Acts 15

  15:1   2532 και And 5100 τινες certain ones 2718 κατελθόντες having come down 575 από from 3588 της   * Ιουδαίας Judea 1321 εδίδασκον taught 3588 τους the 80 αδελφούς brethren, saying 3754 ότι that, 1437 εάν If 3361 μη you should not 4059 περιτέμνησθε be circumcised 3588 τω in the 1485 έθει custom * Μωϋσέως of Moses, 3756 ου you are not 1410 δύνασθε able 4982 σωθήναι to be delivered.   15:2   1096 γενομένης Having taken place 3767 ούν then 4714 στάσεως a faction 2532 και and 2214 ζητήσεως [3inquiry 3756 ουκ 1not 3641 ολίγης 2a small] 3588 τω   * Παύλω with Paul 2532 και and 3588 τω   * Βαρνάβα Barnabas 4314 προς with 1473 αυτούς them, 5021 έταξαν they ordered 305 αναβαίνειν [4to ascend * Παύλον 1Paul 2532 και 2and * Βαρνάβαν 3Barnabas], 2532 και and 5100 τινας certain 243 άλλους others 1537 εξ of 1473 αυτών them 4314 προς to 3588 τους the 652 αποστόλους apostles 2532 και and 4245 πρεσβυτέρους elders 1519 εις in * Ιερουσαλήμ Jerusalem 4012 περί concerning 3588 του   2213-3778 ζητήματος τούτου this matter.   15:3   3588-3303-3767 οι μεν ουν They then indeed 4311 προπεμφθέντες having been sent forward 5259 υπό by 3588 της the 1577 εκκλησίας assembly, 1330 διήρχοντο went through 3588 την   * Φοινίκην Phoenicia 2532 και and * Σαμάρειαν Samaria, 1555 εκδιηγούμενοι telling in detail 3588 την the 1995 επιστροφήν turning 3588 των of the 1484 εθνών nations; 2532 και and 4160 εποίουν they caused 5479 χαράν [2joy 3173 μεγάλην 1great] 3956 πάσι to all 3588 τοις the 80 αδελφοίς brethren.   15:4   3854-1161 παραγενόμενοι δε And having come 1519 εις unto * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 588 απεδέχθησαν they were gladly received 5259 υπό by 3588 της the 1577 εκκλησίας assembly, 2532 και and 3588 των the 652 αποστόλων apostles 2532 και and 3588 των the 4245 πρεσβυτέρων elders, 312-5037 ανήγγειλάν τε and they announced 3745 όσα as much as 3588 ο   2316 θεός God 4160 εποίησε did 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them.   15:5   1817-1161 εξανέστησαν δε And there rose up 5100 τινες some 3588 των of the ones 575 από from 3588 της the 139 αιρέσεως sect 3588 των of the *-4100 Φαρισαίων πεπιστευκότες believing Pharisees, 3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 1163 δει It is necessary 4059 περιτέμνειν to circumcise 1473 αυτούς them, 3853-5037 παραγγέλλειν τε also to exhort them 5083 τηρείν to give heed to 3588 τον the 3551 νόμον law * Μωϋσέως of Moses.   15:6   4863-1161 συνήχθησαν δε And there were gathered together 3588 οι the 652 απόστολοι apostles 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders 1492 ιδείν to know 4012 περί concerning 3588 του   3056-3778 λόγου τούτου this matter.   15:7   4183-1161 πολλής δε And much 4803 συζητήσεως debating 1096 γενομένης having taken place, 450-* αναστάς Πέτρος Peter, having risen up, 2036 είπε said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 1473 υμείς you 1987 επίστασθε know 3754 ότι that 575 αφ΄ from 2250 ημερών [2days 744 αρχαίων 1former] 3588 ο   2316 θεός God 1722 εν among 1473 ημίν us 1586 εξελέξατο chose 1223 διά by 3588 του   4750-1473 στόματός μου my mouth 191 ακούσαι [3to hear 3588 τα 1for the 1484 έθνη 2nations] 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του of the 2098 ευαγγελίου good news, 2532 και and 4100 πιστεύσαι to believe.   