1 Chronicles 7

DSV_Strongs(i)
  1 H1121 De kinderen H3485 van Issaschar H8439 waren Thola H6312 en Pua H3437 , Jasib H8110 en Simron H702 ; vier.
  2 H1121 De kinderen H8439 van Thola H5813 nu waren Uzzi H7509 , en Refaja H3400 , en Jeriel H3181 , en Jachmai H3005 , en Jibsam H8050 , en Samuel H7218 ; hoofden H1004 van de huizen H1 hunner vaderen H8439 , van Thola H2428 , kloeke H1368 helden H8435 in hun geslachten H4557 ; hun getal H3117 was in de dagen H1732 van David H8147 twee H6242 en twintig H505 duizend H8337 H3967 en zeshonderd.
  3 H1121 En de kinderen H5813 van Uzzi H3156 waren Jizrahja H1121 ; en de kinderen H3156 van Jizrahja H4317 waren Michael H5662 , en Obadja H3100 , en Joel H3449 , [en] Jisia H2568 ; deze vijf H3605 waren al te zamen H7218 hoofden.
  4 H5921 En met H8435 hen naar hun geslachten H1 , naar hun vaderlijke H1004 huizen H1416 , waren de hopen H6635 H4421 des krijgsheirs H8337 zes H7970 en dertig H505 duizend H3588 ; want H7235 [H8689] zij hadden vele H802 vrouwen H1121 en kinderen.
  5 H251 En hun broeders H3605 , in alle H4940 huisgezinnen H3485 van Issaschar H2428 , kloeke H1368 helden H7651 , waren zeven H8084 en tachtig H505 duizend H3605 , al H3187 [H8692] dezelve in geslachtsregisters gesteld zijnde.
  6 H1144 [De] [kinderen] van Benjamin H1106 waren Bela H1071 , en Becher H3043 , en Jediael H7969 ; drie.
  7 H1121 En de kinderen H1106 van Bela H675 waren Ezbon H5813 , en Uzzi H5816 , en Uzziel H3406 , en Jerimoth H5901 , en Iri H2568 ; vijf H7218 hoofden H1004 in de huizen H1 der vaderen H2428 , kloeke H1368 helden H3187 [H8692] ; die, in geslachtsregisters gesteld zijnde H8147 , waren twee H6242 en twintig H505 duizend H702 en vier H7970 en dertig.
  8 H1121 De kinderen H1071 van Becher H2160 nu waren Zemira H3135 , en Joas H461 , en Eliezer H454 , en Eljoenai H6018 , en Omri H3406 , en Jeremoth H29 , en Abija H6068 , en Anathoth H5964 , en Alemeth H428 ; deze H3605 allen H1121 waren kinderen H1071 van Becher.
  9 H3187 [H8692] Dezen nu in geslachtsregisters gesteld zijnde H8435 , naar hun geslachten H7218 , hoofden H1004 der huizen H1 hunner vaderen H2428 , kloeke H1368 helden H6242 , waren twintig H505 duizend H3967 en tweehonderd.
  10 H1121 De kinderen H3043 van Jediael H1092 nu waren Bilhan H1121 ; en de kinderen H1092 van Bilhan H3274 waren Jeus H1144 en Benjamin H164 , en Ehud H3668 , en Chenaana H2133 , en Zethan H8659 , en Tharsis H300 , en Ahi-sahar.
  11 H3605 Alle H428 dezen H1121 waren kinderen H3043 van Jediael H7218 , tot hoofden H1 der vaderen H2428 , kloeke H1368 helden H7651 H6240 , zeventien H505 duizend H3967 en tweehonderd H3318 [H8802] , uitgaande H6635 in het heir H4421 ten strijde.
  12 H8206 Daartoe Suppim H2650 en Huppim H1121 waren kinderen H5893 van Ir H2366 , [en] Husim H1121 , kinderen H313 van Aher.
  13 H1121 De kinderen H5321 van Nafthali H3185 waren Jahziel H1476 , en Guni H3337 , en Jezer H7967 , en Sallum H1121 , kinderen H1090 van Bilha.
  14 H1121 De kinderen H4519 van Manasse H844 waren Asriel H3205 [H8804] , welken [de] [vrouw] [van] [Gilead] baarde H6370 ; [doch] zijn bijwijf H761 , de Syrische H3205 [H8804] , baarde H4353 Machir H1 , den vader H1568 van Gilead.
  15 H4353 Machir H3947 [H8804] nu nam H802 tot een vrouw H269 de zuster H2650 van Huppim H8206 en Suppim H8034 , en haar naam H4601 was Maacha H8034 ; en de naam H8145 des tweeden H6765 was Zelafead H6765 . Zelafead H1961 [H8799] nu had H1323 dochters.
  16 H4601 En Maacha H802 , de huisvrouw H4353 van Machir H3205 [H8799] , baarde H1121 een zoon H7121 [H8799] , en zij noemde H8034 zijn naam H6570 Peres H8034 , en de naams H251 zijns broeders H8329 was Seres H1121 , en zijn zonen H198 waren Ulam H7552 en Rekem.
  17 H1121 De kinderen H198 van Ulam H917 nu waren Bedan H428 ; deze H1121 zijn de kinderen H1568 van Gilead H1121 , den zoon H4353 van Machir H1121 , den zoon H4519 van Manasse.
