Matthew 17

IGNT(i)
  1 G2532 και And G3326 μεθ After G2250 ημερας Days G1803 εξ Six G3880 (G5719) παραλαμβανει   G3588 ο Takes With "him" G2424 ιησους   G3588 τον Jesus G4074 πετρον Peter G2532 και And G2385 ιακωβον James G2532 και And G2491 ιωαννην   G3588 τον John G80 αδελφον   G846 αυτου His Brother, G2532 και And G399 (G5719) αναφερει Brings Up G846 αυτους Them G1519 εις Into G3735 ορος A Mountain G5308 υψηλον   G2596 κατ High G2398 ιδιαν Apart.
  2 G2532 και And G3339 (G5681) μετεμορφωθη He Was Transfigured G1715 εμπροσθεν Before G846 αυτων Them, G2532 και And G2989 (G5656) ελαμψεν   G3588 το Shone G4383 προσωπον   G846 αυτου His Face G5613 ως As G3588 ο The G2246 ηλιος   G3588 τα Sun, G1161 δε And G2440 ιματια   G846 αυτου His Garments G1096 (G5633) εγενετο Became G3022 λευκα White G5613 ως As G3588 το The G5457 φως Light;
  3 G2532 και And G2400 (G5628) ιδου Behold, G3700 (G5681) ωφθησαν Appeared G846 αυτοις To Them G3475 μωσης Moses G2532 και And G2243 ηλιας Elijah G3326 μετ With G846 αυτου Him G4814 (G5723) συλλαλουντες Talking.
  4 G611 (G5679) αποκριθεις   G1161 δε   G3588 ο And Answering G4074 πετρος Peter G2036 (G5627) ειπεν   G3588 τω Said G2424 ιησου To Jesus, G2962 κυριε Lord, G2570 καλον Good G2076 (G5748) εστιν It Is G2248 ημας For Us G5602 ωδε Here G1511 (G5750) ειναι To Be. G1487 ει If G2309 (G5719) θελεις Thou Wilt, G4160 (G5661) ποιησωμεν Let Us Make G5602 ωδε Here G5140 τρεις Three G4633 σκηνας Tabernacles : G4671 σοι For Thee G3391 μιαν One, G2532 και And G3475 μωση For Moses G3391 μιαν One, G2532 και And G3391 μιαν One G2243 ηλια For Elijah.
  5 G2089 ετι While Yet G846 αυτου He G2980 (G5723) λαλουντος Was Speaking, G2400 (G5628) ιδου Behold G3507 νεφελη A Cloud G5460 φωτεινη Bright G1982 (G5656) επεσκιασεν Overshadowed G846 αυτους Them : G2532 και And G2400 (G5628) ιδου Lo, G5456 φωνη A Voice G1537 εκ Out Of G3588 της The G3507 νεφελης Cloud, G3004 (G5723) λεγουσα Saying, G3778 ουτος This G2076 (G5748) εστιν   G3588 ο Is G5207 υιος   G3450 μου My Son G3588 ο The G27 αγαπητος Beloved, G1722 εν In G3739 ω Whom G2106 (G5656) ευδοκησα I Have Found Delight : G846 αυτου Him G191 (G5720) ακουετε Hear Ye.
  6 G2532 και And G191 (G5660) ακουσαντες Hearing "it" G3588 οι The G3101 μαθηται Disciples G4098 (G5627) επεσον Fell G1909 επι Upon G4383 προσωπον   G846 αυτων Their Faces, G2532 και And G5399 (G5675) εφοβηθησαν Were Terrified G4970 σφοδρα Greatly.
  7 G2532 και And G4334 (G5631) προσελθων   G3588 ο Having Come To "them" G2424 ιησους Jesus G680 (G5662) ηψατο Touched G846 αυτων Them, G2532 και And G2036 (G5627) ειπεν Said, G1453 (G5682) εγερθητε Rise Up, G2532 και   G3361 μη And G5399 (G5737) φοβεισθε Be Not Terrified.
  8 G1869 (G5660) επαραντες Having Lifted Up G1161 δε   G3588 τους And G3788 οφθαλμους   G846 αυτων Their Eyes G3762 ουδενα No One G1492 (G5627) ειδον They Saw G1487 ει   G3361 μη   G3588 τον Except G2424 ιησουν Jesus G3441 μονον   G3440 Alone.
  9 G2532 και And G2597 (G5723) καταβαινοντων As Were Descending G846 αυτων They G575 απο From G3588 του The G3735 ορους Mountain G1781 (G5662) ενετειλατο Charged G846 αυτοις   G3588 ο Them G2424 ιησους Jesus, G3004 (G5723) λεγων Saying, G3367 μηδενι To No One G2036 (G5632) ειπητε Tell G3588 το The G3705 οραμα Vision, G2193 εως   G3739 ου Until G3588 ο The G5207 υιος   G3588 του Son G444 ανθρωπου Of Man G1537 εκ From Among "the" G3498 νεκρων Dead G450 (G5632) αναστη Be Risen.
