Acts 21

  21:1   5613-1161 ως δε And when 1096 εγένετο it came to pass, 321-1473 αναχθήναι ημάς we embarked, 645 αποσπασθέντας having drawn away 575 απ΄ from 1473 αυτών them, 2113 ευθυδρομήσαντες having run direct, 2064 ήλθομεν we came 1519 εις unto 3588 την   * Κων Cos; 3588-1161 τη δε and the 1836 εξής next day 1519 εις unto 3588 την   * Ρόδον Rhodes, 2547 κακείθεν and from there 1519 εις unto * Πάταρα Patara.   21:2   2532 και And 2147 ευρόντες having found 4143 πλοίον a boat 1276 διαπερών passing through 1519 εις unto * Φοινίκην Phoenicia, 1910 επιβάντες having set foot on it 321 ανήχθημεν we embarked.   21:3   398 αναφανέντες [3having appeared 1161 δε 1And 3588 την   * Κύπρον 2Cyprus], 2532 και and 2641 καταλιπόντες having left 1473 αυτήν it 2176 ευώνυμον on the left, 4126 επλέομεν we sailed 1519 εις unto * Συρίαν Syria, 2532 και and 2609 κατήχθημεν led down 1519 εις unto * Τύρον Tyre; 1566-1063 εκείσε γαρ for at that place 1510.7.3 ην [3was 3588 το 1the 4143 πλοίον 2boat] 670 αποφορτιζόμενον unloading 3588 τον the 1117 γόμον cargo.   21:4   2532 και And 429 ανευρόντες having discovered 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples, 1961 επεμείναμεν we remained 847 αυτού there 2250 ημέρας [2days 2033 επτά 1seven], 3748 οίτινες the ones who 3588 τω   *-3004 Παύλω έλεγον said to Paul 1223 διά through 3588 του the 4151 πνεύματος spirit, 3361 μη not 305 αναβαίνειν to ascend 1519 εις unto * Ιεροσολήν Jerusalem.   21:5   3753-1161 ότε δε But when 1096 εγένετο it happened 1473 ημάς we 1822 εξαρτίσαι accomplished 3588 τας the 2250 ημέρας days, 1831 εξελθόντες having gone forth 4198 επορευόμεθα we went, 4311-1473 προπεμπόντων ημάς [6escorting us 3956 πάντων 2all 4862 συν 1with 1135 γυναιξί 3the women 2532 και 4and 5043 τέκνοις 5children] 2193 έως as far as 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city. 2532 και And 5087 θέντες setting 3588 τα the 1119 γόνατα knees 1909 επί upon 3588 τον the 123 αιγιαλόν shore, 4336 προσηυξάμεθα we prayed.   21:6   2532 και And 782 ασπασάμενοι having saluted 240 αλλήλους one another, 1910 επέβημεν we mounted 1519 εις into 3588 το the 4143 πλοίον boat; 1565-1161 εκείνοι δε and those 5290 υπέστρεψαν returned 1519 εις to 3588-2398 τα ίδια their own.   21:7   1473-1161 ημείς δε And we 3588 τον [2the 4144 πλουν 3voyage 1274 διανύσαντες 1having concluded] 575 από from * Τύρον Tyre, 2658 κατηντήσαμεν arrived 1519 εις at * Πτολεμαϊδα Ptolemais. 2532 και And 782 ασπασάμενοι having saluted 3588 τους the 80 αδελφούς brethren, 3306 εμείναμεν we abode 2250 ημέραν [2day 1520 μίαν 1one] 3844 παρ΄ with 1473 αυτοίς them.   21:8   3588-1161 τη δε And the 1887 επαύριον next day, 1831 εξελθόντες [4having gone forth 3588 οι 1the ones 4012 περί 2around 3588 τον   * Παύλον 3Paul], 2064 ήλθον they came 1519 εις unto * Καισάρειαν Caesarea. 2532 και And 1525 εισελθόντες having entered 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house * Φιλίππου of Philip 3588 του the 2099 ευαγγελιστού Evangelist, 1510.6 όντος being 1537 εκ one of 3588 των the 2033 επτά seven, 3306 εμείναμεν we stayed 3844 παρ΄ with 1473 αυτώ him.   21:9   3778-1161 τούτω δε And to this man 1510.7.6 ήσαν there were 2364 θυγατέρες [3daughters 3933 παρθένοι 2virgin 5064 τέσσαρες 1four] 4395 προφητεύουσαι who prophesied.   