Acts 16

  16:1   2658-1161 κατήντησε δε And he arrived 1519 εις at * Δέρβην Derbe 2532 και and * Λύστραν Lystra. 2532 και And 2400 ιδού behold, 3101-5100 μαθητής τις a certain disciple 1510.7.3 ην was 1563 εκεί there, 3686 ονόματι by name * Τιμόθεος Timothy, 5207 υιός son 1135 γυναικός [4woman 5100 τινος 1of a certain * Ιουδαίας 3Jewish 4103 πιστής 2believing], 3962-1161 πατρός δε but the father * Έλληνος was a Greek,   16:2   3739 ος who 3140 εμαρτυρείτο was borne witness to 5259 υπό by 3588 των the 1722 εν [2in * Λύστροις 3Lystra 2532 και 4and * Ικονίω 5Iconium 80 αδελφών 1brethren].   16:3   3778 τούτον [2this one 2309-3588-* ηθέλησεν ο Παύλος 1Paul wanted 4862 συν 4with 1473 αυτώ 5him 1831 εξελθείν 3to go forth]. 2532 και And 2983 λαβών having taken, 4059 περιέτεμεν he circumcised 1473 αυτόν him 1223 διά on account of 3588 τους the * Ιουδαίους Jews, 3588 τους of the ones 1510.6 όντας being 1722 εν in 3588 τοις   5117-1565 τόποις εκείνοις those places, 1492 ήδεισαν [2they 4knew 1063 γαρ 1for 537 άπαντες 3all] 3588 τον   3962-1473 πατέρα αυτού his father, 3754 ότι that *-5224 Έλλην υπήρχεν he was a Greek.   16:4   5613-1161 ως δε And as 1279 διεπορεύοντο they traveled 3588 τας the 4172 πόλεις cities, 3860 παρεδίδουν they delivered up 1473 αυτοίς to them 5442 φυλάσσειν [4to keep 3588 τα 1the 1378 δόγματα 2decrees 3588 τα   2919 κεκριμένα 3being adjudged] 5259 υπό written by 3588 των the 652 αποστόλων apostles 2532 και and 3588 των the 4245 πρεσβυτέρων elders 3588 των   1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem.   16:5   3588 αι [2the 3303-3767 μεν ουν 1Then indeed] 1577 εκκλησίαι assemblies 4732 εστερεούντο were solidified 3588 τη in the 4102 πίστει belief, 2532 και and 4052 επερίσσευον abounded 3588 τω   706 αριθμώ in number 2596 καθ΄ by 2250 ημέραν day.   16:6   1330-1161 διελθόντες δε And having gone through 3588 την the * Φρυγίαν Phrygian, 2532 και and 3588 την the * Γαλατικήν Galatian 5561 χώραν region, 2967 κωλυθέντες they were restrained 5259 υπό by 3588 του the 39 αγίου holy 4151 πνεύματος spirit 2980 λαλήσαι to speak 3588 τον the 3056 λόγον word 1722 εν in 3588 τη   * Ασία Asia.   16:7   2064 ελθόντες Having come 2596 κατά down 3588 την   * Μυσίαν to Mysia, 3985 επείραζον they attempted 2596 κατά [2towards 3588 την   * Βιθυνίαν 3Bithynia 4198 πορεύεσθαι 1to go]; 2532 και and 3756 ουκ [3did not 1439 είασεν 4allow 1473 αυτούς 5them 3588 το 1the 4151 πνεύμα 2spirit].   16:8   3928-1161 παρελθόντες δε And going by 3588 την   * Μυσίαν Mysia, 2597 κατέβησαν they went down 1519 εις unto * Τρωάδα Troas.   