities 3588 της   4040 περιοίκου 1adjacent], 3403-3588-2316 εμνήσθη ο θεός God remembered 3588 του   * Αβραάμ Abraham, 2532 και and 1821 εξαπέστειλε he sent out 3588 τον   * Λωτ Lot 1537 εκ from 3319 μέσου the middle 3588 της of the 2692 καταστροφής final event, 1722 εν in 3588 τω the 2690 καταστρέψαι eradicating 3588 τας the 4172 πόλεις cities 1722 εν in 3739 αις which 2730 κατώκει [2dwelt 1722 εν 3in 1473 αυταίς 4them * Λωτ 1Lot].   19:30   1831 εξήλθε [3came forth 1161 δε 1And * Λωτ 2Lot] 1537 εκ from out of * Σηγώρ Zoar, 2532 και and 2521 εκάθητο settled 1722 εν in 3588 τω the 3735 όρει mountain, 2532 και and 3588 αι the 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 1473 αυτού of his 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him; 5399-1063 εφοβήθη γαρ for he feared 2730 κατοικήσαι dwelling 1722 εν in * Σηγώρ Zoar. 2532 και And 2730 κατώκησεν he dwelt 1722 εν in 3588 τω the 4693 σπηλαίω cave, 1473 αυτός he 2532 και and 3588 αι the 1417 δύο two 2364 θυγατέρες daughters 1473 αυτού of his 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him.   19:31   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 η 2the 4245 πρεσβυτέρα 3elder] 4314 προς to 3588 την the 3501 νεωτέραν younger, 3588 ο   3962-1473 πατήρ ημών Our father 4245 πρεσβύτερος is older, 2532 και and 3762-1510.2.3 ουδείς εστιν there is no one 1909 επί upon 3588 της the 1093 γης land 3739 ος who 1525 εισελεύσεται will enter 4314 προς to 1473 ημάς us, 5613 ως as 2520 καθήκει it is fit 3956 πάση in all 3588 τη the 1093 γη earth.   19:32   1204 δεύρο Come 2532 και and 4222 ποτίσωμεν we should give [3to drink 3588 τον   3962-1473 πατέρα ημών 1our father 3631 οίνον 2wine], 2532 και and 2837 κοιμηθώμεν we should go to bed 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him, 2532 και that 1817 εξαναστήσωμεν we might raise up 1537 εκ [2from 3588 του   3962-1473 πατρός ημών 3our father 4690 σπέρμα 1seed].   19:33   4222-1161 επότισαν δε And they gave [3to drink 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτών 1their father 3631 οίνον 2wine] 1722 εν in 3588 τη   3571-1565 νυκτί εκείνη that night. 2532 και And 1525 εισελθούσα entering, 3588 η the 4245 πρεσβυτέρα elder 2837 εκοιμήθη went to bed 3326 μετά with 3588 του   3962-1473 πατρός αυτής her father 1722 εν in 3588 τη   3571-1565 νυκτί εκείνη that night, 2532 και and 3756 ουκ he did not 1492 ήδει know 1722 εν about 3588 τω   2837-1473 κοιμηθήναι αυτήν her going to bed 2532 και and 450 αναστήναι rising up.   19:34   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in 3588 τη the 1887 επαύριον next day, 2532 και and 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 4245 πρεσβυτέρα 2elder] 4314 προς to 3588 την the 3501 νεωτέραν younger, 2400 ιδού Behold, 2837 εκοιμήθην I went to bed 5504 χθές yesterday 3326 μετά with 3588 του   3962-1473 πατρός ημών our father. 4222 ποτίσωμεν We should give [3to drink 1473 αυτόν 1him 3631 οίνον 2wine] 2532 και also 1722 εν in 3588 τη   3571-3778 νυκτί ταύτη this night, 2532 και and 1525 εισελθούσα entering, 2837 κοιμήθητι you go to bed 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him! 2532 και that 1817 εξαναστήσωμεν we might raise up 1537 εκ [2from 3588 του   3962-1473 πατρός ημών 3our father 4690 σπέρμα 1seed].   19:35   4222-1161 επότισαν δε And they gave to drink 2532 και also 1722 εν in 3588 τη   3571-1565 νυκτί εκείνη that night 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτών [2for their father 3631 οίνον 1wine]. 2532 και And 1525 εισελθούσα entering, 3588 η the 3501 νεωτέρα younger 2837 εκοιμήθη went to bed 3326 μετά with 3588 του   3962-1473 πατρός αυτής her father. 2532 και And 3756 ουκ he did not 1492 ήδει know 1722 εν about 3588 τω   2837-1473 κοιμηθήναι αυτήν her going to bed 2532 και and 450 αναστήναι rising up.   19:36   2532 και And 4815 συνέλαβον [5conceived 3588 αι 1the 1417 δύο 2two 2364 θυγατέρας 3daughters * Λωτ 4of Lot] 1537 εκ from 3588 του   3962-1473 πατρός αυτών their father.   19:37   2532 και And 5088 έτεκεν [3bore 3588 η 1the 4245 πρεσβυτέρα 2elder] 5207 υιόν a son, 2532 και and 2564 εκάλεσε she called 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Μωάβ Moab, 3004 λέγουσα saying, 1537 εκ He is from 3588 του   3962-1473 πατρός μου my father. 3778 ούτος This one 3962 πατήρ is father * Μωαβιτών of the Moabites, 2193 έως unto 3588 της   4594 σήμερον today's 2250 ημέρας day.   19:38   5088 έτεκε [5bore 1161 δε 1And 2532 και 4also 3588 η 2the 3501 νεωτέρα 3younger] 5207 υιόν a son, 2532 και and 2564 εκάλεσε she called 3588 το   3686-1473 όνομα αυτού his name * Αμμόν Ammon, 5207 υιός he is a son 1085-1473 γένους μου of my family. 3778 ούτος This one 3962 πατήρ is father * Αμμονιτών of the Ammonites 2193 έως until 3588 της   4594 σήμερον today's 2250 ημέρας day.