Genesis 18

ABP_GRK(i)
  1 G3708 ώφθη G1161 δε G1473 αυτώ G3588 ο G2316 θεός G4314 προς G3588 τη G1409.2 δρυϊ G3588 τη G* Μαμβρή G2521 καθημένου αυτού G1473   G1909 επί G3588 της G2374 θύρας G3588 της G4633 σκηνής αυτού G1473   G3314 μεσημβρίας
  2 G308 αναβλέψας δε G1161   G3588 τοις G3788 οφθαλμοίς αυτού G1473   G1492 είδε G2532 και G2400 ιδού G5140 τρεις G435 άνδρες G2476 ειστήκεισαν G1883 επάνω G1473 αυτού G2532 και G1492 ιδών G4370 προσέδραμεν G1519 εις G4877 συνάντησιν G1473 αυτοίς G575 από G3588 της G2374 θύρας G3588 της G4633 σκηνής αυτού G1473   G2532 και G4352 προσεκύνησεν G1909 επί G3588 την G1093 γην
  3 G2532 και G2036 είπε G2962 κύριε G1487 ει G686 άρα G2147 εύρον G5484 χάριν G1726 εναντίον G1473 σου G3361 μη παρέλθης G3928   G3588 τον G3816 παίδά σου G1473  
  4 G2983 ληφθήτω G1211 δη G5204 ύδωρ G2532 και G3538 νιψάτωσαν G3588 τους G4228 πόδας υμών G1473   G2532 και G2711 καταψύξατε G5259 υπό G3588 το G1186 δένδρον
  5 G2532 και G2983 λήψομαι G740 άρτον G2532 και G2068 φάγεσθε G2532 και G3326 μετά G3778 τούτο G3928 παρελεύσεσθε G1519 εις G3588 την G3598 οδόν υμών G1473   G3739 ου ένεκεν G1752   G1578 εξεκλίνατε G4314 προς G3588 τον G3816 παίδα υμών G1473   G2532 και G2036 είπαν G3779 ούτω G4160 ποίησον G2531 καθώς G2046 είρηκας
  6 G2532 και G4692 έσπευσεν Αβραάμ G*   G1909 επί G3588 την G4633 σκηνήν G4314 προς G* Σάρραν G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτή G4692 σπεύσον G2532 και G5445.2 φύρασον G5140 τρία G3358 μέτρα G4585 σεμιδάλεως G2532 και G4160 ποίησον G1470.1 εγκρυφίας
  7 G2532 και G1519 εις G3588 τας G1016 βόας G5143 έδραμεν Αβραάμ G*   G2532 και G2983 έλαβε G527 απαλόν G3446.2 μοσχάριον G2532 και G2570 καλόν G2532 και G1325 έδωκε G3588 τω G3816 παιδί G2532 και G5035.1 ετάχυνε G3588 του G4160 ποιήσαι G1473 αυτό
  8 G2983 έλαβε δε G1161   G1016.2 βούτυρον G2532 και G1051 γάλα G2532 και G3588 το G3446.2 μοσχάριον G3739 ο G4160 εποίησε G2532 και G3908 παρέθηκεν G1473 αυτοίς G2532 και G2068 έφαγον G1473 αυτός δε G1161   G3936 παρειστήκει G1473 αυτοίς G5259 υπό G3588 το G1186 δένδρον
  9 G2036 είπε δε G1161   G4314 προς G1473 αυτόν G4226 που G* Σάρρα G3588 η G1135 γυνή σου G1473   G3588 ο G1161 δε G611 αποκριθείς G2036 είπεν G2400 ιδού G1722 εν G3588 τη G4633 σκηνή
  10 G2036 είπε δε G1161   G1879.1 επαναστρέφων G2240 ήξω G4314 προς G1473 σε G2596 κατά G3588 τον G2540 καιρόν τούτον G3778   G1519 εις G5610 ώρας G2532 και G2192 έξει G5207 υιόν G* Σάρρα G3588 η G1135 γυνή σου G1473   G* Σάρρα δε G1161   G191 ήκουσε G4314 προς G3588 την G2374 θύραν G3588 της G4633 σκηνής G1510.6 ούσα G3693 όπισθεν G1473 αυτού