16:9   2532 και And 3705 όραμα a vision 1223 διά by 3588 της the 3571 νυκτός night 3708 ώφθη appeared 3588 τω   * Παύλω to Paul; 435-5100 ανήρ τις a certain man 1510.7.3-* ην Μακεδών of Macedonia was 2476 εστώς standing, 3870 παρακαλών appealing to 1473 αυτόν him, 2532 και and 3004 λέγων saying, 1224 διαβάς Having passed over 1519 εις into * Μακεδονίαν Macedonia, 997 βοήθησον help 1473 ημίν us!   16:10   5613 ως δε And as 3588 το [2the 3705 όραμα 3vision 1492 είδεν 1he beheld], 2112 ευθέως immediately 2212 εζητήσαμεν we sought 1831 εξελθείν to go forth 1519 εις into 3588 την   * Μακεδονίαν Macedonia, 4822 συμβιβάζοντες being instructed 3754 ότι that 4341 προσκέκληται [3called on 1473 ημάς 4us 3588 ο 1the 2962 κύριος 2Lord] 2097 ευαγγελίσασθαι to announce good news to 1473 αυτούς them.   16:11   321 αναχθέντες Having embarked 3767 ούν then 575 από from 3588 της   * Τρωάδος Troas, 2113 ευθυδρομήσαμεν we ran direct 1519 εις unto * Σαμοθράκην Samothrace, 3588-5037 τη τε and the 1966 επιούση following day 1519 εις to * Νεάπολιν Neapolis;   16:12   1564-5037 εκείθέν τε and from there 1519 εις to * Φιλίππους Philippi, 3748 ήτις which 1510.2.3 εστί is 4413 πρώτη a foremost 3588 της [2of the 3310 μερίδος 3portion 3588 της   * Μακεδονίας 4of Macedonia 4172 πόλις 1city], 2862 κολώνια a colony. 1510.7.4-1161 ήμεν δε And we were 1722 εν in 1473 αυτή this 3588 τη   4172 πόλει city 1304 διατρίβοντες spending time 2250-5100 ημέρας τινάς some days.   16:13   3588-5037 τη τε And on the 2250 ημέρα day 3588 των of the 4521 σαββάτων Sabbaths 1831 εξήλθομεν we went forth 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city 3844 παρά by 4215 ποταμόν a river, 3739 ου of which 3543 ενομίζετο we thought 4335 προσευχή prayer 1510.1 είναι to be. 2532 και And 2523 καθίσαντες having sat down 2980 ελαλούμεν we spoke 3588 ταις to the 4905 συνελθούσαις [2having gathered together 1135 γυναιξί 1women].   16:14   2532 και And 5100 τις a certain 1135 γυνή woman, 3686 ονόματι by name * Λυδία Lydia, 4211 πορφυρόπωλις a seller of purple 4172 πόλεως of the city * Θυατείρων of Thyatira, 4576 σεβομένη who worshiped 3588 τον   2316 θεόν God, 191 ήκουεν was listening; 3739 ης of whom 3588 ο the 2962 κύριος Lord 1272 διήνοιξε opened wide 3588 την her 2588 καρδίαν heart 4337 προσέχειν to take heed 3588 τοις to the things 2980 λαλουμένοις being spoken 5259 υπό by 3588 του   * Παύλου Paul.   16:15   5613-1161 ως δε And as 907 εβαπτίσθη she was being immersed, 2532 και and 3588 ο   3624-1473 οίκος αυτής her house, 3870 παρεκάλεσε she appealed, 3004 λέγουσα saying, 1487 ει If 2919 κεκρίκατέ you adjudge 1473 με me 4103 πιστήν [2trustworthy 3588 τω 3to the 2962 κυρίω 4Lord 1510.1 είναι 1to be], 1525 εισελθόντες having entered 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκόν μου my house, 3306 μείνατε abide! 2532 και And 3849 παρεβιάσατο she pressured 1473 ημάς us.   16:16   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 4198-1473 πορευομένων ημών of our going 1519 εις unto 4335 προσευχήν prayer, 3814-5100 παιδίσκην τινά a certain maidservant 2192 έχουσαν having 4151 πνεύμα a spirit 4436 πύθωνος of python 528 απαντήσαι met 1473 ημίν us, 3748 ήτις which 2039 εργασίαν [3work 4183 πολλήν 2much 3930 παρείχε 1furnished] 3588 τοις   2962-1473 κυρίοις αυτής to her masters 3132 μαντευομένη divining oracles.   