15:8   2532 και And 3588 ο the 2589-2316 καρδιογνώστης knower of hearts -- 2316 θεός God, 3140 εμαρτύρησεν he bore witness 1473 αυτοίς to them, 1325 δους giving 1473 αυτοίς to them 3588 το the 4151 πνεύμα [2spirit 3588 το   39 άγιον 1holy] 2531 καθώς as 2532 και also 1473 ημίν to us,   15:9   2532 και and 3762 ουδέν in nothing 1252 διέκρινε discriminating 3342 μεταξύ between 1473 ημών us 5037-2532 τε και and even 1473 αυτών them, 3588 τη by the 4102 πίστει belief 2511 καθαρίσας having cleansed 3588 τας   2588-1473 καρδίας αυτών their hearts.   15:10   3568 νυν Now 3767 ούν then, 5100 τι why 3985 πειράζετε test 3588 τον   2316 θεόν God 2007 επιθείναι to place 2218 ζυγόν a yoke 1909 επί upon 3588 τον the 5137 τράχηλον neck 3588 των of the 3101 μαθητών disciples, 3739 ον which 3777 ούτε neither 3588 οι   3962-1473 πατέρες ημών our fathers 3777 ούτε nor 1473 ημείς we 2480 ισχύσαμεν were able 941 βαστάσαι to bear?   15:11   235 αλλά But 1223 διά by 3588 της the 5484 χάριτος favor 3588 του of the 2962 κυρίου Lord * Ιησού Jesus * χριστού Christ 4100 πιστεύομεν we believe 4982 σωθήναι to be delivered 2596 καθ΄ in 3739 ον which 5158 τρόπον manner 2548 κακείνοι as those.   15:12   4601 εσίγησε [5were quiet 1161 δε 1And 3956 παν 2all 3588 το 3the 4128 πλήθος 4multitude], 2532 και and 191 ήκουον heard * Βαρνάβα Barnabas 2532 και and * Παύλου Paul 1834 εξηγουμένων describing 3745 όσα as much as 4160-3588-2316 εποίησεν ο θεός God did 4592 σημεία by signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1223 δι΄ through 1473 αυτών them.   15:13   3326-1161 μετά δε And after 3588 το   4601-1473 σιγήσαι αυτούς their quieting, 611-* απεκρίθη Ιάκωβος James responded 3004 λέγων saying, 435 άνδρες Men, 80 αδελφοί brethren, 191 ακούσατέ hear 1473 μου me!   15:14   * Συμεών Simeon 1834 εξηγήσατο described 2531 καθώς as how 4412 πρώτον first 3588 ο   2316 θεός God 1980 επεσκέψατο visited 2983 λαβείν to take 1537 εξ from out of 1484 εθνών nations 2992 λαόν a people 1909 επί for 3588 τω   3686-1473 ονόματι αυτού his name.   15:15   2532 και And 3778 τούτω with this 4856 συμφωνούσιν [5agreed 3588 οι 1the 3056 λόγοι 2words 3588 των 3of the 4396 προφητών 4prophets], 2531 καθώς as 1125 γέγραπται it has been written,   15:16   3326 μετά After 3778 ταύτα these things 390 αναστρέψω I will return 2532 και and 456 ανοικοδομήσω rebuild 3588 την the 4633 σκηνήν tent * Δαβίδ of David, 3588 την the one 4098 πεπτωκυίαν fallen; 2532 και and 3588 τα the things 2679 κατεσκαμμένα having been razed 1473 αυτής of it 456 ανοικοδομήσω I will rebuild, 2532 και and 461 ανορθώσω I will re-erect 1473 αυτήν it;   15:17   3704-302 όπως αν so that 1567 εκζητήσωσιν [4shall seek after 3588 οι 1the 2645 κατάλοιποι 2remnants 3588 των   444 ανθρώπων 3of men] 3588 τον the 2962 κύριον Lord, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 1909 εφ΄ upon 3739 ους which 1941 επικέκληται [2has been called upon 3588 το   3686-1473 όνομά μου 1my name] 1909 επ΄ by 1473 αυτούς them, 3004 λέγει says 2962 κύριος the Lord -- 3588 ο the one 4160 ποιών doing 3778-3956 ταύτα πάντα all these things.   15:18   1110 γνωστά [5known 575 απ΄ 6from 165 αιώνός 7the eon 1510.2.3 εστι 4are 3588 τω   2316 θεώ 1To God 3956 πάντα 2all 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού 3his works].   15:19   1352 διό Therefore 1473 εγώ I 2919 κρίνω judge 3361 μη to not 3926 παρενοχλείν cause trouble 3588 τοις to the ones 575 από from 3588 των the 1484 εθνών nations 1994 επιστρέφουσιν turning 1909 επί towards 3588 τον   2316 θεόν God;   15:20   235 αλλά but 1989 επιστείλαι write to 1473 αυτοίς them 3588 του   566 απέχεσθαι to be at a distance 575 από from 3588 των the 234 αλισγημάτων pollution 3588 των   1497 ειδώλων of idols, 2532 και and 3588 της   4202 πορνείας harlotry, 2532 και and 3588 του the thing 4156 πνικτού strangled, 2532 και and 3588 του   129 αίματος blood.   