Acts 18

  18:1   3326-1161 μετά δε And after 3778 ταύτα these things, 5563-3588-* χωρισθείς ο Παύλος Paul having separated 1537 εκ from 3588 των   * Αθηνών Athens, 2064 ήλθεν came 1519 εις unto * Κόρινθον Corinth.   18:2   2532 και And 2147 ευρών having found 5100 τινα a certain * Ιουδαίον Jew, 3686 ονόματι by name * Ακύλαν Aquila, * Ποντικόν of Pontus 3588 τω   1085 γένει by race, 4373 προσφάτως recently 2064 εληλυθότα come 575 από from 3588 της   * Ιταλίας Italy, 2532 και and * Πρίσκιλλαν Priscilla 1135-1473 γυναίκα αυτού his wife, 1223 διά (because 3588 το   1299-* διατεταχέναι Κλαύδιον Claudius ordered 5563 χωρίζεσθαι [4to separate 3956 πάντας 1all 3588 τους 2the * Ιουδαίους 3Jews] 1537 εκ from 3588 της   * Ρώμης Rome), 4334 προσήλθεν he came forward 1473 αυτοίς to them.   18:3   2532 και And 1223 διά because 3588 το   3673-1510.1 ομότεχνον είναι of being the same trade, 3306 έμενε he stayed 3844 παρ΄ with 1473 αυτοίς them, 2532 και and 2038 ειργάζετο worked; 1510.7.6-1063 ήσαν γαρ for they were 4635 σκηνοποιοί tentmakers 3588 τη   5078 τέχνη by craft.   18:4   1256-1161 διελέγετο δε And he reasoned 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue 2596 κατά according to 3956 παν every 4521 σάββατον Sabbath, 3982 έπειθέ to persuade 5037 τε both * Ιουδαίους Jews 2532 και and * Έλληνας Greeks.   18:5   5613-1161 ως δε And when 2718 κατήλθον [5came down 575 από 6from 3588 της   * Μακεδονίας 7Macedonia 3588-5037 ο τε 1both * Σίλας 2Silas 2532 και 3and 3588 οι   * Τιμόθεος 4Timothy], 4912 συνείχετο [2was constrained 3588 τω 3in the 4151 πνεύματι 4spirit 3588 ο   * Παύλος 1Paul], 1263 διαμαρτυρόμενος testifying 3588 τοις [3to the * Ιουδαίοις 4Jews 3588 τον 1the 5547 χριστόν 2Christ] -- * Ιησούν Jesus.   18:6   498 αντιτασσομένων [3being rebellious 1161 δε 1And 1473 αυτών 2they] 2532 και and 987 βλασφημούντων blaspheming, 1621 εκτιναξάμενος having shaken off 3588 τα   2440 ιμάτια his garments, 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 αυτούς them, 3588 το   129-1473 αίμα υμών Your blood 1909 επί be upon 3588 την   2776-1473 κεφαλήν υμών your head; 2513-1473 καθαρός εγώ I am clean. 575 από From 3588-3568 του νυν now on 1519 εις [2unto 3588 τα 3the 1484 έθνη 4nations 4198 πορεύσομαι 1I shall go].   18:7   2532 και And 3327 μεταβάς having crossed over 1564 εκείθεν from there, 2064 ήλθεν he came 1519 εις unto 3614 οικίαν the house 5100 τινός of a certain one, 3686 ονόματι by name * Ιούστου Justus, 4576 σεβομένου who worshiped 3588 τον   2316 θεόν God, 3739 ου of whose 3588 η   3614 οικία house 1510.7.3 ην was 4927 συνομορούσα adjoining 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue.   18:8   *-1161 Κρίσπος δε But Crispus, 3588 ο the 752 αρχισυνάγωγος chief of the synagogue 4100 επίστευσε trusted 3588 τω in the 2962 κυρίω Lord 4862 συν with 3650 όλω [2entire 3588 τω   3624 οίκω 3house 1473 αυτού 1his]; 2532 και and 4183 πολλοί many 3588 των of the * Κορινθίων Corinthians 191 ακούοντες hearing 4100 επίστευον believed, 2532 και and 907 εβαπτίζοντο were immersed.   18:9   2036 είπε [4said 1161 δε 1And 3588 ο 2the 2962 κύριος 3Lord] 1223 δι΄ by 3705 οράματος a vision 1722 εν at 3571 νυκτί night 3588 τω   * Παύλω to Paul, 3361-5399 μη φοβού Fear not, 235 αλλά but 2980 λάλει speak 2532 και and 3361 μη do not 4623 σιωπήσης keep silent!   