Genesis 14

DSV_Strongs(i)
  1 H1961 [H8799] En het geschiedde H3117 in de dagen H569 van Amrafel H4428 , den koning H8152 van Sinear H746 , van Arioch H4428 , den koning H495 van Ellasar H3540 , van Kedor-laomer H4428 , den koning H5867 van Elam H8413 , en van Tideal H4428 , den koning H1471 der volken;
  2 H4421 Dat zij krijg H6213 [H8804] voerden H854 met H1298 Bera H4428 , koning H5467 van Sodom H854 , en met H1306 Birsa H4428 , koning H6017 van Gomorra H8134 , Sinab H4428 , koning H126 van Adama H8038 , en Semeber H4428 , koning H6636 van Zeboim H4428 , en den koning H1106 van Bela H1931 , dat H6820 [is] Zoar.
  3 H428 Deze H3605 allen H2266 [H8804] voegden zich samen H413 in H6010 het dal H7708 Siddim H1931 , dat H4417 H3220 [is] de Zoutzee.
  4 H6240 H8147 Twaalf H8141 jaren H5647 H0 hadden zij H3540 Kedor-laomer H5647 [H8804] gediend H7969 H6240 ; maar in het dertiende H8141 jaar H4775 [H8804] vielen zij af.
  5 H935 [H8804] Zo kwam H3540 Kedor-laomer H6240 H702 in het veertiende H8141 jaar H4428 , en de koningen H834 , die H854 met H5221 [H8686] hem waren, en sloegen H7497 de Refaieten H6255 in Asteroth-karnaim H2104 , en de Zuzieten H1990 in Ham H368 , en de Emieten H7741 in Schave-kiriathaim;
  6 H2752 En de Horieten H2042 op hun gebergte H8165 Seir H5704 , tot aan H352 het effen veld H6290 H364 van Paran H834 , hetwelk H5921 aan H4057 de woestijn [is].
  7 H7725 [H8799] Daarna keerden zij wederom H935 [H8799] , en kwamen H413 tot H5880 En-mispat H1931 , dat H6946 [is] Kades H5221 [H8686] , en sloegen H3605 al H7704 het land H6003 der Amalekieten H1571 , en ook H567 den Amoriet H2688 , die te Hazezon-thamar H3427 [H8802] woonde.
  8 H3318 H0 Toen toog H4428 de koning H5467 van Sodom H3318 [H8799] uit H4428 , en de koning H6017 van Gomorra H4428 , en de koning H126 van Adama H4428 , en de koning H6636 van Zeboim H4428 , en de koning H1106 van Bela H1931 , dat H6820 is Zoar H6186 [H8799] ; en zij stelden H854 tegen H4421 hen slagorden H6010 in het dal H7708 Siddim,
  9 H854 Tegen H3540 Kedor-laomer H4428 , den koning H5867 van Elam H8413 , en Tideal H4428 , den koning H1471 der volken H569 , en Amrafel H4428 , den koning H8152 van Sinear H746 , en Arioch H4428 , den koning H495 van Ellasar H702 ; vier H4428 koningen H2568 tegen vijf.
  10 H6010 Het dal H7708 nu van Siddim H875 [was] vol H875 H2564 lijmputten H4428 ; en de koningen H5467 van Sodom H6017 en Gomorra H5127 [H8799] vluchtten H5307 [H8799] , en vielen H8033 aldaar H7604 [H8737] ; en de overgeblevenen H5127 [H8804] vluchtten H2022 naar het gebergte.
  11 H3947 [H8799] En zij namen H3605 al H7399 de have H5467 van Sodom H6017 en Gomorra H3605 , en al H400 hun spijze H3212 [H8799] , en trokken weg.
  12 H3947 [H8799] Ook namen zij H3876 Lot H1121 , den zoon H87 van Abrams H251 broeder H7399 , en zijn have H3212 [H8799] , en trokken weg H1931 ; want hij H3427 [H8802] woonde H5467 in Sodom.
