Genesis 15

ABP_GRK(i)
  1 G3326 μετα δε G1161   G3588 τα G4487 ρήματα ταύτα G3778   G1096 εγενήθη G4487 ρήμα G2962 κυρίου G4314 προς G* Άβραμ G1722 εν G3705 οράματι G3004 λέγων G3361 μη G5399 φοβού G* Άβραμ G1473 εγώ G5231.3 υπερασπίζω G1473 σου G3588 ο G3408 μισθός σου G1473   G4183 πολύς G1510.8.3 έσται G4970 σφόδρα
  2 G3004 λέγει G1161 δε G* Άβραμ G1203 δέσποτα G2962 κυριε G5100 τι G1473 μοι δώσεις G1325   G1473 εγώ δε G1161   G630 απολύομαι G815 άτεκνος G3588 ο δε G1161   G5207 υιός G* Μασέκ G3588 της G3615.3 οικογενούς μου G1473   G3778 ούτος G* Δαμασκός G* Ελιέζερ
  3 G2532 και G2036 είπεν Άβραμ G*   G1894 επειδή G1473 εμοί G3756 ουκ έδωκας G1325   G4690 σπέρμα G3588 ο G1161 δε G3615.3 οικογενής μου G1473   G2816 κληρονομήσει G1473 με
  4 G2532 και G2117.1 ευθύς G5456 φωνή G2962 κυρίου G1096 εγένετο G4314 προς G1473 αυτόν G3004 λέγουσα G3756 ου G2816 κληρονομήσει G1473 σε G3778 ούτος G243 αλλός G1831 εξελεύσεται G1537 εκ G1473 σου G3778 ούτος G2816 κληρονομήσει G1473 σε
  5 G1806 εξήγαγε δε G1161   G1473 αυτόν G1854 έξω G2532 και G2036 είπεν G1473 αυτώ G308 ανάβλεψον G1211 δη G1519 εις G3588 τον G3772 ουρανόν G2532 και G705 αρίθμησον G3588 τους G792 αστέρας G1487 ει G1410 δυνήση G1821.2 εξαριθμήσαι G1473 αυτούς G2532 και G2036 είπεν G3779 ούτως G1510.8.3 έσται G3588 το G4690 σπέρμα σου G1473  
  6 G2532 και G4100 επίστευσεν Άβραμ G*   G3588 τω G2316 θεώ G2532 και G3049 ελογίσθη G1473 αυτώ G1519 εις G1343 δικαιοσύνην
  7 G2036 είπε δε G1161   G4314 προς G1473 αυτόν G1473 εγώ G3588 ο G2316 θεός G3588 ο G1806 εξαγαγών G1473 σε G1537 εκ G5561 χώρας G* Χαλδαίων G5620 ώστε G1325 δούναί G1473 σοι G3588 την G1093 γην ταύτην G3778   G2816 κληρονομήσαι
  8 G2036 είπε δε G1161   G1203 δέσποτα G2962 κύριε G2596 κατά τι G5100   G1097 γνώσομαι G3754 ότι G2816 κληρονομήσω G1473 αυτήν
  9 G2036 είπε δε G1161   G1473 αυτώ G2983 λάβε G1473 μοι G1151 δάμαλιν G5148.1 τριετίζουσαν G2532 και G137.1 αίγα G5148.1 τριετίζουσαν G2532 και G2919.1 κριόν G5148.1 τριετίζοντα G2532 και G5167 τρυγόνα G2532 και G4058 περιστεράν
  10 G2983 έλαβε δε G1161   G1473 αυτώ G3956 πάντα G3778 ταύτα G2532 και G1244 διείλεν G1473 αυτά G3319 μέσα G2532 και G5087 έθηκεν G1473 αυτά G496.3 αντιπρόσωπα G240 αλλήλοις G3588 τα δε G1161   G3732 όρνεα G3756 ου G1244 διείλε
  11 G2597 κατέβη G1161 δε G3732 όρνεα G1909 επί G3588 τα G4983 σώματα G3588 τα G1371.1 διχοτομήματα G1473 αυτών G2532 και G4776 συνεκάθισεν G1473 αυτοίς G* Άβραμ
  12 G4012 περί δε G1161   G2246 ηλίου G1424 δυσμάς G1611 έκστασις G1968 επέπεσε G3588 τω G* Άβραμ G2532 και G2400 ιδού G5401 φόβος G4652 σκοτεινός G3173 μέγας G1968 επιπίπτει G1473 αυτώ
  13 G2532 και G2046 ερρέθη G4314 προς G* Άβραμ G1097 γινώσκων G1097 γνώση G3754 ότι G3941 πάροικον G1510.8.3 έσται G3588 το G4690 σπέρμα σου G1473   G1722 εν G1093 γη G3756 ουκ G2398 ιδία G2532 και G1402 δουλώσουσιν G1473 αυτούς G2532 και G2559 κακώσουσιν G1473 αυτούς G2532 και G5013 ταπεινώσουσιν G1473 αυτούς G5071 τετρακόσια G2094 έτη
  14 G3588 το δε G1161   G1484 έθνος G3739 ω G302 αν G1398 δουλεύσωσι G2919 κρινώ εγώ G1473   G3326 μετά δε G1161   G3778 ταύτα G1831 εξελεύσονται G5602 ώδε G3326 μετά G643.1 αποσκευής G4183 πολλής
  15 G1473 συ δε G1161   G565 απελεύση G4314 προς G3588 τους G3962 πατέρας σου G1473   G3326 μετ΄ G1515 ειρήνης G2290 ταφείς G1722 εν G1094 γήρα G2570 καλώ
  16 G5067 τετάρτη δε G1161   G1074 γενεά G654 αποστραφήσονται G5602 ώδε G3768 ούπω γαρ G1063   G378 αναπεπλήρωνται G3588 αι G266 αμαρτίαι G3588 των G* Αμορραίων G2193 έως G3588 του G3568 νυν
  17 G1893 επεί δε G1161   G3588 ο G2246 ήλιος G1096 εγένετο G4314 προς G1424 δυσμάς G5395 φλοξ G1096 εγένετο G2532 και G2400 ιδού G2823 κλίβανος G2585.2 καπνιζόμενος G2532 και G2985 λαμπάδες G4442 πυρός G3739 αι G1330 διήλθον G303.1 αναμέσον G3588 των G1371.1 διχοτομημάτων τούτων G3778  
  18 G1722 εν G3588 τη G2250 ημέρα εκείνη G1565   G1303 διέθετο κύριος G2962   G1242 διαθήκην G3588 τω G* Άβραμ G3004 λέγων G3588 τω G4690 σπέρματί σου G1473   G1325 δώσω G3588 την G1093 γην ταύτην G3778   G575 από G3588 του G4215 ποταμού G* Αιγύπτου G2193 έως G3588 του G4215 ποταμού G3588 του G3173 μεγάλου G* Ευφράτου
  19 G3588 τους G* Κεναίους G2532 και G3588 τους G* Κενεζαίους G2532 και G3588 τους G* Κεδμωναίους
  20 G2532 και G3588 τους G* Χετταίους G2532 και G3588 τους G* Φερεζαίους G2532 και G3588 τους G* Ραφαείμ
  21 G2532 και G3588 τους G* Αμωρραίους G2532 και G3588 τους G* Χαναναίους G2532 και G3588 τους G* Γεργεσαίους G2532 και G3588 τους G* Ιεβουσαίους