Genesis 15

  15:1   3326-1161 μετα δε And after 3588 τα   4487-3778 ρήματα ταύτα these words 1096 εγενήθη came 4487 ρήμα the word 2962 κυρίου of the lord 4314 προς to * Άβραμ Abram 1722 εν in 3705 οράματι a vision, 3004 λέγων saying, 3361 μη Do not 5399 φοβού fear * Άβραμ Abram, 1473 εγώ I 5231.3 υπερασπίζω will shield 1473 σου you. 3588 ο   3408-1473 μισθός σου Your wage 4183 πολύς [3much 1510.8.3 έσται 1will be 4970 σφόδρα 2exceedingly].   15:2   3004 λέγει [3says 1161 δε 1And * Άβραμ 2Abram], 1203 δέσποτα Master, 2962 κυριε O lord, 5100 τι what 1473-1325 μοι δώσεις will you give to me, 1473-1161 εγώ δε for I 630 απολύομαι am wasting away 815 άτεκνος childless, 3588-1161 ο δε but the 5207 υιός son * Μασέκ of Masek 3588 της   3615.3-1473 οικογενούς μου of my native-born maid servant, 3778 ούτος this * Δαμασκός Damascus * Ελιέζερ Eliezer is heir?   15:3   2532 και And 2036-* είπεν Άβραμ Abram said, 1894 επειδή Since 1473 εμοί to me 3756-1325 ουκ έδωκας you gave not 4690 σπέρμα a seed, 3588 ο   1161 δε then 3615.3-1473 οικογενής μου my native-born servant 2816 κληρονομήσει will be heir 1473 με to me.   15:4   2532 και And 2117.1 ευθύς straightly 5456 φωνή the voice 2962 κυρίου of the lord 1096 εγένετο came 4314 προς to 1473 αυτόν him, 3004 λέγουσα saying, 3756 ου [2will not 2816 κληρονομήσει 3be heir 1473 σε 4to you 3778 ούτος 1This one], 243 αλλός another 1831 εξελεύσεται will come forth 1537 εκ from 1473 σου you, 3778 ούτος this one 2816 κληρονομήσει will be heir 1473 σε to you.   15:5   1806-1161 εξήγαγε δε And he led 1473 αυτόν him 1854 έξω outside, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him, 308 ανάβλεψον Look up 1211 δη indeed 1519 εις into 3588 τον the 3772 ουρανόν heaven, 2532 και and 705 αρίθμησον count out 3588 τους the 792 αστέρας stars, 1487 ει if 1410 δυνήση you are able 1821.2 εξαριθμήσαι to count 1473 αυτούς them! 2532 και And 2036 είπεν he said, 3779 ούτως Thus 1510.8.3 έσται will be 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου your seed.   15:6   2532 και And 4100-* επίστευσεν Άβραμ Abram trusted 3588 τω   2316 θεώ in God, 2532 και and 3049 ελογίσθη it was imputed 1473 αυτώ to him 1519 εις for 1343 δικαιοσύνην righteousness.   15:7   2036-1161 είπε δε And he said 4314 προς to 1473 αυτόν him, 1473 εγώ I am 3588 ο the 2316 θεός God 3588 ο   1806 εξαγαγών leading 1473 σε you 1537 εκ from out of 5561 χώρας the place * Χαλδαίων of the Chaldeans, 5620 ώστε so as 1325 δούναί to give 1473 σοι to you 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land 2816 κληρονομήσαι to inherit.   15:8   2036-1161 είπε δε And he said, 1203 δέσποτα Master, 2962 κύριε O lord, 2596-5100 κατά τι how 1097 γνώσομαι will I know 3754 ότι that 2816 κληρονομήσω I will inherit 1473 αυτήν it?   15:9   2036-1161 είπε δε And he said 1473 αυτώ to him, 2983 λάβε Take 1473 μοι for me 1151 δάμαλιν a heifer 5148.1 τριετίζουσαν being three years old, 2532 και and 137.1 αίγα a goat 5148.1 τριετίζουσαν being three years old, 2532 και and 2919.1 κριόν a ram 5148.1 τριετίζοντα being three years old, 2532 και and 5167 τρυγόνα a turtle-dove, 2532 και and 4058 περιστεράν a pigeon!   15:10   2983-1161 έλαβε δε And he took 1473 αυτώ to himself 3956 πάντα all 3778 ταύτα these, 2532 και and 1244 διείλεν he divided 1473 αυτά them 3319 μέσα in the middle, 2532 και and 5087 έθηκεν put 1473 αυτά them 496.3 αντιπρόσωπα facing 240 αλλήλοις one another; 3588-1161 τα δε but the 3732 όρνεα birds 3756 ου he did not 1244 διείλε divide.   