Genesis 14

HOT(i) 1 ויהי בימי אמרפל מלך שׁנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים׃ 2 עשׂו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשׁע מלך עמרה שׁנאב מלך אדמה ושׁמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער׃ 3 כל אלה חברו אל עמק השׂדים הוא ים המלח׃ 4 שׁתים עשׂרה שׁנה עבדו את כדרלעמר ושׁלשׁ עשׂרה שׁנה מרדו׃ 5 ובארבע עשׂרה שׁנה בא כדרלעמר והמלכים אשׁר אתו ויכו את רפאים בעשׁתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשׁוה קריתים׃ 6 ואת החרי בהררם שׂעיר עד איל פארן אשׁר על המדבר׃ 7 וישׁבו ויבאו אל עין משׁפט הוא קדשׁ ויכו את כל שׂדה העמלקי וגם את האמרי הישׁב בחצצן תמר׃ 8 ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השׂדים׃ 9 את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שׁנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשׁה׃ 10 ועמק השׂדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שׁמה והנשׁארים הרה נסו׃ 11 ויקחו את כל רכשׁ סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו׃ 12 ויקחו את לוט ואת רכשׁו בן אחי אברם וילכו והוא ישׁב בסדם׃ 13 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שׁכן באלני ממרא האמרי אחי אשׁכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם׃ 14 וישׁמע אברם כי נשׁבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שׁמנה עשׂר ושׁלשׁ מאות וירדף עד דן׃ 15 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשׁר משׂמאל לדמשׂק׃ 16 וישׁב את כל הרכשׁ וגם את לוט אחיו ורכשׁו השׁיב וגם את הנשׁים ואת העם׃ 17 ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שׁובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשׁר אתו אל עמק שׁוה הוא עמק המלך׃ 18 ומלכי צדק מלך שׁלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון׃ 19 ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שׁמים וארץ׃ 20 וברוך אל עליון אשׁר מגן צריך בידך ויתן לו מעשׂר מכל׃ 21 ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפשׁ והרכשׁ קח׃ 22 ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שׁמים וארץ׃ 23 אם מחוט ועד שׂרוך נעל ואם אקח מכל אשׁר לך ולא תאמר אני העשׁרתי את אברם׃ 24 בלעדי רק אשׁר אכלו הנערים וחלק האנשׁים אשׁר הלכו אתי ענר אשׁכל וממרא הם יקחו חלקם׃