15:21   *-1063 Μωσής γαρ For Moses, 1537 εκ from 1074 γενεών [2generations 744 αρχαίων 1former] 2596-4172 κατά πόλιν in every city, 3588 τους [2the ones 2784 κηρύσσοντας 3proclaiming 1473 αυτόν 4him 2192 έχει 1has] 1722 εν in 3588 ταις the 4864 συναγωγαίς synagogues 2596-3956 κατά παν [2every 4521 σάββατον 3Sabbath 314 αναγινωσκόμενος 1being read].   15:22   5119 τότε Then 1380 έδοξε it seemed good 3588 τοις to the 652 αποστόλοις apostles 2532 και and 3588 τοις to the 4245 πρεσβυτέροις elders 4862 συν with 3650-3588 όλη τη the entire 1577 εκκλησία assembly, 1586 εκλεξαμένους [2chosen 435 άνδρας 3men 1537 εξ 4of 1473 αυτών 5them 3992 πέμψαι 1to send forth] 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch 4862 συν with * Παύλω Paul 2532 και and * Βαρνάβα Barnabas -- * Ιούδαν Judas 3588 τον the one 1941 επικαλούμενον called * Βαρσαββάν Barsabbas, 2532 και and * Σίλαν Silas, 435 άνδρας [2men 2233 ηγουμένους 1leading] 1722 εν among 3588 τοις the 80 αδελφοίς brethren,   15:23   1125 γράψαντες having written 1223 διά by 5495-1473 χειρός αυτών their hand 3592 τάδε thus. 3588 οι The 652 αποστόλοι apostles, 2532 και and 3588 οι the 4245 πρεσβύτεροι elders, 2532 και and 3588 οι the 80 αδελφοί brethren, 3588 τοις to the ones 2596 κατά in 3588 την   * Αντιόχειαν Antioch, 2532 και and * Συρίαν Syria, 2532 και and * Κιλικίαν Cilicia. 80 αδελφοίς To the brethren, 3588 τοις to the ones 1537 εξ of 1484 εθνών the nations, 5463 χαίρειν rejoice!   15:24   1894 επειδή Since 191 ηκούσαμεν we heard 3754 ότι that 5100 τινές some 1537 εξ from 1473 ημών us 1831 εξελθόντες having come forth 5015 ετάραξαν disturbed 1473 υμάς you 3056 λόγοις in words, 384 ανασκευάζοντες subverting 3588 τας   5590-1473 ψυχάς υμών your souls, 3004 λέγοντες saying 4059 περιτέμνεσθαι to be circumcised 2532 και and 5083 τηρείν to give heed to 3588 τον the 3551 νόμον law; 3739 οις to whom 3756 ου we did not 1291 διεστείλαμεθα give orders,   15:25   1380 έδοξεν It seemed good 1473 ημίν to us, 1096 γενομένοις taking place 3661 ομοθυμαδόν with one accord, 1586 εκλεξαμένους choosing 435 άνδρας men 3992 πέμψαι to send 4314 προς to 1473 υμάς you 4862 συν with 3588 τοις   27-1473 αγαπητοίς ημών our beloved * Βαρνάβα Barnabas 2532 και and * Παύλω Paul,   15:26   444 ανθρώποις men 3860 παραδεδωκόσι delivering up 3588 τας   5590-1473 ψυχάς αυτών their lives 5228 υπέρ for 3588 του the 3686 ονόματος name 3588 του   2962-1473 κυρίου ημών of our Lord * Ιησού Jesus 5547 χριστού Christ.   15:27   649 απεστάλκαμεν We have sent 3767 ούν then * Ιούδαν Judas 2532 και and * Σίλαν Silas, 2532 και and 1473 αυτούς they 1223 διά by 3056 λόγου word 518 απαγγέλλοντας are reporting 3588 τα the 1473 αυτά same things.   15:28   1380-1063 έδοξε γαρ For it seemed good 3588 τω to the 39 αγίω holy 4151 πνεύματι spirit, 2532 και and 1473 ημίν to us, 3367 μηδέν [3no 4183 πλέον 4more 2007 επιτίθεσθαι 1to place upon 1473 υμίν 2you] 922 βάρος load 4133 πλην except 3588 των   1876-3778 επάναγκες τούτων these things of necessity,   15:29   566 απέχεσθαι to be at a distance 1494 ειδωλοθύτων of things sacrificed to idols, 2532 και and 129 αίματος of blood, 2532 και and 4156 πνικτού of what is strangled, 2532 και and 4202 πορνείας of harlotry; 1537 εξ of 3739 ων which 1301-1438 διατηρούντες εαυτούς keeping yourselves 2095 ευ [2good 4238 πράξετε 1you do]. 