  13 H935 [H8799] Toen kwam H6412 er een, die ontkomen was H5046 [H8686] , en boodschapte H87 het aan Abram H5680 , den Hebreer H1931 , die H7931 [H8802] woonachtig was H436 aan de eikenbossen H4471 van Mamre H567 , den Amoriet H251 , broeder H812 van Eskol H251 , en broeder H6063 van Aner H1992 , welke H87 Abrams H1167 H1285 bondgenoten [waren].
  14 H87 Als Abram H8085 [H8799] hoorde H3588 , dat H251 zijn broeder H7617 [H8738] gevangen was H7324 [H8686] , zo wapende hij H853 zijn H2593 onderwezenen H3211 , de ingeborenen H1004 van zijn huis H7969 H3967 , driehonderd H6240 H8083 en achttien H7291 [H8799] , en hij jaagde hen na H5704 tot H1835 Dan toe.
  15 H2505 [H8735] En hij verdeelde zich H5921 tegen H3915 hen des nachts H1931 , hij H5650 en zijn knechten H5221 [H8686] , en sloeg H7291 [H8799] ze; en hij jaagde hen na H5704 tot H2327 Hoba H834 toe, hetwelk H8040 is ter linkerhand H1834 van Damaskus.
  16 H7725 H0 En hij bracht H3605 alle H7399 have H7725 [H8686] weder H1571 , en ook H3876 Lot H251 zijn broeder H7399 en deszelfs have H7725 [H8689] bracht hij weder H1571 , als ook H853 de H802 vrouwen H5971 , en het volk.
  17 H4428 En de koning H5467 van Sodom H3318 [H8799] toog uit H7125 [H8800] , hem tegemoet H310 [nadat H7725 [H8800] hij wedergekeerd was H5221 [H8687] van het slaan van H3540 Kedor-laomer H4428 , en van de koningen H834 , die H854 met H413 hem [waren]], tot H6010 het dal H7740 Schave H1931 , dat H6010 is, het dal H4428 des konings.
  18 H4442 En Melchizedek H4428 , koning H8004 van Salem H3318 [H8689] , bracht voort H3899 brood H3196 en wijn H1931 ; en hij H3548 [was] een priester H5945 des allerhoogsten H410 Gods.
  19 H1288 [H8762] En hij zegende H559 [H8799] hem, en zeide H1288 [H8803] : Gezegend zij H87 Abram H410 Gode H5945 , de Allerhoogste H8064 , Die hemel H776 en aarde H7069 [H8802] bezit!
  20 H1288 [H8803] En gezegend zij H5945 de allerhoogste H410 God H834 , Die H6862 uw vijanden H3027 in uw hand H4042 [H8765] geleverd heeft H5414 [H8799] ! En hij gaf H4643 hem de tiende H4480 van H3605 alles.
  21 H4428 En de koning H5467 van Sodom H559 [H8799] zeide H413 tot H87 Abram H5414 [H8798] : Geef H5315 mij de zielen H3947 [H8798] ; maar neem H7399 de have voor u.
  22 H87 Doch Abram H559 [H8799] zeide H413 tot H4428 den koning H5467 van Sodom H3027 : Ik heb mijn hand H7311 [H8689] opgeheven H413 tot H3068 den HEERE H5945 , den allerhoogsten H410 God H8064 , Die hemel H776 en aarde H7069 [H8802] bezit;
  23 H518 Zo H2339 ik van een draad H5704 aan tot H5275 H8288 een schoenriem H518 toe, ja, zo H4480 ik van H3605 alles H834 , dat H3947 [H8799] het uwe is, [iets] neme H3808 ! opdat gij niet H559 [H8799] zegt H589 : Ik H87 heb Abram H6238 [H8689] rijk gemaakt!
  24 H1107 [Het] [zij] buiten H7535 mij; alleen H834 wat H5288 de jongelingen H398 [H8804] verteerd hebben H2506 , en het deel H582 dezer mannen H834 , die H854 met H1980 [H8804] mij getogen zijn H6063 , Aner H812 , Eskol H4471 en Mamre H1992 , laat die H2506 hun deel H3947 [H8799] nemen!