Acts 17

  17:1   1353-1161 διοδεύσαντες δε And having traveled through 3588 την   * Αμφίπολιν Amphipolis 2532 και and * Απολλωνίαν Apollonia, 2064 ήλθον they came 1519 εις unto * Θεσσαλονίκην Thessalonica, 3699 όπου where 1510.7.3 ην there was 3588 η the 4864 συναγωγή synagogue 3588 των of the * Ιουδαίων Jews.   17:2   2596-1161 κατά δε And according to 3588 το the thing 1486 ειωθός accustomed 3588 τω   * Παύλω to Paul, 1525 εισήλθε he entered 4314 προς to 1473 αυτούς them, 2532 και and 1909 επί for 4521 σάββατα [2Sabbaths 5140 τρία 1three] 1256 διελέγετο he reasoned 1473 αυτοίς with them 575 από from 3588 των the 1124 γραφών scriptures,   17:3   1272 διανοίγων opening 2532 και and 3908 παρατιθέμενος pointing out 3754 ότι that 3588 τον [2for the 5547 χριστόν 3Christ 1163 έδει 1it was a must] 3958 παθείν to suffer, 2532 και and 450 αναστήναι to be raised up 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead; 2532 και and 3754 ότι that 3778 ούτός this one 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the 5547 χριστός Christ -- * Ιησούς Jesus, 3739 ον whom 1473 εγώ I 2605 καταγγέλλω announce 1473 υμίν to you.   17:4   2532 και And 5100 τινες some 1537 εξ of 1473 αυτών them 3982 επείσθησαν yielded, 2532 και and 4345 προσεκληρώθησαν associated with 3588 τω   * Παύλω Paul 2532 και and 3588 τω   * Σίλα Silas; 3588-5037 των τε both of the 4576 σεβομένων worshiping * Ελλήνων Greeks, 4183 πολύ a great 4128 πλήθος multitude, 1135 γυναικών [4women 5037 τε 1and 3588 των 2of the 4413 πρώτων 3foremost] 3756 ουκ not 3641 ολίγαι a few.   17:5   4355-1161 προσλαβόμενοι δε And having taken up with 3588 οι the * Ιουδαιοι Jews, 3588 οι the ones 544 απειθούντες resisting persuasion 3588 των of the 60 αγοραίων advocates, 5100 τινάς certain 435 άνδρας [2men 4190 πονηρούς 1wicked], 2532 και and 3792 οχλοποιήσαντες having raised a mob, 2350 εθορύβουν made a disruption 3588 την in the 4172 πόλιν city. 2186-5037 επιστάντες τε And having stood by 3588 τη the 3614 οικία house * Ιάσονος of Jason, 2212 εζήτουν they sought 1473-71 αυτούς αγαγείν to lead them 1519 εις unto 3588 τον the 1218 δήμον people.   17:6   3361 μη [2not 2147 ευρόντες 3having found 1161 δε 1But] 1473 αυτούς them, 4951 έσυρον they dragged 3588 τον   * Ιάσονα Jason 2532 και and 5100 τινας certain 80 αδελφούς brethren 1909 επί unto 3588 τους the 4173 πολιτάρχας rulers of the city, 994 βοώντες yelling 3754 ότι that, 3588 οι The ones 3588 την [2the 3611 οικουμένην 3inhabitable world 387 αναστατώσαντες 1overthrowing] 3778 ούτοι are these, 2532 και and 1759 ενθάδε [2here 3918 πάρεισιν 1they are at hand],   17:7   3739 ους whom 5264-* υποδέδεκται Ιάσων Jason has welcomed; 2532 και and 3778 ούτοι these 3956 πάντες all 561 απέναντι [2contrary 3588 των 3of the 1378 δογμάτων 4decrees * Καίσαρος 5of Caesar 4238 πράττουσι 1act], 935 βασιλέα [4king 3004 λέγοντες 1saying 2087 έτερον 2another 1510.1 είναι 3to be] -- * Ιησούν Jesus.   17:8   5015 ετάραξαν [7were disturbed 1161 δε 1And 3588 τον 2the 3793 όχλον 3multitude 2532 και 4and 3588 τους 5the 4173 πολιτάρχας 6rulers of the city] 191 ακούοντας hearing 3778 ταύτα these things.   