Luke 7

  7:1   1893-1161 επεί δε And when 4137 επλήρωσε he fulfilled 3956 πάντα all 3588 τα   4487-1473 ρήματα αυτού his sayings 1519 εις in 3588 τας the 189 ακοάς hearing 3588 του of the 2992 λαού people, 1525 εισήλθεν he entered 1519 εις into * Καπερναούμ Capernaum.   7:2   1543 εκατοντάρχου [4of a centurion 1161 δε 1And 5100 τινος 2a certain 1401 δούλος 3servant 2560 κακώς 6an illness 2192 έχων 5having], 3195 έμελλε about 5053 τελευτάν to come to an end, 3739 ος who 1510.7.3 ην was 1473-1784 αυτώ έντιμος of value to him;   7:3   191-1161 ακούσας δε and having heard 4012 περί concerning 3588 του   * Ιησού Jesus, 649 απέστειλεν he sent 4314 προς to 1473 αυτόν him 4245 πρεσβυτέρους elders 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2065 ερωτών asking 1473 αυτόν him 3704 όπως that 2064 ελθών having come 1295 διασώση he should preserve 3588 τον   1401-1473 δούλον αυτού his servant.   7:4   3588-1161 οι δε And the ones 3854 παραγενόμενοι having come 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 3870 παρεκάλουν appealed to 1473 αυτόν him 4709 σπουδαίως diligently, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 514 άξιός [5worthy 1510.2.3 εστιν 4is 3739 ω 1The one whom 3930 παρέξει 2he shall grant 3778 τούτο 3this].   7:5   25-1063 αγαπά γαρ For he loves 3588 το   1484-1473 έθνος ημών our nation; 2532 και and 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue 1473 αυτός he himself 3618 ωκοδόμησεν built 1473 ημίν for us.   7:6   3588 ο   1161 δε And * Ιησούς Jesus 4198 επορεύετο went 4862 συν with 1473 αυτοίς them; 2235-1161 ήδη δε but already 1473 αυτού he 3756 ου not being 3112 μακράν far 566 απέχοντος at a distance 575 από from 3588 της the 3614 οικίας house, 3992 έπεμψε [3sent forth 4314 προς 5to 1473 αυτόν 6him 3588 ο 1the 1543 εκατόνταρχος 2centurion 5384 φίλους 4friends], 3004 λέγων saying 1473 αυτώ to him, 2962 κύριε O Lord, 3361 μη be not 4660 σκύλλου inconvenienced! 3756-1063 ου γαρ for not 1510.2.1 ειμι am I 2425 ικανός fit 2443 ίνα that 5259 υπό [2under 3588 την   4721-1473 στέγην μου 3my roof 1525 εισέλθης 1you should enter].   7:7   1352 διό Therefore 3761 ουδέ not even 1683 εμαυτόν myself 515 ηξίωσα I deem worthy 4314 προς [2to 1473 σε 3you 2064 ελθείν 1to come], 235 αλλά but 2036 είπε say 3056 λόγω the word! 2532 και and 2390 ιαθήσεται [2shall be healed 3588 ο   3816-1473 παις μου 1my servant].   7:8   2532-1063 και γαρ For also 1473 εγώ I 444-1510.2.1 ανθρωπός ειμι am a man 5259 υπό [2under 1849 εξουσίαν 3authority 5021 τασσόμενος 1ordering], 2192 έχων having 5259 υπ΄ under 1683 εμαυτόν myself 4757 στρατιώτας soldiers, 2532 και and 3004 λέγω I say 3778 τούτω to this one, 4198 πορεύθητι Go! 2532 και and 4198 πορεύεται he goes; 2532 και and 243 άλλω to another, 2064 έρχου Come! 2532 και and 2064 έρχεται he comes; 2532 και and 3588 τω to 1401-1473 δούλω μου my servant, 4160 ποίησον Do 3778 τούτο this! 2532 και and 4160 ποιεί he does.   7:9   191-1161 ακούσας δε And hearing 3778 ταύτα these things 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2296 εθαύμασεν marveled at 1473 αυτόν him; 2532 και and 4762 στραφείς turning 3588 τω to 190 ακολουθούντι [2following 1473 αυτώ 3him 3793 όχλω 1the multitude] 2036 είπε said, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 3761 ουδέ not even 1722 εν in 3588 τω   * Ισραήλ Israel 5118 τοσαύτην [2so great 4102 πίστιν 3a belief 2147 εύρον 1found I].   