18:10   1360 διότι Because 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3326 μετά with 1473 σου you, 2532 και and 3762 ουδείς no one 2007 επιθήσεταί shall attack 1473 σοι you 3588 του   2559 κακώσαί to inflict evil 1473 σε on you, 1360 διότι because 2992 λαός [3people 1510.2.3 εστί 1there are 1473 μοι 4with me 4183 πολύς 2many] 1722 εν in 3588 τη   4172-3778 πόλει ταύτη this city.   18:11   2523-5037 εκάθισέ τε And he stayed 1763 ενιαυτόν a year 2532 και and 3376 μήνας [2months 1803 εξ 1six] 1321 διδάσκων teaching 1722 εν among 1473 αυτοίς them 3588 τον the 3056 λόγον word 3588 του   2316 θεού of God.   18:12   *-1161 Γαλλίωνος δε And Gallio 445 ανθυπατεύοντος being proconsul 3588 της   * Αχαϊας of Achaia; 2721 κατεπέστησαν [3rose up against 3661 ομοθυμαδόν 5with one accord 3588 οι 1the * Ιουδαίοι 2Jews 3588 τω   * Παύλω 4Paul], 2532 και and 71 ήγαγον led 1473 αυτόν him 1909 επί unto 3588 το the 968 βήμα rostrum,   18:13   3004 λέγοντες saying 3754 ότι that, 3844 παρά By 3588 τον   3551-3778 νόμον ούτος this law 374 αναπείθει he dissuades 3588 τους   444 ανθρώπους men 4576 σέβεσθαι to worship 3588 τον   2316 θεόν God.   18:14   3195 μέλλοντος [3being about 1161 δε 1And 3588 του   * Παύλου 2Paul] 455 ανοίγειν to open 3588 το   4750 στόμα his mouth, 2036-3588-* είπεν ο Γαλλίων Gallio said 4314 προς to 3588 τους the * Ιουδαίους Jews, 1487 ει If 3303 μεν indeed 3767 ούν then 1510.7.3 ην it was 92-5100 αδίκημά τι some offence 2228 η or 4467 ραδιούργημα [2villainy 4190 πονηρόν 1evil], 5599 ω O * Ιουδαίοι Jews, 2596 κατά on 3056 λόγον this account 302-430 αν ηνεσχόμην I would have endured 1473 υμών you;   18:15   1487-1161 ει δε but if 2213 ζήτημά the matter 1510.2.3 εστι is 4012 περί concerning 3056 λόγου a word 2532 και and 3686 ονομάτων names 2532 και and 3551 νόμου a law 3588 του   2596 καθ΄ of 1473 υμάς yours, 3708 όψεσθε you shall see to it 1473 αυτοί yourselves; 2923 κριτής [6a judge 1063 γαρ 1for 1473 εγώ 2I 3778 τούτων 7of these things 3756 ου 3do not 1014 βούλομαι 4want 1510.1 είναι 5to be].   18:16   2532 και And 556-1473 απήλασεν αυτούς he drove them away 575 από from 3588 του the 968 βήματος rostrum.   18:17   1949 επιλαβόμενοι [5taking hold of 1161 δε 1And 3956 πάντες 2all 3588 οι 3the * Έλληνες 4Greeks] * Σωσθένην Sosthenes 3588 τον the 752 αρχισυνάγωγον chief of the synagogue 5180 έτυπτον beat him 1715 έμπροσθεν in front of 3588 του the 968 βήματος rostrum; 2532 και and 3762-3778 ουδέν τούτων these things were not 3588 τω   *-3199 Γαλλίωνι έμελλεν a care to Gallio.   18:18   3588 ο   1161 δε But * Παύλος Paul 2089 έτι yet 4357 προσμείνας having remained 2250 ημέρας [2of days 2425 ικανάς 1a fit amount], 3588 τοις [2the 80 αδελφοίς 3brethren 657 αποταξάμενος 1having dismissed], 1602 εξέπλει sailed across 1519 εις unto 3588 την   * Συρίαν Syria, 2532 και and 4862 συν with 1473 αυτώ him * Πρίσκιλλα Priscilla 2532 και and * Ακύλας Aquila, 2751 κειράμενος having shorn his 3588 την   2776 κεφαλήν head 1722 εν in * Κεγχρεαίς Cenchrea; 2192-1063 είχε γαρ for he had 2171 ευχήν a vow.   18:19   2658-1161 κατήντησε δε And he arrived 1519 εις in * Έφεσον Ephesus, 2548 κακείνους and those 2641 κατέλιπεν he left behind 847 αυτού there. 