21:10   1961-1161 επιμενόντων [3remaining there 1161 δε 1And 1473 ημών 2of our 2250 ημέρας 5days 4183 πλείους 4many], 2718 κατήλθέ there came down 5100 τις a certain one 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea, 4396 προφήτης a prophet, 3686 ονόματι by name * Άγαβος Agabus.   21:11   2532 και And 2064 ελθών having come 4314 προς to 1473 ημάς us, 2532 και and 142 άρας having taken 3588 την the 2223 ζώνην belt 3588 του   * Παύλου of Paul, 1210-5037 δήσας τε and having bound 1473 αυτού his 3588 τας   5495 χείρας hands 2532 και and 3588 τους   4228 πόδας feet, 2036 είπε he said, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy], 3588 τον The 435 άνδρα man 3739 ου of which 1510.2.3 εστιν is 3588 η   2223-3778 ζώνη αύτη this belt, 3779 ούτω so 1210 δήσουσιν shall [5bind 1519 εις 3in * Ιερουσαλήμ 4Jerusalem 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews], 2532 και and 3860 παραδώσουσιν they shall deliver him up 1519 εις into 5495 χείρας the hands 1484 εθνών of the nations.   21:12   5613-1161 ως δε And when 191 ηκούσαμεν we heard 3778 ταύτα these things, 3870 παρεκαλούμεν [5appealed 1473-5037 ημείς τε 1both we 2532 και 2and 3588 οι 3the ones 1786 εντόπιοι 4of that place 3588 του   3361 μη 7to not 305 αναβαίνειν 8ascend 1473 αυτόν 6for him] 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   21:13   611 απεκρίθη [3responded 5037 τε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 5100 τι Why 4160 ποιείτε do you cause 2799 κλαίοντες weeping 2532 και and 4919 συνθρύπτοντές breaking 1473 μου of my 3588 την   2588 καρδίαν heart? 1473-1063 εγώ γαρ For I 3756 ου not 3440 μόνον only 1210 δεθήναι to be bound, 235 αλλά but 2532 και also 599 αποθανείν [3to die 1519 εις 4in * Ιερουσαλήμ 5Jerusalem 2093 ετοίμως 1readily 2192 έχω 2hold] 5228 υπέρ for 3588 του the 3686 ονόματος name 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus.   21:14   3361 μη [3not 3982 πειθομένου 4being persuaded 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he], 2270 ησυχάσαμεν we were still, 2036 ειπόντες having said, 3588 το The 2307 θέλημα will 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 1096 γινέσθω let it be!   21:15   3326-1161 μετά δε And after 3588 τας   2250-3778 ημέρας ταύτας these days, 1980.1 επισκευασάμενοι having packed up, 305 ανεβαίνομεν we ascended 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   21:16   4905-1161 συνήλθον δε And came together 2532 και also some 3588 των of the 3101 μαθητών disciples 575 από from * Καισαρείας Caesarea 4862 συν with 1473 ημίν us, 71 άγοντες bringing the one 3844 παρ΄ with 3739 ω whom 3579 ξενισθώμεν we should lodge, *-5100 Μνάσωνί τινι a certain Mnason, * Κυπρίω a Cypriot, 744 αρχαίω [2of old 3101 μαθητή 1a disciple].   21:17   1096 γενομένων [3being 1161 δε 1And 1473 ημών 2of our] 1519 εις in * Ιεροσόλυμα Jerusalem, 780 ασμένως [3gladly 1209 εδέξαντο 4received 1473 ημάς 5us 3588 οι 1the 80 αδελφοί 2brethren].   