17:9   2532 και And 2983 λαβόντες having taken 3588 το   2425 ικανόν a fit security 3844 παρά from 3588 του   * Ιάσονος Jason, 2532 και and 3588 των the 3062 λοιπών rest, 630 απέλυσαν they released 1473 αυτούς them.   17:10   3588-1161 οι δε And the 80 αδελφοί brethren 2112 ευθέως immediately 1223 διά by 3588 της the 3571 νυκτός night 1599 εξέπεμψαν sent forth 3588-5037 τον τε both * Παύλον Paul 2532 και and 3588 τον   * Σίλαν Silas 1519 εις unto * Βέροιαν Berea; 3748 οίτινες who, 3854 παραγενόμενοι being come, 1519 εις [2into 3588 την 3the 4864 συναγωγήν 4synagogue 549 απήεσαν 1went] 3588 των of the * Ιουδαίων Jews.   17:11   3778-1161 ούτοι δε And these 1510.7.6 ήσαν were 2104 ευγενέστεροι more well-born 3588 των of the ones 1722 εν in * Θεσσαλονίκη Thessalonica, 3748 οίτινες who 1209 εδέξαντο received 3588 τον the 3056 λόγον word 3326 μετά with 3956 πάσης all 4288 προθυμίας eagerness, 3588-2596 το καθ΄ by the 2250 ημέραν day 350 ανακρίνοντες examining 3588 τας the 1124 γραφάς scriptures, 1487 ει if 2192-3778 έχοι ταύτα these held 3779 ούτως such things.   17:12   4183 πολλοί Many 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1537 εξ from 1473 αυτών them 4100 επίστευσαν believed; 2532 και and 3588 των of the * Ελληνίδων [2Greek 1135 γυναικών 3women 3588 των   2158 ευσχημόνων 1decent], 2532 και and 435 ανδρών men, 3756 ουκ there were not 3641 ολίγοι a few.   17:13   5613-1161 ως δε But when 1097 έγνωσαν [5knew 3588 οι 1the 575 από 3from 3588 της   * Θεσσαλονίκης 4Thessalonica * Ιουδαίοι 2Jews] 3754 ότι that 2532 και also 1722 εν in 3588 τη   * Βεροία Berea 2605 κατηγγέλη [4was announced 5259 υπό 5by 3588 του   * Παύλου 6Paul 3588 ο 1the 3056 λόγος 2word 3588 του   2316 θεού 3of God], 2064 ήλθον they came 2546 κακεί also 4531 σαλεύοντες shaking up 3588 τους the 3793 όχλους multitudes.   17:14   2112-1161 ευθέως δε And immediately 5119 τότε then 3588 τον   *-1821 Παύλον εξαπέστειλαν [3sent Paul 3588 οι 1the 80 αδελφοί 2brethren] 4198 πορεύεσθαι to go 5613-1909 ως επί as by 3588 την the 2281 θάλασσαν sea. 5278 υπέμενον [6remained behind 1161 δε 1But 3588 ο   5037 τε 2both * Σίλας 3Silas 2532 και 4and 3588 ο   * Τιμόθεος 5Timothy] 1563 εκεί there.   17:15   3588-1161 οι δε And the ones 2525 καθιστώντες standing by 3588 τον   * Παύλον Paul 71 ήγαγον led 1473 αυτόν him 2193 έως unto * Αθηνών Athens; 2532 και and 2983 λαβόντες having received 1785 εντολήν a command 4314 προς to 3588 τον   * Σίλαν Silas 2532 και and * Τιμόθεον Timothy, 2443 ίνα that 5613-5033 ως τάχιστα as quickly as possible 2064 έλθωσι they should come 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1826 εξήεσαν they exited.   17:16   1722-1161 εν δε But in 3588 ταις   * Αθήναις Athens, 1551 εκδεχομένου [2looking out for 1473 αυτούς 3them 3588 του   * Παύλου 1Paul], 3947 παρωξύνετο was provoked in 3588 το   4151-1473 πνεύμα αυτού his spirit, 1722 εν in 1473 αυτώ his 2334 θεωρούντι viewing 2712 κατείδωλον [4full of idols 1510.6 ούσαν 3being 3588 την 1the 4172 πόλιν 2city].   