7:10   2532 και And 5290 υποστρέψαντες [3having returned 3588 οι 1the ones 3992 πεμφθέντες 2having been sent forth] 1519 εις unto 3588 τον the 3624 οίκον house, 2147 εύρον found 3588 τον the 770 ασθενούντα weakened 1401 δούλον servant 5198 υγιαίνοντα being in health.   7:11   2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 1722 εν in 3588 τη the 1836 εξής next place, 4198 επορεύετο he went 1519 εις into 4172 πόλιν a city 2564 καλουμένην being called * Ναϊν Nain; 2532 και and 4848 συνεπορεύοντο going with 1473 αυτώ him 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού [2of his disciples 2425 ικανοί 1were a fit amount], 2532 και and 3793 όχλος [2multitude 4183 πολύς 1a great].   7:12   5613-1161 ως δε And as 1448 ήγγισε he approached 3588 τη to the 4439 πύλη gate 3588 της of the 4172 πόλεως city, 2532 και that 2400 ιδού behold, 1580 εξεκομίζετο [2was conveyed 2348 τεθνηκώς 1one having died], 5207 υιός a son, 3439 μονογενής an only child 3588 τη   3384-1473 μητρί αυτού of his mother, 2532 και and 1473 αυτή she 1510.7.3 ην was 5503 χήρα a widow; 2532 και and 3793 όχλος a multitude 3588 της of the 4172 πόλεως city, 2425 ικανός a fit amount 4862 συν was with 1473 αυτή her.   7:13   2532 και And 1492 ιδών beholding 1473 αυτήν her, 3588 ο the 2962 κύριος Lord 4697 εσπλαγχνίσθη was moved with compassion 1909 επ΄ over 1473 αυτή her, 2532 και and 2036 είπεν he said 1473 αυτή to her, 3361 μη Do not 2799 κλαίε weep!   7:14   2532 και And 4334 προσελθών coming forward 680 ήψατο he touched 3588 της the 4673 σορού coffin, 3588-1161 οι δε and the ones 941 βαστάζοντες bearing it 2476 έστησαν stopped. 2532 και And 2036 είπεν he said, 3495 νεανίσκε O young man, 1473 σοι to you 3004 λέγω I say, 1453 εγέρθητι Arise!   7:15   2532 και And 339 ανεκάθισεν [3sat erect 3588 ο 1the 3498 νεκρός 2dead one], 2532 και and 756 ήρξατο began 2980 λαλείν to speak; 2532 και and 1325 έδωκεν he gave 1473 αυτόν him 3588 τη to 3384-1473 μητρί αυτού his mother.   7:16   2983 έλαβε [3took hold 1161 δε 1And 5401 φόβος 2fear] 3956 πάντας of all, 2532 και and 1392 εδόξαζον they glorified 3588 τον   2316 θεόν God, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 4396 προφήτης [2prophet 3173 μέγας 1A great] 1453 εγήγερται has been risen up 1722 εν among 1473 ημίν us; 2532 και and 3754 ότι that, 1980-3588-2316 επεσκέψατο ο θεός God visited 3588 τον   2992-1473 λαόν αυτού his people.   7:17   2532 και And 1831 εξήλθεν went forth 3588 ο   3056-3778 λόγος ούτος this word 1722 εν in 3650 όλη the whole 3588 τη   * Ιουδαία of Judea 4012 περί concerning 1473 αυτού him, 2532 και and 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη the 4066 περιχώρω place round about.   7:18   2532 και And 518 απήγγειλαν [2reported * Ιωάννη 3to John, 3588 οι   3101-1473 μαθηταί αυτού 1his disciples], 4012 περί concerning 3956 πάντων all 3778 τούτων these things.   7:19   2532 και And 4341 προσκαλεσάμενος calling on 1417-5100 δύο τινάς a certain two 3588 των   3101-1473 μαθητών αυτού of his disciples, 3588 ο   * Ιωάννης John 3992 έπεμψε sent them forth 4314 προς to 3588 τον   * Ιησούν Jesus, 3004 λέγων saying, 1473-1510.2.2 συ ει Are you 3588 ο the 2064 ερχόμενος coming one, 2228 η or 243 άλλον another 4328 προσδοκώμεν should we expect?   7:20   3854-1161 παραγενόμενοι δε And having come 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3588 οι the 435 άνδρες men 2036 είπον said, * Ιωάννης John 3588 ο the 910 βαπτιστής baptist 649 απέσταλκεν has sent 1473 ημάς us 4314 προς to 1473 σε you, 3004 λέγων saying, 1473-1510.2.2 συ ει Are you 3588 ο the 2064 ερχόμενος coming one, 2228 η or 243 άλλον another 4328 προσδοκώμεν should we expect?   