Genesis 37

DSV_Strongs(i)
  1 H3290 En Jakob H3427 [H8799] woonde H776 in het land H4033 der vreemdelingschappen H1 zijns vaders H776 , in het land H3667 Kanaan.
  2 H428 Dit H3290 zijn Jakobs H8435 geschiedenissen H3130 . Jozef H1121 , zijnde een zoon H6240 H7651 van zeventien H8141 jaren H7462 H1961 [H8802] , weidde H6629 de kudde H251 met zijn broeders H1931 [en hij H5288 was een jongeling H1121 ], met de zonen H1090 van Bilha H1121 , en de zonen H2153 van Zilpa H1 , zijns vaders H802 vrouwen H3130 ; en Jozef H935 [H8686] bracht H7451 hun kwaad H1681 gerucht H413 tot H1 hun vader.
  3 H3478 En Israel H157 H0 had H3130 Jozef H157 [H8804] lief H4480 , boven H3605 al H1121 zijn zonen H3588 ; want H1931 hij H1121 was hem een zoon H2208 des ouderdoms H6213 [H8804] ; en hij maakte H6446 hem een veelvervigen H3801 rok.
  4 H251 Als nu zijn broeders H7200 [H8799] zagen H3588 , dat H1 hun vader H853 hem H4480 boven H3605 al H251 zijn broederen H157 [H8804] liefhad H8130 [H8799] , haatten zij H853 hem H3201 [H8804] , en konden H3808 hem niet H7965 vredelijk H1696 [H8763] toespreken.
  5 H2492 [H8799] Ook droomde H3130 Jozef H2472 een droom H413 , dien hij aan H251 zijn broederen H5046 [H8686] vertelde H8130 [H8800] ; daarom haatten zij H853 hem H5750 nog H3254 [H8686] te meer.
  6 H559 [H8799] En hij zeide H413 tot H8085 [H8798] hen: Hoort H4994 toch H2088 dezen H2472 droom H834 , dien H2492 [H8804] ik gedroomd heb.
  7 H2009 En ziet H587 , wij H485 waren schoven H481 [H8764] bindende H8432 in het midden H7704 des velds H2009 ; en ziet H485 , mijn schoof H6965 [H8804] stond op H1571 , en bleef ook H5324 [H8738] staande H2009 ; en ziet H485 , uw schoven H5437 [H8799] kwamen rondom H7812 [H8691] , en bogen zich neder H485 voor mijn schoof.
  8 H559 [H8799] Toen zeiden H251 zijn broeders H4427 [H8800] tot hem: Zult gij dan ganselijk H5921 over H4427 [H8799] ons regeren H518 : H4910 [H8800] zult gij dan ganselijk H4910 [H8799] over ons heersen H8130 [H8800] ? Zo haatten zij H853 hem H5750 nog H3254 [H8686] te meer H5921 , om H2472 zijn dromen H5921 en om H1697 zijn woorden.
  9 H2492 [H8799] En hij droomde H5750 nog H312 een anderen H2472 droom H5608 [H8762] , en verhaalde H853 dien H251 aan zijn broederen H559 [H8799] ; en hij zeide H2009 : Ziet H5750 , ik heb nog H2472 een droom H2492 [H8804] gedroomd H2009 , en ziet H8121 , de zon H3394 , en de maan H6240 H259 , en elf H3556 sterren H7812 [H8693] bogen zich voor mij neder.
  10 H413 En als hij het aan H1 zijn vader H413 en aan H251 zijn broederen H5608 [H8762] verhaalde H1605 [H8799] , bestrafte H1 hem zijn vader H559 [H8799] , en zeide H4100 tot hem: Wat H2088 is dit H2472 voor een droom H834 , dien H2492 [H8804] gij gedroomd hebt H935 [H8800] ; zullen wij dan ganselijk H935 [H8799] komen H589 , ik H517 , en uw moeder H251 , en uw broeders H776 , om ons voor u ter aarde H7812 [H8692] te buigen?
  11 H251 Zijn broeders H7065 [H8762] dan benijdden H1 hem; doch zijn vader H8104 [H8804] bewaarde H1697 deze zaak.
  12 H251 En zijn broeders H3212 [H8799] gingen heen H6629 , om de kudde H1 van hun vader H7462 [H8800] te weiden H7927 bij Sichem.