21:18   3588-1161 τη δε And the 1966 επιούση following day 1524-3588-* εισήει ο Παύλος Paul enters 4862 συν with 1473 ημίν us 4314 προς to * Ιάκωβον James; 3956-5037 πάντες τε and all 3854 παρέγενοντο [3arrived 3588 οι 1the 4245 πρεσβύτεροι 2elders].   21:19   2532 και And 782 ασπασάμενος having greeted 1473 αυτούς them, 1834 εξηγείτο he described 2596 καθ΄ according to 1520 εν [2one 1538 έκαστον 1each] 3739 ων what 4160 εποίησεν [2did 3588 ο   2316 θεός 1God] 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1223 διά through 3588 της   1248-1473 διακονίας αυτού his service.   21:20   3588-1161 οι δε And they 191 ακούσαντες having heard, 1392 εδόξαζον glorified 3588 τον the 2962 κύριον Lord. 2036-5037 είπόν τε And they said 1473 αυτώ to him, 2334 θεωρείς You view, 80 αδελφέ O brother, 4214 πόσαι how many 3461 μυριάδες myriads 1510.2.6 εισίν [2there are *-3588-4100 Ιουδαίων των πεπιστευκότων 1of believing Jews], 2532 και and 3956 πάντες all 2207 ζηλωταί [2zealous 3588 του 3of the 3551 νόμου 4law 5224 υπάρχουσι 1being].   21:21   2727-1161 κατηχήθησαν δε And they instruct 4012 περί concerning 1473 σου you 3754 ότι that 646 αποστασίαν [7defection 1321 διδάσκεις 1you teach 575 από 8from * Μωυσέως 9Moses 3588 τους   2596 κατά 4among 3588 τα 5the 1484 έθνη 6nations 3956 πάντας 2all * Ιουδαίους 3the Jews], 3004 λέγων saying 3361 μη not 4059 περιτέμνειν to circumcise 1473 αυτούς their 3588 τα   5043 τέκνα children, 3366 μηδέ nor 3588 τοις [2in the 1485 έθεσι 3customs 4043 περιπατείν 1to walk].   21:22   5100 τι What 3767 ούν then 1510.2.3 εστι is it? 3843 πάντως Assuredly 1163 δει it is necessary 4128 πλήθος for a multitude 4905 συνελθείν to come together; 191-1063 ακούσονται γαρ for they shall hear 3754 ότι that 2064 ελήλυθας you have come.   21:23   3778 τούτο This 3767 ούν then 4160 ποίησον do 3739 ο what 1473-3004 σοι λέγομεν we tell you! 1510.2.6 εισίν There are 1473 ημίν with us 435 άνδρες [2men 5064 τέσσαρες 1four 2171 ευχήν 4a vow 2192 έχοντες 3having] 1909 εφ΄ upon 1438 εαυτών themselves;   21:24   3778-3880 τούτους παραλαβών taking these, 48 αγνίσθητι be purified 4862 συν with 1473 αυτοίς them, 2532 και and 1159 δαπάνησον spend 1909 επ΄ for 1473 αυτοίς them, 2443 ίνα that 3587 ξυρήσωνται they may shave 3588 την the 2776 κεφαλήν head! 2532 και and 1097-3956 γνώσι πάντες all should know 3754 ότι that 3739 ων of which 2727 κατήχηνται they have been instructed 4012 περί concerning 1473 σου you 3762-1510.2.3 ουδέν εστιν is nothing, 235 αλλά but 4748 στοιχείς you conform to 2532 και [4even 1473 αυτός 5yourself 3588 τον 2the 3551 νόμον 3law 5442 φυλάσσων 1keeping].   21:25   4012-1161 περί δε But concerning 3588 των the ones 4100 πεπιστευκότων believing 1484 εθνών of the nations, 1473 ημείς we 1989 επεστείλαμεν wrote, 2919 κρίναντες judging 3367 μηδέν [2no 5108 τοιούτον 3such thing 5083-1473 τηρείν αυτούς 1them to give heed to], 1508 ει μη except 5442-1473 φυλάσσεσθαι αυτούς to keep themselves from 3588-5037 το τε both that 1494 ειδωλόθυτον sacrificed to idols, 2532 και and 3588 το the 129 αίμα blood, 2532 και and 4156 πνικτόν what is strangled, 2532 και and 4202 πορνείαν harlotry.   