4517 έρρωσθε Stay firm!   15:30   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ουν then 630 απολυθέντες being dismissed, 2064 ήλθον came 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch. 2532 και And 4863 συναγαγόντες having gathered together 3588 το the 4128 πλήθος multitude, 1929 επέδωκαν they gave over 3588 την the 1992 επιστολήν letter.   15:31   314-1161 αναγνόντες δε And having read, 5463 εχάρησαν they rejoiced 1909 επί over 3588 τη the 3874 παρακλήσει exhortation.   15:32   *-5037 Ιούδας τε And Judas 2532 και and * Σίλας Silas, 2532 και also 1473 αυτοί themselves 4396-1510.6 προφήται όντες being prophets, 1223 διά through 3056 λόγου [2communication 4183 πολλού 1much] 3870 παρεκάλεσαν exhorted 3588 τους the 80 αδελφούς brethren, 2532 και and 1991 επεστήριξαν stayed them.   15:33   4160-1161 ποιήσαντες δε And having spent 5550 χρόνον time, 630 απελύθησαν they were dismissed 3326 μετ΄ with 1515 ειρήνης peace 575 από from 3588 των the 80 αδελφών brethren 4314 προς to 3588 τους the 652 αποστόλους apostles.   15:34   1380-1161 έδοξε δε And it seemed good 3588 τω to * Σίλα Silas 1961 επιμείναι to remain 847 αυτού himself.   15:35   *-1161 Παύλος δε And Paul 2532 και and * Βαρνάβας Barnabas 1304 διέτριβον spent time 1722 εν in * Αντιοχεία Antioch, 1321 διδάσκοντες teaching 2532 και and 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news -- 3326 μετά [5with 2532 και 6also 2087 ετέρων 8others 4183 πολλών 7many 3588 τον 1the 3056 λόγον 2word 3588 του 3of the 2962 κυρίου 4Lord].   15:36   3326-1161 μετά δε And after 5100 τινας some 2250 ημέρας days 2036-* είπε Παύλος Paul said 4314 προς to * Βαρνάβαν Barnabas, 1994 επιστρέψαντες Returning, 1211-1980 δη επισκεψώμεθα we should indeed visit 3588 τους   80-1473 αδελφούς ημών our brethren 2596 κατά in 3956 πάσαν every 4172 πόλιν city 1722 εν in 3739 αις which 2605 κατηγγείλαμεν we announced 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του of the 2962 κυρίου Lord, 4459 πως to see how 2192 έχουσι they suffice.   15:37   *-1161 Βαρνάβας δε And Barnabas 1011 εβουλεύσατο planned 4838 συμπαραλαβείν to take along 3588 τον   * Ιωάννην John, 3588 τον the one 2564 καλούμενον being called * Μάρκον Mark.   15:38   *-1161 Παύλος δε But Paul 515 ηξίου thought it worthy 3588 τον that the one 868 αποστάντα separating 575 απ΄ from 1473 αυτών them 575 από from * Παμφυλίας Pamphylia, 2532 και and 3361 μη not 4905 συνελθόντα coming together 1473 αυτοίς with them 1519 εις for 3588 το the 2041 έργον work, 3361 μη to not 4838-3778 συμπαραλαβείν τούτον take this one along.   15:39   1096 εγένετο There took place 3767 ούν then 3948 παροξυσμός a fit of temper 5620 ώστε so that 673-1473 αποχωρισθήναι αυτούς they separated 575 απ΄ from 240 αλλήλων one another. 3588 τον   5037 τε And * Βαρνάβαν Barnabas 3880 παραλαβόντα having taken with himself 3588 τον   * Μάρκον Mark, 1602 εκπλεύσαι sailed across 1519 εις unto * Κύπρον Cyprus;   15:40   *-1161 Παύλος δε and Paul 1951 επιλεξάμενος having chosen * Σίλαν Silas, 1831 εξηλθέ went forth 3860 παραδοθείς having been delivered up 3588 τη to the 5484 χάριτι favor 3588 του   2316 θεού of God 5259 υπό by 3588 των the 80 αδελφών brethren.   15:41   1330-1161 διήρχετο δε And he went through 3588 την   * Συρίαν Syria 2532 και and * Κιλικίαν Cilicia, 1991 επιστηρίζων staying up 3588 τας the 1577 εκκλησίας assemblies.