15:11   2597 κατέβη [3came down 1161 δε 1And 3732 όρνεα 2birds] 1909 επί upon 3588 τα the 4983 σώματα [3bodies 3588 τα   1371.1 διχοτομήματα 1pieces 1473 αυτών 2of their], 2532 και and 4776 συνεκάθισεν [2sat down 1473 αυτοίς 3with them * Άβραμ 1Abram].   15:12   4012-1161 περί δε And about 2246 ηλίου [2of the sun 1424 δυσμάς 1the descent] 1611 έκστασις a change of state 1968 επέπεσε fell upon 3588 τω   * Άβραμ Abram. 2532 και And 2400 ιδού behold, 5401 φόβος [3fear 4652 σκοτεινός 2dark 3173 μέγας 1a great] 1968 επιπίπτει fell upon 1473 αυτώ him.   15:13   2532 και And 2046 ερρέθη it was said 4314 προς to * Άβραμ Abram, 1097 γινώσκων In knowing 1097 γνώση you will know 3754 ότι that 3941 πάροικον [3a sojourner 1510.8.3 έσται 2will be 3588 το   4690-1473 σπέρμα σου 1your seed] 1722 εν in 1093 γη a land 3756 ουκ not 2398 ιδία their own, 2532 και and 1402 δουλώσουσιν they will enslave 1473 αυτούς them, 2532 και and 2559 κακώσουσιν will afflict 1473 αυτούς them, 2532 και and 5013 ταπεινώσουσιν humble 1473 αυτούς them 5071 τετρακόσια four hundred 2094 έτη years.   15:14   3588-1161 το δε But the 1484 έθνος nation 3739 ω which 302 αν ever 1398 δουλεύσωσι they may be slave to, 2919-1473 κρινώ εγώ I will judge. 3326-1161 μετά δε And after 3778 ταύτα these things 1831 εξελεύσονται they shall come forth 5602 ώδε here 3326 μετά with 643.1 αποσκευής [2belongings 4183 πολλής 1much].   15:15   1473-1161 συ δε But you 565 απελεύση shall go forth 4314 προς to 3588 τους   3962-1473 πατέρας σου your fathers 3326 μετ΄ with 1515 ειρήνης peace, 2290 ταφείς being entombed 1722 εν in 1094 γήρα [2old age 2570 καλώ 1a good].   15:16   5067-1161 τετάρτη δε And the fourth 1074 γενεά generation 654 αποστραφήσονται shall return 5602 ώδε here, 3768-1063 ούπω γαρ for not yet 378 αναπεπλήρωνται have [5been filled up 3588 αι 1the 266 αμαρτίαι 2sins 3588 των 3of the * Αμορραίων 4Amorites] 2193 έως unto 3588 του the 3568 νυν present.   15:17   1893-1161 επεί δε And when 3588 ο the 2246 ήλιος sun 1096 εγένετο was 4314 προς in 1424 δυσμάς descent, 5395 φλοξ a flame 1096 εγένετο came, 2532 και and 2400 ιδού behold, 2823 κλίβανος there was an oven 2585.2 καπνιζόμενος smoking; 2532 και and 2985 λαμπάδες there were lamps 4442 πυρός of fire 3739 αι which 1330 διήλθον went through 303.1 αναμέσον in the midst 3588 των   1371.1-3778 διχοτομημάτων τούτων of these pieces.   15:18   1722 εν In 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day 1303-2962 διέθετο κύριος the lord ordained 1242 διαθήκην a covenant 3588 τω   * Άβραμ with Abram, 3004 λέγων saying, 3588 τω To 4690-1473 σπέρματί σου your seed 1325 δώσω I will give 3588 την   1093-3778 γην ταύτην this land, 575 από from 3588 του the 4215 ποταμού river * Αιγύπτου of Egypt 2193 έως unto 3588 του the 4215 ποταμού river 3588 του of the 3173 μεγάλου great * Ευφράτου Euphrates,   15:19   3588 τους the * Κεναίους Kenites, 2532 και and 3588 τους the * Κενεζαίους Kenizites, 2532 και and 3588 τους the * Κεδμωναίους Kadmonites,   15:20   2532 και and 3588 τους the * Χετταίους Hittites, 2532 και and 3588 τους the * Φερεζαίους Perizzites, 2532 και and 3588 τους the * Ραφαείμ Raphaim,   15:21   2532 και and 3588 τους the * Αμωρραίους Amorites, 2532 και and 3588 τους the * Χαναναίους Canaanites, 2532 και and 3588 τους the * Γεργεσαίους Girgashites, 2532 και and 3588 τους the * Ιεβουσαίους Jebusites.