  13 H559 [H8799] Zo zeide H3478 Israel H413 tot H3130 Jozef H7462 [H8802] : Weiden H251 uw broeders H3808 niet H7927 bij Sichem H3212 [H8798] ? Kom H413 , dat ik u tot H7971 [H8799] hen zende H559 [H8799] . En hij zeide H2009 tot hem: Zie, [hier] ben ik!
  14 H559 [H8799] En hij zeide H4994 tot hem: Ga toch H3212 [H8798] heen H7200 [H8798] , zie H7965 naar den welstand H251 van uw broederen H7965 , en naar den welstand H6629 van de kudde H7725 H0 , en breng H1697 mij een woord H7725 [H8685] wederom H7971 [H8799] . Zo zond hij hem H4480 uit H6010 het dal H2275 Hebron H935 [H8799] , en hij kwam H7927 te Sichem.
  15 H376 En een man H4672 [H8799] vond H2009 hem [want ziet H8582 [H8802] , hij was dwalende H7704 in het veld H7592 [H8799] ]; zo vraagde H376 hem deze man H559 [H8800] , zeggende H4100 : Wat H1245 [H8762] zoekt gij?
  16 H559 [H8799] En hij zeide H595 : Ik H1245 [H8764] zoek H251 mijn broederen H5046 H0 ; geef H4994 mij toch H5046 [H8685] te kennen H375 , waar H1922 zij H7462 [H8802] weiden.
  17 H559 [H8799] Zo zeide H376 die man H4480 : Zij zijn van H2088 hier H5265 [H8804] gereisd H3588 ; want H8085 [H8804] ik hoorde H559 [H8802] hen zeggen H1886 : Laat ons naar Dothan H3212 [H8799] gaan H3130 . Jozef H3212 [H8799] dan ging H251 zijn broederen H310 na H4672 [H8799] , en vond H1886 hen te Dothan.
  18 H7200 [H8799] En zij zagen H853 hem H4480 van H7350 verre H2962 ; en eer H413 hij tot H7126 [H8799] hen naderde H5230 H0 , sloegen zij H853 tegen H5230 [H8691] hem een listigen raad H4191 [H8687] , om hem te doden.
  19 H559 [H8799] En zij zeiden H376 de een H413 tot H251 den ander H2009 : Ziet H935 [H8802] , daar komt H1976 die H1167 H2472 meesterdromer aan!
  20 H6258 Nu H3212 [H8798] komt H2026 [H8799] dan, en laat ons hem doodslaan H259 , en hem in een H953 dezer kuilen H7993 [H8686] werpen H559 [H8804] ; en wij zullen zeggen H7451 : een boos H2416 dier H398 [H8804] heeft hem opgegeten H7200 [H8799] ; zo zullen wij zien H4100 , wat H2472 van zijn dromen H1961 [H8799] worden zal.
  21 H7205 Ruben H8085 [H8799] hoorde H5337 [H8686] dat, en verloste H4480 hem uit H3027 hun hand H559 [H8799] ; en hij zeide H3808 : Laat ons hem niet H5315 aan het leven H5221 [H8686] slaan.
  22 H559 [H8799] Ook zeide H7205 Ruben H413 tot H8210 [H8799] hen: Vergiet H408 geen H1818 bloed H7993 [H8685] ; werpt H853 hem H413 in H2088 dezen H953 kuil H834 die H4057 in de woestijn H7971 [H8799] is, en legt H3027 de hand H408 niet H4616 aan hem; opdat H853 hij hem H4480 uit H3027 hun hand H5337 [H8687] verloste H413 , om hem tot H1 zijn vader H7725 [H8687] weder te brengen.
  23 H1961 [H8799] En het geschiedde H834 , als H3130 Jozef H413 tot H251 zijn broederen H935 [H8804] kwam H6584 H0 , zo togen zij H3130 Jozef H854 zijn H3801 rok H6584 [H8686] uit H6446 , den veelvervigen H3801 rok H834 , dien H5921 hij aanhad.
  24 H3947 [H8799] En zij namen H7993 [H8686] hem, en wierpen H853 hem H953 in den kuil H953 ; doch de kuil H7386 was ledig H369 ; er was geen H4325 water in.