17:17   1256 διελέγετο He reasoned 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue 3588 τοις with the * Ιουδαίοις Jews, 2532 και and 3588 τοις the ones 4576 σεβομένοις worshiping, 2532 και and 1722 εν in 3588 τη the 58 αγορά market 2596-3956 κατά πάσαν every 2250 ημέραν day 4314 προς with 3588 τους the ones 3909 παρατυγχάνοντας coming by.   17:18   5100-1161 τινές δε And some 3588 των of the * Επικουρείων Epicureans 2532 και and 3588 των   * Στωϊκων Stoics, 5386 φιλοσόφων philosophers, 4820 συνέβαλλον engaged with 1473 αυτώ him. 2532 και And 5100 τινες some 3004 έλεγον said, 5100 τι What 302 αν ever 2309 θέλοι does [3want 3588 ο   4691 σπερμολόγος 2seed picker 3778 ούτος 1this] 3004 λέγειν to say? 3588-1161 οι δε And some said, 3581 ξένων [4of strange 1140 δαιμονίων 5demons 1380 δοκεί 1He seems 2604 καταγγελεύς 3an announcer 1510.1 είναι 2to be]; 3754 ότι because 3588 τον   * Ιησούν [2of Jesus 2532 και 3and 3588 την 4the 386 ανάστασιν 5resurrection 1473 αυτοίς 6to them 2097 ευηγγελίζετο 1he announced good news].   17:19   1949-5037 επιλαβόμενοί τε And taking hold of 1473 αυτού him, 1909 επί [2unto 3588 τον 3the * Άρειον Πάγον 4Areopagus 71 ήγαγον 1they led him], 3004 λέγοντες saying, 1410 δυνάμεθα Are we able 1097 γνώναι to know 5100 τις what 3588 η   2537-3778 καινή αύτη this new 3588 η   5259 υπό [3by 1473 σου 4you is 2980 λαλουμένη 2being spoken 1322 διδαχή 1teaching]?   17:20   3579 ξενίζοντα [3being strange 1063 γαρ 1For 5100 τινα 2some things] 1533 εισφέρεις you insert 1519 εις into 3588 τας   189-1473 ακοάς ημών our hearing. 1014 βουλόμεθα We want 3767 ούν then 1097 γνώναι to know 5100 τι what 302 αν ever 2309-3778 θέλοι ταύτα these things will 1510.1 είναι to be.   17:21   * Αθηναίοι [3Athenians 1161 δε 1And 3956 πάντες 2all], 2532 και and 3588 οι the 1927 επιδημούντες emigrating 3581 ξένοι strangers, 1519 εις [2in 3762 ουδέν 3nothing 2087 έτερον 4else 2119 ηυκαίρουν 1spend their opportune time] 2228 η than 3004 λέγειν to tell 5100 τι [3something 2532 και 1and 191 ακούειν 2to hear] 2537 καινότερον newer.   17:22   2476 σταθείς [3having stood 1161 δε 1And 3588 ο   * Παύλος 2Paul] 1722 εν in 3319 μέσω the middle 3588 του of the * Αρείου Πάγου Areopagus, 5346 έφη said, 435 άνδρες Men, * Αθηναίοι Athenians, 2596-3956 κατά πάντα [2in all things 5613 ως 3as 1174 δεισιδαιμονεστέρους 4ones reverent of gods 1473-2334 υμάς θεωρώ 1I view you].   17:23   1330-1063 διερχόμενος γαρ For going through, 2532 και and 333 αναθεωρών contemplating 3588 τα   4574-1473 σεβάσματα υμών your objects of worship, 2147 εύρον I found 2532 και also 1041 βωμόν a shrine 1722 εν in 3739 ω which 1924 επεγέγραπτο had been inscribed, 57 αγνώστω To an unknown 2316 θεώ God. 3739 ον Whom 3767 ούν then 50 αγνοούντες not knowing 2151 ευσεβείτε you are pious towards, 3778 τούτον this one 1473 εγώ I 2605 καταγγέλλω announce 1473 υμίν to you.   17:24   3588 ο The 2316 θεός God, 3588 ο the one 4160 ποιήσας making 3588 τον the 2889 κόσμον world 2532 και and 3956 πάντα all 3588 τα the things 1722 εν in 1473 αυτώ it, 3778 ούτος this one 3772 ουρανού [3of heaven 2532 και 4and 1093 γης 5earth 2962 κύριος 2Lord 5224 υπάρχων 1being], 3756 ουκ does not 1722 εν [2in 5499 χειροποιήτοις 3handmade 3485 ναοίς 4temples 2730 κατοικεί 1dwell],   17:25   3761 ουδέ nor 5259 υπό by 5495 χειρών the hands 444 ανθρώπων of men 2323 θεραπεύεται attending 4326-5100 προσδεόμενός τινος is there any feeling any want, 1473 αυτός himself 1325 διδούς giving 3956 πάσι to all 2222 