7:21   1722 εν [2in 1473 αυτή 3the same 1161 δε 1And] 3588 τη   5610 ώρα hour 2323 εθεράπευσε he cured 4183 πολλούς many 575 από from 3554 νόσων diseases, 2532 και and 3148 μαστίγων scourges, 2532 και and 4151 πνευμάτων [2spirits 4190 πονηρών 1evil]; 2532 και and 5185 τυφλοίς [2blind 4183 πολλοίς 1to many] 5483 εχαρίσατο he granted 3588 το   991 βλέπειν to see.   7:22   2532 και And 611 αποκριθείς answering 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπεν said 1473 αυτοίς to them, 4198 πορευθέντες Having gone, 518 απαγγείλατε report * Ιωάννη to John 3739 α what 1492 είδετε you saw 2532 και and 191 ηκούσατε heard! 3754 ότι that 5185 τυφλοί blind 308 αναβλέπουσι gained sight, 5560 χωλοί lame 4043 περιπατούσι walk, 3015 λεπροί lepers 2511 καθαρίζονται are cleansed, 2974 κωφοί deaf-mutes 191 ακούουσι hear, 3498 νεκροί dead 1453 εγείρονται are raised, 4434 πτωχοί poor 2097 ευαγγελίζονται are being announced good news;   7:23   2532 και and 3107 μακάριός blessed 1510.2.3 εστιν is 3739 ος who 1437 εάν ever 3361 μη should not 4624 σκανδαλισθή be stumbled 1722 εν in 1473 εμοί me.   7:24   565 απελθόντων [5having gone forth 1161 δε 1And 3588 των 2the 32 αγγέλων 3messengers * Ιωάννου 4of John], 756 ήρξατο he began 3004 λεγείν to speak 3588 τοις to the 3793 όχλοις multitudes 4012 περί concerning * Ιωάννου John, 5100 τι What 1831 εξεληλύθατε have you come forth 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness 2300 θεάσασθαι to view? 2563 κάλαμον A reed 5259 υπό by 417 ανέμου the wind 4531 σαλευόμενον being shaken?   7:25   235 αλλά But 5100 τι what 1831 εξεληλύθατε have you come forth 1492 ιδείν to behold? 444 άνθρωπον A man 1722 εν in 3120 μαλακοίς soft 2440 ιματίοις garments 294 ημφιεσμένον being clothed? 2400 ιδού Behold, 3588 οι the ones 1722 εν in 2441 ιματισμώ [2clothes 1741 ενδόξω 1noble] 2532 και and 5172 τρυφή [2in luxury 5224 υπάρχοντες 1existing 1722 εν 4in 3588 τοις 5the 933 βασιλείοις 6palaces 1510.2.6 εισίν 3are].   7:26   235 αλλά But 5100 τι what 1831 εξεληλύθατε have you come forth 1492 ιδείν to behold? 4396 προφήτην A prophet? 3483 ναι Yes, 3004 λέγω I say 1473 υμίν to you, 2532 και and 4053 περισσότερον more extra 4396 προφήτου a prophet.   7:27   3778 ούτός This 1510.2.3 εστι is he 4012 περί concerning 3739 ου of which 1125 γέγραπται it has been written, 2400 ιδού Behold, 1473 εγώ I 649 αποστέλλω send 3588 τον   32-1473 άγγελόν μου my messenger 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face, 3739 ος who 2680 κατασκευάσει shall carefully prepare 3588 την   3598-1473 οδόν σου your way 1715 έμπροσθέν before 1473 σου you.   7:28   3004-1063 λέγω γαρ For I say 1473 υμίν to you, 3173 μείζων a greater 1722 εν [2among 1084 γεννητοίς 1born] 1135 γυναικών women 4396 προφήτης than the prophet * Ιωάννου John 3588 του the 910 βαπτιστού baptist 3762 ουδείς no one 1510.2.3 εστιν is. 3588-1161 ο δε But the 3397 μικρότερος lesser 1722 εν in 3588 τη the 932 βασιλεία kingdom 3588 του   2316 θεού of God 3173 μείζων [2greater 1473 αυτού 3than he 1510.2.3 εστι 1is].   7:29   2532 και And 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people 191 ακούσας having heard, 2532 και and 3588 οι the 5057 τελώναι tax collectors, 1344 εδικαίωσαν justified 3588 τον   2316 θεόν God, 907 βαπτισθέντες having been immersed 3588 το in the 908 βάπτισμα immersion * Ιωάννου of John.   7:30   3588-1161 οι δε But the * Φαρισαίοι Pharisees 2532 και and 3588 οι the 3544 νομικοί legal experts, 3588 την the 1012 βουλήν counsel 3588 του   2316 θεού of God, 114 ηθέτησαν disregarded 1519 εις for 1438 εαυτούς themselves, 3361 μη not 907 βαπτισθέντες having been immersed 5259 υπ΄ by 1473 αυτού him.   7:31   5100 τίνι What 3767 ούν then 3666 ομοιώσω shall I liken 3588 τους the 444 ανθρώπους men 3588 της   1074-3778 γενεάς ταύτης of this generation? 