  25 H3427 [H8799] Daarna zaten zij neder H3899 om brood H398 [H8800] te eten H5375 H0 , en hieven H5869 hun ogen H5375 [H8799] op H7200 [H8799] , en zagen H2009 , en ziet H736 , een reisgezelschap H3459 van Ismaelieten H935 [H8802] kwam H4480 uit H1568 Gilead H1581 ; en hun kemelen H5375 [H8802] droegen H5219 specerijen H6875 en balsem H3910 , en mirre H1980 [H8802] , reizende H3381 [H8687] , om dat af te brengen H4714 naar Egypte.
  26 H559 [H8799] Toen zeide H3063 Juda H413 tot H251 zijn broederen H4100 : Wat H1215 gewin H3588 zal het zijn, dat H251 wij onzen broeder H2026 [H8799] doodslaan H1818 , en zijn bloed H3680 [H8765] verbergen?
  27 H3212 [H8798] Komt H3459 , en laat ons hem aan deze Ismaelieten H4376 [H8799] verkopen H3027 , en onze hand H1961 [H8799] zij H408 niet H3588 aan hem; want H1931 hij H251 is onze broeder H1320 , ons vlees H251 , en zijn broederen H8085 [H8799] hoorden [hem].
  28 H4084 Als nu de Midianietische H582 H5503 [H8802] kooplieden H5674 [H8799] voorbijtogen H4900 [H8799] , zo trokken H5927 [H8686] en hieven zij H3130 Jozef H4480 op uit H953 den kuil H4376 [H8799] , en verkochten H3130 Jozef H3459 aan deze Ismaelieten H6242 voor twintig H3701 zilverlingen H935 [H8686] ; die brachten H3130 Jozef H4714 naar Egypte.
  29 H7205 Als nu Ruben H413 tot H953 den kuil H7725 [H8799] wederkeerde H2009 , ziet H369 H0 , zo was H3130 Jozef H369 niet H953 in den kuil H7167 [H8799] ; toen scheurde hij H899 zijn klederen.
  30 H7725 [H8799] En hij keerde weder H413 tot H251 zijn broederen H559 [H8799] , en zeide H3206 : De jongeling H369 is er niet H589 ; en ik H575 , waar H589 zal ik H935 [H8802] heengaan?
  31 H3947 [H8799] Toen namen zij H3130 Jozefs H3801 rok H7819 [H8799] , en zij slachtten H8163 H5795 een geitenbok H2881 [H8799] , en zij doopten H3801 den rok H1818 in het bloed.
  32 H7971 [H8762] En zij zonden H6446 den veelvervigen H3801 rok H413 , en deden hem tot H1 hun vader H935 [H8686] brengen H559 [H8799] , en zeiden H2063 : Dezen H4672 [H8804] hebben wij gevonden H5234 [H8685] ; beken H4994 toch H1931 , of deze H1121 uws zoons H3801 rok H518 zij, of H3808 niet.
  33 H5234 [H8686] En hij bekende H559 [H8799] hem, en zeide H1961 [H8804] : Het is H1121 mijns zoons H3801 rok H7451 ! een boos H2416 dier H398 [H8804] heeft hem opgegeten H2963 [H8800] ! voorzeker H3130 is Jozef H2963 [H8776] verscheurd!
  34 H7167 [H8799] Toen scheurde H3290 Jakob H8071 zijn klederen H7760 [H8799] , en legde H8242 een zak H4975 om zijn lenden H56 [H8691] ; en hij bedreef rouw H5921 over H1121 zijn zoon H7227 vele H3117 dagen.
  35 H3605 En al H1121 zijn zonen H3605 , en al H1323 zijn dochteren H6965 [H8799] maakten zich op H5162 [H8763] , om hem te troosten H3985 [H8762] ; maar hij weigerde H5162 [H8692] zich te laten troosten H559 [H8799] , en zeide H3588 : Want H57 ik zal, rouw bedrijvende H413 , tot H1121 mijn zoon H7585 in het graf H3381 [H8799] nederdalen H1058 [H8799] . Alzo beweende H853 hem H1 zijn vader.
  36 H4092 En de Midianieten H4376 [H8804] verkochten H853 hem H413 in H4714 Egypte H6318 , aan Potifar H5631 , een hoveling H6547 van Farao H8269 , overste H2876 der trawanten.