16:17   3778 αύτη She 2628 κατακολουθήσασα having followed closely after 3588 τω   * Παύλω Paul 2532 και and 1473 ημίν us, 2896 έκραζε cried out 3004 λέγουσα saying, 3778 ούτοι These 3588 οι   444 άνθρωποι men 1401 δούλοι [2servants 3588 του   2316 θεού 3of God 3588 του 4the 5310 υψίστου 5highest 1510.2.6 εισίν 1are], 3748 οίτινες who 2605 καταγγέλλουσιν shall announce 1473 ημίν to us 3598 οδόν the way 4991 σωτηρίας of deliverance.   16:18   3778-1161 τούτο δε And this 4160 εποίει she did 1909 επί for 4183 πολλάς many 2250 ημέρας days. 1278 διαπονηθείς [3being worked up 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 2532 και and 1994 επιστρέψας having turned, 3588 τω [2to the 4151 πνεύματι 3spirit 2036 είπε 1said], 3853 παραγγέλλω I summon 1473 σοι to you 1722 εν in 3588 τω the 3686 ονόματι name * Ιησού of Jesus 5547 χριστού Christ, 1831 εξελθείν to come forth 575 απ΄ from 1473 αυτής her. 2532 και And 1831 εξήλθεν it came forth 1473 αυτή the same 3588 τη   5610 ώρα hour.   16:19   1492 ιδόντες [3seeing 1161 δε 1And 3588 οι   2962-1473 κύριοι αυτής 2her masters] 3754 ότι that 1831 εξήλθεν went forth 3588 η the 1680 ελπίς hope 3588 της   2039-1473 εργασίας αυτών of their work, 1949 επιλαβόμενοι having taken hold of 3588 τον   * Παύλον Paul 2532 και and 3588 τον   * Σίλαν Silas, 1670 είλκυσαν drew them 1519 εις into 3588 την the 58 αγοράν market 1909 επί unto 3588 τους the 758 άρχοντας rulers.   16:20   2532 και And 4317-1473 προσαγαγόντες αυτούς leading them forward 3588 τοις to the 4755 στρατηγοίς commandants, 2036 είπον they said, 3778 ούτοι These 3588 οι   444 άνθρωποι men 1613 εκταράσσουσιν disturb 1473 ημών our 3588 την   4172 πόλιν city, *-5224 Ιουδαίοι υπάρχοντες being Jews,   16:21   2532 και and 2605 καταγγέλλουσιν they announce 1485 έθη customs 3739 α which 3756 ουκ are not 1832 έξεστιν allowed 1473 ημίν for us 3858 παραδέχεσθαι to welcome, 3761 ουδέ nor 4160 ποιείν to do, *-1510.6 Ρωμαίοις ούσι being Romans.   16:22   2532 και And 4911 συνεπέστη rose up together 3588 ο the 3793 όχλος multitude 2596 κατ΄ against 1473 αυτών them. 2532 και And 3588 οι the 4755 στρατηγοί commandants 4048 περιρρήξαντες having torn off 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών their garments, 2753 εκέλευον bid 4463 ραβδίζειν to beat them with a rod.   16:23   4183 πολλάς [4many 5037 τε 1And 2007 επιθέντες 2having placed upon 1473 αυτοίς 3them] 4127 πληγάς strokes, 906 έβαλον they threw them 1519 εις into 5438 φυλακήν prison, 3853 παραγγείλαντες exhorting 3588 τω the 1200 δεσμοφύλακι jailer 806 ασφαλώς [3safely 5083 τηρείν 1to keep 1473 αυτούς 2them];   16:24   3739 ος who 3852 παραγγελίαν [3exhortation 5108 τοιαύτην 2such 2983 ειληφώς 1having received], 906 έβαλεν cast 1473 αυτούς them 1519 εις in 3588 την the 2082 εσωτέραν inner 5438 φυλακήν prison, 2532 και and 3588 τους   4228-1473 πόδας αυτών [2their feet 805 ησφαλίσατο 1safeguarded] 1519 εις in 3588 το the 3586 ξύλον wood stocks.   