21:26   5119 τότε Then 3588 ο   * Παύλος Paul, 3880 παραλαβών having taken 3588 τους the 435 άνδρας men 3588 τη the 2192 εχομένη next 2250 ημέρα day, 4862 συν with 1473 αυτοίς them 48 αγνισθείς having been purified, 1524 εισήει he entered 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple, 1229 διαγγέλλων declaring 3588 την the 1604 εκπλήρωσιν fulfillment 3588 των of the 2250 ημερών days 3588 του of the 49 αγνισμού purification, 2193 έως while 3739 ου   4374 προσηνέχθη [3was offered 5228 υπέρ 4for 1520 ενός 6one 1538 εκάστου 5each 1473 αυτών 7of them 3588 η 1the 4376 προσφορά 2offering].   21:27   5613-1161 ως δε And when 3195 έμελλον [4were about 3588 αι 1the 2033 επτά 2seven 2250 ημέραι 3days] 4931 συντελείσθαι to be completed, 3588 οι the 575 από [2from 3588 της   * Ασίας 3Asia * Ιουδαίοι 1Jews], 2300 θεασάμενοι having seen 1473 αυτόν him 1722 εν in 3588 τω the 2413 ιερώ temple, 4797 συνέχεον caused a tumult 3956 πάντα with all 3588 τον the 3793 όχλον multitude, 2532 και and 1911 επέβαλον they put 3588 τας   5495 χείρας hands 1909 επ΄ upon 1473 αυτόν him,   21:28   2896 κράζοντες crying out, 435 άνδρες Men, * Ισραηλίται Israelites, 997 βοηθείτε help! 3778 ούτός This 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 444 άνθρωπος man, 3588 ο the one 2596 κατά [4against 3588 του 5the 2992 λαού 6people 2532 και 7and 3588 του 8the 3551 νόμου 9law 2532 και 10and 3588 του   5117-3778 τόπου τούτου 11this place 3956 πάντας 2all 3837 πανταχού 3everywhere 1321 διδάσκων 1teaching]; 2089 έτι still 5037 τε indeed 2532 και even * Έλληνας Greeks 1521 εισήγαγεν he brings 1519 εις into 3588 το the 2413 ιερόν temple, 2532 και and 2840 κεκοίνωκε makes [4unclean 3588 τον   39 άγιον 2holy 5117 τόπον 3place 3778 τούτον 1this].   21:29   1510.7.6-1063 ήσαν γαρ For they were 3708 εωρακότες seeing * Τρόφιμον Trophimus 3588 τον the * Εφέσιον Ephesian 1722 εν [3in 3588 τη 4the 4172 πόλει 5city 4862 συν 1with 1473 αυτώ 2him], 3739 ον whom 3543 ενόμιζον they thought 3754 ότι that 1519 εις [3into 3588 το 4the 2413 ιερόν 5temple 1521 εισήγαγεν 2brought 3588 ο   * Παύλος 1Paul].   21:30   2795 εκινήθη And [4was shaken up 5037 τε 5indeed 3588 η 1the 4172 πόλις 3city 3650 όλη 2entire], 2532 και and 1096 εγένετο there became 4890 συνδρομή a stampede 3588 του   2992 λαού of people. 2532 και And 1949 επιλαβόμενοι having taken hold of 3588 του   * Παύλου Paul, 1670 είλκον they drew 1473 αυτόν him 1854 έξω outside 3588 του the 2413 ιερού temple; 2532 και and 2112 ευθέως immediately 2808 εκλείσθησαν they locked 3588 αι the 2374 θύραι doors.   21:31   2212-1161 ζητούντων δε And seeking 1473-615 αυτόν αποκτείναι to kill him, 305 ανέβη [2ascended 5334 φάσις 1a report] 3588 τω to the 5506 χιλιάρχω commander 3588 της of the 4686 σπείρης cohort, 3754 ότι that 3650 όλη all 4797-* συγκέχυται Ιερουσαλήμ Jerusalem was in tumult.   