2532 και and 5100 τίνι to what 1510.2.6 εισίν are they 3664 όμοιοι likened?   7:32   3664-1510.2.6 όμοιοί εισι They are likened 3813 παιδίοις to children, 3588 τοις to the ones 1722 εν in 58 αγορά the market 2521 καθημένοις sitting down, 2532 και and 4377 προσφωνούσιν calling out to 240 αλλήλοις one another, 2532 και and 3004 λέγουσιν they say, 832 ηυλήσαμεν We piped 1473 υμίν to you, 2532 και and 3756-3738 ουκ ωρχήσασθε you danced not; 2354 εθρηνήσαμεν we lamented 1473 υμίν to you, 2532 και and 3756-2799 ουκ εκλαύσατε you wept not.   7:33   2064 ελήλυθε [5has come 1063 γαρ 1For * Ιωάννης 2John 3588 ο 3the 910 βαπτιστής 4baptist] 3383 μήτε neither 740 άρτον [2bread 2068 εσθίων 1eating] 3383 μήτε nor 3631 οίνον [2wine 4095 πίνων 1drinking]; 2532 και and 3004 λέγετε you say, 1140 δαιμόνιον [2a demon 2192 έχει 1He has].   7:34   2064 ελήλυθεν [4has come 3588 ο 1The 5207 υιός 2son 3588 του   444 ανθρώπου 3of man] 2068 εσθίων eating 2532 και and 4095 πίνων drinking; 2532 και and 3004 λέγετε you say, 2400 ιδού Behold, 444 άνθρωπος a man 5314 φάγος glutton, 2532 και and 3630 οινοπότης a winebibber, 5384 φίλος a friend 5057 τελωνών of tax collectors 2532 και and 268 αμαρτωλών sinners.   7:35   2532 και And 1344 εδικαιώθη [2was justified 3588 η   4678 σοφία 1wisdom] 575 από by 3588 των   5043-1473 τέκνων αυτής [2her children 3956 πάντων 1all].   7:36   2065 ηρώτα [5asked 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain one 1473 αυτόν 6him 3588 των 3of the * Φαρισαίων 4Pharisees] 2443 ίνα that 2068 φάγη he should eat 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him. 2532 και And 1525 εισελθών entering 1519 εις into 3588 την the 3614 οικίαν house 3588 του of the * Φαρισαίου Pharisee, 347 ανεκλίθη he reclined.   7:37   2532 και And 2400 ιδού behold, 1135 γυνή a woman 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 3748 ήτις who 1510.7.3 ην was 268 αμαρτωλός a sinner, 1921 επιγνούσα realizing 3754 ότι that 345 ανάκειται he reclined 1722 εν in 3588 τη the 3614 οικία house 3588 του of the * Φαρισαίου Pharisee, 2865 κομίσασα carried 211 αλάβαστρον an alabaster jar 3464 μύρου of perfumed liquid,   7:38   2532 και and 2476 στάσα stationed 3844 παρά by 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet 3694 οπίσω behind 2799 κλαίουσα weeping, 756 ήρξατο began 1026 βρέχειν to rain 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet 3588 τοις with 1144 δάκρυσι tears, 2532 και and 3588 ταις with the 2359 θριξί hair 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτής of her head 1591 εξέμασσε she wiped clean 2532 και and 2705 κατεφίλει kissed 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτού his feet, 2532 και and 218 ήλειφε anointed 3588 τω with the 3464 μύρω perfumed liquid.   7:39   1492-1161 ιδών δε And beholding, 3588 ο the * Φαρισαίος Pharisee 3588 ο   2564 καλέσας having invited 1473 αυτόν him, 2036 είπεν said 1722 εν to 1438 εαυτώ himself, 3004 λέγων saying, 3778-1487 ούτος ει If this one 1510.7.3 ην was 4396 προφήτης a prophet, 1097-302 εγίνωσκεν αν he would have known 5100 τις who 2532 και and 4217 ποταπή what kind 3588 η   1135 γυνή of woman 3748 ήτις she is who 680 άπτεται touches 1473 αυτού him, 3754 ότι that 268-1510.2.3 αμαρτωλός εστι she is a sinner.   