  18 H269 Belangende nu zijn zuster H4447 Molecheth H3205 [H8804] , zij baarde H379 Ishod H44 , en Abiezer H4244 , en Mahela.
  19 H1121 De kinderen H8061 van Semida H161 [H8799] nu waren H291 Ahjan H7928 , en Sechem H3949 , en Likhi H593 , en Aniam.
  20 H1121 En de kinderen H669 van Efraim H7803 waren Suthelah H1121 ; en zijn zoon H1260 was Bered H1121 ; en zijn zoon H8480 Tahath H1121 ; en zijn zoon H497 Elada H1121 ; en zijn zoon H8480 Tahath;
  21 H1121 En zijn zoon H2066 was Zabad H1121 ; en zijn zoon H7803 Suthelah H5827 , en Ezer H496 , en Elad H582 . En de mannen H1661 van Gath H776 , die in het land H3205 [H8737] geboren waren H2026 [H8804] , doodden H3588 hen, omdat H3381 [H8804] zij afgekomen waren H4735 om hun vee H3947 [H8800] te nemen.
  22 H56 H0 Daarom droeg H669 Efraim H1 , hun vader H7227 , vele H3117 dagen H56 [H8691] leed H251 ; en zijn broeders H935 [H8799] kwamen H5162 [H8763] om hem te troosten.
  23 H935 [H8799] Daarna ging hij in H413 tot H802 zijn huisvrouw H2029 [H8799] , en zij werd zwanger H3205 [H8799] , en baarde H1121 een zoon H7121 [H8799] ; en hij noemde H8034 zijn naam H1283 Beria H3588 , omdat H7451 zij in ellende H1961 [H8804] was H1004 in zijn huis.
  24 H1323 Zijn dochter H7609 nu was Seera H1129 [H8799] , die bouwde H8481 het lage H5945 en het hoge H1032 Beth-horon H242 , en Uzzen-seera.
  25 H7506 En Refah H1121 was zijn zoon H7566 , en Resef H1121 ; en zijn zoon H8520 was Telah H1121 ; en zijn zoon H8465 Tahan;
  26 H1121 Zijn zoon H3936 was Ladan H1121 ; zijn zoon H5989 Ammihud H1121 ; zijn zoon H476 Elisama;
  27 H1121 Zijn zoon H5126 was Non H1121 ; zijn zoon H3091 Jozua.
  28 H272 En hun bezitting H4186 en hun woning H1008 was Beth-el H1323 , en haar onderhorige plaatsen H4217 ; en tegen het oosten H5295 Naaran H4628 , en tegen het westen H1507 Gezer H1323 en haar onderhorige plaatsen H7927 ; en Sichem H1323 en haar onderhorige plaatsen H5704 , tot H5804 Gaza H1323 toe, en haar onderhorige plaatsen.
  29 H5921 En aan H3027 de zijden H1121 der kinderen H4519 van Manasse H1052 was Beth-sean H1323 en haar onderhorige plaatsen H8590 , Thaanach H1323 en haar onderhorige plaatsen H4023 , Megiddo H1323 en haar onderhorige plaatsen H1756 , Dor H1323 en haar onderhorige plaatsen H428 . In deze H1121 hebben de kinderen H3130 van Jozef H1121 , den zoon H3478 van Israel H3427 [H8804] , gewoond.
  30 H1121 De kinderen H836 van Aser H3232 waren Jimna H3440 , en Jisva H3438 , en Jisvi H1283 , en Beria H8294 , en Sera H269 , hunlieder zuster.
  31 H1121 De kinderen H1283 van Beria H2268 nu waren Heber H4439 en Malchiel H1931 ; hij H1 is de vader H1269 van Birzavith.
  32 H2268 En Heber H3205 [H8689] gewon H3310 Jaflet H7763 , en Somer H2369 , en Hotham H7774 , en Sua H269 , hunlieder zuster.
  33 H1121 De kinderen H3310 van Jaflet H6457 nu waren Pasach H1118 , en Bimhal H6220 , en Asvath H428 ; dit H1121 waren de kinderen H3310 van Jaflet.
  34 H1121 En de zonen H8106 van Semer H277 waren Ahi H7303 en Rohega H3160 , Jehubba H758 en Aram.
  35 H1121 En de kinderen H251 van zijn broeder H1987 Helem H6690 waren Zofah H3234 , en Jimna H8028 , en Seles H6000 , en Amal.
  36 H1121 De kinderen H6690 van Zofah H5477 waren Suah H2774 , en Harnefer H7777 , en Sual H1275 , en Beri H3236 , en Jimra,
  37 H1221 Bezer H1936 , en Hod H8037 , en Samma H8030 , en Silsa H3506 , en Jithran H878 , en Beera.
  38 H1121 De kinderen H3500 van Jether H3312 nu waren Jefunne H6462 , en Pispa H690 , en Ara.
  39 H1121 En de kinderen H5925 van Ulla H733 waren Arah H2592 , en Hanniel H7525 , en Rizja.
  40 H428 Deze H3605 allen H1121 waren kinderen H836 van Aser H7218 , hoofden H1 der vaderlijke H1004 huizen H1305 [H8803] , uitgelezene H2428 kloeke H1368 helden H7218 , hoofden H5387 der vorsten H3187 [H8692] ; en zij werden in geslachtsregisters geteld H6635 ten heire H4421 in den krijg H4557 ; hun getal H8337 was zes H6242 en twintig H505 duizend H582 mannen.