  11 G* Αβραάμ δε G1161   G2532 και G* Σάρρα G4245 πρεσβύτεροι G4260 προβεβηκότες G2250 ημερών G1587 εξέλιπε G1161 δε G* Σάρρα G1096 γίνεσθαι G3588 τα G1134 γυναικεία
  12 G1070 εγέλασε G1161 δε G* Σάρρα G1722 εν G1438 εαυτή G3004 λέγουσα G3768 ούπω μεν G3303   G1473 μοι γέγονεν G1096   G2193 έως G3588 του G3568 νυν G3588 ο G1161 δε G2962 κύριός μου G1473   G4245 πρεσβύτερος
  13 G2532 και G2036 είπε κύριος G2962   G4314 προς G* Αβραάμ G5100 τι G3754 ότι G1070 εγέλασε Σάρρα G*   G1722 εν G1438 εαυτή G3004 λέγουσα G686 αρά γε G1065   G230 αληθώς G5088 τέξομαι G1473 εγώ δε G1161   G1095 γεγήρακα
  14 G3361 μη G101 αδυνατήσει G3844 παρά G2962 κυρίω G4487 ρήμα G1519 εις G3588 τον G2540 καιρόν τούτον G3778   G1519 εις G5610 ώρας G390 αναστρέψω G4314 προς G1473 σε G2532 και G1510.8.3 έσται G3588 τη G* Σάρρα G5207 υιός
  15 G720 ηρνήσατο G1161 δε G* Σάρρα G3004 λέγουσα G3756 ουκ G1070 εγέλασα G5399 εφοβήθη γαρ G1063   G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτή G3780 ουχι G235 αλλ΄ G1070 εγέλασας
  16 G1817 εξαναστάντες δε G1161   G1564 εκείθεν G3588 οι G435 άνδρες G2601.2 κατέβλεψαν G1909 επί G4383 πρόσωπον G* Σοδόμων G2532 και G* Γομόρρας G* Αβραάμ δε G1161   G4848 συνεπορεύετο G3326 μετ΄ G1473 αυτών G4850.1 συμπροπέμπων G1473 αυτούς
  17 G3588 ο δε G1161   G2962 κύριος G2036 είπε G3766.2 ου μή G2928 κρύψω G575 από G* Αβραάμ G3588 του G3816 παιδός μου G1473   G3739 α G1473 εγώ G4160 ποιώ
  18 G* Αβραάμ G1161 δε G1096 γινόμενος G1510.8.3 έσται G1519 εις G1484 έθνος G3173 μέγα G2532 και G4183 πολύ G2532 και G1757 ενευλογηθήσονται G1722 εν G1473 αυτώ G3956 πάντα G3588 τα G1484 έθνη G3588 της G1093 γης
  19 G1492 ήδειν γαρ G1063   G3754 ότι G4929 συντάξει G3588 τοις G5207 υιοίς αυτού G1473   G2532 και G3588 τω G3624 οίκω αυτού G1473   G3326 μετ΄ G1473 αυτόν G2532 και G5442 φυλάξουσι G3588 τας G3598 οδούς G2962 κυρίου G3588 του G4160 ποιείν G1343 δικαιοσύνην G2532 και G2920 κρίσιν G3704 όπως G302 αν G1863 επαγάγη κύριος G2962   G1909 επί G* Αβραάμ G3956 πάντα G3745 όσα G2980 ελάλησε G4314 προς G1473 αυτόν
  20 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G2906 κραυγή G* Σοδόμων G2532 και G* Γομόρρας G4129 πεπλήθυνται G4314 προς G1473 με G2532 και G3588 αι G266 αμαρτίαι αυτών G1473   G3173 μεγάλαι G4970 σφόδρα
  21 G2597 καταβάς G3767 ουν G3708 όψομαι G1487 ει G2596 κατά G3588 την G2906 κραυγήν αυτών G1473   G3588 την G2064 ερχομένην G4314 προς G1473 με G4931 συντελούνται G1490 ει δε μη G2443 ίνα G1097 γνώ
  22 G2532 και G654 αποστρέψαντες G1564 εκείθεν G3588 οι G435 άνδρες G2064 ήλθον G1519 εις G* Σόδομα G* Αβραάμ δε G1161   G2089 έτι ην G1510.7.3   G2476 εστηκώς G1726 εναντίον G2962 κυρίου