ζωήν life 2532 και and 4157 πνοήν breath, 2532 και and 3588 τα   3956 πάντα all things;   17:26   4160-5037 εποίησέ τε and he made 1537 εξ of 1520 ενός one 129 αίματος blood 3956 παν every 1484 έθνος nation 444 ανθρώπων of men, 2730 κατοικείν to dwell 1909 επί upon 3956 παν all 3588 το the 4383 πρόσωπον face 3588 της of the 1093 γης earth, 3724 ορίσας having confirmed 4367 προστεταγμένους beforehand 2540 καιρούς times 2532 και and 3588 τας the 3734 οροθεσίας boundaries 3588-2733 της κατοικίας αυτών of their dwelling --   17:27   2212 ζητείν to seek 3588 τον the 2962 κύριον Lord, 1487 ει if 686-1065 άρα γε then perhaps 5584 ψηλαφήσειαν they might grope after 1473 αυτόν him, 2532 και and 2147 εύροιεν might find him, 2544 καίτοιγε though indeed 3756 ου [2not 3112 μακράν 3far 575 από 4from 1520 ενός 6one 1538 εκάστου 5each 1473 ημών 7of us 5224 υπάρχοντα 1being].   17:28   1722 εν [2in 1473 αυτώ 3him 1063 γαρ 1For] 2198 ζώμεν we live, 2532 και and 2795 κινούμεθα move, 2532 και and 1510.2.4 εσμεν are; 5613 ως as 2532 και also 5100 τινες some 3588 των of the 2596-1473 καθ΄ υμάς [2among you 4163 ποιητών 1poets] 2046 ειρήκασι have said, 3588-1063 του γαρ For of him 2532 και [2also 1085 γένος 3a family 1510.2.4 εσμέν 1we are].   17:29   1085 γένος [2a family 3767 ούν 3then 5224 υπάρχοντες 1Being] 3588 του   2316 θεού of God, 3756-3784 ουκ οφείλομεν ought we 3543 νομίζειν to think 5557 χρυσώ gold, 2228 η or 696 αργύρω silver, 2228 η or 3037 λίθω stone, 5480 χαράγματι an imprint 5078 τέχνης of a craft, 2532 και and 1761 ενθυμήσεως thinking 444 ανθρώπου of man 3588 το [3the 2304 θείον 4divine 1510.1 είναι 1to be 3664 όμοιον 2like]?   17:30   3588 τους [3the 3303 μεν 1Indeed 3767 ούν 2then] 5550 χρόνους times 3588 της   52 αγνοίας of ignorance 5237 υπεριδών [2having overlooked 3588 ο   2316 θεός 1God], 3569 τανύν at present 3853 παραγγέλλει exhorts 3588 τοις   444-3956 ανθρώποις πάσι all men 3837 πανταχού everywhere 3340 μετανοείν to repent;   17:31   1360 διότι because 2476 έστησεν he set 2250 ημέραν a day 1722 εν in 3739 η which 3195 μέλλει he is about 2919 κρίνειν to judge 3588 την the 3611 οικουμένην world 1722 εν in 1343 δικαιοσύνη righteousness, 1722 εν by 435 ανδρί a man 3739 ω in whom 3724 ώρισε he confirmed, 4102 πίστιν [2belief 3930 παρασχών 1having furnished] 3956 πάσιν to all, 450 αναστήσας having raised 1473 αυτόν him 1537 εκ from 3498 νεκρών the dead.   17:32   191-1161 ακούσαντες δε And hearing 386 ανάστασιν a resurrection 3498 νεκρών of the dead, 3588-3303 οι μεν some 5512 εχλεύαζον taunted; 3588-1161 οι δε and some 2036 είπον said, 191 ακουσόμεθά We will hear 1473 σου you 3825 πάλιν again 4012 περί concerning 3778 τούτου this.   17:33   2532 και And 3779 ούτως thus 3588 ο   * Παύλος Paul 1831 εξήλθεν came forth 1537 εκ from out of 3319 μέσου the midst 1473 αυτών of them.   17:34   5100-1161 τινές δε But some 435 άνδρες men 2853 κολληθέντες cleaving 1473 αυτώ to him 4100 επίστευσαν believed; 1722 εν among 3739 οις whom 2532 και also was * Διονύσιος Dionysius 3588 ο the * Αρεοπαγίτης Areopagite, 2532 και and 1135 γυνή a woman, 3686 ονόματι by name * Δάμαρις Damaris, 2532 και and 2087 έτεροι others 4862 συν with 1473 αυτοίς them.
Reformed Dating