16:25   2596-1161 κατά δε And towards 3588 το   3317 μεσονύκτιον midnight, * Παύλος Paul 2532 και and * Σίλας Silas 4336 προσευχόμενοι were praying, 5214 ύμνουν singing praise to 3588 τον   2316 θεόν God; 1874 επηκροώντο [4heeded 1161 δε 1and 1473 αυτών 5them 3588 οι 2the 1198 δέσμιοι 3prisoners].   16:26   869-1161 άφνω δε And suddenly 4578 σεισμός [2earthquake 1096 εγένετο 3took place 3173 μέγας 1a great], 5620 ώστε so as 4531 σαλευθήναι to shake 3588 τα the 2310 θεμέλια foundations 3588 του of the 1201 δεσμωτηρίου jail. 455 ανεώχθησάν [6were opened 5037 τε 1And 3916 παραχρήμα 2immediately 3588 αι 4the 2374 θύραι 5doors 3956 πάσαι 3all], 2532 και and 3956 πάντων all 3588 τα the 1199 δεσμά bonds 447 ανέθη were unfastened.   16:27   1853 έξυπνος [5awakened out of sleep 1161 δε 1And 1096 γενόμενος 4being 3588 ο 2the 1200 δεσμοφύλαξ 3jailer], 2532 και and 1492 ιδών beholding 455 ανεωγμένας [5being open 3588 τας 1the 2374 θύρας 2doors 3588 της 3of the 5438 φυλακής 4prison], 4685 σπασάμενος unsheathed 3162 μάχαιραν his sword, 3195 έμελλεν being about 1438-337 εαυτόν αναιρείν to do away with himself, 3543 νομίζων thinking 1628 εκπεφευγέναι [3to have fled 3588 τους 1the 1198 δεσμίους 2prisoners].   16:28   5455 εφώνησε [3spoke out 1161 δε 1And 5456 φωνή 5voice 3173 μεγάλη 4with a great 3588 ο   * Παύλος 2Paul], 3004 λέγων saying, 3367 μηδέν You should not 4238 πράξης exact 4572 σεαυτώ [2on yourself 2556 κακόν 1hurt], 537 άπαντες [3all together 1063 γαρ 1for 1510.2.4 εσμεν 2we are] 1759 ενθάδε here.   16:29   154-1161 αιτήσας δε And asking 5457 φώτα for lights, 1530 εισεπήδησε he rushed in, 2532 και and 1790 έντρομος [2trembling 1096 γενόμενος 1being], 4363 προσέπεσε he fell before 3588 τω   * Παύλω Paul 2532 και and 3588 τω   * Σίλα Silas.   16:30   2532 και And 4254 προαγαγών having led 1473 αυτούς them 1854 έξω outside, 5346 έφη he said, 2962 κύριοι Masters, 5100 τι what 1473-1163 με δει is necessary for me 4160 ποιείν to do 2443 ίνα that 4982 σωθώ I should be delivered?   16:31   3588-1161 οι δε And they 2036 είπον said, 4100 πίστευσον Believe 1909 επί upon 3588 τον the 2962 κύριον Lord * Ιησούν Jesus 5547 χριστόν Christ, 2532 και and 4982 σωθήση you shall be delivered, 1473 συ you 2532 και and 3588 ο   3624-1473 οίκός σου your house.   16:32   2532 και And 2980 ελάλησαν they spoke 1473 αυτώ to him 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 2532 και and 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 1722 εν in 3588 τη   3614-1473 οικία αυτού his house.   