  10 G2532 και And G1905 (G5656) επηρωτησαν Asked G846 αυτον   G3588 οι Him G3101 μαθηται   G846 αυτου His Disciples, G3004 (G5723) λεγοντες Saying, G5101 τι Why G3767 ουν Then G3588 οι The G1122 γραμματεις Scribes G3004 (G5719) λεγουσιν Say G3754 οτι That G2243 ηλιαν Elijah G1163 (G5904) δει Must G2064 (G5629) ελθειν Come G4412 πρωτον First?
  11 G3588 ο   G1161 δε And G2424 ιησους Jesus G611 (G5679) αποκριθεις Answering G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτοις To Them, G2243 ηλιας Elijah G3303 μεν Indeed G2064 (G5736) ερχεται Comes G4412 πρωτον First G2532 και And G600 (G5692) αποκαταστησει Shall Restore G3956 παντα All Things.
  12 G3004 (G5719) λεγω But G1161 δε I Say G5213 υμιν To You G3754 οτι That G2243 ηλιας Elijah G2235 ηδη Already G2064 (G5627) ηλθεν Is Come, G2532 και   G3756 ουκ And G1921 (G5627) επεγνωσαν They Knew Not G846 αυτον Him, G235 αλλ But G4160 (G5656) εποιησαν Did G1722 εν To G846 αυτω Him G3745 οσα Whatever G2309 (G5656) ηθελησαν They Desired. G3779 ουτως Thus G2532 και Also G3588 ο The G5207 υιος   G3588 του Son G444 ανθρωπου Of Man G3195 (G5719) μελλει Is About G3958 (G5721) πασχειν To Suffer G5259 υπ From G846 αυτων Them.
  13 G5119 τοτε Then G4920 (G5656) συνηκαν Understood G3588 οι The G3101 μαθηται Disciples G3754 οτι That G4012 περι Concerning G2491 ιωαννου John G3588 του The G910 βαπτιστου Baptist G2036 (G5627) ειπεν He Spoke G846 αυτοις To Them.
  14 G2532 και And G2064 (G5631) ελθοντων Having Come G846 αυτων They G4314 προς To G3588 τον The G3793 οχλον Crowd G4334 (G5627) προσηλθεν Came G846 αυτω To Him G444 ανθρωπος A Man G1120 (G5723) γονυπετων Kneeling Down To G846 αυτω   G2532 (17 - 15)[HIM,] και And G3004 (G5723) λεγων Saying,
  15 G2962 κυριε Lord, G1653 (G5657) ελεησον Have Pity On G3450 μου   G3588 τον My G5207 υιον Son, G3754 οτι For G4583 (G5736) σεληνιαζεται He Is Lunatic G2532 και And G2560 κακως Miserably G3958 (G5719) πασχει Suffers : G4178 πολλακις   G1063 γαρ For Often G4098 (G5719) πιπτει He Falls G1519 εις Into G3588 το The G4442 πυρ Fire, G2532 και And G4178 πολλακις Often G1519 εις Into G3588 το The G5204 υδωρ Water.
  16 G2532 και And G4374 (G5656) προσηνεγκα I Brought G846 αυτον   G3588 τοις Him G3101 μαθηταις   G4675 σου To Thy Disciples, G2532 και   G3756 ουκ And G1410 (G5675) ηδυνηθησαν They Were Not Able G846 αυτον Him G2323 (G5658) θεραπευσαι To Heal.
  17 G611 (G5679) αποκριθεις   G1161 δε   G3588 ο And Answering G2424 ιησους Jesus G2036 (G5627) ειπεν Said, G5599 ω O G1074 γενεα Generation G571 απιστος Unbelieving G2532 και And G1294 (G5772) διεστραμμενη Perverted, G2193 εως Until G4219 ποτε When G2071 (G5704) εσομαι Shall I Be G3326 μεθ With G5216 υμων You? G2193 εως Until G4219 ποτε When G430 (G5695) ανεξομαι Shall I Bear With G5216 υμων You? G5342 (G5720) φερετε Bring G3427 μοι To Me G846 αυτον Him G5602 ωδε Here.
  18 G2532 και And G2008 (G5656) επετιμησεν Rebuked G846 αυτω   G3588 ο Him G2424 ιησους Jesus, G2532 και And G1831 (G5627) εξηλθεν Went Out G575 απ From G846 αυτου Him G3588 το The G1140 δαιμονιον Demon, G2532 και And G2323 (G5681) εθεραπευθη Was Healed G3588 ο The G3816 παις Boy G575 απο   G3588 της From G5610 ωρας   G1565 εκεινης That Hour.
  19 G5119 τοτε Then G4334 (G5631) προσελθοντες Having Come G3588 οι The G3101 μαθηται   G3588 τω Disciples G2424 ιησου   G2596 κατ To Jesus G2398 ιδιαν Apart G2036 (G5627) ειπον Said, G1302 διατι Why G2249 ημεις   G3756 ουκ We G1410 (G5675) ηδυνηθημεν Were Not Able G1544 (G5629) εκβαλειν To Cast Out G846 αυτο Him?
