Genesis 15

HOT(i) 1 אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שׂכרך הרבה מאד׃ 2 ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משׁק ביתי הוא דמשׂק אליעזר׃ 3 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורשׁ אתי׃ 4 והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשׁך זה כי אם אשׁר יצא ממעיך הוא יירשׁך׃ 5 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השׁמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך׃ 6 והאמן ביהוה ויחשׁבה לו צדקה׃ 7 ויאמר אליו אני יהוה אשׁר הוצאתיך מאור כשׂדים לתת לך את הארץ הזאת לרשׁתה׃ 8 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשׁנה׃ 9 ויאמר אליו קחה לי עגלה משׁלשׁת ועז משׁלשׁת ואיל משׁלשׁ ותר וגוזל׃ 10 ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן אישׁ בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר׃ 11 וירד העיט על הפגרים וישׁב אתם אברם׃ 12 ויהי השׁמשׁ לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשׁכה גדלה נפלת עליו׃ 13 ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שׁנה׃ 14 וגם את הגוי אשׁר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכשׁ גדול׃ 15 ואתה תבוא אל אבתיך בשׁלום תקבר בשׂיבה טובה׃ 16 ודור רביעי ישׁובו הנה כי לא שׁלם עון האמרי עד הנה׃ 17 ויהי השׁמשׁ באה ועלטה היה והנה תנור עשׁן ולפיד אשׁ אשׁר עבר בין הגזרים האלה׃ 18 ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת׃ 19 את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני׃ 20 ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים׃ 21 ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשׁי ואת היבוסי׃