Genesis 15

DSV_Strongs(i)
  1 H310 Na H428 deze H1697 dingen H1961 [H8804] geschiedde H1697 het woord H3068 des HEEREN H413 tot H87 Abram H4236 in een gezicht H559 [H8800] , zeggende H3372 [H8799] : Vrees H408 niet H87 , Abram H595 ! Ik H4043 [ben] u een Schild H7939 , uw Loon H3966 zeer H7235 [H8687] groot.
  2 H559 [H8799] Toen zeide H87 Abram H136 : Heere H3069 , HEERE H4100 ! wat H5414 [H8799] zult Gij mij geven H595 , daar ik H6185 zonder kinderen H1980 [H8802] heenga H1121 H4943 en de bezorger H1004 van mijn huis H1931 [is] deze H1834 Damaskener H461 Eliezer?
  3 H559 [H8799] Voorts zeide H87 Abram H2005 : Zie H3808 , mij hebt Gij geen H2233 zaad H5414 [H8804] gegeven H2009 , en zie H1121 , de zoon H1004 van mijn huis H854 zal mijn H3423 [H8802] erfgenaam zijn!
  4 H2009 En ziet H1697 , het woord H3068 des HEEREN H413 [was] tot H559 [H8800] hem, zeggende H3808 : Deze zal uw erfgenaam niet H3423 [H8799] zijn H2088 ; H3588 H518 maar H834 die H4480 uit H4578 uw lijf H3318 [H8799] voortkomen zal H1931 , die H3423 [H8799] zal uw erfgenaam zijn.
  5 H3318 H0 Toen leidde Hij H853 hem H3318 [H8686] uit H2351 naar buiten H559 [H8799] , en zeide H5027 [H8685] : Zie H4994 nu H8064 op naar den hemel H5608 [H8798] , en tel H3556 de sterren H518 , indien H853 gij ze H5608 [H8800] tellen H3201 [H8799] kunt H559 [H8799] ; en Hij zeide H3541 tot hem: Zo H2233 zal uw zaad H1961 [H8799] zijn!
  6 H539 [H8689] En hij geloofde H3068 in den HEERE H2803 [H8799] ; en Hij rekende H6666 het hem [tot] gerechtigheid.
  7 H559 [H8799] Voorts zeide Hij H413 tot H589 hem: Ik H3068 [ben] de HEERE H834 , Die H3318 [H8689] u uitgeleid heb H4480 uit H218 Ur H3778 der Chaldeen H2063 , om u dit H776 land H5414 [H8800] te geven H3423 [H8800] , om dat erfelijk te bezitten.
  8 H559 [H8799] En hij zeide H136 : Heere H3069 , HEERE H4100 ! waarbij H3045 [H8799] zal ik weten H3588 , dat H3423 [H8799] ik het erfelijk bezitten zal?
  9 H559 [H8799] En Hij zeide H413 tot H3947 [H8798] hem: Neem H8027 [H8794] Mij een driejarige H5697 vaars H8027 [H8794] , en een driejarige H5795 geit H8027 [H8794] , en een driejarigen H352 ram H8449 , en een tortelduif H1469 , en een jonge duif.
  10 H3947 [H8799] En hij bracht H854 Hem H428 deze H3605 alle H1334 [H8762] , en hij deelde H853 ze H8432 middendoor H5414 [H8799] , en hij leide H376 elks H1335 deel H7125 H0 tegen H7453 het andere H7125 [H8800] over H6833 ; maar het gevogelte H1334 [H8804] deelde hij H3808 niet.
  11 H5861 En het wild gevogelte H3381 [H8799] kwam neder H5921 op H6297 het aas H87 ; maar Abram H5380 H0 joeg H853 het H5380 [H8686] weg.
  12 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , als de zon H935 [H8800] was aan het ondergaan H5307 [H8804] , zo viel H8639 een diepe slaap H5921 op H87 Abram H2009 ; en ziet H367 , een schrik H1419 , [en] grote H2825 duisternis H5307 [H8802] viel H5921 op hem.
  13 H559 [H8799] Toen zeide Hij H87 tot Abram H3045 [H8799] : Weet H3045 [H8800] voorzeker H3588 , dat H2233 uw zaad H1616 vreemd H1961 [H8799] zal zijn H776 in een land H3808 , dat het hunne niet H5647 [H8804] [is], en zij zullen hen dienen H853 , en zij zullen hen H6031 [H8765] verdrukken H702 H3967 vierhonderd H8141 jaren.
  14 H595 Doch Ik H1471 zal het volk H1571 ook H1777 [H8802] rechten H834 , hetwelk H5647 [H8799] zij zullen dienen H310 H3651 ; en daarna H3318 [H8799] zullen zij uittrekken H1419 met grote H7399 have.
  15 H859 En gij H413 zult tot H1 uw vaderen H935 [H8799] gaan H7965 met vrede H2896 ; gij zult in goeden H7872 ouderdom H6912 [H8735] begraven worden.
  16 H7243 En het vierde H1755 geslacht H2008 zal herwaarts H7725 [H8799] wederkeren H3588 ; want H5771 de ongerechtigheid H567 der Amorieten H5704 is tot H2008 nog toe H3808 niet H8003 volkomen.
  17 H1961 [H8799] En het geschiedde H8121 , dat de zon H935 [H8804] onderging H5939 en het duister H1961 [H8804] werd H2009 , en ziet H6227 , daar was een rokende H8574 oven H784 en vurige H3940 fakkel H834 , die H996 tussen H429 die H1506 stukken H5674 [H8804] doorging.
  18 H1931 Ten zelfden H3117 dage H3772 [H8804] maakte H3068 de HEERE H1285 een verbond H854 met H87 Abram H559 [H8800] , zeggende H2233 : Aan uw zaad H5414 H0 heb Ik H2063 dit H776 land H5414 [H8804] gegeven H4480 , van H5104 de rivier H4714 van Egypte H5704 af, tot aan H1419 die grote H5104 rivier H5104 , de rivier H6578 Frath:
  19 H7017 Den Keniet H7074 , en den Keniziet H6935 , en den Kadmoniet,
  20 H2850 En den Hethiet H6522 , en den Fereziet H7497 , en de Refaieten,
  21 H567 En den Amoriet H3669 , en den Kanaaniet H1622 , en den Girgaziet H2983 , en den Jebusiet.