Acts 15:30

  15:30   3588 οι The ones 3303 μεν indeed 3767 ουν then 630 απολυθέντες being dismissed, 2064 ήλθον came 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch. 2532 και And 4863 συναγαγόντες having gathered together 3588 το the 4128 πλήθος multitude, 1929 επέδωκαν they gave over 3588 την the 1992 επιστολήν letter.