16:33   2532 και And 3880 παραλαβών having taken 1473 αυτούς them 1722 εν in 1565 εκείνη that 3588 τη   5610 ώρα hour 3588 της of the 3571 νυκτός night, 3068 έλουσεν he bathed them 575 από from 3588 των the 4127 πληγών strokes; 2532 και and 907 εβαπτίσθη [4was immersed, 1473 αυτός 1he 2532 και 2and 3588 οι   1473-3956 αυτού πάντες 3all his family] 3916 παραχρήμα immediately.   16:34   321-5037 αναγαγών τε And having led 1473 αυτούς them 1519 εις into 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 3908 παρέθηκε he placed 5132 τράπεζαν a table, 2532 και and 21 ηγαλλιάσατο exulted 3832 πανοικί with his whole family, 4100 πεπιστευκώς having believed 3588 τω   2316 θεώ in God.   16:35   2250-1161 ημέρας δε And day 1096 γενομένης having come 649 απέστειλαν [5sent 3588 οι 1the 4755 στρατηγοί 2commandants 3588 τους 3of the 4465 ραβδούχους 4lictors], 3004 λέγοντες saying, 630 απόλυσον Release 3588 τους   444-1565 ανθρώπους εκείνους those men!   16:36   518 απήγγειλε [4reported 1161 δε 1And 3588 ο 2the 1200 δεσμοφύλαξ 3jailer] 3588 τους   3056-3778 λόγους τούτους these words 4314 προς to 3588 τον   * Παύλον Paul, 3754 ότι that, 649 απεστάλκασιν [3have sent 3588 οι 1The 4755 στρατηγοί 2commandants] 2443 ίνα that 630 απολυθήτε you be released. 3568 νυν Now 3767 ούν then 1831 εξελθόντες having gone forth, 4198 πορεύεσθε go 1722 εν in 1515 ειρήνη peace!   16:37   3588 ο   1161 δε But * Παύλος Paul 5346 έφη said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 1194 δείραντες Having flayed 1473 ημάς us 1219 δημοσία in public, 178 ακατακρίτους uncondemned 444 ανθρώπους men, *-5224 Ρωμαίους υπάρχοντας being Romans, 906 έβαλον they cast us 1519 εις into 5438 φυλακήν prison, 2532 και and 3568 νυν now 2977 λάθρα in private 1473-1544 ημάς εκβάλλουσιν they cast us out? 3756-1063 ου γαρ No indeed, 235 αλλά but 2064 ελθόντες having come 1473 αυτοί themselves 1473-1806 ημάς εξαγαγέτωσαν let them lead us out!   16:38   312 ανήγγειλαν [4announced 1161 δε 1And 3588 τοις 5to the 4755 στρατηγοίς 6commandants 3588 οι 2the 4465 ραβδούχοι 3lictors] 3588 τα   4487-3778 ρήματα ταύτα these words; 2532 και and 5399 εφοβήθησαν they feared, 191 ακούσαντες having heard 3754 ότι that *-1510.2.6 Ρωμαϊοί εισι they are Romans.   16:39   2532 και And 2064 ελθόντες having come, 3870 παρεκάλεσαν they appealed to 1473 αυτούς them; 2532 και and 1806 εξαγάγοντες having led them out, 2065 ηρώτων they asked them 1831 εξελθείν to go forth out 3588 της of the 4172 πόλεως city.   16:40   1831-1161 εξελθόντες δε And having gone forth 1537 εκ from out of 3588 της the 5438 φυλακής prison, 1525 εισήλθον they entered 4314 προς to 3588 την   * Λυδίαν Lydia; 2532 και and 1492 ιδόντες having seen 3588 τους the 80 αδελφούς brethren, 3870 παρεκάλεσαν they comforted 1473 αυτούς them, 2532 και and 1831 εξήλθον they went forth.
Reformed Dating