Acts 14

  14:1   1096-1161 εγένετο δε And it came to pass 1722 εν in * Ικονίω Iconium, 2596-3588-1473 κατά το αυτό together 1525-1473 εισελθείν αυτούς they entered 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue 3588 των of the * Ιουδαίων Jews, 2532 και and 2980 λαλήσαι spoke 3779 ούτως thus 5620 ώστε so as for 4100 πιστεύσαι [6to believe *-5037 Ιουδαίων τε 3of both Jews 2532 και 4and * Ελλήνων 5Hellenists 4183 πολύ 1a great 4128 πλήθος 2multitude].   14:2   3588-1161 οι δε But the 544-* απειθούντες Ιουδαίοι Jews having resisted persuasion, 1892 επήγειραν roused up 2532 και and 2559 εκάκωσαν afflicted 3588 τας the 5590 ψυχάς souls 3588 των of the 1484 εθνών nations 2596 κατά against 3588 των the 80 αδελφών brethren.   14:3   2425 ικανόν [3a fit 3303-3767 μεν ουν 1Then 5550 χρόνον 4time 1304 διέτριψαν 2they spent] 3955 παρρησιαζόμενοι speaking openly 1909 επί in 3588 τω the 2962 κυρίω Lord, 3588 τω to the 3140 μαρτυρούντι bearing witness 3588 τω to the 3056 λόγω word 3588 της   5484-1473 χάριτος αυτού of his favor, 1325 διδόντι granting 4592 σημεία signs 2532 και and 5059 τέρατα miracles 1096 γίνεσθαι to take place 1223 διά through 3588 των   5495-1473 χειρών αυτών their hands.   14:4   4977 εσχίσθη [6was split 1161 δε 1And 3588 το 2the 4128 πλήθος 3multitude 3588 της 4of the 4172 πόλεως 5city]; 2532 και and 3588-3303 οι μεν some 1510.7.6 ήσαν were 4862 συν with 3588 τοις the * Ιουδαίοις Jews, 3588-1161 οι δε and some 4862 συν with 3588 τοις the 652 αποστόλοις apostles.   14:5   5613-1161 ως δε And as 1096 εγένετο there became 3730 ορμή a movement 3588 των by the 1484 εθνών nations, 5037-2532 τε και and also * Ιουδαίων of Jews 4862 συν with 3588 τοις   758-1473 άρχουσιν αυτών their rulers, 5195 υβρίσαι to insult 2532 και and 3036 λιθοβολήσαι to stone 1473 αυτούς them,   14:6   4894 συνιδόντες being fully conscious, 2703 κατέφυγον they took refuge 1519 εις in 3588 τας the 4172 πόλεις cities 3588 της   * Λυκαονίας of Lycaonia, * Λύστραν Lystra 2532 και and * Δέρβην Derbe, 2532 και and 3588 την the 4066 περίχωρον place round about,   14:7   2546 κακεί and there 1510.7.6 ήσαν they were 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news.   14:8   2532 και And 5100 τις a certain 435 ανήρ man 1722 εν in * Λύστροις Lystra, 102 αδύνατος disabled 3588 τοις in the 4228 ποσίν feet 2521 εκάθητο sat, 5560 χωλός [2lame 1537 εκ 3from 2836 κοιλίας 4the belly 3384-1473 μητρός αυτού 5of his mother 5224 υπάρχων 1being], 3739 ος who 3763 ουδέποτε at no time 4043 περιπεπατήκει walked.   14:9   3778 ούτος This one 191 ήκουσε heard 3588 του   * Παύλου Paul 2980 λαλούντος speaking; 3739 ος who 816 ατενίσας having gazed upon 1473 αυτώ him, 2532 και and 1492 ιδών seeing 3754 ότι that 4102 πίστιν [2belief 2192 έχει 1he had], 3588 του of the one 4982 σωθήναι to be delivered,   14:10   2036 είπε said 3173 μεγάλη with a great 3588 τη   5456 φωνή voice, 450 ανάστηθι Rise 1909 επί upon 3588 τους   4228-1473 πόδας σου your feet 3717 ορθός straight! 2532 και And 242 ήλλετο he leaped up 2532 και and 4043 περιεπάτει walked.   