21:32   3739 ος Who 1824 εξαυτής immediately 3880 παραλαβών having taken 4757 στρατιώτας soldiers 2532 και and 1543 εκατοντάρχους centurions, 2701 κατέδραμεν ran down 1909 επ΄ upon 1473 αυτούς them. 3588-1161 οι δε And the ones 1492 ιδόντες beholding 3588 τον the 5506 χιλίαρχον commander 2532 και and 3588 τους the 4757 στρατιώτας soldiers, 3973 επαύσαντο ceased 5180 τύπτοντες beating 3588 τον   * Παύλον Paul.   21:33   1448-1161 εγγίσας δε And having approached, 3588 ο the 5506 χιλίαρχος commander 1949 επελάβετο took hold of 1473 αυτού him, 2532 και and 2753 εκέλευσε bid him 1210 δεθήναι to be tied 254 αλύσεσι [2chains 1417 δυσί 1with two], 2532 και and 4441 επυνθάνετο to inquire about 5100 τις who 302-1510.4 αν είη he may be, 2532 και and 5100 τι what 1510.2.3 εστι he is 4160 πεποιηκώς doing.   21:34   243-1161-243-5100 άλλοι δε άλλο τι And others to another 994 εβόων were yelling 1722 εν in 3588 τω the 3793 όχλω multitude. 3361 μη [2not 1410 δυνάμενος 3being able 1161 δε 1And] 1097 γνώναι to know 3588 το   804 ασφαλές safely 1223 διά because of 3588 τον the 2351 θόρυβον tumult, 2753 εκέλευσεν he bid them 71 άγεσθαι to lead 1473 αυτόν him 1519 εις unto 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp.   21:35   3753-1161 ότε δε And when 1096 εγένετο he was 1909 επί at 3588 τους the 304 αναβάθμους stairs, 4819 συνέβη it happened 941-1473 βαστάζεσθαι αυτόν that he was borne 5259 υπό by 3588 των the 4757 στρατιωτών soldiers 1223 διά because of 3588 την the 970 βίαν force 3588 του of the 3793 όχλου multitude.   21:36   190 ηκολούθει [6followed 1063 γαρ 1For 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 του 4of the 2992 λαού 5people] 2896 κράζον crying out, 142 αίρε Take 1473 αυτόν him away!   21:37   3195-5037 μέλλων τε And being about 1521 εισάγεσθαι to be brought 1519 εις into 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp, 3588 ο   * Παύλος Paul 3004 λέγει says 3588 τω to the 5506 χιλιάρχω commander, 1487 ει Is 1832 έξεστί it allowed 1473 μοι for me 2036 ειπείν to speak 4314 προς to 1473 σε you? 3588 ο   1161 δε And 5346 έφη he said, *-1097 Ελληνιστί γινώσκεις You know Greek?   21:38   3756 ουκ [2not 686 άρα 3then 1473-1510.2.2 συ ει 1Are you] 3588 ο the * Αιγύπτιος Egyptian 3588 ο who 4253 προ before 3778 τούτων these 3588 των   2250 ημερών days 387 αναστατώσας overthrew, 2532 και and 1806 εξαγαγών led out 1519 εις into 3588 την the 2048 έρημον wilderness 3588 τους the 5070 τετρακισχιλίους four thousand 435 άνδρας men 3588 των of the * σικαρίων Sicari?   21:39   2036 είπε [3said 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 1473 εγώ I am 444 άνθρωπος a man 3303 μεν indeed, 1510.2.1 ειμι I am * Ιουδαίος a Jew * Ταρσεύς of Tarsus 3588 της   * Κιλικίας of Cilicia, 3756 ουκ [2of not 767 ασήμου 3an unmarked 4172 πόλεως 4city 4177 πολίτης 1a citizen]; 1189-1161 δέομαι δε and I beseech 1473 σου you 2010-1473 επίτρεψόν μοι commit it to my care 2980 λαλήσαι to speak 4314 προς to 3588 τον the 2992 λαόν people.   21:40   2010 επιτρέψαντος [3having permitted 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he], 3588 ο   * Παύλος Paul 2476 εστώς standing 1909 επί upon 3588 των the 304 αναβάθμων stairs, 2678 κατέσεισε waved 3588 τη   5495 χειρί his hand 3588 τω to the 2992 λαώ people; 4183-1161 πολλής δε and with a great 4602 σιγής quietness 1096 γενομένης having taken place, 4377 προσεφώνησε he called out 3588 τη in the * Εβραϊδι Hebrew 1258 διαλέκτω dialect, 3004 λέγων saying,