Acts 21:22

  21:22   5100 τι What 3767 ούν then 1510.2.3 εστι is it? 3843 πάντως Assuredly 1163 δει it is necessary 4128 πλήθος for a multitude 4905 συνελθείν to come together; 191-1063 ακούσονται γαρ for they shall hear 3754 ότι that 2064 ελήλυθας you have come.