7:40   2532 και And 611 αποκριθείς responding 3588 ο   * Ιησούς Jesus 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτόν him, * Σίμων Simon, 2192 έχω I have 1473 σοι [3to you 5100 τι 1something 2036 ειπείν 2to say]. 3588-1161 ο δε And he 5346 φησι says, 1320 διδάσκαλε Teacher, 2036 είπε speak!   7:41   1417 δύο [2two 5533 χρεωφειλέται 3debtors 1510.7.6 ήσαν 1There were] 1157-5100 δανειστή τινί to a certain money-lender; 3588 ο the 1520 εις one 3784 ώφειλε owed 1220 δηνάρια [2denarii 4001 πεντακόσια 1five hundred], 3588-1161 ο δε and the 2087 έτερος other 4004 πεντήκοντα fifty.   7:42   3361 μη [3not 2192 εχόντων 4having anything 1161 δε 1And 1473 αυτών 2they] 591 αποδούναι to give back, 297 αμφοτέροις both 5483 εχαρίσατο he granted pardon. 5100 τις Which 3767 ούν then 1473 αυτών of them, 2036 είπε tell, 4183 πλείον [2more 1473-25 αυτόν αγαπήσει 1loves him]?   7:43   611-1161 αποκριθείς δε And answering 3588 ο   * Σίμων Simon 2036 είπεν said, 5274 υπολαμβάνω I undertake 3754 ότι that 3739 ω to whom 3588 το the 4183 πλείον more 5483 εχαρίσατο he granted pardon. 3588-1161 ο δε And he 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 3723 ορθώς Rightly 2919 έκρινας you judged.   7:44   2532 και And 4762 στραφείς having turned 4314 προς to 3588 την the 1135 γυναίκα woman, 3588 τω   *-5346 Σίμωνι έφη he said to Simon, 991 βλέπεις You see 3778 ταύτην this 3588 την   1135 γυναίκα woman? 1525 εισήλθόν I entered 1473-1519 σου εις into your 3588 την   3614 οικίαν house, 5204 ύδωρ water 1909 επί for 3588 τους   4228-1473 πόδας μου my feet 3756-1325 ουκ έδωκας you gave not; 3778-1161 αύτη δε but she 3588 τοις   1144 δάκρυσιν [2tears 1026 έβρεξέ 1rained] 1473 μου for my 3588 τους   4228 πόδας feet, 2532 και and 3588 ταις with the 2359 θριξί hair 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτής of her head 1591 εξέμαξε wiped clean.   7:45   5370 φίλημά [4a kiss 1473 μοι 3to me 3756 ουκ 1You did not 1325 έδωκας 2give]; 3778-1161 αύτη δε but this woman 575 αφ΄ from 3739 ης which time 1525 εισήλθον I entered, 3756-1257 ου διέλιπε stopped not 2705 καταφιλούσά kissing 1473 μου my 3588 τους   4228 πόδας feet.   7:46   1637 ελαίω [3with oil 3588 την   2776-1473 κεφαλήν μου 2my head 3756-218 ουκ ήλειψας 1You anointed not]; 3778-1161 αύτη δε but she 3464 μύρω with perfumed liquid 218 ήλειψέ anointed 1473 μου my 3588 τους   4228 πόδας feet.   7:47   3739 ου Of which 5484 χάριν favor, 3004 λέγω I say 1473 σοι to you, 863 αφέωνται [4have been forgiven 3588 αι   266 αμαρτίαι 3sins 1473 αυτής 1her 3588 αι   4183 πολλαί 2many], 3754 ότι for 25 ηγάπησε she loved 4183 πολύ much; 3739-1161 ω δε but to whom 3641 ολίγον little 863 αφίεται is forgiven, 3641 ολίγον [2little 25 αγαπά 1loves].   7:48   2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτή to her, 863 αφέωνταί [4have been forgiven 1473 σου 3of you 3588 αι 1The 266 αμαρτίαι 2sins].   7:49   2532 και And 756 ήρξαντο [3began 3588 οι 1the ones 4873 συνανακείμενοι 2reclining together with him] 3004 λέγειν to say 1722 εν among 1438 εαυτοίς themselves, 5100 τις Who 3778-1510.2.3 ούτός εστιν is this 3739 ος who 2532 και even 266 αμαρτίας [2sins 863 αφίησιν 1forgives]?   7:50   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 3588 την the 1135 γυναίκα woman, 3588 η the 4102 πίστις belief 1473 σου of yours 4982 σέσωκέ has delivered 1473 σε you, 4198 πορεύου go 1519 εις in 1515 ειρήνην peace!