  20 G3588 ο   G1161 δε And G2424 ιησους Jesus G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτοις To Them, G1223 δια   G3588 την Because Of G570 απιστιαν Unbelief G5216 υμων Your. G281 αμην   G1063 γαρ For Verily G3004 (G5719) λεγω I Say G5213 υμιν To You, G1437 εαν If G2192 (G5725) εχητε Ye Have G4102 πιστιν Faith G5613 ως As G2848 κοκκον A Grain G4615 σιναπεως Of Mustard, G2046 (G5692) ερειτε   G3588 τω Ye Shall Say G3735 ορει Mountain G5129 τουτω To This, G3327 (G5628) μεταβηθι Remove G1782 εντευθεν Hence G1563 εκει Thither, G2532 και And G3327 (G5695) μεταβησεται It Shall Remove; G2532 και And G3762 ουδεν Nothing G101 (G5692) αδυνατησει Shall Be Impossible G5213 υμιν To You.
  21 G5124 τουτο   G1161 δε   G3588 το   G1085 γενος   G3756 ουκ But This Kind G1607 (G5736) εκπορευεται Goes Not Out G1487 ει   G3361 μη Except G1722 εν By G4335 προσευχη Prayer G2532 και And G3521 νηστεια Fasting.
  22 G390 (G5746) αναστρεφομενων   G1161 δε And While Were Abiding G846 αυτων They G1722 εν   G3588 τη In G1056 γαλιλαια Galilee, G2036 (G5627) ειπεν Said G846 αυτοις   G3588 ο To Them G2424 ιησους Jesus, G3195 (G5719) μελλει Is About G3588 ο The G5207 υιος   G3588 του Son G444 ανθρωπου Of Man G3860 (G5745) παραδιδοσθαι To Be Delivered Up G1519 εις Into "the" G5495 χειρας Hands G444 ανθρωπων Of Men,
  23 G2532 και And G615 (G5692) αποκτενουσιν They Will Kill G846 αυτον Him, G2532 και And G3588 τη The G5154 τριτη Third G2250 ημερα Day G1453 (G5701) εγερθησεται He Shall Be Raised Up. G2532 και And G3076 (G5681) ελυπηθησαν They Were Grieved G4970 σφοδρα Greatly.
  24 G2064 (G5631) ελθοντων   G1161 δε And Having Come G846 αυτων They G1519 εις To G2584 καπερναουμ Capernaum G4334 (G5656) προσηλθον Came G3588 οι Those Who G3588 τα The G1323 διδραχμα Didrachmas G2983 (G5723) λαμβανοντες   G3588 τω Received G4074 πετρω To Peter G2532 και And G2036 (G5627) ειπον   G3588 ο Said, G1320 διδασκαλος Teacher G5216 υμων   G3756 ου Your G5055 (G5719) τελει Does He Not Pay G3588 τα The G1323 διδραχμα Didrachmas?
  25 G3004 (G5719) λεγει He Says, G3483 ναι Yes. G2532 και And G3753 οτε When G1525 (G5627) εισηλθεν He Entered G1519 εις Into G3588 την The G3614 οικιαν House G4399 (G5656) προεφθασεν Anticipated G846 αυτον   G3588 ο Him G2424 ιησους Jesus, G3004 (G5723) λεγων Saying, G5101 τι   G4671 σοι What G1380 (G5719) δοκει Thinkest Thou, G4613 σιμων Simon? G3588 οι The G935 βασιλεις Kings G3588 της Of The G1093 γης Earth G575 απο From G5101 τινων Whom G2983 (G5719) λαμβανουσιν Do They Receive G5056 τελη Custom G2228 η Or G2778 κηνσον Tribute? G575 απο   G3588 των From G5207 υιων   G846 αυτων Their Sons, G2228 η Or G575 απο From G3588 των The G245 αλλοτριων Strangers?
  26 G3004 (G5719) λεγει Says G846 αυτω   G3588 ο To Him G4074 πετρος Peter, G575 απο From G3588 των The G245 αλλοτριων Strangers. G5346 (G5713) εφη Said G846 αυτω   G3588 ο To Him G2424 ιησους Jesus, G686 αραγε Then Indeed G1658 ελευθεροι Free G1526 (G5748) εισιν Are G3588 οι The G5207 υιοι Sons.
  27 G2443 ινα   G1161 δε   G3361 μη But That G4624 (G5661) σκανδαλισωμεν We May Not Offend G846 αυτους Them, G4198 (G5679) πορευθεις Having Gone G1519 εις To G3588 την The G2281 θαλασσαν Sea G906 (G5628) βαλε Cast G44 αγκιστρον A Hook, G2532 και And G3588 τον The G305 (G5631) αναβαντα Coming Up G4412 πρωτον First G2486 ιχθυν Fish G142 (G5657) αρον Take, G2532 και And G455 (G5660) ανοιξας   G3588 το Having Opened G4750 στομα   G846 αυτου Its Mouth G2147 (G5692) ευρησεις Thou Shalt Find G4715 στατηρα A Stater; G1565 εκεινον That G2983 (G5631) λαβων Having Taken G1325 (G5628) δος Give G846 αυτοις To Them G473 αντι For G1700 εμου Me G2532 και And G4675 σου Thee.