1473-1161 αυτός δε But he himself 1525 εισελθών having entered 1519 εις into 3588 την the 4864 συναγωγήν synagogue, 1256 διελέχθη reasoned 3588 τοις with the * Ιουδαίοις Jews.   18:20   2065-1161 ερωτώντων δε And being asked 1473 αυτών of them 1909 επί for 4183 πλείονα more 5550 χρόνον time 3306 μείναι to stay 3844 παρ΄ with 1473 αυτοίς them, 3756 ουκ he did not 1962 επένευσεν nod assent,   18:21   235 αλλά but 657-1473 απετάξατο αυτοίς sent them away, 2036 ειπών having said, 1163 δει It is necessary 1473 με for me 3843 πάντως assuredly 3588 την with the 1859 εορτήν [2holiday 3588 την   2064 ερχομένην 1coming] 4160 ποιήσαι to observe it 1519 εις in * Ιεροσόλυμα Jerusalem; 3825-1161 πάλιν δε but again 344 ανακάμψω I will return 4314 προς to 1473 υμάς you, 3588 του   2316 θεού God 2309 θέλοντος willing. 2532 και And 321 ανήχθη he embarked 575 από from 3588 της   * Εφέσου Ephesus.   18:22   2532 και And 2718 κατελθών having gone down 1519 εις unto * Καισάρειαν Caesarea, 305 αναβάς having ascended 2532 και and 782 ασπασάμενος having greeted 3588 την the 1577 εκκλησίαν assembly, 2597 κατέβη he went down 1519 εις to * Αντιόχειαν Antioch.   18:23   2532 και And 4160 ποιήσας having spent 5550-5100 χρόνον τινά some time, 1831 εξήλθε he went forth, 1330 διερχόμενος going through 2517 καθεξής [6in order 3588 την 1the * Γαλατικήν 2Galatian 5561 χώραν 5region 2532 και 3and * Φρυγίαν 4Phrygian], 1991 επιστηρίζων staying up 3956 πάντας all 3588 τους the 3101 μαθητάς disciples.   18:24   * Ιουδαίος [3Jew 1161 δε 1And 5100 τις 2a certain], * Απολλώς Apollos 3686 ονόματι by name, * Αλεξανδρεύς an Alexandrian 3588 τω   1085 γένει by race, 435 ανήρ [2man 3052 λόγοις 1a learned], 2658 κατήντησεν arrived 1519 εις in * Έφεσον Ephesus, 1415-1510.6 δυνατός ων being mighty 1722 εν in 3588 ταις the 1124 γραφαίς scriptures.   18:25   3778 ούτος This one 1510.7.3 ην was 2727 κατηχημένος being instructed in 3588 την the 3598 οδόν way 3588 του of the 2962 κυρίου Lord. 2532 και And 2204 ζέων bubbling 3588 τω   4151 πνεύματι in spirit 2980 ελάλει he spoke 2532 και and 1321 εδίδασκεν taught 199 ακριβώς exactly 3588 τα the things 4012 περί concerning 3588 του the 2962 κυρίου Lord, 1987 επιστάμενος having knowledge of 3440 μόνον only 3588 το the 908 βάπτισμα immersion * Ιωάννου of John.   18:26   3778 ούτός This one 5037 τε also 756 ήρξατο began 3955 παρρησιάζεσθαι to speak openly 1722 εν in 3588 τη the 4864 συναγωγή synagogue. 191 ακούσαντες [5having heard 1161 δε 1And 1473 αυτού 6him * Ακύλας 2Aquila 2532 και 3and * Πρίσκιλλα 4Priscilla], 4355-1473 προσελάβοντο αυτόν took him to themselves, 2532 και and 199 ακριβέστερον more exactly 1473-1620 αυτώ εξέθεντο expounded to him 3588 την the 3588 του   2316-3598 θεού οδόν way of God.   18:27   1014 βουλομένου [3wanting 1161 δε 1And 1473 αυτού 2he] 1330 διελθείν to go through 1519 εις into 3588 την   * Αχαϊαν Achaia, 4389 προτρεψάμενοι [3encouraging 3588 οι 1the 80 αδελφοί 2brethren] 1125 έγραψαν wrote 3588 τοις to the 3101 μαθηταίς disciples 588 αποδέξασθαι to gladly receive 1473 αυτόν him; 3739 ος who 3854 παραγενόμενος having arrived 4820 συνεβάλετο engaged 4183 πολύ much 3588 τοις with the ones 4100 πεπιστευκόσι believing 1223 διά through 3588 της   5484 χάριτος favor.   18:28   2159-1063 ευτόνως γαρ For intensely 3588 τοις with the * Ιουδαίοις Jews 1246 διακατηλέγχετο he thoroughly confuted 1219 δημοσία in public, 1925 επιδεικνύς displaying 1223 διά through 3588 των the 1124 γραφών scriptures 1510.1 είναι [2to be 3588 τον 3the 5547 χριστόν 4Christ * Ιησούν 1Jesus].
Reformed Dating