14:11   3588-1161 οι δε And the 3793 όχλοι multitudes 1492 ιδόντες beholding 3739 ο what 4160-3588-* εποίησεν ο Παύλος Paul did, 1869 επήραν lifted up 3588 την   5456-1473 φωνήν αυτών their voice * Λυκαονιστί in Lycaonian, 3004 λέγοντες saying, 3588 οι The 2316 θεοί gods 3666 ομοιωθέντες having become like 444 ανθρώποις men, 2597 κατέβησαν are come down 4314 προς to 1473 ημάς us.   14:12   2564-5037 εκάλουν τε And they called 3588 τον   3303 μεν   * Βαρνάβαν Barnabas -- * Δία Dia, 3588 τον   1161 δε and * Παύλον Paul -- * Ερμήν Hermes, 1894 επειδή since 1473 αυτός he 1510.7.3 ην was 3588 ο the one 2233 ηγούμενος leading 3588 του   3056 λόγου by word.   14:13   3588-1161 ο δε And the 2409 ιερεύς priest, 3588 του the one * Διός of Dia, 3588 του of the one 1510.6 όντος being 4253 προ before 3588 της   4172-1473 πόλεως αυτών their city, 5022 ταύρους [2bulls 2532 και 3and 4725 στέμματα 4garlands 1909 επί 5unto 3588 τους 6the 4440 πυλώνας 7vestibules 5342 ενέγκας 1having brought], 4862 συν with 3588 τοις the 3793 όχλοις multitudes, 2309 ήθελε wanted 2380 θύειν to sacrifice.   14:14   191-1161 ακούσαντες δε And having heard, 3588 οι the 652 απόστολοι apostles * Βαρνάβας Barnabas 2532 και and * Παύλος Paul, 1284 διαρρήξαντες having torn 3588 τα   2440-1473 ιμάτια αυτών their garments, 1530 εισεπήδησαν rushed 1519 εις into 3588 τον the 3793 όχλον multitude 2896 κράζοντες crying,   14:15   2532 και and 3004 λέγοντες saying, 435 άνδρες Men, 5100 τι why 3778-4160 ταύτα ποιείτε do you do these things? 2532 και Even 1473 ημείς we 3663 ομοιοπαθείς [3having the same passions 1510.2.4 εσμεν 1are 1473 υμίν 4as you 444 άνθρωποι 2men], 2097 ευαγγελιζόμενοι announcing good news -- 1473 υμάς for you 575 από [2from 3778 τούτων 3these 3588 των   3152 ματαίων 4vanities 1994 επιστρέφειν 1to turn] 1909 επί unto 3588 τον the 2316 θεόν [2God 3588 τον   2198 ζώντα 1living], 3739 ος who 4160 εποίησε made 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 3588 την the 1093 γην earth, 2532 και and 3588 την the 2281 θάλασσαν sea, 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτοίς them;   14:16   3739 ος who 1722 εν in 3588 ταις the 3944 παρωχημέναις [2passing by 1074 γενεαίς 1generations] 1439 είασε allowed 3956 πάντα all 3588 τα the 1484 έθνη nations 4198 πορεύεσθαι to go 3588 ταις by 3598-1473 οδοίς αυτών their ways;   14:17   2544 καίτοιγε though indeed 3756 ουκ not 267 αμάρτυρον εαυτόν without his own witness 863 αφήκεν did he allow it, 15 αγαθοποιών but doing good 3771 ουρανόθεν from heaven 1473 υμίν to you -- 5205 υετούς [2rains 1325 δίδους 1giving], 2532 και and 2540 καιρούς seasons 2593 καρποφόρους bearing fruit, 1705 εμπιπλών filling up 5160 τροφής provision 2532 και and 2167 ευφροσύνης gladness 3588 τας   2588-1473 καρδίας ημών of our hearts.   