  23 G2532 και G1448 εγγίσας Αβραάμ G*   G2036 είπε G3361 μη G4881 συναπολέσης G1342 δίκαιον G3326 μετά G765 ασεβούς G2532 και G1510.8.3 έσται G3588 ο G1342 δίκαιος G5613 ως G3588 ο G765 ασεβής
  24 G1437 εάν G1510.3 ώσι G4004 πεντήκοντα G1342 δίκαιοι G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει G622 απολείς G1473 αυτούς G3756 ουκ ανήσεις G447   G3956 πάντα G3588 τον G5117 τόπον G1752 ένεκε G3588 των G4004 πεντήκοντα G1342 δικαίων G1437 εάν G1510.3 ώσιν G1722 εν G1473 αυτή
  25 G3365 μηδαμώς G1473 συ G4160 ποιήσεις G5613 ως G3588 το G4487 ρήμα τούτο G3778   G3588 του G615 αποκτείναι G1342 δίκαιον G3326 μετά G765 ασεβούς G2532 και G1510.8.3 έσται G3588 ο G1342 δίκαιος G5613 ως G3588 ο G765 ασεβής G3365 μηδαμώς G3588 ο G2919 κρίνων G3956 πάσαν G3588 την G1093 γην G3756 ου G4160 ποιήσεις G2920 κρίσιν
  26 G2036 είπε G1161 δε G2962 κύριος G1437 εάν G1510.3 ώσιν G1722 εν G* Σοδόμοις G4004 πεντήκοντα G1342 δίκαιοι G1722 εν G3588 τη G4172 πόλει G863 αφήσω G3956 πάντα G3588 τον G5117 τόπον G1223 δι΄ G1473 αυτούς
  27 G2532 και G611 αποκριθείς Αβραάμ G*   G2036 είπε G3568 νυν G756 ηρξάμην G2980 λαλήσαι G4314 προς G3588 τον G2962 κύριόν μου G1473   G1473 εγώ δε G1161   G1510.2.1 ειμί G1093 γη G2532 και G4700 σποδός
  28 G1437 εάν δε G1161   G1641 ελαττονωθώσιν G3588 οι G4004 πεντήκοντα G1342 δίκαιοι G1519 εις G5063.2 τεσσαρακονταπέντε G622 απολείς G1752 ένεκεν G3588 των G4002 πέντε G3956 πάσαν G3588 την G4172 πόλιν G2532 και G2036 είπεν G3766.2 ου μη G622 απολέσω G1437 εάν G2147 εύρω G1563 εκεί G5063.2 τεσσαρακονταπέντε
  29 G2532 και G4369 προσέθηκεν G2089 έτι G2980 λαλήσαι G4314 προς G1473 αυτόν G2532 και G2036 είπεν G1437 εαν δε G1161   G2147 ευρεθώσιν G1563 εκεί G5062 τεσσαράκοντα G2532 και G2036 είπεν G3766.2 ου μη G622 απολέσω G1752 ένεκεν G3588 των G5062 τεσσαράκοντα
  30 G2532 και G2036 είπε G3385 μη τι G2962 κύριε G1437 εάν G2980 λαλήσω G1437 εάν δε G1161   G2147 ευρεθώσιν G1563 εκεί G5144 τριάκοντα G2532 και G2036 είπεν G3766.2 ου μη G622 απολέσω G1752 ένεκεν G3588 των G5144 τριάκοντα
  31 G2532 και G2036 είπεν G1894 επειδή G2192 έχω G2980 λαλήσαι G4314 προς G3588 τον G2962 κύριον G1437 εάν δε G1161   G2147 ευρεθώσιν G1563 εκεί G1501 είκοσι G2532 και G2036 είπεν G3766.2 ου μη G622 απολέσω G1437 εάν G2147 εύρω G1563 εκεί G1501 είκοσι
  32 G2532 και G2036 είπε G3385 μη τι G2962 κύριε G1437 εάν G2980 λαλήσω G2089 έτι G530 άπαξ G1437 εάν δε G1161   G2147 ευρεθώσιν G1563 εκεί G1176 δέκα G2532 και G2036 είπεν G3766.2 ου μη G622 απολέσω G1752 ένεκεν G3588 των G1176 δέκα
  33 G565 απήλθε G1161 δε G2962 κύριος G5613 ως G3973 επαύσατο G2980 λαλών G3588 τω G* Αβραάμ G2532 και G* Αβραάμ G654 απέστρεψεν G1519 εις G3588 τον G5117 τόπον αυτού G1473