14:18   2532 και And 3778-3004 ταύτα λέγοντες saying these things, 3433 μόλις [3hardly 2664 κατέπαυσαν 4ceased 3588 τους 1the 3793 όχλους 2multitudes] 3588 του   3361 μη to not 2380 θύειν sacrifice 1473 αυτοίς to them.   14:19   1904 επήλθον [3came 1161 δε 1And 575 από 4from * Αντιοχείας 5Antioch 2532 και 6and * Ικονίου 7Iconium * Ιουδαίοι 2Jews]; 2532 και and 3982 πείσαντες having persuaded 3588 τους the 3793 όχλους multitudes, 2532 και and 3034 λιθάσαντες having stoned 3588 τον   * Παύλον Paul, 4951 έσυραν they dragged him 1854 έξω outside 3588 της the 4172 πόλεως city 3543 νομίσαντες thinking 1473 αυτόν him 2348 τεθνάναι to have died.   14:20   2944 κυκλωσάντων [4having encircled 1161 δε 1But 1473 αυτόν 5him 3588 των 2the 3101 μαθητών 3disciples], 450 αναστάς having risen up, 1525 εισήλθεν he entered 1519 εις into 3588 την the 4172 πόλιν city. 2532 και And 3588 τη the 1887 επαύριον next day 1831 εξήλθε he went forth 4862 συν with 3588 τω   * Βαρνάβα Barnabas 1519 εις unto * Δέρβην Derbe.   14:21   2097-5037 ευαγγελισάμενοί τε And having announced good news 3588 την   4172-1565 πόλιν εκείνην in that city, 2532 και and 3100 μαθητεύσαντες having discipled 2425 ικανούς a fit amount, 5290 υπέστρεψαν they returned 1519 εις unto 3588 την   * Λύστραν Lystra, 2532 και and * Ικόνιον Iconium, 2532 και and * Αντιόχειαν Antioch,   14:22   1991 επιστηρίζοντες staying up 3588 τας the 5590 ψυχάς souls 3588 των of the 3101 μαθητών disciples, 3870 παρακαλούντες appealing to them 1696 εμμένειν to adhere to 3588 τη the 4102 πίστει belief, 2532 και and saying 3754 ότι that, 1223 διά By 4183 πολλών many 2347 θλίψεων afflictions 1163-1473 δει ημάς we must 1525 εισελθείν enter 1519 εις into 3588 την the 932 βασιλείαν kingdom 3588 του   2316 θεού of God.   14:23   5500-1161 χειροτονήσαντες δε And having hand picked 1473 αυτοίς for them 4245 πρεσβυτέρους elders 2596 κατ΄ in every 1577 εκκλησίαν assembly, 4336 προσευξάμενοι having prayed 3326 μετά with 3521 νηστειών fastings, 3908 παρέθεντο they placed 1473 αυτούς them 3588 τω to the 2962 κυρίω Lord 1519 εις in 3739 ον whom 4100 πεπιστεύκεισαν they had believed.   14:24   2532 και And 1330 διελθόντες having gone through 3588 την   * Πισιδίαν Pisidia, 2064 ήλθον they came 1519 εις unto * Παμφυλίαν Pamphylia.   14:25   2532 και And 2980 λαλήσαντες having spoken 1722 εν [3in * Πέργη 4Perga 3588 τον 1the 3056 λόγον 2word], 2597 κατέβησαν they went down 1519 εις unto * Αττάλειαν Attalia.   14:26   2547 κακείθεν And from there 636 απέπλευσαν they sailed away 1519 εις unto * Αντιόχειαν Antioch, 3606 όθεν from where 1510.7.6 ήσαν they were 3860 παραδεδομένοι delivered up 3588 τη to the 5484 χάριτι favor 3588 του   2316 θεού of God, 1519 εις for 3588 το the 2041 έργον work 3739 ο which 4137 επλήρωσαν they fulfilled.   14:27   3854 παραγενόμενοι δε And having arrived, 2532 και and 4863 συναγαγόντες having gathered together 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly, 312 ανήγγειλαν they announced 3745 όσα as much as 4160-3588-2316 εποίησεν ο θεός God did 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them, 2532 και and 3754 ότι that 455 ήνοιξε he opened 3588 τοις to the 1484 έθνεσι nations 2374 θύραν a door 4102 πίστεως of belief.   14:28   1304-1161 διέτριβον δε And they spent 1563-5550 εκεί χρόνον time there, 3756 ουκ not 3641 ολίγον a little, 4862 συν with 3588 τοις the 3101 μαθηταίς disciples.